Счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да прилагат определени процедури при обслужването на своите клиенти, за да изпълнят изискванията на закона.

По-долу сме обобщили стъпките и процедурите, като за всяка от тях сме предвидили отделен модул за по-лесното изготвяне на документацията, заедно с всички необходими приложения от вътрешните правила за лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси. Всяка стъпка е линк към конкретния модул от сайта.

Модул 1 - Вътрешни правила по ЗМИП: Първата стъпка е приемането на вътрешни правила в срок до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. В този модул се съдържа комплектът с документи с вътрешните правила и приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила, както  и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор от тук.

Важно: Приетите вътрешни правила не се изпращат в ДАНС.

Модул 2 - Уведомление по чл. 107 до ФР на ДАНС : Необходимо е на уведомите дирекция "Финансово разузнаване " на ДАНС за лицето, което сте определили да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. Попълването на документите по образец можете да направите от тук.

Напомняме, че такова уведомяване счетоводните предприятия масово извършиха до 15.02.2019 г. заедно с изпращането на плановете за обучение на служителите си, които планове след промяна в закона не е необходимо да се изпращат в ДАНС. Тоест, ако вече сте изпратили изпратили уведомление, сега не е необходимо да изращате пак.

Модул 3 - Оценка на риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП: Следващата стъпка е изготвяне на собствена оценка на риска. Тя следва да е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска (НОР). В нея секторът на лицата, които извършват счетоводни и одиторски услуги е отразен като високорисков сектор. В случай, че при изготвяне на собствената оценката на риска не се съобразите с резултатите от националната оценка на риска, тоест не се определите като високорискови, то в 14-дневен срок от изготвянето на оценката следва да уведомите дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за решението си и мотивите за него. Това изискване е заложено в чл. 99 от ЗМИП. Чрез този модул, можете да съставите оценка на риска, съобразена с НОР тук.

Модул 4 - Комплексна проверка на всеки клиент: Това е една от най-трудоемките процедури и част от воденето на клиентските досиета, които следва да се актуализират периодично. Освен да идентифицирате всички действителни собственици и представляващи клиента, както и дружествата, които контролират дейността, то трябва да изготвите документация по няколко приложения от вътрешните правила, част от които клиентът трябва да подпише. Какво сме предвидили? - Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Приложенията с документи, които са предназначени за подпис от клиента, могат да бъдат отпечатани и двуезично на български и английски. Всички документи задължително се съхраняват в клиентските досиета за срок от 5 години и се представят на ДАНС при проверка. Чрез този модул можете да създадете накуп или поотделно необходимите приложения, декларации и въпросници от вътрешните правила от тук.

Модул 5 - Матрица на рисков профил на клиент: Определянето на рисковия профил на всеки клиент също е част от задължителните процедури. Заложената матрица за изчисление за нивото на риск определя рисковия профил на клиента въз основа на рисковите фактори от оценката на риска, националната оценка на риска, ЗМИП и ППЗМИП. Документът се съхранява в клиентското досие по чл. 29 от Вътрешните правила. Рисков профил на всеки клиент можете да пресметнете от тук.

Модул 6 - Годишен вътрешен контрол: От този модул можете да направите документите по Приложение № 7, Приложение № 13 и Приложение № 14 от тук.

Модул 7 - Обучение на служителите: ЗМИП изисква обучение на служители и свързани с това документи. Чек-листовете при назначаване на служител, годишните планове за обучение и отчетите за проведено обучение се съхраняват съобразно изискванията на вътрешните правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, тоест в срок от минимум 5 години. Можете да ги попълвате накуп за всички служители или поотделно от тук.

Модул 8 - Справки и списъци по ЗМИП и др.: Необходими справки, списъци и други помощни материали можете да намерите от тук.

Документиране по време на бизнес процесите в счетоводното предприятие

Документиране при нов клиент:
Документиране при нов служител:
Документиране при смяна на отговорното лице:
Документиране на годишна база: Документиране на заварените клиенти:
Санкции и глоби

Административнонаказател ните разпоредби предвиждат глоби и санкции за различните нарушения на закона, които най-често са в следните размери:
1. глоба от 1000 до 10 000 лв. когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец.

Чрез това обобщение и осемте модула по ЗМИП нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
Министерството на финансите съобщи, че връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в ЗДДС за отмяна на изискванията за СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО, се казва още в съобщението. 

 
На сайта на ДАНС са публикувани примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси.

Във връзка с това счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок 21 август 2020 г.

Примерните правила можете да намерите на страницата на ДАНС тук.

Екипът на КиК Инфо подготвя нов модул в сайта, чрез който нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
Публикуван е проект за промени в Наредба Н-18.

В него се предлага удължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г.

Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Множество други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на интензивни дискусии между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации, като например дефиницията за СУПТО, облекчаване на изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани в туризма; удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа, прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия,  облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други.

„Диалогът с бизнеса в последните месеци беше конструктивен. Продължаваме дискусиите в рамките на общественото обсъждане. Предвидили сме множество промени, които да облекчат правилата за търговците, но да запазят философията на наредбата да ограничава сивата икономика в интерес на цялото общество“, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров. 

Вижте проекта тук.
От тук можете бързо и лесно да публикувате в нашия сайт:
ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч или
Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква "б".

Внимание! Публикуването чрез интернет се отнася само за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 и само за декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, “б” от Закона за счетоводството, тоест отнася се за предприятията, които не са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Например: ДЗЗД, фондация, сдружение, клон на чуждестранно лице, търговско представителство, адвокатско дружество, нотариално дружество, училищно настоятелство, читалище, църковно настоятелство, взаимоспомагателна каса и други, с изключение на ЮЛНЦ в обществена полза и регистрираните в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

По Ваша заявка ще публикуваме и документи на предприятия, които нямат законово задължение да публикуват отчетите си в интернет, но с това няма да отпадне ангажимента им да публикуват своите ГФО или декларации в Търговския регистър.

Как да публикувате?

Вие качвате през платформата необходимите документи от тук, системата ще Ви генерира проформа, по която да платите. До един работен ден след получаване на сумата по нашата банкова сметка, Вашите качени отчети ще бъдат достъпни на нашия сайт в публичната му част. Вие ще получите по имейл издадената фактура и линк с публикувания отчет.

Това е. Без излишни данни. Само необходимото.

Каква е цената?

Цената за публикуване е 9.90 лв. без ДДС на ГФО/декларация.

Какви са законовите срокове и изисквания?

Съгласно Закона за счетоводството:

ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч се публикува до 30 юни, но тази година срокът е удължен до 30 септември със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “б” се публикува до 31 март, но година срокът е удължен до 30 юни със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. При поискване предприятията предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Ние осигуряваме изпълнение на законовите изисквания, като за всяко предприятие получавате конкретен линк с публикувания отчет.

Какви са санкциите?

Съгласно чл. 74 от ЗСч който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


Отчетите се публикуват във вида, в който са подадени от заявителя. КиК Инфо не носи отговорност за подадени непълни, неточни или неверни данни.

Приятна и ползотворна работа със сайта!
От тук можете да изтеглите образеца на декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.
*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55

от      30 март       2020 година

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

(2) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

(3) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

(5) Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът по ал. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

(6) Компенсации не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
2. работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

(7) Осигурителният доход за януари 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на  дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.

(8) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3-7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Чл. 4. (1) Работодателите по чл. 1, ал. 1, 2 и 3 подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;
4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите по чл. 4 и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението.

(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и 7 се извършва по служебен ред. Проверката по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се извършва въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 2, т. 7 - въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.

(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5 .

(5) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.

(6) Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5.

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта в срок 3 работни дни от датата на издаването на заповедта за възобновяване на работа.

(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен път на Националния осигурителен институт.

Чл. 9. (1) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, който не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 8 и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни по чл. 2, ал. 2, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(2) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2 и 4 обстоятелства съгласно чл. 1, ал. 1, 2 и 3, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1 и 2.

Чл. 10. Изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Чл. 11. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени компенсации по това постановление.

(2) Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените компенсации за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.

(3) Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на това постановление „компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.

§ 4. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по служебен път информация на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, необходима за осъществяване на контрола.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г.

§ 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008)

Код по КИД-2008   Наименование на позицията
47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.2   Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8   Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9   Търговия на дребно извън търговски обекти


49.3   Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1   Пътнически въздушен транспорт

55   Хотелиерство

56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3   Дейност на питейни заведения

59.14   Прожектиране на филми

79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30    Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10    Предучилищно образование (частен сектор)

90   Артистична и творческа дейност

91   Други дейности в областта на културата

93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04   Поддържане на добро физическо състояние

Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето
Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Компенсациите са предвидени за по-широк кръг работодатели от първоначално обявения списък при по-леки условия от първоначално предложените. Освен това от тях ще могат да се ползват и работодатели, които поради извънредното положение със своя заповед, а не само въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството,  дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението.

От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. 

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, Китай за доставка на лични предпазни средства – медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще  закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро. Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95% ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.

Министър Ананиев посочи, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб е увеличило многократно търсенето на лични предпазни средства и всички държави, в това число и България, изпитват затруднения при осигуряването им. На този етап е от изключително значение да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинските специалисти и лицата, които работят в пряк контакт със заразените от вируса пациенти. Предпазването на медицинските специалисти, участващи в диагностиката и лечението на заболелите, както и на органите, осигуряващи прилагането на противоепидемичните мерки, е от ключово значение както за овладяването на епидемията, така и за създаването на условия здравната система да предоставя своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се.
Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви информира, че:

1. Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г., които следва да подават отделните групи данъчнозадължени лица (респонденти), съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, се удължава до 30 юни 2020 година.

2. Срокът за лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г., но са длъжни да представят ГОД за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4 от ЗСт, и подават ГОД единствено в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител, се удължава до 30 юни 2020 година.

3. Срокът за предприятията, които консолидират съгласно Глава трета, Раздел IV от ЗСч и подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

4. Срокът за лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и следва да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, с декларация (Приложение №11) в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител, се удължава до 30 юни 2020 година.

Заповедта за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти) между НСИ и НАП, съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4  от Закона за статистиката, ще бъде актуализирана съобразно новите срокове за подаване на ГОД.

Връзка към съобщението тук.
Във връзка със запитвания в групата ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ за поредността на погашенията на задълженията към НАП, г-н Росен Бъчваров направи следните уточнения:

Редът за погасяване на задължения, регламентиран в чл.169 от ДОПК не е променен. При подадена вече декларация по чл. 92 от ЗКПО с деклариран корпоративен данък и данък върху разходите, задълженията са вписани в данъчно-осигурителната сметка на лицето.

Ако лицето заплати сумата към бюджета и в данъчно осигурителната сметка липсва друго задължение с по-ранна дата на плащане, то сумата ще погаси съразмерно двата данъка, независимо от това, че срокът им на плащане е 30.06.2020 г.

Ако лицето подаде справка-декларация с дължим ДДС и след това преведе сумата по сметката за данъци, тя ще погаси дължимото ДДС, тъй като е с по-ранен срок на плащане, а именно 14.04.2020 г.

Аналогично с другите задължения – ДДФЛ по Декларация Образец № 6 или Декларацията по чл. 55 и чл. 201 от ЗДДФЛ и ЗКПО, както и за следващите месеци.

Обръщаме внимание, че на 01.04.2020 г. ще се появят задължения за авансови вноски, чийто срок за плащане е 15.04.2020 г.

В обобщение: Остава правилото, че първо следва да се декларира и после да се плаща. Съветваме да следите справката с актуалните задължения и срокове за плащане в е-услугата, за да съобразите поредността на плащанията.
По повод на постъпили въпроси относно упълномощаване и преупълномощаване изцяло по електронен път, НАП прави следните уточнения:

Упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП, е възможно по електронен път при следните условия:
- актът за упълномощаване да е постъпил на официален електроненните адреси на НАП тук, като документ, като документ (електронен или сканирано копие на хартиен документ), подписан с КЕП на упълномощителя.

В този случай документът представлява обикновено пълномощно и има характер на подписан удостоверителен документ (оригинал), който следва да бъде разгледан.

Необходимо е да имате предвид, че:
  • документ (електронен или сканирано копие на хартиен документ), който не е подписан с КЕП на упълномощителя, независимо дали е подписан с КЕП на пълномощника – няма характер на надлежно подписан удостоверителен документ и остава без разглеждане;
  • документ - сканирано копие на нотариално заверено пълномощно, който е подписан с КЕП на упълномощителя или упълномощеното лице, представлява заверено копие на нотариално заверено пълномощно. За да бъде приет и разгледан като нотариално заверено пълномощно, съответният акт за упълномощаване с нотариална заверка следва да бъде представен в НАП в оригинал, което се осъществява чрез изпращане по пощата или посещение в офис на приходната агенция. Ако не бъде предоставен оригиналът на съответния акт за упълномощаване, въз основа на постъпилото сканирано копие на нотариално заверено пълномощно, подписано с КЕП на упълномощителя или упълномощеното лице, може да се предостави достъп до услуги, за които се изисква обикновено пълномощно.
Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19. Това са част от препоръките за организиране на работния процес, които Министерството на труда и социалната политика изпрати днес до всички национално представителни работодателски организации.

За да защитят здравето на персонала си, работодателите могат да превърнат всички свободни помещения в нови работни места и да поставят вътрешни прегради между отделните работни станции. Препоръчва се общите събрания, конференциите, семинарите и обученията да бъдат отложени или да бъдат организирани чрез онлайн платформи. Променливото работно време може да се съчетае с дистанционна работа, като по този начин ще се избегне струпването на работници и няма да се прекъсне ефективният работен процес.

За да се организира надомна работа, шефовете на компании трябва да създадат условия за възлагане и отчитане на положения труд и да осигурят оборудване. Особено внимание те трябва да имат към хората с увреждани. Редовно трябва да се провеждат инструктажи, да се осигурят лични и колективни средства за защита и дезинфекция на помещенията. Служителите с болничен лист за поставяне под карантина не трябва да се допускат до работните им места. Пълният текст на препоръките на МТСП може да видите по-долу.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА CОVID-19

Използвайте възможностите на трудовото законодателство, за да създадете организация на работата, която не позволява събирането на множество хора на едно място в предприятието, с оглед намаляване на прекия контакт както между работниците и служителите, така и между тях и клиентите на работодателя. Помислете за отлагане на дейности, като провеждане на общи събрания, конференции, семинари, обучения и други подобни.

Помислете за въвеждане на надомна и/или дистанционна работа.

Според особеностите на работата в предприятието е възможно да организирате трудовия процес така, че наетите лица да изпълняват определени дейности от дома си. Например за определени периоди е възможно да се възложи изготвяне на проучвания, доклади, осъществяване на кореспонденция и други подобни задачи, за изпълнението на които не е необходимо присъствието на работника в помещенията на работодателя.

Обмислете организация, при която работниците ще извършват дистанционно своята работа чрез използването на информационни технологии. Според спецификата на дейността е възможно работникът да извършва работата си без да има пряк контакт с други работници или клиенти на предприятието (напр. да се организират on-line срещи, заседания, консултации, услуги за клиенти и т.н.)

Когато прецените, че е възможно работата да се извършва надомно и/или дистанционно е необходимо да:
  • създадете подходящи условия за възлагането и отчитането на работата на работниците и съответната организация за извършването й;
  • осигурите необходимото работно оборудване, съответните материали и средства за извършването й;
  • постигнете съгласие с работника за извършване на надомна и/или дистанционна работа, като за целта се подписва допълнително споразумение.
Ако не е възможно работата да се извършва изцяло извън помещенията на работодателя, създайте подходяща организация на работата, включително въвеждане на променливо работно време, използване на свободни работни помещения, и др.

Когато се въвежда променливо работно време, определете различни за работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така, от една страна, ще се избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга - няма да се прекъсне ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата.

При въвеждане на променливо работно време следва да се издаде заповед и да се запознаят работниците с нея. Промяната следва да се отрази в правилника за вътрешния трудов ред.

Ако в предприятието има свободни помещения, обособете нови работни места за работниците и служителите си, така че да се ограничи възможността голям брой работници и служители да полагат труд в едно помещение и да се осигури достатъчно пространство с оглед намаляване на контактите между тях. Възможно е да се ограничи прекия контакт между работещите в едно помещение чрез поставяне на вътрешни прегради.

С повишено внимание и контрол изпълнявайте задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при работа, в т.ч. провеждането на инструктажи, чрез които се поставя акцент върху превенцията от разпространението на СО\/Ю-19. Обърнете внимание върху осигуряването и правилното използване на лични предпазни средства и колективни средства за защита. Освен това, за предприемане на адекватни мерки и намиране на подходящите решения за превенция следва да се обърнете за съдействие към службата по трудова медицина.

Погрижете се уязвимите групи заети лица да бъдат задължително обхванати от мерките за превенция срещу разпространението на СОVID-19. Следва да имате предвид, че с увеличаването на възрастта нараства и рискът от по-тежко прекарване на заболяването. В тази връзка по-възрастните работещи са по-застрашени, както и тези с отслабена имунна система, с диабет, сърдечно-съдови, хронични респираторни и белодробни заболявания, хипертония и терапии, които отслабват имунната система.

Създайте организация на работата, която не допуска да се явяват на работа лица, на които е издаден болничен лист за поставяне под карантина. Болничният лист, издаден от компетентен здравен орган, създава задължение за работника да спазва установения режим, а за работодателя - да не го допуска до работа. В този случай работникът или служителят има право на обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Препоръките на Световната здравна организация може да видите тук.
Във връзка със създалите се форсмажорни обстоятелства поради грипната епидемия и пандемията COVID-19, които водят до реална опасност от масово неспазване на законовите срокове за подаване на месечните справки – декларации по чл.125 от ЗДДС и годишните данъчни декларации по чл. 92 от  ЗКПО за 2019 г., Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) и Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) внесоха искане в Министeрството на финансите, НАП и бюджетната комисия към парламента за удължаване на сроковете за подаване на фирмените годишни данъчни декларации и месечните справки декларации по ЗДДС.

Линк към документа тук.
Здравейте, МОЛ, както и имена на съставител и получател, не са сред задължителните реквизити за фактура съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС и ППЗДДС и тъй като не носят голяма информационна полза, затова не сме ги включили в приложението.

Предвидили сме допълнително поле, в което можете да въвеждате тази информация.
Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работната среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов след продължилата почти 3 часа дискусия с представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, която се проведе в Министерството на финансите.

Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП, с цел постигане на изясняване на нормативно ниво на неяснотите, за които туристическият бизнес претендира. 

В кратки срокове, през следващите седмици, ще се проведат и няколко срещи в работен формат за регламентирането и прилагането на режима за запечатване на търговските обекти от страна на НАП, тъй като опасенията на бизнеса, свързани с прилагането на наредба Н-18, се базират и на това, че тя може да отвори допълнителни аргументи за тази крайна мярка. Министър Горанов обясни, че пред бизнеса е изложил аргументи, че няма връзка между двете теми, но тази мярка много остро се поставя като проблем от страна на ресторантьорския и хотелиерския бранш и ще се дискутира какво да се направи, с цел да няма подозрения за своеволия от конкретни служители на приходната администрация. Пред министъра бизнесът постави част от вижданията си за прилагането на Наредбата, а не толкова аргументи против нейното съществуване. Министър Горанов каза още, че и двете страни са се обединили около философията на Наредбата и че фундаментът, заложен в нея от средата на 2018 г., няма нужда да бъде променян.

Представителите на организации от хотелиерския и ресторантьорския бизнес призоваха членовете си за отлагане на планирания протест.

На брифинга пред медиите Вени Петрова, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, подчерта, че днешната среща е била в духа на конструктивния диалог, както и че министър Горанов е останал отворен за разговори по останалите искания на бранша, представени в тяхната декларация, която са изпратили в МФ. Тя уточни, че за диференцираната ставка на ДДС, за която настояват, финансовият министър не е склонен да разговаря на този етап. Вени Петрова призова структурите на организацията, която представлява, утре да не реализират планирания протест, като оцени постигнато на срещата като достатъчно на този етап от диалога, и се надява след три месеца, когато престои нова среща с министъра, да има още по-голям напредък. 

Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, изрази своята удовлетвореност от срещата и съобщи, че през предстоящите три месеца, в които ще се правят работни срещи с НАП, на тях ще има и представители на малкия и средния бизнес, които са извън сектора на хотелиерството и ресторантьорството, като се надява в резултат на това след 6 месеца да има една работеща Наредба Н-18.
Здравейте,

Препоръчваме да използвате приложението за фактуриране първо в безплатния му вариант, за да прецените дали Ви устройва.

Във връзка с това, че е свързано с другите ни калкулатори в сайта, приложението за фактуриране, има някои особености, които следва да имате предвид:

1. В системата всеки профил е различен за себе си.

2. Профилите не могат да работят в обща база.

3. През един профил може да се влиза от много места, но не може едновременно да се влиза с един и същи профил. Тоест, ако желаете да работите през един профил от няколко обекта, то е нужно всеки път да излизате профила, за да може от друг обект да се влезе в него.

4. В полето номер за фактура може да се пише свободно, като след издадена фактура, то следващият предложен номер е с единица по-голям. Например издавате фактура с номер 200000086 и след това приложението ще ви зареди автоматично в този профил за следваща фактура да е номер 200000087.

5. Когато ползвате системата за различни форми или за различни диапазони за различни обекти, то вероятно е по-удобно да ползвате различни профили, за да Ви следи номерацията и да не сменяте всеки път данните на доставчика. Разбира се, може и през един профил, като се съобразите с точки от 1 до 4.

Системата е в процес на разширяване, като търсим решения за всякакви възникнали въпроси, доколкото възможностите на така проектирата вече система позволяват.
В този материал ще откриете схемите на НАП за СУПТО, ЕРП и разносната търговия. Схемите за електронната търговия и варианти за съответствие с Наредба Н-18 можете да откриете тук.

Важно: За търговците с ЕРП, за които използването на импортер е невъзможно, обръщаме внимание на схемата в Пример 2, точка 2.1 (маркирана по-долу в синьо), при която единствено се допуска продажби, въведени в софтуера на Обект 2, да се въвеждат ръчно в СУПТО на Обект 1. Това е позволено само за варианта на работа с отделни търговски обекти, при който в Обект 1 се извършват продажби, за които следва да се използва касов апарат, а в Обект 2 се извършват само продажби, за които не се изисква издаването на касов бон.

Въвеждането на СУПТО понякога е сложен, скъп и трудоемък процес, особено когато софтуерите са нови, а промените в бизнес процесите още не са добре уточнени. По тази причина много търговци предпочетоха да избегнат СУПТО, като се отказаха от методи на плащания, които изискват използването на касов апарат. Затова напомняме правилото за избягване на СУПТО:
➤ В търговски обект, в който има нерегистрирано СУПТО, следва да няма нужда от касов апарат.
➤ И обратно – в търговски обект, в който има касов апарат, следва да няма достъп до софтуер с белези на СУПТО.

Представяме и нашето неСУПТО приложение за фактуриране, което изпълнява данъчните изисквания и не съхранява в бази данни информация за вид, цени, количества на продаденото. Затова чрез него, при фактуриране на продажби в брой, не е нужно то да се регистрира и декларира като СУПТО, нито да се свързва с касовия апарат в обекта. Повече можете да откриете тук.

Схеми СУПТО

Пример 1 - Работа на два софтуера за управление на продажбите (СУПТО) в един търговски обект

При наличие на два СУПТО в един търговски обект на търговец всеки от тях трябва да е свързан с отделно фискално устройство (ФУ), предвид необходимостта от генериране на уникални номера на регистрираните чрез него продажби (УНП).


Допуска се при приключване на продажба, за която е генериран УНП в единия от софтуерите в обекта, да бъде отпечатван фискален бон (ФБ) от ФУ, управлявано от другия СУПТО в същия обект. В този случай при подаване на Приложение № 32 от Наредба №Н-18, лицето следва да посочи, че и двете ФУ са свързани към всеки от софтуерите.

Пример 2 – ЕРП система и СУПТО

2.1 Търговец използва ЕРП система за управление на дейността си.

Извършват се продажби в 2 търговски обекта.

В Обект 1 се извършват продажби, изискващи издаване на ФБ. Използва се софтуер СУПТО, който не е модул от ERP-системата.

В Обект 2 се извършват продажби, за които не се изисква издаване на ФБ. Използва се друг софтуер или друга версия на използвания в Обект 1 софтуер, които не са модули от ERP-системата.

Софтуерът в Обект 1 трябва да  отговаря на изискванията за СУПТО. В него се регистрират всички продажби, независимо че част от тях ще бъдат платени по банков път, т.е. няма задължение за издаване на ФБ. За всички продажби се генерира УНП при въвеждане на информация за тях в софтуера.

В Обект 1 няма възможност за  приключване на продажби, първоначалната информация за които е въведена в софтуера на Обект 2 - въведената в Обект 2 информация за продажби не е достъпна в Обект 1 и тези продажби не могат да бъдат приключени в  Обект 1.


При тази фактическа обстановка в Обект 1 функционира СУПТО, а в Обект 2- софтуер, който е извън обхвата на регулацията на Наредба №Н-18/2006 г. В двата обекта следва да функционират или различни софтуери, или един софтуер с различни версии.

Допуска се продажби, въведени в софтуера на Обект 2, да се въвеждат в ръчен режим в СУПТО на Обект 1 – генериране на УНП и т.н.


2.2 Фактическа обстановка, идентична на описаната в т.2.1. със следната разлика:

В двата обекта се използват софтуер – модул от ERP-системата.

В Обект 1 има възможност за достъп до информация за продажбите, която първоначално е въведена в Обект 2. Въведената в Обект 2 информация за продажби се визуализира, вкл. може да бъде променяна, чрез софтуера в Обект 1 или тези продажби могат да бъдат приключени в Обект 1. Обменът на информация между обектите може да се извършва както чрез съответните модули на ERP-системата, вкл. чрез достъп до обща база данни /БД/, така и директно между двата обекта.

В този случай, когато е налице възможност за обмен на информация за продажбите чрез функционалността на ERP-системата - всички модули на ERP-системата, обслужващи тази функционалност (вкл. Обект 1 и Обект 2 ) попадат в обхвата на регулацията за СУПТО.
                        
Пример 3 – ERP-система с импорт и обработка на данни от външни системи

Търговецът използва ERP-система с модул/модули СУПТО. В ERP-системата се импортира и обработва информация за поръчки/заявки за продажби от различни външни системи:– Поръчки от системи на бизнес партньори (EDI), е-портали, заявки в стандартизиран файлов формат - импортират се поръчки от големи бизнес партньори, напр. МЕТРО, БИЛА и др., продажбите се извършват в СУПТО.

– Импорт на данни за продажби от друг СУПТО - допуска се импорт в СУПТО на данни за извършени продажби, регистрирани от друг СУПТО, използван от същия търговец. В този случай продажбите се импортират с вече присвоения УНП от СУПТО, в който са генерирани. Производителят/разпространителят следва да разработи функционалност за интеграция и импорт на данни с конкретния СУПТО, като гарантира, че импортът на информацията за регистрираните в него продажби се извършва в пълен обем и непроменено съдържание, вкл. и наличието на УНП за всяка импортирана продажба.

Пример 4 – Разносна търговияПри разносна търговия ФБ се издава от СУПТО в обекта, в който е приета поръчката на клиента и е експедирана стоката. ФБ придружава стоката и се предоставя на клиента при предаването й.

Цитат
Обръщаме внимание, че след публикуването на схемите от НАП, бе направена промяна в Наредба Н-18 чрез ДВ, бр. 75 от 24.09.2019 г. в чл. 25, ал. 2, в следствие на което при разносна търговия фискалната касова бележка се издава от търговеца и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
Пример 4.1Доставките се извършват от служители на търговеца, снабдени с мобилни устройства, на които е инсталиран софтуер, свързан с мобилни ФУ. Този софтуер позволява единствено отразяване на плащане и подаване на команда към ФУ за разпечатване на ФБ – няма функционалност за генериране на поръчки, продажби, промяна на данни за продажба и т.н. Т.е. този софтуер няма характеристики на СУПТО.

Преди да напусне склада от СУПТО-склад в мобилния софтуер се импортират продажби с генерирани УНП – тези данни са статични и не могат да бъдат променяни от софтуера на мобилните устройства. При доставката при клиента в софтуера на мобилното устройство се отразява извършеното плащане /пълно или частично/, SW подава команда към ФУ за отпечатване на ФБ по съответния УНП.

При връщането в обекта от мобилния SW в СУПТО в склада се импортират извършените плащания, които се отразяват в БД към съответната продажба/УНП.


Пример 4.2


                                
Вариант 1:

Софтуерът на мобилните устройства има функционалност на СУПТО и разполага с онлайн свързаност със СУПТО в обекта. Регистрираните в SW на мобилните устройства поръчки, продажби, корекции в данни за продажби, плащания и др. се подават в реално време и се записват в БД на СУПТО в склада.

В този случай софтуерът на мобилните устройства и софтуерът в склада представляват модули на едно СУПТО и следва да бъдат декларирани по този начин.

Вариант 2:Софтуерът на мобилните устройства има функционалност на СУПТО и не разполага с онлайн свързаност със СУПТО в склада.

Преди да напусне склада от СУПТО-склад в мобилния СУПТО се импортират
продажби с генерирани УНП
, наличности, цени и др. В СУПТО на мобилните устройства е възможно да се въвежда информация за продажби на място при клиента, при което се генерира УНП от свързаното към него ФУ. При отразяване на плащане към мобилните ФУ се подава УНП на съответната продажба.

Допустимо е при връщането в склада от мобилния СУПТО в СУПТО-склад да се импортира информация от БД на SW на мобилните устройства – регистрирани поръчки, продажби, плащания и др. В този случай производителят на СУПТО-склад следва да разработи функционалност за интеграция и импорт на данни с конкретния мобилен СУПТО, като гарантира, че импортът на информацията за регистрираните в последния продажби се извършва в пълен обем и непроменено съдържание, вкл. и наличието на УНП за всяка импортирана продажба. Аналогични са изискванията и към производителя на мобилния СУПТО.

Можете да свалите файла на НАП от тук.

Разяснения на НАП относно импорт в СУПТО на данни от външни източници на данни за продажби можете да изтеглите от тук.
След промените в Наредба Н-18 за много фирми възникнаха въпросите: „Трябва ли задължително да инсталирам СУПТО в обекта си, щом ползвам касов апарат? И кога един софтуер за фактуриране не е СУПТО?

В свои разяснения (например публикуваното тук) НАП подчертава, че търговците не са длъжни да използват СУПТО в търговските си обекти, но ако използват софтуер с белезите на СУПТО, то той трябва да присъства в одобрения от НАП списък със софтуери.

На тазгодишния семинар на НАП Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“ в НАП, даде много ясна обосновка за това кой софтуер за фактури не е СУПТО, което можете да чуете в това видео в 4:23:58. По-долу сме извадили в текст самото обяснение от експерта на НАП.

Как можем да помогнем?

В платформата КиК Инфо създадохме онлайн приложение за фактуриране неСУПТО, което изпълнява данъчните изисквания и не съхранява в бази данни информация за вид, цени, количества на продаденото. Затова чрез него, при фактуриране на продажби в брой, не е нужно то да се регистрира и декларира като СУПТО, нито да се свързва с касовия апарат в обекта.

Приложението неСУПТО за фактуриране има безплатна част, която е достъпна след регистрация в сайта, както и допълнителни екстри само за потребителите с абонамент за пълен достъп.

Предимства:
  ✔ Не се налага да се свързва с касовия апарат
  ✔ Не се налага да се декларира/предекларира в НАП
  ✔ Не се налага осигуряване на “одиторски профил” за данъчните
  ✔ Не се налага инсталиране на софтуер
  ✔ Достъпно от всяка точка и по всяко време онлайн
  ✔ Издава фактури, дебитни/кредитни известия и проформи в PDF

Още улеснения от безплатната част:
  ✔ Автоматично попълване клиентски данни от ДДС регистъра VIES
  ✔ Цените могат да бъдат въвеждани с или без ДДС (автоматично прекалкулиране)
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани на български, английски и двуезично
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани и във всяка валута (автоматично курс от БНБ)
  ✔ Автоматичен брояч на последно издадения документ
  ✔ За издаване на проформа фактури тук

За потребителите ни с абонамент за пълен достъп в сайта допълнително:
  Готови артикули и импорт на ценови листи
  Автоматично изпращане на имейли с прикачени фактури на вашите клиенти


Приложението неСУПТО е подходящо за фирми, които нямат нужда да следят наличности и количества и да използват складова програма или друг СУПТО в обекта си.Кога един софтуер за фактури не е СУПТО според НАП?

Отговорът във видеото, който експертът от НАП Веселин Трифонов дава на семинара, провел се в ЦУ на НАП на 13.12.2019 г. е: “Всъщност ние изхождаме от определението за софтуер на продажбите и какво представлява управление на продажбите. Ако имам софтуер, с който аз издавам фактури, който софтуер представлява следното имам:
  ✔ номенклатури на моите клиенти
  ✔ номенклатури на стоки
  ✔ цени
и набирайки фактурата, разпечатвайки я, преминавайки към издаването на следващата фактура, аз не пазя данни за тази, която вече съм издал, то в този случай очевидно вие не управлявате продажбите си през софтуер, вие нямате възможност да проследите какви продажби сте извършили, просто защото вие не пазите тази информация и не обработвате автоматизирано в база данни. В този случай този софтуер не представлява СУПТО.

Точно такова е приложението неСУПТО за онлайн издаване на фактури от платформата КиК Инфо.

Определението за софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) е заложено в § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС и §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18. От материалите, които НАП публикува на сайта си, става ясно, че разбирането на НАП за СУПТО е софтуер, който обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане. Това се потвърждава от отговора на НАП на въпрос (тук, стр. 4), който зададохме. Което означава, че СУПТО са по-голямата част от познатите ни софтуери за фактуриране, когато с тях се отчитат продажби, за които е задължително издаването на касов бон. Това бе коментирано и при първначалното представяне на промените в Наребда Н-18 от експертите на НАП в края на 2018 г. (виж във видеото тук).kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
Годишните финансови отчети на акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КАД), които са микропредприятия, вече не подлежат на задължителен независим одит от регистрирани одитори. Поправката в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството влиза в сила от 01.01.2019 г., тоест за първи път ще се прилага за годишните финансови отчети на тези дружуства за 2019 година, които се изготвят сега.

Една от процедурите, които задължително трябва да се извършат в процеса на годишното счетоводно приключване е годишният финансов отчет на всяка фирма да бъде проверен за необходимост от задължителен одит, съгласно Закона за счетоводството.

Цитат
За лесна и бърза проверка можете да използвате приложението:
Проверка за задължителен одит

За ЮЛНЦ в общественополезна дейност можете да използвате приложението:
Проверка за задължителен одит (ЮЛНЦ)

След като нанесете необходимите данни в приложенията, ще получите отговор на въпроса: Ще има ли необходимост от задължителен одит за даденото предприятие?
Кои предприятия подлежат на задължителен одит?

На задължителен финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
          а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
          б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
          в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Независимо от горното за АД и КАД обхватът за одита е по-широк и на такъв подлежат тези от тях, които са микропредприятия по смисъла на Закона за счетоводството. Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души

Промяна в категорията микропредприятие се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период. Когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

Какви са санкциите?

Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Цитат
kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
След разразилите се дискусии след семинара на НАП за последователно, паралелното и едновременно извършване на еднородна дейност от свързани фирми в един обект, НАП издаде указание, с което прави опит да разясни при какви условия свързани фирми с еднородна дейност могат да извършват дейност от един обект, без да им се сумират оборотите и да следва задължителна регистрация във връзка с новата ал. 10 на чл. 96 и при какви условия се сумират оборотите им и съответно следва задължителна регистрация по ДДС, ако сумата надвиши прагa за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 хил. лв. за последните 12 месеца. Публикуваме пълния текст на указанието, като обръщаме внимание на текста в синьо в последната част по-долу.Изх. № 20-00-8/10.01.2020 г.
ЦУ на НАП

ДО
ТД НА НАП ........................ ...........
ТД НА НАП ГДО
ДИРЕКЦИЯ ОДОП ........................ ...........


ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, поставените въпроси в които налагат разясняване на нормата в частта и, регламентираща кога следва да се приеме, че една еднородна дейност се извършва последователно в определен търговски обект, с оглед възникване на задължение за регистрация по реда на тази норма.

В тази връзка настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на поставените въпроси.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи задължителната регистрация на данъчно задължените лица при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Направените изменения влизат в сила от 01.01.2020 г., като са създадени нови ал. 9, 10 и 11 към чл. 96 от ЗДДС и са направени допълнения в ал. 1 и 5 към същата правна норма.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Съгласно чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Съгласно чл. 96, ал. 11 от ЗДДС не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.

С § 34 на ПЗР на ЗИД на ЗКПО е въведен преходен режим за данъчно задължените лица, съгласно който лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 15.01.2020 г. (включително).

В § 1 от ДР на ЗДДС е създадена нова т. 93, с която е дефинирано понятието „лица, действащи съгласувано“ по смисъла на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и съгласно дефиницията това са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК е дадена дефиниция на понятието „свързани лица“. По смисъла на § 1, т. 3, б. „а“, „б“, „в“ и „л“ от ДР на ДОПК свързани лица са:
„а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;
б) работодател и работник;
в) съдружниците; ...
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;“

Съгласно § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Извършените промени по отношение на задължителната регистрация по ЗДДС целят предотвратяване на констатираната практиката по избягване на регистрация по ЗДДС, съответно на облагането с данък върху добавената стойност на доставките на стоки и/или услуги от данъчно задължени лица. Проявлението на тази практика обичайно е чрез формална смяна на субекта, извършващ същата дейност в същия търговски обект, преди достигане на прага на оборота за задължителна регистрация по закона. Тези лица са юридически самостоятелни, но свързани под една или друга форма и действат съгласувано. За предотвратяването на тази практика нормата предвижда специфично сумиране на оборотите за формиране на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС на данъчно задължените лица.

Видно е, че за възникване на задължението за регистрация в специфичната хипотеза на посочената норма на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и свързаните с нея изменения в цитираните нормативни текстове, се предвижда сложен фактически състав, който изисква наличието на специфични характеристики относно лицата, характера и мястото на извършваната дейност, както и относно времевите характеристики на дейността, а именно последователното и и непрекъснато извършване в определения от нормата период.

Настоящото становище има за цел да даде разяснение само относно условието дейността, пораждаща задължение за регистрация по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, да бъде извършвана последователно от две или повече лица.

Тълкуването на думи и изрази, употребени в нормативните актове, е уредено в Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, издаден на основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон. Съгласно чл. 37 от указа думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния нормативен акт. По посочения начин се постъпва и когато при прилагане на нормативния акт могат да възникнат съмнения относно смисъла на употребена дума или израз.

Думата „последователно“ няма утвърдено правно значение. В ЗДДС липсва легално определение на тази дума за целите на закона. Поради това за тълкуването и следва да се изхожда от общоприетия и смисъл. Понятието „последователно“ според Речника на българския език, публикуван на официалната страница на Института за български език на БАН в основното си значение означава „който следва, става, извършва се в определен ред, непосредствено един след друг“.

В аспект на нормата понятието „последователно“, по отношение на извършването на еднородна дейност в един и същи търговски обект, следва да се тълкува като замяна или редуване във времето на две или повече данъчно задължени лица, извършващи дейността. Това недвусмислено се извежда от регламентирания в нормата начин за формиране на облагаемия оборот за регистрация, където е посочено, че „... в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него ...“. Тъй като „непосредствено“ означава действие, което се осъществява, става или следва веднага, нормата на ал. 11 на чл. 96 от ЗДДС уточнява като правно ирелевантно прекъсване в рамките на по-малко от един месец. В тази връзка, ако между преустановяване на дейността на едно лице в търговския обект и започване на еднородната дейност в обекта от следващото лице, е изтекъл период повече от един месец, по отношение на формиране на оборота за регистрация на това следващо лице нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС е неприложима и оборотите на предшестващите лица, реализирани в обекта, не се включват в неговия оборот.

Предвид изложеното по-горе, задължение за регистрация въз основа на сумиране на оборотите на две и повече лица по посоченото правило не възниква, когато тези лица извършват еднородна дейност в един и същи обект едновременно едно с друго, паралелно.

Следва, обаче, да се има предвид, че ако едно извършване на паралелна дейност от лица, действащи съгласувано, има чисто изкуствен характер и противоречи на нормалната икономическа логика, налице е основание същото да бъде третирано като заобикаляне на закона с цел данъчно предимство, при което следва да се приложи нормата, противодействаща на тази практика. Този извод се основава на постановеното по дело С-255/02, Halifax plc, че при установяване на злоумишлена практика, сделките, на които тя се основава, трябва да се предефинират така, че да се възстанови ситуацията, която би преобладавала при липсата на тези сделки. Такава би била ситуацията например, когато едно лице, целящо заобикаляне на новото правило, приближавайки прага на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, формално не прекъсва извършването на дейността от свое име и не напуска обекта, като афишира продължаването и, но паралелно с него в обекта еднородна дейност започне да извършва и друго лице. Първото лице формално продължава извършването на дейността в обекта, но в толкова минимален обем като честота и стойност на отчитаните от него доставки, който анализиран сам по себе си води до непротиворечив извод, че присъствието/дейността му в търговския обект не може да намери икономическо оправдание, а има за цел заобикаляне действието на нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС. В този случай следва да се приеме, че е налице прекратяване на дейността от първото лице. Следващото лице, поело в действителност дейността, ще попадне в хипотезата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и в облагаемия му оборот следва да се включи и облагаемият оборот на лицето, формално продължаващо извършването на еднородната дейност.

Трябва да се има предвид, че подобни случаи следва да бъдат внимателно анализирани и специфичната регистрация по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС следва да бъде приложена единствено тогава, когато, освен че са налице еднородност на дейността и съгласувано действие на лицата, ситуацията има напълно изкуствен характер, за нея липсва икономическа логика и същата цели данъчно предимство.

Следва да се обърне внимание също така, че данъчните злоупотреби относно избягване на регистрация по ЗДДС, съответно избягване на начисляване на данък върху добавената стойност по облагаеми доставки, не се изчерпват с хипотезата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и Националната агенция за приходите ще продължи да им противодейства.

При наличие на случаи например на безспорно еднородна дейност при общо използване на активи и/или човешки ресурси, формално извършвана от две или повече лица, особено когато са свързани или действат съгласувано и при липса на ясно и предварително определени обективни критерии за разпределяне на рисковете и ползите от дейността, това би могло да е индикация за обединяване на усилията на лицата за обща дейност чрез дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (въпрос, който следва внимателно да бъде изследван). По силата на чл. 9, ал. 2 от ДОПК неперсонифицираното дружество се приравнява на юридическо лице за данъчни цели. Пример за тази хипотеза би бил случаят, в който в един и същи офис две или повече лица осъществяват едновременно еднородна дейност, използвайки общи активи, включително човешки ресурси, като разделят единствено ползите от дейността въз основа на различни критерии, като например собствения си статут на регистрирано/нерегистрирано по ЗДДС лице. В контекста на настоящото становище в посочения случай правната последица би била приемането на облагаемите обороти на участващите в неперсонифицираното дружество лица за оборот на неперсонифицираното дружество и съответно регистрирането му при достигане на прага за задължителна регистрация.

Настоящото становище е принципно и всеки конкретен случай следва да бъде преценен самостоятелно спрямо всички относими факти и обстоятелства.


10.01.2020 г.
_Х   
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП
Signed by: Plamen Lyubomirov Dimitrov

Можете да изтеглите указанието на НАП от тук.
Да започнем годината и годишното счетоводно приключване на една добра и сигурна платформа. А това за нас, счетоводителите, означава да предвидим всяка стъпка, всяка процедура и всеки срок.

Как можем да помогнем?
» Чрез актуализираното безплатно приложение
Чек лист Приключване 2019 и Срокове 2020 (първо шестмесечие)

Маркирайте тези процедури, които ще включите в чек листа. Най-честите са отбелязани по подразбиране. След това може да отпечатате чек листа за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за всяка фирма.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.