Календар с работните и почивните дни

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Вчера Българската стопанска камара (БСК) с председател Божидар Данев отправи до вицепремиера Даниела Бобева 28 свои предложения за намаляване на административната тежест и увеличаване на заетостта. Предлагаме със съкращения идеите на БСК.

1. Облекчаване на процедурата на уведомление на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори чрез удължаване срока до 7 дни.

2. Разширяване на обхвата на срочния трудов договор, удължаване на максималната продължителност и поредност на неговото използване.

3. Регламентиране на правото на работодателите да сключват договори помежду си за временно или постоянно предоставяне на висококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго.

4. Либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за дела на работници, наети от АВР, в общия брой наети.

5. Премахване на неограничената отговорност на работодателя.

6. Облекчаване на разрешителния режим за работа на лица от 16 до 18 г. и намаляване на прага за
възраст на наетите лица от 16 г. на 15 г.

7. Отмяна на възможността за разпростиране на браншовите КТД, регламентиране на възможност за не прилагане на отделни клаузи или целия браншов КТД.

8. Регламентиране на възможност за размяна на документи между работодател и работник/служител по електронен път, в т.ч. връчване на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, предизвестия, покани и др.

9. Увеличаване на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време по икономически причини, от 3 на 6 месеца в рамките на календарна година.

10. Регламентиране на възможност с КТД да се увеличава периодът за сумирано изчисляване на работното време от 6 месеца на до 12 месеца.

11. Преглед на забраната за полагане на извънреден труд, който се допуска по изключение само за сезонна работа, бедствия, аварии и война. Облекчаване на режима за извънреден труд в един от почивните дни.

12. Преразглеждане на правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство.

13. Предоставяне на възможност чрез сключване на фирмен КТД да се въведе гъвкав режим на работното време.

14. Отмяна на възможността работници, достигащи пенсионна възраст, да получават обезщетение при освобождаване.

16. Отпадане на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит.

17. Разширяване на възможността за работодателя да прекрати трудовия договор по негова инициатива и без съгласие на работника.

18. Отпадане на задължението на работодателя за искане на предварително разрешение, вместо уведомяване на ГИТ, за прекратяване на трудовото отношение при закриване на предприятието.

19. Възстановяване на възможността за работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

20. Установяване чрез колективен или индивидуален трудов договор на реда за разрешаване на отпуск за повишаване на квалификация и за преквалификация.

21. Пълно или частично освобождаване на работодатели с над 50 работници от задължението им да определят от 4 до 10 % от общия брой на работните места за трудоустрояване.

22. Промяна на регламентирането на т.нар. ученическите отпуски за дадена календарна година, а не за учебна.

23. Прецизиране на правната регламентация на дистанционната форма на обучение.

24. Замяна на хартиената трудова книжка и трудовото досие на работника с електронни.

25. Въвеждане на специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове и на задължителни предварителни процедури за доброволно разрешаване (споразумяване) при индивидуални трудови спорове.

26. Отмяна на определянето по административен път или чрез браншово договаряне на прагове на минимален осигурителен доход по професии и квалификационни групи.

27. Отпадане на задължението на работодателя да изплаща 70% от брутното трудово възнаграждение за първите 3 дни от временната нетрудоспособност.

28. Обединяване на отчетните форми и регистрите на осигурените лица и сключените трудови договори.
Регламентирана безплатна реклама в сайта КиК Инфо се допуска чрез публикуването на рекламни материали в полетата от потребителския профил.

Поле Име, вижте темата Как се променя името?

Поле Снимка или лого, вижте темата Как се поставя профилно изображение или лого?

Поле Фирма

Поле Фирмен уеб сайт

Поле Представяне

Въпреки това, безсмислени и тенденциозни постове, само заради реклама ще бъдат изтривани.

Безплатна реклама на семинари можете да публикувате в специалния раздел Семинари.

Не се допускат публикации, текстове, линкове, изображения и материали с цел популяризиране на други сайтове, форуми, портали, блогове със същата насоченост или такива, които копират приложенията и калкулаторите на КиК Инфо.

По друг начин, различен от гореизброените, не се допускат рекламни публикации, текстове, обяви, включително и за работа, линкове, изображения и други материали, които представляват явна, скрита, тенденциозна или нерегламентирана реклама.

При публикуване на информация в профила важат общите Правила за публикуване.

Цитат
Чл. 33. (1) от ЗЗП
Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на платформата за публикуване.
Това е тестова тема

Ако желаете да изпробвате как работят функциите на форума, ако искате да пробвате как се цитира мнение или дава линк, как се показва изображение в публикация, или как се прикача файл, да тествате променен подпис или аватар, то тествайте само тук, в тази тема. Темата не излиза в меню Последни теми и при необходимост постовете в нея периодично ще бъдат изтривани.

За улеснение, можете да се запознаете със специалните теми от раздел За форума:

Как се променя екранното име във форума?

Как се поставя аватар или профилна снимка?

Как се указва връзка (линк) в публикация?

Как да вмъкна изображение в публикацията си?

Как да прикача файл към публикацията си?

Как се прави Скрит текст в публикация?

Правила и политика на форума


Темата периодично ще се разчиства.Можете да вмъкнете изображение в публикацията си със следния код:
[img]
http://www.noi.bg/images/bg/News/images/eservices.jpg
[/img]

Между двата тага се поставя линка с изображението от друг сайт, което желаете да поставите в публикацията. До самото URL на изображение в даден сайт можете да достигнете, като направите следното: Десен бутон върху изображението и използвате или Open imаge in new tab или Copy image URL. Получава се това: http://www.noi.bg/images/bg/News/images/eservices.jpg

Бутонът за този таг изглежда така:

Изображенията в публикациите не трябва да бъдат по-големи от 400х400 пиксела. Ако вмъкнете по-голямо изображение, то системата автоматично ще го оразмери до указаните размери.

Друг често използван начин за показване на изображение е като прикачите файла с изображението към публикацията си. Повече за “Как да прикача файл към публикация” тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1391.0.html


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

Правителството ще предложи схема за данъчно облекчение за хората, които получават минимална работна заплата. Ако влезе в сила догодина, промяната ще се приложи през 2015 г., когато тези хора ще получат обратно наведнъж данъка си за всичките 12 месеца на 2014 г., след като подадат данъчните си декларации.

Това ще струва около 150 млн. лв., които ще дойдат от на държавния бюджет за 2015 г., а бюджетът за догодина няма да има нужда да се коригира, обясни премиерът Пламен Орешарски след дискусия в парламента, посветена на борбата с бедността в България. До това решение се е стигнало след среща с парламентарните групи, които подкрепят кабинета, както и със синдикатите, уточни министър-председателят.

Българите в трудоспособна възраст, които получават доходи под 340 лв. са около 462 хиляди. Около 200 хиляди от тях са на минимална заплата, а останалите още по-ниско - например хора, които се осигуряват на намалено работно време, уточни социалният министър Хасан Адемов.

В бюджета за 2014 г. са предвидени повече средства за социална грижа, каза още премиерът Орешарски. Със 76.5 млн. лв. повече са предвидени за подкрепа на децата и семейства, 20 млн. лв. повече са отделени за хората в неравностойно положение, а за възрастните – над 200 млн. лв. повече спрямо тази година. "Усилията за повече заетост не може да обхванат всички наши съграждани. Днес държавата не е в състояние да покрие дори минималните критерии за подпомагане на всички домакинства, затова усилията ни са насочени към подкрепа към най-уязвимите групи", заяви Орешарски.

Източник: http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/11/19/2185601_okolo_150_mln_lv_shte_struva_vrushtaneto_na_danuka/
На страницата на Министерство на Финансите са публикувани проекти на законите за изменение и допълнение на ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, ДОПК

•   Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
•   Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Дата на публикуване – 17.09.2013 г.•   Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
•   Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на публикуване – 20.08.2013 г.
НАП ни праща мейл след всяко плащане на данъци

В този e-mail ще се описва кои задължения към хазната са погасени с преведените пари.

Фирмите и гражданите ще получават e-mail от Националната агенция за приходи след всяко плащане на данъци, предаде “Стандарт”.

Новата услуга стартира в петък първо за големите и средните данъкоплатци, тъй като всички регистрирани по ДДС фирми и граждани задължително обявяват пред НАП e-mail за кореспонденция.

Получаването на e-mail при плащането на данъци е удобно заради въведената единна сметка за внасяне на всички налози. Например, ако фирмата преведе 100 000 лв. на НАП, ще получи e-mail, в който ще бъде описано каква част от сумата е отишла за погасяване на ДДС, каква част за осигуровки на работниците, каква част например за старо задължение по налога върху печалбата или по ревизионен акт.

Гражданите и фирмите могат и сами да следят по интернет какви задължения имат към хазната. Това става, като си вземат от офис на НАП Персонален идентификационен код. С него през сайта на НАП имат достъп до своята данъчно-осигурителна сметка, където може да се видят подробности за всяко задължение и плащане.
31.08.2013
| в. „Банкеръ" | 31.08.2013|

Г-жо Петкова, на каква фаза е подготовката на мобилните групи за проверка на транспортирането на рискови стоки във вътрешността на страната
- В момента подготвяме промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, с които ще се регламентира целият режим за фискален контрол на стоки с висок фискален риск. В проекта са включени и предложения за новите правомощия на органите за фискален контрол и за начина на осъществяването му. Мобилните групи и регионалните екипи ще бъдат част от новата дирекция, която се предвижда да започне да действа от началото на следващата година. Дирекция „Фискален контрол" ще бъде с компетентност на територията на цялата страна. Мобилните групи ще осъществяват контрол на фискалните контролни пунктове, разположени в непосредствена близост до граничните контролнопропускателни пунктове с Гърция и Румъния. Регионалните екипи ще осъществяват контрол във вътрешността на страната.
 
Какви конкретни задачи ще изпълняват и как ще се синхронизират?
- Мобилните групи ще имат правомощия да спират превозни средства и да проверяват документите, съпровождащи превозваната стока. Ако се превозва стока с висок фискален риск, ще се поставя пломба на превозното средство - обикновена или с GPS устройство. С GPS пломбите ще може да се проследява траекторията на движение на товара. С тях ще пътуват много рискови стоки или стоки на „познат" на органите по приходите рисков доставчик. Регионалните екипи ще „причакват" превозното средство до мястото на разтоварване на стоката. Там те ще отстраняват техническото средство за контрол - пломбата. Те, като последна фаза на контрола, ще проверяват документите и фактическите количества. Един вид ще засичат декларираните стоки с реалната им наличност.
 
Как ще избегнете рецидива „нашта смяна"? Публична тайна беше, че контрабандата минаваше с помощта на наши хора митничари. Мобилните групи може да се сраснат с граничния контрол и контрабандисти.
- Да, тази опасност съществува. Затова предвиждаме една мобилна група да контролира примерно около Кулата един месец, а след това да бъде преместена около Русе например. Тези нови формирования ще бъдат под шапката на централната дирекция на НАП и ще имат правомощия на територията на цялата страна.
 
Става дума и за регионалните екипи, и за мобилните групи. Те ще се командват от третия заместник-шеф на НАП ли?
- В момента обсъждаме йерархичната подчиненост на специализираната дирекция за фискален контрол.
 
Бихте ли изброили максимално изчерпателно рисковите стоки. Как на една стока й се лепва етикет „рискова"?
- НАП всяка година ще изготвя списък на стоките с висок фискален риск. Това ще се прави на база на констатирани схеми за данъчни измами, установени при проверките и ревизиите. Ще се засича честотата на нарушенията. Обикновено става дума за бързооборотни стоки, с които най-лесно може да се реализира данъчна измама. Сред високорисковите стоки са плодове и зеленчуци, зърнени и технически култури, месо, захар и захарни изделия, метали. Това са стоки, които могат да се реализират в много кратки срокове - за около месец, месец и половина.
 
Има ли вече подобен контрол, какво е направено за техническата съоръженост на екипите?
- Не, фискалният контрол ще започне да функционира от първи януари 2014 година. В момента подготвяме законодателните промени, предстои провеждане на обществени поръчки, след което и структуриране на дирекцията и определянето на екипите.
 
Защо режимът за обратно начисляване на ДДС ще се прилага само при търговията със скрап, зърнени и технически култури, а не се разпростре върху повече стоки?
- По принцип обратното начисляване е изключение от общия режим на ДДС и Европейската комисия решава за кои стоки и услуги може да се прилага. Възможността да се прилага обратно начисляване е залегнала в последните промени на Директива 2013/43/ЕС, с която се направи промяна на ДДС Директивата (Директива 2006/112/ЕО). За скрапа възможността е от 2007 година. В последната директива са определени много малко групи от стоки, за които може да се прилага този режим.
 
Има ли още стоки, за които можем да приложим този, според мен, перфектен режим, при който ДДС не се разхожда по цялата верига с риск на всяка следваща фаза да бъде откраднат, и в края на веригата търговецът не дължи ДДС на държавата, нито пък тя на него данъчен кредит, който може да задържа произволно дълго?
- Да, има. Директивата предвижда обратно начисляване на ДДС да се прилага за мобилни телефони, таблети и лаптопи, далекосъобщителни услуги, както и доставки на непреработени или полуобработени метали. Всяка държава членка преценява с кои групи от стоки има проблеми с данъчни измами и точно за тях предлага режим за обратно начисляване на ДДС. В много държави има проблеми с данъчните измами при търговията с мобилни телефони. При нас такъв проблем не е идентифициран. Ако една държава реши да въведе този механизъм, тя трябва да информира Европейската комисия за началната дата и срока за прилагане на механизма, обхвата на мярката - за кои стоки и доставки ще се прилага, заедно с вида и характеристиките на идентифицираните измами, както и описание на придружаващите мерки, за да не се пренасочат измамите към други сектори.
 
Значи основната цел на този механизъм, въпреки че изглежда като облекчителен за бизнеса, е да се бори с данъчните измами.
- Да, така е. Европейската комисия отчита, че механизмът за обратно начисляване на ДДС е една от най-ефективните мерки за борба с данъчните измами. Механизмът е краткосрочна мярка, а за трайното решаване на проблема са необходими по-дългосрочни мерки като засилване на контролната дейност не само в отрасъл производство и търговия със зърнени и технически култури, но и в отраслите, свързани с тяхната преработка, за да не се пренасочат данъчните измами в преработвателната индустрия.
 
Да се върнем на традиционното облагане с ДДС. То създава едни добри възможности държавата да оперира с пари под формата на данъчен кредит, които да управлява и сама да решава кога, колко и на кого да връща? Най-крещящият пример е ексфинансовият министър Дянков, който добре използваше този лост.
- Това се правеше, но не е правилно. Държавата трябва навреме да възстановява ДДС, защото, от една страна, задържането на данъчен кредит лишава бизнеса or оборотни средства. От друга - нарушаването на срока за възстановяване на ДДС води до начисляването на лихви, които хазната плаща, което ощетява бюджета. От трета страна, дружествата са свързани и забавянето на връщането на една фирма води до невнасяне на ДДС от друго дружество. По закон това трябва да става в срок до 30 дни. Нашият стремеж е, първо, да спазваме този срок и, второ, по-голяма част от връщанията на данъчния кредит да стават около средата на този срок.
 
Можем ли да кажем, че вашата цел е връщането на ДДС до две седмици.
- За тази година целта ни е да няма просрочени връщания на ДДС. Но стремежът ни е да се връща колкото е възможно по-бързо, примерно средният срок за възстановяване да е около 15-20 дни.
 
Един много важен въпрос. След като разцепихте единната сметка на главници и лихви, защо не направихте и следващата стъпка - да разклоните главниците и лихвите, всяка от тях - на данъци и осигуровки, за което настояваха работодателите?
- Първоначално предложението беше за разделение на данъци и осигуровки. Но, ако се раздели на две, тя вече няма да е единна сметка. На среща на работна група в Министерството на финансите, в която участват и представители на работодателите, се дискутираха проблемите, свързани с единната сметка, и се стигна до извода, че една част от тях са технически и ще бъдат отстранени от НАП, а за друга част от тях са необходими законодателни промени. Лицата , които нямат финансови затруднения и погасяват редовно задълженията си за данъци и осигуровки, нямат проблеми с единната сметка. Лицата във временно финансово затруднение срещат затруднения с погасяването на задълженията си. С предложените законодателни промени в ДОПК се подпомагат финансово затруднените лица чрез промяна в поредността на погасяване на задълженията - първо главници, после лихви, за да не се натрупват нови задължения.
 
Да, но ако имам просрочил и по данъци, и по осигуровки, при всеки превод ще ми се погасяват главници, но няма да знам кои от тях - по данъци или по осигуровки.
- Защо, ясно е. Задълженията се погасяват по поредност на възникването им. В момента се разработва нова електронна услуга, която ще бъде внедрена от първи септември. Става дума за SMS-известяване, с което НАП ще уведоми съответното лице, че е постъпило плащане в бюджета за погасяване на неговите задължения.
 
Тази обратна връзка е много практична, но вие не можете да пишете конкретни суми, защото ще застрашите данъчноосигурителната тайна.
- Да, така е. Съобщението няма да съдържа данни, които представляват данъчноосигурителна информация.
 
Е, нали има един персонален идентификационен код, с който проверяваме задълженията си в НАП, не може ли с него да се „пита" какво е станало с погашението.
- С ПИК може да се проверява цялата информация, която се съдържа в данъчноосигурителната сметка на лицето - както за възникналите задължения, така и за плащанията по тях.
 
Нямате ли чувството, че въпросите с изтеклата давност на държавните вземания се решават някак си на парче? Защо не може при изтекла давност задълженията да се зануляват автоматично, за което длъжникът само да се информира? Нали държавата служи на хората, а не те - на нея.
- По принцип за всички би било по-лесно автоматично да се приложи давността. Защо не се прави? Погасителната давност не може да се прилага служебно от НАП. Погасителната давност е институт както на гражданското, така и на публичното право и може да бъде приложен само по искане на заинтересованата страна, в случая по искане на длъжника.
 
Каква сума на изтеклите по давност задължения към хазната „стискате" в момента?
- По последни данни общо непогасените просрочени задължения, възникнали от 1991 до края на 2012 г., са кръгло към 19 млрд. лева. Статистиката за изтеклите по давност задължения се води от Националната агенция за приходите.
 
Людмила Петкова завършва магистратура по „Икономика и управление на търговията" в УНСС. От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите. В периода април 2007 -април 2010 г. заема длъжността началник на отдел „Данъчна методология" в ЦУ на НАП. Преди това е директор на офис „Средни данъкоплатци и осигурители" - София, и заместник-директор на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители".  Владее английски и руски език.

Източник: https://www.minfin.bg/bg/pubs/4/8047
Людмила Петкова: Механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури ще спре данъчните измами в сектора.

Чрез механизма ще се предпазят икономически коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици.

Мярката „Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури" е най-ефективната за борба с данъчните измами в този сектор - това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на презентацията си за разясняване на принципите и очакваните резултати от въвеждането й. Министерството на финансите подготвя две промени - в ЗДДС и в Закона за съхранение и търговия със зърно, за да може в най-скоро време - до 1 октомври 2013 г., обратното начисляване на ДДС в този бизнес-сектор да влезе в сила. Режимът за обратно начисляване на ДДС ще бъде транспониран в българското в следствие на промяна в Директива 2006/112/ЕО с Директива 2013/43/ЕС, която ще влезе в сила от 15 август 2013 година.

В презентацията си заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни основните моменти от изготвената Концепцията за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в националното данъчно законодателство. Същността на механизма за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя - регистрирано по ЗДДС лице. Стоките, които влизат в обхвата на механизма, са зърнените и техническите култури в непреработен вид. Прилагането му е за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Министерството на финансите предвижда чрез тази мярка да се осъществи контрол на регистрираните фирми, ползващи този режим, по отношение на доставки от тяхна страна към нерегистрирани фирми за начисляването и внасянето на данъка. В Концепцията е заложено взаимодействието с органите на Държавен фонд "Земеделие" при обмена на информация за производителите на зърнени и технически култури и засетите площи. Ще се организират и съвместни проверки на органите по приходите на НАП и органите на Националната служба по зърното на обектите от бранша, подлежащи на контрол - това се земеделските производители, търговците, зърнохранилищата, публичните складове и преработвателите.

„Резултатите от тази мярка могат да си видят още в края на годината и тогава ще се направи оценка на ефекта от въвеждането й", допълни заместник-министър Петкова и поясни, че секторът производство и търговия със зърно и зърнени култури е най-рисков за ДДС-измами и затова първо в него ще се въведе този механизъм. Според Людмила Петкова браншовите организации също подкрепят тази мярка, а очакванията на МФ от въвеждането й са повишаване на бюджетните приходи от ДДС и други данъци чрез намаляване дела на данъчните измами и деклариране на реалните приходи от продажби на зърнени и технически култури. Министерството на финансите очаква намаляване в значителна степен на издаването на фалшиви фактури или на фактури, издадени от несъществуващи икономически оператори, използвани за неправомерно възстановяване на ДДС или за намаляване на размера на дължимия данък за внасяне. Чрез механизма ще се предпазят икономически коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици и ще се осигурят допълнителни оборотни парични средства за лицата по доставките със зърно.

Презентацията на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова можете да видите тук: http://www.minfin.bg/document/12879:3
Специализирана дирекция „Фискален контрол" в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще осъществява ефективен контрол върху движението в страната на всички стоки с висок фискален риск, с изключение на стоките под митнически режим на Република България. Това съобщи  заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при представяне на резултатите от изпълнението на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на събираемостта на приходите и подобряване дейността на приходните агенции. Тя допълни, че новата структура се създава в рамките на разработена концепция, чиято цел е предотвратяване на фактическите кражби на ДДС чрез фискален контрол при превозването на стоките, най-често използвани в схеми за измами с данък върху добавената стойност (ДДС) и идентифицирани от приходната администрация като рискови. Заместник-министър Петкова уточни, че на контрол подлежат всички доставки на стоки (вътреобщностни придобивания, вътреобщностни доставки, вътрешни за страната доставки и транзитно преминаващите през територията на страната от една държава-членка към друга) и всяко движение на тези стоки ще бъде въвеждано в електронен регистър „Фискален контрол" към НАП.
 
„Служителите от новата дирекция към НАП ще бъдат разпределени в мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол", разясни Людмила Петкова. Мобилните групи за фискален контрол ще действат основно на фискалните контролни пунктове, организирани в непосредствена близост с ГКПП с Гърция и Румъния. Функциите на тези групи включват спиране на превозните средства, проверка на документите, придружаващи стоките и поставяне на технически средства за контрол на превозните средства. Петкова допълни още, че регионалните екипи за фискален контрол ще осъществяват контрол в пет региона, като в техните правомощия са проследяване на превозните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, отстраняване на техническите средства за контрол, извършване на физически контрол на мястото на получаване/ разтоварване на стоките по вид и количество. Заместник-министърът обясни и какво се включва в понятието „технически средства за контрол" - това са обикновена пломба, както и специална пломба с GPS устройство, като GPS свързаността ще предоставя възможност за контрол в реално време върху движението на стоката от момента на поставяне на специалната пломба до разтоварването на стоката.
 
Сред мерките, разработени и обсъдени в работна група към МФ с представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините в България и приходните агенции, е и усъвършенстване на единната данъчно-осигурителна сметка. Предложението, около което се обединиха всички участници, се състои в създаването на две отделни сметки в единната сметка, като едната е за главници за данъци и осигуровки, а другата за лихви, съобщи финансовият заместник-министър. В рамките на дискусиите анализът на прилагането на единната сметка показа, че тя създава проблеми основно на фирми, които са във временно финансово затруднение и не могат да платят всичките си задължения в законния срок, уточни Петкова. „Съществуващата към момента поредност да се погасяват главници, лихви и разноски при принудителното събиране да бъде въведено и при доброволното изпълнение", разясни тя. Финансовият заместник-министър допълни, че изплащането на главницата прекратява натрупването на лихви и не създава ново задължение. „Това ще даде възможност на фирмите по-лесно да погасяват задълженията си и ще подобри събираемостта на публичните вземания", категорична е Людмила Петкова.
 
Презентацията на заместник-министър Людмила Петкова може да видите тук: http://www.minfin.bg/document/12818
НАП ще предупреждава фирмите за доставчици, източващи ДДС

Фирмите ще знаят, че ако поръчват от рискови фирми може да бъдат ревизирани и да им се откаже данъчен кредит


Националната агенция за приходите (НАП) ще предупреждава големи и средни фирми данъкоплатци, ако някои от доставчиците и клиентите им са рискови. Това съобщиха от агенцията за "Капитал Daily" и обясниха, че предупрежденията ще се отправят в директни срещи между данъчни и мениджъри, а на по-късен етап мярката ще се разшири и по адрес на малкия бизнес. Така данъчните ще алармират компаниите, че получават доставки от рискови фирми, които са замесени в измами с ДДС и поради това може на по-късен етап да им се откаже възстановяване на данъчен кредит.

Данъчни обясниха, че ако повече от 30% от доставките към една компания се осъществяват от рискови фирми, то и компанията клиент може да попадне в селекцията на потенциалните ДДС измамници, които трябва да се ревизират, без нищо друго в дейността им да се приеме за рисково поведение.

Защита и за данъчните

От юли има изискване фирмите да са предупредени предварително, че имат рискови контрагенти, за да може на по-късен етап след ревизии да им се откаже данъчен кредит. Преди това често се случваше с данъчна ревизия НАП да откаже възстановяване на данъчен кредит или да начисли допълнителни задължения на компании, защото се третират като солидарно отговорни по веригата на доставки от ДДС измамник.

Европейската комисия обаче откри наказателна процедура срещу България за неправомерни практики при ДДС ревизиите. Българските съдилища също възприеха практиката на Европейския съд, че не може на една компания да се отказва данъчен кредит, ако не е доказано, че ръководството й е знаело, че участва в схеми за източване на ДДС. Така предупрежденията на НАП ще играят и подсигуряваща роля за данъчните, които ще могат да отказват възстановяване на ДДС при ревизии, ако преди това са предупредили фирмите, че сключват сделки със съмнителни доставчици.

Самата мярка е предложена като решение от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов на националното съвещание на ръководителите от агенцията в средата на месеца и е одобрена от премиера Пламен Орешарски и финансовия министър Петър Чобанов. Като слабост експерти посочват, че ако се предупреждават само големите и средните данъкоплатци, десетки хиляди малки фирми с регистрация по ДДС ще останат в неравнопоставено положение.
Ако желаете да получавате на своя имейл, всички отговори по дадена тема или от даден раздел, то имате възможност да го направите чрез бутон "Извести по имейл при новост". Бутонът се намира в допълнителните действия до "+Отговор" или "Създай тема" винаги най-отгоре над всяка тема и над всеки раздел.

След това трябва да изберете кога и при какви условия желаете известяването от Профил/Профил и настройки/Настройки на известия от форума, като укажете например:
  • За теми и категории, в които съм искал известяване: (веднага)
  • За теми и категории, в които съм искал известяване: (при отговори или промени)
Тук не забравяйте да натиснете бутон Запази.

Винаги можете да изключите известяването за нови отговори на дадена тема или раздел от Профил/Профил и настройки/Настройки на известия от форума, като ги изключите от списъка, който ще бъде създаден там с абонираните теми и раздели. Другият начин за изключване е като натиснете бутон "Спри известяването по имейл", когато сте на съответната тема или раздел, за който преди сте поискали известяване. Бутонът се намира в допълнителните действия до "+Отговор" или "Създай тема" винаги най-отгоре над всяка тема и над всеки раздел.

ВАЖНО: Първото проверете Вашия имейл в профила си и ако е необходимо го коригирайте, защото известията ще се получават на този имейл. Ако не сте посочили верен имейл, няма да можете да получите известията.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.
Можете да променяте екранното име на профила си. Това става от:

Профил >> Профил и настройки

Полето Име: ....................
Това е екранното име, с което другите потребители ще Ви виждат.

Както при всяка промяна на данни от профила, и при тази е необходимо да се въведе текущата парола за сигурност в последното поле Текуща парола.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
През тази година Националната агенция за приходите (НАП) планира да събере със 700 млн. лв. повече, отколкото през миналата и с 200 млн. лв. над годишния план, съобщи шефът на институцията Красимир Стефанов в интервю за "24 часа". Причината е в дистанционната връзка на касовите апарати с данъчната администрация, подобрения в законодателството и по-ефективната работа с ДАНС, МВР и прокуратурата, допълни той.

До 10 дни НАП ще пусне електронна услуга, която позволява на всеки гражданин или фирма да провери задълженията си към данъчните. Това ще може да става или с персонален код, който се  получава от офисите на агенцията, или с електронен подпис.

В отговор на въпрос Стефанов информира, че през тази година 118 души са декларирали доходи от над 1 млн. лв. По думите му по-важното е, че приходите от данъка върху доходите възлизат на 1.9 млрд. лв. и са със 110 млн. лв. повече от 2011 г.

За десетте месеца на 2012 г. ревизори на институцията са разкрили 62 млн. лв. невнесени данъци и осигуровки при 1600 ревизии.

Заради дългове към държавата са запорирани имоти за над 300 млн. лв. Данъчните обаче предпочитат да се споразумяват с длъжниците и им разсрочват плащанията, защото, по думите на Стефанов "от принудителното изпълнение губят и длъжникът, и държавата".

По оценки на НАП рисков сектор е  търговията с недвижими имоти, където между 2007 г и 2010 г. са укрити 700 млн. лв. обороти. Щетата за бюджета е 122 млн. лв. - ДДС, корпоративен данък, подоходен данък и осигуровки. Стефанов предлага да бъде приет специален закон, който да регулира тази дейност.

Бизнесменът от Перник Росен Русимов, който спечели  от тотото 4.5 млн. лв. , е със запор на банковите сметки и му е назначена ревизия, информира Стефанов. Причината е, че той е прехвърлил фирма с големи задължения към бюджета на беден и неграмотен човек.
Калкулатор: Сравни данъци и осигуровки на Самонаент и EOOД

Ако получавате доход от услуги от чужбина или България и се колебаете дали:
(1) да регистрирате свое ЕООД, с осигуряване за Вас, като самоосигуряващо се лице или
(2) да се облагате, като физическо лице, което се осигурява, като самоосигуряващо се лице,
то този калкулатор ще Ви помогне.

Калкулаторът изчислява общата сума на данъците и осигуровките при двата варианта. Отнася се за възнаграждения по извънтрудови договори, свободни професии, занаяти, артисти, авторски и лицензионни възнаграждения, продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори.

Калкулаторът не се отнася за пенсионери и за лица с намалена трудоспособност. Настоящата публикация съдържа единствено обща информация. В някои случаи регистрацията по ЗДДС ще бъде задължителна при работа чрез ЕООД и при облагане, като физическо лице. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант.

http://www.kik-info.com/calculators/samonaet-eood.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Благоевградският бизнесмен Методи Калъмбов бе осъден условно за данъчно престъпление. Известният хотелиер бе признат за виновен, че като изпълнителен директор на “Мактурс” АД е избегнал плащането на данък от 5648 лв. за лизингов автомобил. Състав на Окръжен съд-Благоевград, председателстван от Атанас Маскръчки, му определи 6-месечно условно наказание с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 500 лв., съобщава в.”Вяра”.

Според обвинението за времето от февруари 2007 г. до август 2009 г. той си прихванал ДДС за закупен по договор за лизинг лек автомобил "Мицубиши Паджеро" въпреки ограничението за приспадане на данъчен кредит. Случаят е типичен за схемата "коли баничарки", която бе засечена от данъчните и Икономическа полиция преди 3 години.

Преустройството на скъпите лимузини в товарни е класика в жанра за избягване на ДДС, който за този клас автомобили е от 15 до 45 хил. лева. След като бъдат веднъж регистрирани, колите придобиват предишния си вид, но собственикът им спестява държавния данък. За Благоевградска област бяха засечени 29 автомобила, предимно от марките "Мерцедес", "Лексус", "Хамър", "Форд", "Инфинити". В окръжната прокуратура бяха внесени материали срещу собствениците на луксозни коли, които в резултат на врътката бяха спестили плащането на ДДС и по този начин са ощетили държавния бюджет с 240 000 лв. Вчера Методи Калъмбов заяви, че застава пред съда с чиста съвест, тъй като не е извършил престъпление.

"Не се срамувам от нищо, тъй като като изпълнителен директор съм наредил да се направи една перфектна сделка. Имах нужда от високопроходим автомобил и сключих договор с лизингова компания. Научих, че има проблем след ревизия и бях извикан от разследващите за обяснения. Аз одобрих офертата за лизинговия автомобил и наредих на моите служители да оформят документите за договор. След като се установи, че има нарушение, платих данъчното задължение за колата, която и към момента не е моя собственост, а на лизинговата компания, тъй като все още изплащам вноските", обясни Калъмбов.
Профилната снимка на потребителя може да бъде избрана или променена от Профил/Профил и настройки/Профилни данни >> Лична снимка или лого

Вариантите са:
(1)   Да изберете изображение от галерията
(3)   Да качите собствена снимка или лого от компютъра си

Ако изберете вариант (3), то имайте предвид следното:
(1)   Разрешени са файлове с разширенията:  .gif .jpg .jpeg .png
(2)   Изображенията не трябва да бъдат по-големи от 120х120 пиксела. Тези, които надвишават максимално допустимите размери не се допускат от системата и ако се опитате да прикачите към Вашия профил файл с по-голям размер, системата ще го отхвърли и ще Ви подкани да изберете изображение от галериите.

Използвайте изображение, за да отличите профила си от този на другите, а защо не и лого на фирмата си.

За изображенията важат общите правила на форума, които може да намерите в Правила при публикуване.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
30 дни става срокът за разплащане на междуфирмени задължения, както и на задължения между държавата и фирмите, съобщава бТВ. Това приеха депутатите на първо четене с промени в Търговския закон. Целта на промяната е да се прекратят забавените плащания.

Срокът започва да тече от деня на получаване на фактурата. Ако той не може да бъде установен, срокът започва да тече от деня на получаване на стоката или услугата.

При забавяне на плащането кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва, както на разноски за събиране на вземането си в размер на 80 лева, приеха депутатите.

Досега изрично регламентиран срок за плащане на задълженията нямаше, а задълженията на държавата и на общините надхвърляха 400 милиона лева годишно.

Забавените плащания се отразяват на конкурентоспособността на дружествата, особено на малките и средни предприятия и могат да бъдат причина за фалити, отбелязват от кабинета, които са вносители на част от промените.

Друга промяна в Търговския закон, приета на първо четене от депутатите, прекратява измамите чрез обявяване в несъстоятелност със задна дата и фалшив документ.

Според вносителите, действащата правна уредба позволява манипулиране на началната дата на неплатежоспособността с цел обявяването на относителна недействителност на извършени от длъжника сделки. Жертви на подобни практики най-често се оказват банките.

Затова депутатите от ГЕРБ предлагат конкретните подозрителни периоди по исковете за попълване на масата на несъстоятелността да бъдат изчислявани не от началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността, съответно - от датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, а от датата на подаване на молбата за откриване на производството.