В обща декларация Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, КТ "Подкрепа", Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р. България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Камара на частните съдебни изпълнители, Национално сдружение за недвижими имоти и Сдружение "Брокери на имоти" се обединиха против монополизирането на консултантските и административните услуги в полза на адвокатите. Снимка БТА.

Цитат
В декларацията организациите определят законопроекта за изменение в Закона за адвокатурата от категорията на т.н. "Златни законопроекти", т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси.

Организациите предлагат законопроектът да бъде оттеглен предвид това, че много от предложените текстове, противоречат на Конституцията и други основополагащи държавността нормативни актове. Декларацията е изпратена до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, премиера г-н Бойко Борисов и шефовете на правната, вътрешната и регионалната комисии в парламента г-н Данаил Кирилов, г-н Атанас Атанасов и г-н Найден Зеленогорски, както и на председателите на парламентарни групи. Декларацията може да свалите от тук.

Отделни негативни становища по скандалния законопроект изразиха и редица други организации - КРИБ, Българска стопанска камара, АИКБ, КНСБ, БТПП, Български хелзинкски комитет, Български център по нестопанско право, Институт за пазарна икономика и други.

В свое заседание членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно не подкрепят въпросния законопроект. Освен гореспоменатите и Министерство на финансите не подкрепя законопроекта. Министерството също е представило свое становище. С протокола на тристранката, изразените мнения и взетите решения, можете да се запознаете от тук.

Видео от пресконференция, организирана съвместно между Асоциацията на специализираните счетоводни предприяти, Национален съюз на юристконсултите и Нотариална камара може да видите тук. От страна на Асоциацията на специализираните счетоводни предприяти изказвания направиха:
  • Г-жа Мадлена Леви, председател на УС на АССП (изказването започва от 29-та минута)
  • Г-жа Катя Крънчева, член на АССП (изказването започва от 35-та минута)

Припомняме, че дори депутатите вносители на законопроекта  имат резерви към него. Осемте депутати, вносители на скандалния законопроект, нито са го чели, нито са убедени, че инициативата им ще мине.

Също така Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на законопроекта за изменение на Закона за адвокатурата. Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара.

Обосновано може да се очаква предлаганите законодателни промени да доведат до допълнителни разходи за бизнеса и за гражданите, както и за бюджетния сектор, не на последно място и до рискове за приходната част на бюджета, при евентуално негативно въздействие на промените върху редица други свободни професии.


Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на скандалния законопроект за изменение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г. от група народни представители.

Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара, която директно заяви "Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!".

Комисията приема, че в сигнала на БСК се поставят много значими от конкурентноправна гледна точка въпроси, във връзка с които възниква необходимостта от задълбочена оценка относно съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на така предложения законопроект.

КЗК ще оценява конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като ще прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията, както и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените специфични цели.

В сигнала на БСК се отбелязва, че се забранява осъществяването на дейности от лица, които не са адвокати, чрез въвеждане на административнонаказател на отговорност.

БСК счита, че част от предложените разпоредби са в противоречие с редица конституционни принципи, нормативни актове от същата степен, международни актове, по които България е страна, както и достижения на правовата държава в областта на правната сигурност и борбата с монополизма.

Създава се монополно право за адвокатурата да извършва дейностите, посочени в §. 12 от законопроекта за изменение на чл. 24, което влиза в противоречие с чл.19, ал. 2 от Конституцията, според който законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Според БСК предоставянето на изключителни права на лицата упражняващи адвокатска професия, по изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри е неприемливо. В тази връзка в сигнала се посочва, че преминаването от съдебен към административен ред на търговска регистрация има за цел въвеждане на облекчена, опростена и икономична процедура, която да е достъпна за всеки български гражданин.

Законопроектът е отстъпление от тези първоначални намерения, които през изтеклите години доказват своите предимства. Голяма част от стопанските субекти, особено малките и средни предприятия, използват обслужващите ги счетоводни фирми за подаване на заявления в регистъра. Задължителното ползване на адвокатска помощ е от естество да усложни и оскъпи процедурата, без да подобри нейното качество.

Решението на КЗК за образуване на производство може да свалите от тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава за всяка календарна година до 31 март на следващата година. Тя се подава от платците на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

Декларира се размерът на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за 2014 година на чуждестранни физически или юридически лица.

В случай че едно и също чуждестранно лице е реализирало идентични доходи, същите се посочват от платеца, пред когото са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, на един ред на декларацията, независимо дали доходът е реализиран на едно и също основание или кога той е начислен или изплатен през календарната година.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

Съгласно чл. 275 от ДОПК, лице, което не подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК в установения срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба (за физическите лица) или с имуществена санкция (за юридическите лица и едноличните търговци) в размер от 500  до 1000 лева. При повторно нарушение наказанието е глоба или санкция в размер от 1000 до 10000 лева.

Цитат
Пример:
През 2014 година предприятие начислява на чуждестранна компания доходи, подлежащи на облагане с данък при източника в България, за които е предвидено данъчно облекчение, съгласно приложимата СИДДО със съответната държава. Размерът на начислените доходи е под 500 000 лева за годината, независимо от това дали същите са реализирани на едно и също или на различни основания.

В този случай искане за прилагане на СИДДО по чл. 137, ал. 1 от ДОПК не се подава, а обстоятелствата по чл. 136 от ДОПК се доказват пред предприятието, когато то е задължено да удържа и внася данъка при източника.

В срок до 31-ви март 2015 година предприятието следва да подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, с която да декларира размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за отчетната година.
Позицията на адвокати, счетоводители и на вносителите на спорния законопроект за изменение на Закона за адвокатурата представи днес в обширна статия вeстник "Сега". Лобистките поправки, внесени в парламента, взривиха няколко гилдии и тотално изместиха фокуса от потърпевшия бизнес пише в. "Сега".

През последните седмици адвокатурата даде показен урок как се прокарва лобистки законопроект в парламента, а след това се нападат остро недоволните от него. А те, както се оказа, са много.

Против абсурдното предложение за всяка своя комуникация с държавните органи бизнесът да си наема адвокат се обявиха професионалните организации на счетоводителите, юрисконсултите, брокерите на недвижими имоти, Стопанската камара, нотариусите, КНСБ и Българският хелзинкски комитет. Те обявиха аргументи, които са съвсем логични. Въпреки това спорът се измести към борбата между гилдиите кой да вземе пари от клиентите, а интересът на потърпевшия бизнес, който трябва да плаща двойно, ако промените бъдат приети, се оказа "маловажен" по думите на адвокатите. Те дори призоваха да се закриват сайтове, а след като осъзнаха големия си гаф, се коригираха, че "само" трябва да се трият критичните и неудобни за тях дописки.

Очевидно е, че замиращата икономика в България стеснява все повече пазара на юридически услуги, но решението не е в това да се товарят фирмите с двойни разходи, понеже даден бранш се задъхвал от конкуренция. В демократичните държави свободата на стопанската инициатива е повсеместна и тя се регулира от "невидимата ръка" на пазара. В България обаче нещата са изкривени, а борбата за всеки лев се води с всякакви средства, дори с непозволени.

Ето какви скандални поправки се опитват да прокарат адвокатите:
•   Адвокатът изземва правото на всички останали юристи, счетоводители, куриери и т.н., когато става дума за всякакви отношения и размяна на документи с НАП, НОИ, НСИ, Булстат, БНБ, Търговския и имотен регистър и др.
•   Който си позволи да върши това без адвокат, подлежи на глоба от 1000 до 5 хил. лв. За повторно нарушение - двойно.
•   Глобите ще се налагат от адвокатските колегии и ще остават в техния бюджет, вместо да се внасят в държавния.
•   Всички граждани и органи ще бъдат задължение да донасят на колегиите кой подава например молба в НОИ без адвокат.
•   Адвокатите ще имат право да удостоверят договори, които не подлежат на вписване. В това число и да заверяват всякакви пълномощни без апостил и за тях няма да има регистър, както при нотариусите. Няма яснота как ще се следи за злоупотреби.
•   Адвокатите ще имат достъп до Националната база данни "Население" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и до Националния автоматизиран фонд на българските лични документи. Тоест пълен достъп до личните данни на всички граждани.
•   Неправителствени организации, работещи в обществена полза, няма да могат да оказват безплатна правна помощ, нито да консултират хора, които нямат достъп до платени адвокатски услуги.
•   Без изпит в адвокатските колегии няма да могат да се вписват дори опитни юристи от апелативните и върховните съдилища, които нямат 10 години адвокатски стаж.

Обнадеждаващата новина е, че внеслите тези абсурди депутати очевидно са разколебани от всеобщия отпор и са склонни да задраскат най-скандалните предложения. Предстои да видим.

И вносителите имат резерви към законопроекта

Цитат
Осемте депутати, вносители на скандалния законопроект, нито са го чели, нито са убедени, че инициативата им ще мине, показа проверка на "Сега".


Под него стоят подписите на председателя на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и на съпартийците му Ралица Тодорова, Анна Александрова и Свилен Иванов. От Патриотичния фронт са подписали Христиан Митев и Емил Димитров, който във визитната си картичка е посочил, че е икономист, а вече е и юрист. Под проекта стои и подписът на Петър Славов от Реформаторския блок. От управляващото мнозинство няма представител само от АБВ. Единственият, който е пък извън управляващите, е Четин Казак от ДПС. Повечето от вносителите са адвокати.

Внасянето на закона от представители на управляващата четворка, от една страна, засилва възможността да бъде приет. В същото време обаче стана ясно, че те не са запознати с проекта в подробности и просто са внесли предложенията, писани от адвокатите, защото те нямали законодателна инициатива. Нещо повече. Част от депутатите обясняват, че не са се ангажирали да подкрепят промените в Закона за адвокатурата в зала.

Подписалите се под законопроекта са декларирали, че имат частен интерес от законопроекта, обясни пред "Сега" председателят на правната комисия Данаил Кирилов. Законопроектът е готвен през последните две години, но никой не го е внесъл за разглеждане. В него са включени предложенията на адвокатските колегии. По думите на Кирилов всеки от вносителите е изразил резерви към определени параграфи от законопроекта. Така например самият той е обявил, че не е съгласен с параграф 15, който предвижда да се даде право на адвокатите да удостоверяват подписи на частни документи и договори. Това правомощие в момента е на нотариусите и Кирилов смята, че трябва да остане така.

Шефът на правната комисия категорично отказа да влиза в детайли. На въпроса дали има смисъл от законопроект, който да разпалва такива скандали и дебати и е толкова зле приет от бизнеса, Кирилов обясни, че тепърва предстоят разисквания по него и няма нищо предрешено. Той обясни, че първо с проекта ще се занимава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а после ще бъде организирана широка дискусия по него с участието на нотариуси, счетоводители, представители на бизнеса и на Висшия адвокатски съвет и на всички, които искат да изразят мнение. Чак накрая законопроектът ще бъде разгледан по същество от правната комисия. Кирилов призна, че има няколко проблемни зони в законопроекта, но призова да не се палят предварително скандали и да се настройват отделни гилдии една срещу друга. Той обеща, че "лошите текстове няма да минат". В същото време призова заради 5 основни проблема в проекта "да не се гори чергата" и да не се изхвърлят добри решения.

Петър Славов (Реформаторски блок) обясни пред "Сега", че също е подписал с особено мнение разпоредбата за заверките на пълномощните - един от най-оспорваните моменти в проекта. Според Славов разглеждането на проекта умишлено се бавело, за да се съберат становища от всички заинтересовани страни. Депутатът твърди, че в него тепърва ще се правят "много сериозни промени, ако въобще бъде приет на първо четене".

Славов отхвърли твърдението, че новите текстове водят до положение, при което бизнесът за всичко ще трябва да ангажира адвокат. "На практика всяко дружество, всеки човек може да извършва по отношение на собственото си представителство действията, които счита за необходими и правилни. Доколкото всеки сам за себе си върши дадена работа, подава заявления и молби, никой не слага ограничения. Тук става въпрос за хората, които по занятие искат да предоставят такава правна помощ, да продават такава услуга. Те трябва да имат квалификация - юридическо образование, да са положили изпити, да са вписани като адвокати", посочи той. Славов обясни, че при лошо изготвен от адвокат договор например може да му се потърси отговорност посредством съответната колегия, както и обезщетение за претърпени вреди от застраховката "Гражданска отговорност", която всеки вписан адвокат притежава. "Има законов механизъм за защита на самите субекти, когато такъв тип услуга е получен от квалифицирано лице. Ако е просто така, на общо основание, от хора, които твърдят, че разбират от тази работа, съществува рискът човек да си изпати", обобщи Славов. Той уточни, че е вписан като адвокат и е подал съответната декларация за частен интерес. Депутатът от РФ смята, че трябва да има санкции спрямо лицата, които извършват адвокатска дейност, без да са вписани като такива. Той обаче се оказа незапознат с предвиденото право на адвокатските колегии да глобяват за изключително широк кръг нарушения и да не внасят парите в държавния бюджет.

Христиан Митев (Патриотичен фронт) също твърди, че е подписал законопроекта със "сериозни резерви". И той смята за основен недостатък на новите текстове прехвърлянето на правомощия от нотариусите към адвокатите, както и оставянето на адвокатската дейност единствено в ръцете на лица, вписани в регистрите на колегиите. "Това само ще доведе до вълна от желаещи за вписване", беше категоричен националистът. Самият Митев не е вписан като адвокат.

Натоварването на бизнеса било маловажно за адвокатите

Адвокатите, автори на законопроекта, се засегнаха силно от критиките срещу проекта им, който беше оценен от всички като лобистки и несправедлив. Две седмици обаче те избягваха да коментират най-скандалните предложения. Тактиката им бе да насочват спора към противоречията с нотариусите, а не към предложенията, които ще засегнат бизнеса.

Председателят на Софийския адвокатски съвет (САС) Петър Китанов отказа да отговори на въпросите на в. "Сега" с думите: "Защото чета какво пишете". Понеже и ние четем какво той пише, се оказа, че 15-членният съвет е изпратил декларация още на 6 февруари до Негенцова с искане "при необходимост" да бъдат закрити сайтове, които критикуват промените в проектозакона. След като по случая се разшумя, а софийски адвокати публично обявиха възмущението си от посегателството на свободата на словото, на 19 февруари САС поправи декларацията, като "смекчи" искането си до триене на дописки, които уронват престижа на адвокатурата.

В интервю за TV7 Китанов защити необходимостта адвокатите да бъдат посредници в отношенията на бизнеса с държавните органи. "Съвсем естествено е физически и юридически лица да бъдат представлявани от адвокати. Така е в демократичните държави. Това, което прочетох в пресата, че видите ли, при една ревизия колко много ще натоварим фирмата или физическото лице, което ще трябва да си наеме и счетоводител, и адвокат, заявявам, че това е една нормална практика в цивилизования свят. Дори ползват външни счетоводители и външни юристи заедно със собствените, които имат във фирмата. Какво има да се чудим - това са едни необходими неща", каза той.

Владислав Янев от САС допълни: "Отново се акцентира върху маловажното. Тук говорим за една изключително принципна дейност на адвокатите по защита на законните права на българските граждани. Дали сте всичките си пари, за да регистрирате фирма. Това е целият бизнес на семейството ви, а се вършат изключително важни и опасни правни действия без участието на адвокат. Пререгистрации на фирми, смени на съдружници, промени в капитала ... Никой не вижда важното и същественото, а се хващат за разни детайли, които се наливат с по-голямо значение, отколкото в действителност притежават".

Янев посочи, че адвокатът е държал изпит за правоспособност и за адвокат, носи гражданска и дисциплинарна отговорност и има задължителна застраховка - нито един от тези елементи ги нямало при тези хора, които изземват тази дейност и поставяли в риск българския бизнес или тези, които прехвърлят имоти. Той обърна внимание, че ставали много имотни измами, защото в тези сделки не участват адвокати.

"Промените целят да изчистят бранша", заяви пред БНТ председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова. Тя също се фокусира върху спора с нотариусите и увери, че няма опасност адвокати да злоупотребят със заверяването на пълномощни. Адвокатите са 12 629 души. Целта на промените е да бъдат наказани тези, които нямат право да работят като адвокати, но го правят. Тези хора са заплаха за хората, защото ги лъжат, дават консултации и пишат договори, заяви Негенцова.

Има нужда от нашите услуги, щом се търсят

Интервю с Катя Крънчева, управляващ собственик на K&K Accounting
и член на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия

Въпрос: Защо една фирма трябва да наеме адвокат, когато иска да си комуникира с държавните органи, а не може собственият му счетоводител, юрисконсулт, "Личен състав" или обикновен куриер да свърши това?

Отговор: В законопроекта редица дейности, които по своята същност са чисто административни, счетоводни, ТРЗ, консултантски и дори куриерски, са окачествени като "адвокатски" и по тази причина са забранени за извършване от други. Очевидно е, че става дума само адвокати да имат право да ги извършват.

Важно е да се направи разликата, че става въпрос за дейности, възложени от клиенти, а не за работа на назначени по трудов договор при работодател.

Освен представителство пред всякакви административните органи и служби има и предвидени забрани за извършване на справки и за получаване на документи. Това се отнася за органи като НАП, НОИ, Търговския регистър, Булстат и други административни органи и служби, където бизнесът има нужда и желае да се представлява от наетия външен счетоводител или счетоводно предприятие.

Най-емблематичният пример е, че при всяка данъчна проверка или ревизия фирмата клиент ще трябва да плаща и на адвокат, и на счетоводител поради посочените по-горе забрани. Още по-фрапиращ пример за неприложимостта на предложените текстовете е забраната за консултиране. По възлагане от клиенти ние пишем становища по данъчноправни, финансовоправни и трудовоправни въпроси. Това са области, в които ние сме специализирани и те са част от нашата дейност. Те обаче също са сред забранените. Абсурдно е да ни се забранява при извършване на счетоводно обслужване да консултираме устно и писмено клиентите си и да бъдем заплашени от големи глоби.

Очевидно е, че бизнесът има нужда от нашите услуги, щом ги търси. Бизнесът търси нас, счетоводните предприятия, например за дейността по регистрации на фирми, защото ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размера на капитала, както и начина на назначаването на управляващия предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци.

С така предложената промяна търговецът няма да може да възложи на външен сътрудник или куриер да подаде документите му, като възложител, ако куриерът не е адвокат. Ето с това се ограничава правото на свободната инициатива и предприемчивостта.

Въпрос: Колко би струвал на бизнеса този експеримент?

Отговор: Нецелесъобразно е, при положение че клиентът има нает външен счетоводител, на когото желае да възложи определени дейности с институциите, да бъде задължен да ползва адвокат. Малкият бизнес не може да си позволи наемането на адвокат за изготвянето на всеки трудов договор или например граждански договор или дори пълномощно, каквито са част от предложените промени.

Авторите на законопроекта трябва да се замислят за качеството на нормативите текстовете, които са предложили на вниманието на Народното събрание и на обществото. Защото с предлагането на необмислени текстове, без да са предвидили последиците от тях, те пилеят ценна обществена енергия. Очакваме качествени законодателни актове, като същевременно административната тежест е пропорционална на ползите от тях.

Статията във вестник "Сега" четете тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) изпрати своето становище до Министерство на финансите и Министерство на икономиката относно предложения от одиторите от ИДЕС прoект на нов Закон за счетоводството, във връзка с транспониране на Директива 2013/34/EС.

АССП счита, че част от предложенията на одиторите влизат в противоречие с:
• Програма на правителството за стабилно развитие на република България за периода 2014 -2018
• Стратегията за насърчаване на малкия и средния бизнес 2014-2020

Също така, според АССП предложения законопроект не гарантира изцяло транспонирането на евродирективата в българското законодателство и изкривява основния й принцип "Мисли първо за малките". Асоциацията напомня, че Директивата всъщност е поводът да се създава нов Закон за счетоводството.

Нов орган

Цитат
АССП изразява своите мотиви против предложения нов орган, субсидиран от Държавния бюджет, наречен "Национален съвет по счетоводство", който е предвидено да бъде с твърде широки правомощия.

Прави впечатление, че целият проектозакон се върти около създаването на нов държавен орган, наречен "Национален съвет по счетоводство", чрез който ИДЕС се стреми да управлява и контролира счетоводната професия. Предложението на одиторите от ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план - огромната "дупка" в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията.

Стига се то там, че в законопроекта е записано, че абсолютно всички институции, предприятия и физически лица в България ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят всяка информация, която председателят на съвета пожелае. В случай, че не "окажат съдействие" или не предоставят "необходимата информация", то те ще бъдат наказвани с глоби и имуществени санкции, както е записано в административно наказателните разпоредби на законопроекта. Тълкуването на "да му оказва съдействие и предоставят необходимата информация" може да се окаже се твърде широко и неясно.

Феноменът "задължителен одит на АД без дейност" продължава въпреки евродирективата

При така предложените текстове от ИДЕС, акционерно дружество (АД), което няма дейност през годината, отново ще бъде принудено да възлага на член от ИДЕС "одит на предприятие без дейност". Това се отнася и акционерните дружества, които са микропредприятия.

АССП обръща внимание на това, че евродирективата позволява да се въведете задължителен одит за малки предприятия, като се вземат под внимание специфичните условия и потребности на тези предприятия, но не и за микропредприятия, включително и за АД-та.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия счита, че чрез допускането на одит на микропредприятия, които са АД, се изкривява основния принцип на Директива 2013/34/ЕС "Мисли първо за малките" и не се постига нейното транспониране в българското законодателство, като предлага това да бъде коригирано.

Почти всички малки предприятия задължително на одит

Малките предприятия, според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Според параграф 43 от директивата, годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, както е записано: "тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети."

Въпреки това, директивата не следва да възпрепятства държавите-членки да налагат извършването на одит на малките предприятия, като се вземат под внимание специфичните условия и потребности на тези предприятия и на ползвателите на финансовите отчети в България.

В проектозакона, предложен от ИДЕС критериите за това кога едно предприятие подлежи на задължителен одит от член на ИДЕС, са твърде по-ниски от препоръчаните в Директивата, а именно:
а) обща сума на баланса: 2 000 000 лева ~ 1 023 000 EUR;
б) нетен оборот: 3 300 000 лева ~ 1 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50

АССП счита, че те не отговарят на специфичните условия и потребности на малките предприятия и на ползвателите на финансовите им отчети. Така на практика голямата част от малките предприятия биха подлежали на задължителен одит от член на ИДЕС.

Цитат
АССП посочва, че членовете на ИДЕС, които са общо 693 души в България, имат пряк корпоративен интерес от това повече от малките предприятия да подлежат на задължителен одит от тях.

И затова асоциацията предлага въпросът за задължителния одит на малки предприятия да бъде широко обсъден с представители на малкия бизнес, работодателските организации, Министерство на Икономиката, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, както и с други заинтересовани страни.


"Мисли първо за малките!" А за микропредприятията?

"Мисли първо за малките!" е основен принцип на евродирективата. Това изрично е записано в параграф 10 от преамбюла й. Съгласно Директивата най-малките предприятия са микропредприятия.

АССП обръща сериозно внимание, че в предложения проект на Закон за счетоводството липсват изцяло субекта "микропредприятие" от Директива 2013/34/ЕС.

В законопроекта на ИДЕС не е дадено определение за микропредприятие и затова не са предвидени съответните възможни облекчения за тези предприятия.

Какво предвижда директивата за микропредприятията?

Микропредприятията са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 350 000 EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 10.

Директивата изрично уточнява, че микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Тези правила налагат върху тях административна тежест, която е непропорционална на тяхната големина и следователно създават относително по-тежки условия за микропредприятията в сравнение с другите малки предприятия.

Ето защо АССП предлага определението за "микропредприятие" да залегне в новия Закон за счетоводство, както и предвидените облекчения за тези предприятия.

Цитат
Например микропредприятията могат да бъдат освободени от дългото оповестяване към финансовите си отчети. Те имат право да съставят само основните форми на Отчет за приходите и разходите и Баланс със съвсем малко допълнителни цифри под чертата на баланса, които евродирективата предвижда. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия счита, че това сериозно ще облекчи отчетността им.


АССП предлага да се създаде единна точка за подаване на отчети и счетоводни данни към НАП, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията. Това е и настойчивата препоръка от параграф 39 от директивата и плановете за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса.

В тази връзка е достатъчно да се разшири единната входна точка, включително и онлайн, чрез електронен подпис към НАП и НСИ, като тя се обвърже с Търговския регистър. По този начин ще се гарантира подаването на отчетите на всички дружества, подали годишната си данъчна декларация, като се напомня за изнесените данните за неподаване на годишни финансови отчети от някои компании - задължение, което всички предприятия в България по закон.

За някои скъсени срокове

АССП обръща внимание, че в сравнение със сега действия Закон за счетоводството, в законопроекта на ИДЕС са скъсени сроковете за публикуването на финансовите отчети от предприятията в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Асоциацията счита, че трябва да се запазят сроковете за публикуване на финансови отчети от сега действащия Закон за счетоводството, ако не се създаде единна входна точка за подаване на отчети, декларации и данни към НАП, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията, с мотиви, че предложението на ИДЕС за скъсяване на срокове не се облекчават предприятията, а се затрудняват.

Глоби и санкции

В няколко члена от административно наказателните разпоредби на проектозакона на ИДЕС е заложено, че "наказание се налага както на предприятието, така и на всеки член на органа на управление на предприятието".

АССП счита, че наказанието следва да се определя от тежестта и поредността на нарушението, и е достатъчно да бъде глобено самото предприятие, а не всеки член на органа на управление на предприятието. В тази връзка АССП предлага тези текстове да отпаднат, защото е изключително утежняващо като санкция. Още повече, че няма подобна практика в българското законодателство за едно и също административно нарушение да се наказва едновременно предприятие и всеки член на органа на управление на предприятието.

Малките и средните предприятия са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. По тази причина е от изключителна важност националната политика да е насочена в тяхна подкрепа особено, когато работят в условията на икономическа и финансова криза.

АССП счита, че трябва да се приложат адекватно възможностите дадени от Директива 2013/34/ЕС за максимално облекчаване на отчетността и административната тежест по отношение на малките и средни предприятия, и особено на микропредприятията в България.

Цялото становище на АССП може да изтеглите от тук.


Свързани теми:
Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия получи отговор от Висшия адвокатски съвет по своето становище относно спорния законопроект за изменения в Закона за адвокатурата, внесено в деловодството на Народното събрание.

АССП счита, че със законопректа се прави опит редица счетоводни дейности да бъдат окачествени, като “адвокатски” в чл. 24, ал.1 и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители, съгласно наказателните разпоредби на чл. 150.

Без да влиза в конкретика по спорните текстове от законопроекта, Висшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

"Не могат да бъдат споделени аргументите, че чрез тези законодателни промени се създава неоправдано предимство при упражняване на дейностите по чл. 24 от Закона за адвокатурата, които са от изключителната компетентност на адвокатите и упражняването им по занятие е недопустимо от трети лица. Тази законодателна промяна е на практика прецизиране на правомощия и дейности, които и досега адвокатите са извършвали. Желанието за създаване на реални механизми за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност е продиктувано от разбирането да се създадат гаранции за защита  на интересите на гражданите и не може да бъде разглеждано като опит за изземване на властнически правомощия. Търсенето на отговорност от лица, които не са вписани като адвокати и упражняват тази дейност, е в пряка зависимост от необходимостта да не се нарушава правовия ред.

Приемаме изявленията в заявената позиция като грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата при упражняване на високоотговорната и конституционно закрепена дейност за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридически лица."
, пише още Висшият адвокатски съвет. Цялата декларация може да видите на сайта на Висшия адвокатски съвет тук.

В също време Софийска адвокатска колегия, настоява пред Висшия адвокатски съвет да защити законопроекта, като предприеме спешна реакци срещу "опитите на всякакви други заинтересовани лица, скрити за общностите на нотариуси, юрисконсулти и други такива да въздействат върху обективното разглеждане на законопроекта и неговото приемане от Народното събрание".

"Настояваме, също така, Висшият адвокатски съвет да се противопостави остро на „жалните” писания в Интернет –пространството, в това число- на сайта на notarius.bg §22 седмичник”  и други подобни и при необходимост- искане за закриване на тези сайтове, проповядващи плач по дейност, която е изконно адвокатска и която е иззета незаконно от всякакви знайни и незнайни юристи и неюристи, дори счетоводители, в нарушение на чл.134 от конституцията и чл. 2, 3 и 24 от настоящия закон за адвокатурата.", пишат още в декларацията си софийските адвокати, които се предполага, че познават Европейската конвенция за правата на човека, Конституцията и принципа за свободата на словото.

Цялата декларация на Софийска адвокатска колегия, може да видите на нейния сайт тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Само 300 декларации за възстановяване на данъка на хора с доход до минималната работна заплата са подадени засега в Националната агенция за приходите, съобщи през седмицата за "Хоризонт" говорителят на ведомството Росен Бъчваров.

Той обясни, че действащият закон предвижда едно ограничително условие - доходът да е само и единствено от трудово правоотношение:
Цитат
Това означава, че всякакви други облагаеми или необлагаеми доходи, каквито са например доходите от лихви от депозити, обезщетения, изплащани на физическото лице, правят ползването на това облекчение недопустимо.

По този начин над 90% от хората с минимални доходи губят правото си на възстановяване на данъка. Така например, ако лицето е получило дори само 10 лева по граждански договор през годината, то няма право да възстанови платения от него данък, независимо че общият му годишен доход не превишава 4080 лева за 2014 година. Лицето няма право да си възстанови данъка, ако получи какъвто и да е друг доход, различен от трудов договор, независимо от минималните си доходи.

Нещо повече, оказва се, че когато лицето е придобило и необлагаеми доходи, то също не може да си възстанови платения от него данък. По този начин облекчението не може да се ползва, точно от най-бедните и нуждаещи се слоеве. Лицето няма право на облекчение, независимо от минималните си доходи общо през годината, ако някой от тях е от:
•   детски, които помощи са с подоходен критерий
•   помощи или добавки от социално подпомагане
•   обезщетение при безработица
•   обезщетение за временна неработоспособност (болнични или майчински)
•   лихва от банкова сметка (дори и сумата да е в размер на 0.01 лв)

Последното на практика изключва всички лица, които получават своята заплата по банкова сметка, защото банката ще начисли все някаква минимална лихва.


Свързани теми:
Как стана така, че почти никой работещ беден няма да си върне данък за 2014г?
Българска стопанска камара излезе със статия озаглавена "Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!".

"Едно от първите обещания на управляващата коалиция беше за създаването на "експертно сито", което да не допуска лобистки закони. Настоящият законопроект е тест за изпълнението на това обещание". Това се казва в остро становище на БСК срещу проекта за промени в Закона за адвокатурата.

БСК, пише в своята позиция:
Цитат
Голяма част от търговците, особено малките и средни предприятия използват обслужващите ги счетоводни фирми за подаване на заявления в регистъра. Задължителното ползване на адвокатска помощ ще усложни и оскъпи процедурата, без да подобри нейното качество.


"Предложеният законопроект задълбочава порочната тенденция за свръхрегулиране и ограничаване на достъпа до определени свободни професии и дейности, в противоречие с правилата на конкуренцията и свободната стопанска инициатива. Част от предложените разпоредби са в противоречие с редица конституционни принципи, нормативни актове от същата степен, международни актове, по които България е страна, както и достижения на правовата държава в областта на правната сигурност и борбата с монополизма", се казва още в позицията на БСК.

"Санкциите по Глава петнадесета, чл. 150 от законопроекта очертават обезпокоителна тенденция за разширяване кръга на българските граждани и юридически лица, по отношение на които е приложима административно наказателната отговорност, в условията на нереформирана съдебна система. Текстовете противоречат на Закона за административните нарушения и наказания, определящи като административно нарушение това, което нарушава установения ред на държавно управление. Превръщането на членове на адвокатски колегии в наказателни отряди е несъвместимо с функциите на една уважавана професия, призвана да защитава гражданите и юридическите лица. Разпоредбата, която постановява, че събраните глоби постъпват в адвокатските колегии, създава предпоставки за конфликт на интереси, отсъствие на безпристрастност и обективност при налагане на административните наказания.", предупреждава БСК.

Статията на Българската стопанска камара тук.

Вижте пълния текст на становището на БСК тук.
Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата.

АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите.

Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и търговски нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, и други дейности, които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал.1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители. Всъщност под 30% от дейността на счетоводните предприятия е завеждане на документи в счетоводна програма.

В своето становище, внесено в деловодството на Народното събрание, асоциацията пише:
Цитат
Считаме, че по-голямата част от точки на чл. 24, ал. 1 ни отнемат права, защото редица обичайни дейности на счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия са определени като “адвокатски”, и при така разписаните текстове са забранени за извършване от нас. Например:

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 - представителство пред административните органи, служби и др.;
Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.

2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 - изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.;
Счетоводителите изготвят често споменатите документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например почти всеки ден пишем отговори на НАП по ревизии и проверки, изготвяме заявления за Регистрация по ЗДДС, изготвяме различни молби и жалби и др.

3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 - устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси
Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Като данъчни консултанти, ние пишем различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които публикуваме със специализираната преса.

4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 - справки в административни органи и получаване на документи от тях;
Ежедневно получаваме справки от административни органи и получаваме документи от тях във връзка с извършваните от нас дейности по обслужване на клиентите ни – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции

5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 - изготвяне на трудови договори и пълномощни за пред институции, пред които счетоводителят представлява клиента
Изготвяме договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвяме изискваните пълномощни от институциите, пред които представляваме клиентите си.

6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 - изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
Изготвяме годишни финансови отчети и ги подаваме в Търговския регистър, подаваме документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване. Изготвяме документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в нашия обхват, предвид това, че ние сме изучавали Търговско право, включително сме запознати в детайли с Търговския закон. Считаме, че ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размерът на капитала, както формата на назначаването на представляващия и управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това работим и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НОИ, като подаваме книжа наречени Декларация Образец 1,3,6 и други.


В тази връзка, АССП остро възразява срещу лишаването на счетоводителите от правото да упражняват нормално своята професия чрез така предложените текстове на законопроекта. Асоциацията предлага промените на чл. 24, ал. 1 и чл. 150 да отпаднат, като останат в сила сега действащите текстове на чл. 24, ал. 1 на Закона за адвокатурата.

АССП счита, че измененията в Закона за адвокатурата следва да бъдат съобразени с програмата на Европейската комисията за по-добро регулиране, и по-специално съобщението на ЕК, озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“, чиято цел е да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество, при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно се гарантира, че административната тежест е пропорционална на ползите от тях.

Цялата позиция на АССП, може да изтеглите от тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Проектът може да бъде свален от тук.

Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Така например счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти. Нито ще имат право да изготвят за НАП, НОИ и други институции заявления, отговори и молби. Това означава, че редица документи като Заявления за регистрация по ЗДДС, отговори по данъчни проверки и дори най-елементарни молби до НАП, НОИ, НСИ и други институции, с които всеки счетоводител комуникира при нормалната си дейност, няма да бъдат извършвани от счетоводители.

Бизнесът ще трябва отделно да наема адвокати за тези дейности. Ако се приемат текстовете в настоящия им вид, то с учудване бизнесът ще разбере, че счетоводителят му няма да има право да състави дори трудов договор, нито пък пълномощното, с което счетоводителят се представлява пред данъчните и НОИ.

Отпада и правото на всеки, който не е адвокат да изготвя и дори подава каквито и да било документи в Търговския Регистър, Имотния регистър, както и в други регистри в България. Сега например счетоводителите имат право да подават годишния финансов отчет в Търговския регистър, а всеки има право да подава документи за регистрации на фирми, след необходимото упълномощаване.

Цитат
Глобите са солени. Според чл. 150 лице, което не е адвокат, но извършва или предлага извършването на гореспоменатите дейности, които са подробно изброени в чл. 24 от законопроекта, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева. Алинея втора предвижда двойна глоба при повторно нарушение.


Редица дейности от търговския живот на една фирма, които по принцип бизнесът обичайно възлага на счетоводители или други тясноспециализирани консултанти, са наречени “адвокатски” и са включени във въпросния чл. 24 от законопроекта. Според чл. 24, ал. 1, упражняването на дейности, възложени от клиенти, които едно лице, което не е адвокат, няма да има право да извършва са:

Цитат
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
(Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.)

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
(Счетоводителите изготвят такива документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например - отговори на НАП по ревизии и проверки, заявления за Регистрация по ЗДДС, различни молби и жалби и др.)

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
(Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Данъчни консултанти пишат различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които могат да бъдат публикувани в специализираната преса.)

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
(Счетоводителите ежедневно получават справки и документи от административни органи – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции.)

5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
(Счетоводителите и ТРЗ специалистите изготвят договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвят и изискваните пълномощни от институциите, пред които представляват клиентите си.)

6. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
(Счетоводителите изготвят годишни финансови отчети и ги подават в Търговския регистър, подават документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване, както и изготвят документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в обхвата им, предвид това, че при завършването висшето си образование “Счетоводство и контрол” се изучава Търговско право и се полагат над 10 изпита по право. Счетоводителите могат да посъветват клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размера на капитала, както и формата на назначаването на управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това счетоводителите работят и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НАП, в който се вписват данни на осигурените лица, чрез подаване на различни декларации.)

7. изпълнение на завещания;

8. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.


След като през Септември 2014 година Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии и публикува поредния си доклад, който показва, че те са силно регулирани, Комисията за защита на конкуренцията се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии в свой доклад от края на 2014 година. От години Института за пазарна икономика също пише и коментира тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии.

Аргументите и препоръките на КЗК още веднъж подчертават съществуващите проблеми. Още повече, че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС.

КЗК препоръча премахване на възможността за определяне на минимални цени на услугите при архитектите, адвокати, инженерите в инвестиционното проектиране, одиторите, ветеринарите, както и при упражняващите творческа дейност като свободна професия.

Според КЗК фиксирането на минимални цени представлява едно от най-тежките нарушения на конкуренцията, тъй като ограничава ценовата конкуренция между участниците на пазара. Минималните цени по никакъв начин не могат да бъдат гаранция за качество. Ефектът от тях е защита на неефективните участници на пазара.

С цел да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество е необходимо, всеки законопроект да бъде съобразен с целите заложени в Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020, а именно:

1. Въвеждане на задължителна оценка на въздействие на всички промени и нови законови и подзаконови актове относно ефекта върху стопанската активност.

2. Съобразяване на законовите и подзаконовите нормативни промени с принципа „Мисли първо за малките”, т.е. винаги да взема предвид характеристиките на малки и средни предприятия, когато изготвя законодателството, така че то да не носи допълнителни тежести за малкия бизнес, а където е възможно – да се опростяват съществуващите норми.

3. Постигане на минимална административна тежест за бизнеса. Когато се извършват законодателни промени, те да са напълно съобразени с влиянието, което биха оказали върху малкия бизнес и да не възпрепятстват неговото развитие.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Тихомълком, почти в последния момент Институтът на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) внесе в Министерство на Финансите нов лобистки Закон за счетоводството, защитаващ частните корпоративните интереси на шепа одитори, който касае счетоводството на малкия и среден бизнес в България. Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли тази година и да влезе в сила от 01 януари на 2016 година. С предложения нов Закон за счетоводството от ИДЕС, внесен в Министерство на финансите можете да се запознаете от тук.

В своя проект ИДЕС предлага създаването на нова структура на държавна издръжка, наречена "Национален съвет по счетоводство", която да харчи парите на обеднелия и без това бюджет на държавата, и която ще е поредната такава, която българският данъкоплатец трябва да издържа.

Предлага се въпросния съвет да бъде изцяло доминиран от ИДЕС, както и да има неограничена власт. В чл. 23 на закона е записано, че всички институции, органи и лица в държавата ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят всяка информация, която председателят пожелае, в противен случай са заплашени от глоби.

Това предложение на ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план - огромната "дупка" в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията. В програмата на правителството е записано, че в своя 4-годишен мандат правителството ще се стреми да преструктурира разходите, да реформира публичния сектор и да поддържа ниски нива на дълг и дефицит.

Апетитите на ИДЕС да контролира и ръководи счетоводната професия не са от вчера или днес. През изминалите години наблюдаваме постоянни опити на хора от одиторските среди да овладеят счетоводната професия в България. Вместо да се занимава със счетоводната професия, ИДЕС трябва много добре да се фокусира върху одиторската, както с качеството на одитите в България, защото цялото българско общество понесе удар и огромни щети от фалита на КТБ, заверявана от одитори години наред. Припомняме, че наскоро бяха наложени глоби в особено големи размерина отделни одитори и одиторската компания КПМГ България , заради одитите на КТБ, като за малко да се стигне до отнемане за лиценз й. Мълчанието на ИДЕС по темата с глобите и одитите е пълно.

В този смисъл, нищо добро не очаква малкия бизнес в България, ако държавата позволи на ИДЕС, която ръководи одиторската професия, да ръководи и счетоводната такава.

Парадоксът е, че поводът за новия Закон за счетоводството е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива, чиято цел е всъщност да облекчи отчетността на малките и средни предприятия, а не да я усложни, както се предлага в гореспоменатия проект. Но ведно с необходимите промените по транспониране на новата счетоводна директива, се прави опит за овладяване на счетоводната професия от ИДЕС.

Новата счетоводна директива е една полезна европейска директива за малкия и среден бизнес в България, ако бъде въведена в националното законодателство, без да бъде изкривяван нейният дух, чрез така разписаните текстове в новия Закон за счетоводството, предложен от одиторите от ИДЕС.

Директива намалява изискванията към финансовите отчети на малките предприятията и дава възможност на държавите членки да се възползват от редица облекчения за тях. В несъответствие с нея, в проектът на ИДЕС няма залегнали така необходимите освобождавания от административна тежест за малкия бизнес, като по този начин България няма да се възползва от облекченията, предвидени за малките и микро предприятията в тази важна европейската директива .

Директивата препоръчва следното:
Цитат
Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.

В противоречие на това, почти всички малки предприятия в България да подлежат на одит, предлагат одиторите в своя проектозакон, внесен в Министерство на финансите.

Директивата въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес.

Малките предприятия, според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Като основни цели и приоритети в програмата на правителството са предвидени да се провежда политика в подкрепа на малките и средни предприятия и подобряване на бизнес средата в България чрез пълно съобразяване на законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия.

Това, което предлага ИДЕС като нов Закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската Директива 2013/34/EС, то е в пълно противоречие на поставените цели и приоритети, залегнали в документа ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г.

Асоциацията на специалицираните счетоводни предприята също счита, че подобни законови постановки и стъпки не са от полза нито за държавата, нито за малките и средни предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България.

Напомняме, че през Октомври 2014 година Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии в националите законодателство на страните-членки и публикува поредния си доклад. Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии. От години Института за пазарна икономика пише и коментира тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии, особено това, което наложено в одиторската. Още повече, че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС.

Подчертаваме, че препоръките на ЕК са за опростяване на регулаторната и административната среда, особено за малките и средните предприятия, като се подчертава важността на една опростена, стабилна и най-вече предсказуема и дългосрочна нормативна уредба.

В този смисъл, въвеждането на новата счетоводна директивата в законодателството на България не трябва да усложнява условията за работа на малкия и среден бизнес, а напротив да бъде реализирано в целите и духа на Директива 2013/34/ЕС, като се използват всички възможности за облекчаване на микро и малките предприятия, предвидени в нея.


Материалът е публикуван след излизането му и във вестник “Капитал” тук.

Свързани теми:
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч
Министерският съвет одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното на 5 декември м. г. междуправителствено споразумение на България и на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.
 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) е закон, приет от Конгреса на САЩ през 2010 г. Той дава възможност на американските данъчни власти да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина.
 
Подписаното споразумение ще бъде нов ефективен инструмент за подобряване на административното сътрудничество между данъчните администрации на България и САЩ и ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, ефективната борба срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. То ще регулира по най-благоприятен за българските финансови институции начин автоматичния обмен на финансова информация, който вече се налага като световен стандарт сред страните-членки на ЕС и ОИСР. Със сключването на Споразумението българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.
Промяната се прави с цел намаляване административната тежест за гражданите.


На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г. Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

В проекта се предвижда от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица.

При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.

Предстои проекта за изменение и допълнение на наредбата да бъде внесен за приемане от Министерския съвет.
БСП внесе проект за Закон за тълкуване на чл. 22б от Закона за данъка върху доходите на физическите лица в Народното събрание.

Това е същият този член, според който работещите бедни сега щяха да могат да си връщат платения от тях данък през 2014 година.

Оказа се, че заради гласуваните текстове на БСП през 2013 година, почти никой работещ беден няма да може си върне данък за 2014г, както коментирахме тук. От НАП са категорични, че не тълкуват разширително нормативните текстове за ползване на облекчението, тъй като такива са законовите формулировки.

Комичното е, че същите тези текстове на член 22б от ЗДДФЛ, бяха предложени от БСП и гласувани и приети от депутатите на БСП, ДПС и Атака в 42-рото Народно събрание. В края на миналата година този член бе отменен, но той важи за доходите, получени през 2014 г., за които може да се поиска връщане на данъка, като се подаде специална декларация.

Сега БСП предлага Закон за тълкуване на закона в смисъл, че правото на връщане се отнася само до доходи по смисъла на чл. 25 от закона. В тези доходи да не се включват необлагаеми доходи по чл. 13 от закона, както и всички допълнителни приходи за физическите лица като лихви и/или обезщетения и неустойки, които са резултат от забава в плащанията или произтичат от начина на плащане.

С проекта на Закона за тълкуването на чл. 22б от Закона за данъка върху доходите на физическите лица може да се запознаете от тук.

По този повод вестник Сега написа:

Цитат
Сега пък БСП реши да "тълкува" - по думите на Михаил Миков, собствения си закон, с който въведе жалкото подобие на данъчно облекчение за работещите бедни. С "тълкуването" социалистите щели да се поправят и да разширят кръга на правоимащите, който така коварно смачкаха преди година. Но това е признание, че като управляващи са приели закон от вида "въздух под налягане", а сега като опозиция се напъват да го пълнят със съдържание.

Ако приемем, че ги водят искрено добри намерения, излиза, че реотаните на юристи и финансисти в столетницата и в кабинета "Орешарски" са загрявали 13 месеца, преди да включат, че данъчното облекчение е опашата лъжа. По-скоро обаче "покаянието" е обикновено лицемерие. Още при приемането на закона беше кристално ясно, че той е бутафорен, че малцина ще получат истински данъчен реверанс и че БСП пак се вихри в жанра "демагогия". Бисер в същия жанр е и името на тълкувателния закон, с който връщането на данъка върху доходите за работещите на минимална заплата би могло да се случи за повече хора - "закон за единия хляб". Кръстникът е Михаил Миков и не може да се отрече, че названието е "в десятката".
Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд", касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове.

Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО по предвидения механизъм за избор на осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г., а именно лицата да имат право на избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване или и в универсален пенсионен фонд.

Обсъжданията за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система ще протекат до 31 март 2015 година във формата на Работната група към Министерство на труда и социалната политика.

С предложените промени се надграждат първоначално направените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи въведеното право на избор, от 1 януари 2015 г. осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват или само за пожизнена пенсия във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, или и в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Дава се възможност за осигурените лица и самоосигуряващите се, родени след 31 декември 1959 г. да изберат да се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), като се предвижда този избор да не е еднократен. В случай, че лицето избере да се осигурява във фонд „Пенсии“ – с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ, натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд в 6 месечен срок.

Цитат
Лицата, които са избрали да се осигуряват във фонд “Пенсии”, могат да поискат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, като промяната на избора може да се осъществява веднъж на 1 година, от последния избор. В този случай, средствата им прехвърлени в Сребърния фонд се прехвърлят обратно в избран универсален пенсионен фонд.


По този нов ред се дава гаранция, че преведените средства от индивидуалните партиди на лицата ще бъдат „съхранявани“ в Сребърния фонд. Само в случай, че лицата родени след 31 декември 1959 г. изберат окончателно да се осигуряват в ДОО, при отпускането им на пенсия от ДОО, средствата от Сребърния фонд се прехвърлят към фонд „Пенсии“ на ДОО. В този случай на лицата се отпуска пенсия в пълен размер и индивидуалният им коефициент не се намалява, съгласно предложените в законопроекта нови алинеи в чл. 70. Предвижда се последният избор на осигуряване да се осъществява не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО.


За осигурените лица, които се осигуряват в УПФ, при отпускането им на пенсия от ДОО, за периодите на осигуряване само в ДОО, индивидуалният им коефициент по чл.70 от КСО не се намалява. За периодите на осигуряване в УПФ индивидуалният коефициент се намалява на база на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии“ от ДОО за съответния период.

При първоначално възникване на осигуряването, за лицата родени след 31 декември 1959 г. се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“ (в размера на вноската за УПФ), да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, като в случай, че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ, както е действащият механизъм до 31 декември 2014 година.

Пълният текст на предложения можете да свалите от тук.
Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33
www.kik.bgДанъчни облекчения и преференции за физически лица

В момента тече данъчната кампания за доходите получени през 2014 година, а срокът за подаването на годишните данъчни декларации от физическите лица и довнасянето на данъка по тях е до 30 април 2015 година.

Съществуват напълно законни начини да намалите данъка си за 2014 година, като ползвате различни данъчни облекчения и преференции. Всички те са регламентирани в Закона за облагане на доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, като в зависимост от случая понякога е необходимо подаване на допълнителни документи. Най-общо данъкът върху доходите на физическите лица е плосък, като неговата ставка е 10%. Част от доходите се облагат авансово през годината още при изплащането им - например работодателят удържа авансово дохода по трудови правоотношения, лицата работещи за своя сметка внасят авансово данък през годината за първите три тримесечия, както и в други случаи. С годишната данъчна декларация се определя общата годишна данъчна основа и сумата на довнасянето на годишния данък. Общата годишна данъчна основа може да се намали с предвидените в закона данъчни облекчения.

Отстъпка от данъка при подаване на годишната декларация с електронен подпис или ПИК

Можете да ползвате 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне, ако подадете своята декларация по електронен път (чрез електронен подпис или ПИК, издаден от НАП) и ако платите дължимото към бюджета в срок до 30-ти април. Посочената отстъпката се ползва при условие, че няматe подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Връщане на платения данък за доходи на минималната работна заплата
 
Можете да върнете платения от вас данък през 2014 година, ако доходът ви от трудови правоотношенията през годината е до 4080 лева и нямате получени никакви други доходи. За съжаление, както сме разисквали и преди, текстовете на закона, приети в края на 2013 година оставиха повечето бедни без възможност за ползване на това облекчение. Повече за това четете тук.

Данъчно облекчение за млади семейства

Можете да ползвате данъчно облекчение за млади семейства, като приспаднете от сумата от общата годишна данъчна основа направените през 2014 година лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от Вас и/или от съпруга/та Ви, с който/която имат сключен граждански брак;
2. Вие и/или съпругът/ата не сте навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2014 година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Можете да намалите до 10% годишната си данъчна основа с направените през 2014 година лични вноски за допълнително доброволно осигуряване. С още 10% можете да намалите годишната си данъчна основа с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".

Важно е да се знае, че по подобен начин, ако направите вноските си чрез работодателя, може да намалите до 10% месечната си данъчна основа с внесените от вас през месеца суми по лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и до 10% с лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".

Данъчно облекчение при закупен стаж за пенсиониране

Ако сте си закупили стаж за пенсиониране през 2014 година, то общата Ви годишна данъчна основи се намалява с внесените от Вас осигурителни вноски по закупения стаж. Осигурителен стаж можете да си купите за:
1. времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;
2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".
3. времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до 5 години осигурителен стаж.

За да си закупите стаж трябва да направите вноски, които се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се към датата на плащане на вноските (за 2014 и 2015 година този доход е 420 лева). Осигурителната вноска за е 17,8% върху 420 лева. Тоест сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2014 и 2015 година е 74,76 лв. Калкулатор осигуровки самоосигуряващо се лице.

При 50% и повече намалена работоспособност

Ако сте инвалид, трябва да знаете, че общата годишна данъчна основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв. А чрез работодателя си може да намалите месечната си данъчна основа с 660 лв. Неработоспособността трябва да е определена с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчно облекчение за дарения

Ако сте дарили през 2014 година, също може да спестите данъци. Но има определен списък с организации, на които дарението ще се счита за данъчно облекчение. Общата годишна данъчна основа се намалява с направени през годината дарения, както следва:

1. до 5% на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

2. до 15% за дарение за културата;

3. до 50%, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция".

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от общата Ви годишна данъчна основа. Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените организации и лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33


Тази публикация съдържа информация в обобщена форма и поради това е предназначена само и единствено за най-обща представа по поставените въпроси. Тя не замества предоставянето на данъчно-счетоводни съвети или услуги, затова преди да вземете каквото и да е решение относно Вашите финанси, следва да се консултирате с професионален консултант.
Самоосигуряващите се лица задължително трябва да се осигуряват във фонд "Пенсии", като по свой избор могат да се осигуряват и във фонд "Общо заболяване и майчинство".

В първия случай общият процент осигурителни вноски, включително и здравни е 25.8%, а във вторият е 29.3%. Разликата е 3.5%, колкото е вноската за фонд "Общо заболяване и майчинство".

Калкулаторът осигуровки на самоосигуряващо се лице изчислява размера на социалните и здравни осигурителни вноски на самоосигуряващите се и при двата вида осигуряване.

Избралите да се осигуряват на по-високия процент, тоест и за фонд "Общо заболяване и майчинство", имат право на парични обезщетения от ДОО за времето, през което са били в болнични, бременност, раждане и отглеждане на малко дете.

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за фонд "Пенсии", дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, когато не са подали декларация в НАП за прекъсване на дейността.

Самоосигуряващите се лица могат да променят този свой избор за всяка календарна година в срок до 31 януари на съответната година. Това става чрез подаването на декларация по утвърден образец в НАП, лично, чрез  упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Първоначално в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си чрез подаването на декларация по утвърден образец в НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33


Тази публикация съдържа информация в обобщена форма и поради това е предназначена само и единствено за най-обща представа по поставените въпроси. Тя не замества предоставянето на данъчно-счетоводни съвети или услуги, затова преди да вземете каквото и да е решение относно Вашите финанси, следва да се консултирате с професионален консултант.
Темата е предназначена само за възможностите на форума при публикуване.

За въпроси по социално и данъчно облагане, използвайте съответните раздели на форума. Публикациите, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.

Преди да зададете въпрос, погледнете в Раздел Правила и помощ при публикуване, където са публикувани често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да тествате снимка, аватар, линк или публикация, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
В своя публикация на Интернет страницата си, НАП опровергава информацията на Българското национално радио, че приходната агенцията е указала на териториалните си структури еднократен избор за осигуряване между НОИ и Универсалните пенсионни фондове. НАП определя информацията като невярна.

Въпросът за избор за осигуряване в универсален пенсионен фонд или НОИ не е разглеждан от НАП и предстои да се реши законодателно.

В публикуваната на сайта на Агенцията информация се възпроизвеждат единствено разпоредбите на действащия Кодекс на социалното осигуряване.
Националната агенция за приходите съобщава, че от 2015 г. е променен редът и начинът за издаване на персонален идентификационен код (ПИК) от НАП и използването му като средство за идентификация при използване на електронните услуги на НАП. Основното изискване е, че всяко задължено лице има право да използва само един активен ПИК. Това се отнася и за физически лица, които имат регистрации в Регистър БУЛСТАТ като ЕТ, самоосигуряващо се лице или занаятчийско предприятие.

В тази връзка от 2015 г. можете да използвате всички предлагани от НАП електронни услуги чрез ПИК, вкл. и новата услуга – „Подаване на декларации, документи и данни“ (след 15 януари 2015 г.), като за използването им следва да се идентифицирате чрез:
-   идентификатор – ЕГН
-   ПИК – издадения ви ПИК на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.

В случай, че не желаете достъп до някоя от предоставените услуги, може да заявите отказ от същите чрез подаване на заявление по образец  в офис на НАП, по електронен път или чрез обаждане на тел. 0700 18 700.

Следва да имате предвид, че от 2015 г. за ползване на електронните услуги с ПИК не може да се идентифицирате чрез ЕИК по БУЛСТАТ на ЕТ/самоосигуряващо се лице/занаятчийско предприятие и /или ПИК, различен от издадения на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.