През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти на агенции за недвижими имоти, съобщиха от приходната агенция.

Сигналите обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ. По всички сигнали са възложени проверки, като практиката показва, че в по-голяма част от случаите нарушенията се потвърждават.

Завишеният брой на сигналите срещу агенциите за недвижими имоти, обясняват от НАП, се дължи най-вероятно на сезона и на отчетеното от брашна „раздвижване“ на този пазар.

Цитат
От НАП напомнят, че санкцията за неиздаване на касова бележка от физически лица, които не са търговци е до 500 лева, а при едноличните търговци и юридическите лица санкцията е от 500 лева до 2000 лв., но може да достигне и до 10 000 лв. в случаите, в които се извършва дейност без касов апарат.
Дейността на нередовните агенции за недвижими имоти отдавна е в полезрението на данъчните. Анализ на риска от неотчитане на приходите от посредническа дейност на агенции за недвижими имоти и нерегистрирани брокери сочи, че средно-годишната щета за бюджета възлиза на 26,2 млн. лв. а относителния дял на рисковите лица е 83 на сто. Затова през 2013 г. и 2014 г. от приходната агенция започнаха контролни действия към агенции и брокери на имоти, които имат рисково поведение. През 2013 година бяха ревизирани 53 лица, при които са установени допълнителни задължения от неплащане на данъци и осигуровки общо за 800 хил. лева. В средата на 2014 г. стартираха нови 390 проверки и ревизии на агенции за недвижими имоти и физически лица брокери, за които данните на НАП са показали риск от неплащане на данъци. Ревизиите и проверките продължават и през 2015 г., заради незначителното повлияване в поведението на рисковите лица от бранша, отчетено при оценката на риска през 2014 г.

В допълнение на контролните мерки, НАП и Национално сдружение „Недвижими имоти” издадоха информационна брошура, която дава практически съвети на гражданите как да действат при покупка, продажба или наемане на имот и какво да изискват от агенция-посредник, ако са решили да ползват такава. Брошурата подробно описва и данъчното облагане на доходите от продажба или наем на имот. Дипляната може да бъде видяна в електронен формат на интернет страницата на НАП. Предстои информационната брошура да бъде допълнена и преиздадена и през 2015 г.

Сигнали от клиенти на некоректни посредници при покупко-продажба или наемане на недвижими имоти  могат да се подават на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор или чрез електронна поща infocenter@nra.bg при гарантирана конфиденциалност на подателя.
Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието тази седмица в петък.

Важен момент е, че за първи път проект на нормативен акт се публикува с частична оценка на въздействието.
 
Предлага се преминаване на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието и подобряване на прозрачността и отчетността на организациите. Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества като се отчитат спецификите на ЮЛНЦ.

Предвиждат се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието. По този начин се преодолява съществуващия до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност.

Изменителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от Търговския регистър, определен като обща електронна база  данни. Въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури.

На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:
1. наименованието, целите и средствата за постигане им, предметът на допълнителната стопанска дейност.
2.  седалището и адресът;
3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на  дейност в обществена или частна полза;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел.
10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адреса им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

На обявяване в регистъра подлежат следните документи:
1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. устава на сдруженията, съответно учредителния акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и доклада за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези определени за извършване на общественополезна дейност;

Обстоятелствата и актовете, изброени по-горе подлежат на вписване, съответно обявяване в регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно промяната им.

В законопроекта е записано, че финансовият отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност следва да бъдат заявени за обявяване в регистъра до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Предлага се на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори да подлежат годишните финансови отчети на ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейности по посредничество при международно осиновяване по чл. 116 от Семейния кодекс.

В мотивите се посочва, че анализът и оценката на прилагането на ЗЮЛНЦ през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ.

На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение негативни практики в дейността им.       

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива, по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очаква да има следните позитивни ефекти:
• Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
• Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
• Освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;
• Пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Основните цели на законопроекта са:
• Подобряване на взаимодействието между държавата и гражданското общество чрез създаване на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към Министерския съвет. Съветът ще обезпечи взаимодействието между гражданските организации и държавата в дългосрочен план като създаде пространство за обсъждане и за генериране на решения отнасящи се до развитието на гражданското общество.
• Осигуряване на финансова устойчивост на инициативи на ЮЛНЦ, свързани с постигането на целите на съвместни политики и решения, обсъждани в Съвета, чрез създаването на Фонд за подкрепа на гражданските инициативи, чието управление ще се възлага на външен оператор след провеждане на конкурс. Фондът ще обезпечи постигането на конкретни резултати от съвместните политики и решения на държавата и гражданските организации, обсъждани и приемани в рамките на Съвета.
• Намаляване на регулаторната тежест върху ЮЛНЦ чрез прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, постигане на по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси и създаване на възможност за електронно подаване на документи.
• Повишаване на прозрачността на ЮЛНЦ и тяхната дейност чрез периодично публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите.
• Освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност, което ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността на съдилищата.

Прикачени файлове
Размерите на минималната работна заплата остават 360 лв. от 1 януари 2015 г. и 380 лв. – от средата на годината.

Правителството прие постановление, с което потвърди определените в началото на годината размери на минималната работна заплата за страната през 2015 г. – 360 лв. от 1 януари и 380 лв. – от 1 юли.

С постановлението се отговаря на мотивите на Върховния административен съд, с които предишният нормативен акт беше отменен, като проектът беше обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Припомняме, че е Върховният административен съд отмени постановлението на правителството от декември 2014 г, с което се определя менемалната работна заплата за страната. Като причина съдът посочи съществено нарушение на административнопроизводс твените правила по смисъла на чл. 146 АПК - необсъждане на проекта за постановление от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което е задължение по чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда (КТ).
Регистър БУЛСТАТ да стане изцяло електронен от 1 януари 2016 г., предвиждат изменения и допълнения на Закона за регистър БУЛСТАТ, които прие днес Министерският съвет, съобщава Министерство на правосъдието.

В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Като резултат от пълната електронизация на регистъра заявления за вписване ще могат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата, а тяхното разглеждане ще се извършва в определения от закона еднодневен срок.

Основната цел на законопроекта е намаляването на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като предложените мерки са резултат от извършен цялостен анализ на уредбата на Закона за регистър БУЛСТАТ и практиката по неговото прилагане. За тази цел регистърът ще бъде изграден като единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на вписаните в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ, чиито данни съдържат класифицирана информация. Предвижда се отпадане на изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и електронно достъпна на страниците на регистъра.

Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, ще позволява приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, регламентира се тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. Регламентирана е и възможност за даване на указания на заявителите за изправяне на допуснати нередовности в случаите, когато към заявлението не са приложени всички, изискуеми по закон документи. Указанията ще се оповестяват по електронната партида на лицето, а когато е подадено заявление за регистрация – на електронната страница на Агенцията по вписванията (АВ), не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра.

Съгласно новата редакция на чл. 27, ал. 1 и ал. 2,  окръжните съдилища се задължават да предоставят по електронен път на службите по регистрация в рамките на един работен ден съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.

Промените в Закона за регистър БУЛСТАТ ще дадат възможност на всеки гражданин да извършва справка по електронен път за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистъра. Справки ще могат да се извършват по:
• Името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите, подлежащи на вписване;
• Фирмено дело/година/окръжен съд;
• По всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите.

Достъпът чрез интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.

Съгласно новата ал. 4 на чл. 6, ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ.  Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки. При нарушение на това задължение виновните длъжностни лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

Финансирането на дейностите, необходими за изменението на функционалностите на информационната система на регистър БУЛСТАТ ще се осъществява по линия на сключени договори между Оперативна програма „Административен капацитет“ и Агенцията по вписванията, за които е необходимо технологично време за изготвяне и въвеждане на съответните функционалности. Именно това налага измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.
Тази седмица Европейската комисия проведе дебат относно мерките за по-справедливо и прозрачно корпоративното данъчно облагане. Беше постигнато съгласие, че ЕС има нужда от нов подход, който да предотвратява по-добре данъчните злоупотреби, да гарантира устойчиви приходи и да насърчава по-добрите бизнес условия на вътрешния пазар, съобщи пресцентъра на Европейската комисия.
Цитат
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Искаме корпоративното данъчно облагане да бъде справедливо и да спомага за икономическия растеж. Всяко предприятие, независимо от размера си, трябва да плаща дължимите данъци в държавата, където генерира печалба. Корпоративното данъчно облагане е отговорност на държавите членки, но ЕС трябва да създаде ясна и съвременна рамка за справедливо и конкурентно корпоративно данъчно облагане.“
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, Пиер Московиси, заяви: „Действащият в момента подход по отношение на корпоративните данъци не отговаря вече на новите реалности. Използваме остарели инструменти и едностранни мерки в отговор на икономическите предизвикателства в днешния цифровизиран и глобализиран свят. Необходимо е да преразгледаме основно законите за корпоративното данъчно облагане в ЕС, за да постигнем по-справедливо данъчно облагане и намаляване на разпокъсаността на единния пазар.“ Всички предприятия - големи, малки и средни, трябва да могат да се възползват еднакво от вътрешния пазар.“

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане в главен политически приоритет на настоящата Комисия. Основната цел е да се гарантира, че дружествата са данъчно задължени в страните, където е генерирана печалбата, и не могат да избегнат плащането на дължимите данъци чрез агресивно данъчно планиране.

Важна първа стъпка в тази посока бе направена през март 2015 г., когато Комисията представи пакет от мерки за повишаване на прозрачността на данъчното облагане в ЕС. Комисарите се договориха да прилагат по-всеобхватен подход за подобряване на корпоративното данъчно облагане в ЕС, вземайки предвид международните реформи в тази област. Резултатите от дебата ще бъдат отразени в предвидения за юни план за действие , който ще включва стратегия за възобновяването на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Целта е да се приложат мерките срещу избягването на данъци, които ОИСР разработва в момента, и да се повиши данъчната прозрачност, като същевременно се отчита необходимостта от подобряване на ефикасността на данъчната среда за предприятията на вътрешния пазар.

В своите Политически насоки от юли 2014 г. председателят г-н Юнкер заяви: „Имаме нужда от по-голяма справедливост на нашия вътрешен пазар. Като признаваме компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане, ние трябва да засилим нашите усилия за борба с укриването на данъци и данъчните измами, така че всеки да допринася със справедлив дял.

Цитат
Комисията бързо изпълнява ангажиментите, които пое в работната си програма, за прекратяване на данъчните измами и избягването на данъци, както и за гарантиране, че предприятията плащат данъка в страните, където генерират печалбите.
На 18 март Комисията предложи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане за установяване на по-голяма откритост и сътрудничество между държавите членки в областта на корпоративното облагане. Основен елемент в пакета беше предложението за автоматичен обмен на информация относно данъчните решения за определени дружества. Това предложение получи единодушна политическа подкрепа от министрите на финансите по време на неофициалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси в Рига през април. Държавите членки сега го обсъждат на техническо равнище с цел постигане на споразумение до края на годината.

В пакета с мерки за прозрачност в данъчното облагане Комисията също така съобщи, че преди лятото ще представи „подробен план за действие относно корпоративното данъчно облагане, в който ще бъдат представени вижданията на Комисията за справедливото и ефективно корпоративно данъчно облагане в ЕС и ще бъдат предложени редица идеи за постигането на тези цели.“
Българските граждани, работещи в международни организации, ще могат да внесат за минал период осигурителни вноски

Министерският съвет прие промени, които дават възможност на българите, работещи в международни организации, да внесат дължими за минал период осигурителни вноски до края на 2016 г.

С прието от кабинета постановление се правят промени в общо три наредби – за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за пенсиите и осигурителния стаж и за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

В основната си част промените са технически. Във връзка с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване навсякъде в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, изразът „земеделски производители” се заменя със „земеделски стопани”. Направената промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е във връзка с привеждането на текстовете й в съответствие с новия закон за Сметната палата.
Министерството на финансите разшири възможностите на системата „Матеус" и вече е реализирана функционалност за достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Вече всеки гражданин с издаден ПИК има възможност да ползва електронните услуги за местни данъци и такси на Столична община на адрес: http://www.sofia.bg/tu1.asp?napr=56.


С ПИК могат да се проверяват:
- Данък върху недвижимите имоти;
- Такса за битови отпадъци;
- Окончателен годишен (патентен) данък;
- Данък върху превозните средства;
- Туристически данък;
- Такса за притежаване на куче.

При проявена инициатива и подписване на споразумение с НАП, останалите общини в страната също могат да приложат новите възможности на системата „Матеус". С реализираната функционалност не се премахват съществуващите варианти за автентикация, реализирани в отделените системи, а само се добавя унифициран, безплатен вариант за достъп.

Допълнителна информация за ползването на новата електронна услуга може да се получи на информационния телефон на съответната община или на информационния център на НАП - 0700 18 700.

Припомняме, че по инициатива на Министерството на финансите се добави възможност гражданите да правят справки от системите за обслужване на местни данъци и такси на Интернет страницата на НАП. МФ инвестира в системата „Матеус" за обслужване на местни данъци и такси от 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от Националната агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България, представители на експерти от общини с оглед създаване на функционалните изисквания и методологията за системата.
"Всяка пета доставка е рискова, зачестяват опитите за злоупотреба с фирмени данни", ни съобщи днес пресцентъра на НАП.

Звеното „Фискален контрол“ в НАП пресече опит за документна измама при внос на близо 20 тона замразени пилешки бутчета. При проверка на камион фискалните инспектори се усъмнили в документите, придружаващи стоката, тъй като мястото на разтоварване не било упоменато коректно. В последствие станало ясно, че дружеството, посочено документално като вносител на пилешките бутчета, въобще не търгува с месни продукти, а представилият се за служител на фирмата не работи там и представя фалшиво пълномощно.

Със случая вече се занимава Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, извършват се съвместно с полицията насрещни проверки, образувано е и досъдебно производство.

За последните два месеца Дирекция "Фискален контрол" в НАП е предотвратила незаконен внос на 40 тона месо. От началото на 2015 г. фискалните агенти са извършили над 100 000 проверки на транспортни средства, като на над  20 000 са поставени технически средства за контрол. В резултат на извършените контролни действия са наложени  600 обезпечения, за да се избегне отклонение от облагане, допълват от НАП.

„Схемите за злоупотреби при внос стават все по-разнообразни, но използването на чужди фирмени данни няма никакъв шанс, защото звеното разполага със софтуерна система за контрол. Опитите за заобикаляне на правилата показват, че звеното за фискален контрол си върши работата добре“, каза по повод предотвратената злоупотреба директорът на „Фискален контрол“ Ивайло Тодоров.
Дирекция "Събиране" на Централно управлениe на Национална агенция за приходите (НАП) започна масово да разпраща писма до гражданите, които са декларирали подоходния си данък в личната декларация за 2014 година, но още не са довнесли дължимата сума.

Цитат
"Данъкът по годишната Ви данъчна декларация все още не е внесен по сметката на НАП, въпреки че срокът за това изтече в края на април. Подобно поведение имат по-малко от 6% от данъкоплатците в България.", пишат данъчните до неизрядните платци.
НАП дава срок от една седмица за издължаване в писмата си до данъкоплатците.

Цитат
"Неплащането на дълга ви ще доведе до процедура по принудително събиране, включително налагането на запор върху възнаграждения или други обезпечения. В общ интерес е да избегнем налагането на принудителни мерки, затова екипът на НАП е на разположение на телефон 0700 18 700, за да обсъдим възможностите Ви да платите.", се обяснява още във всяко писмо.
Оказва се, че част от задълженията на гражданите са заради неправомерно ползвана 5% отстъпка от данъка при избрана опция за по-ранно подаване на декларацията по електронен път, в срок до 31 март.

В закона още е посочено, че отстъпката се ползва при условие, че данъкоплатецът няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът се внесе до 30 април. Много данъкоплатци обаче ползват отстъпка без да знаят, че имат минимални суми (често само стотинки), които стоят, като задължения към НАП от минали години по данъчно-осигурителните им сметки. Дори сумите да са с изтекла давност, ако те не са отписани от лицето изрично, това е причина отстъпката от данъка да не може да бъде ползвана. От НАП съобщават, че в такива случаи гражданите трябва да довнесат отстъпката, която сами са приспаднали от годишната данъчна декларация.
Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да са достъпни както за отговорните институции, така и за разследващи журналисти.

Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент днес (20 май). Новата директива има за цел да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи, съобщават от Европарламента.

Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път ще задължи страните членки да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове.

Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати по време на преговорите.

Директивата изисква също така банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни транзакции, извършвани от техните клиенти.

Достъп до регистрите на собственици

Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване (без никакви ограничения), за „задължени субекти“ (като например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за граждани (въпреки че публичният достъп може да се разрешава след онлайн регистрация и заплащане на административна такса).

За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да докаже „законен интерес“ за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.

Тези лица могат да получат достъп до информация за името на действителния собственик, месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и детайли за собствеността. Изключения за правото на достъп са възможни, но само „в отделни случаи и при изключителни обстоятелства“.

Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за отговорните институции и „задължени субекти“.

Специални мерки за политически значими личности

Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висок риск от корупция, заради заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Когато налице са такива високо рискови бизнес отношения с подобни лица, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на богатството и на средствата, се посочва в директивата.

Проследяване на паричните преводи

Членовете на Европейския парламент одобриха също и регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

Държавите-членки ще имат две години да въведат директивата в националното си законодателство.
Върховният административен съд (ВАС) отмени размера на минималната работна заплата за 2015 година.

ВАС отмени постановлението на правителството от декември 2014 г, съобщиха жалбоподателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлената палата (БТПП). Причината трите работодателски организации да оспорят в съда нормативния акт е поради съществено нарушение на административнопроизводс твените правила по смисъла на чл. 146 АПК - необсъждане на проекта за постановление от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което е задължение по чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда (КТ).

Постановлението на правителството предвижда от 1 януари тази година минималната работна заплата да стане 360 лв, което е с 20 лв повече спрямо миналогодишния размер, а от 1 юли МРЗ да се увеличи на 380 лв.

Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната.

В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г. „Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

С цялото решение на ВАС може да се запознаете от тук.
Във връзка със запитвания от наши потребители, предвидихме възможност за създаването на фирмен профил в сайта КиК Инфо.

Регистрираните потребители вече имат възможност да публикуват в профилната информация свое представяне на фирмата си - например счетоводна кантора, консултантска дейност или друга, свързана с данъците, счетоводството, правото.

Освен текстово представяне на фирмата, може да се постави лого и уебсайт, които излизат при всяка публикация или тема на потребителя. Подробна информация тук: "Какви рекламни материали може да публикувате безплатно в КиК Инфо?"

Фирмен профил се регистрира лесно, както обичайно се регистрира личен профил. Платформата е гъвкава, като включително е възможна промяната на личен профил във фирмен и обратно, само чрез смяна на екранното име на потребителя (името от регистрацията остава старото, но не се визуализира в сайта).

Възползвайте се от новите възможностите за безплатна реклама в КиК Инфо, за да укрепите своята марка, бранд и професионалния си просперитет.
Общо 545 млн. лв. са спечелили 259-те физически лица, които са обявили в декларациите си доходи над 1 млн. лв., показват данните от обработените до момента декларации за доходите. Най-много са получили 259-те от трудови и приравнени правоотношения – 226 млн. лв., следват доходите от прехвърляне на права и имущества – 147 млн. лв. и тези от стопанска дейност като едноличен търговец – 103,1 млн. лв., съобщи пресцентъра на НАП.

Сред „българските“ милионери има петима чужденци, които са спечелили общо 14 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са доходи от прехвърляне на права и имущества. И петимата са мъже.

На базата на данните за първите десет, профилът на българинът, декларирал най-висок доход от 2014 г., е мъж на 49 години, от София с доходи от над 8,7 млн. лв. годишно.

Според обработените до момента декларации най-много „милионери“ има в София – 129, следва Варна с 18 граждани с доходи от над един милион лева и Пловдив с 16. Данните показват също, че в топ 10 на богатите хора има само една дама.
На нея АССП обсъди петъчното заседание на Консултативния съвет на НАП и запозна детайлно членовете си с проекта на новия Закон за счетоводството, предоставен от Министерство на финансите на Асоциацията преди броени дни в сряда на 13 май.На 16 май Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) проведе в Пловдив Национална среща на счетоводните предприятия "АССП гостува на Южна България".

В същия ден се състоя отчетно-изборно Общо събрание, на което Управителният съвет на АССП представи доклад за своята дейност и програмата за следващия мандат на ръководството. Избран бе нов Управителен съвет на АССП в състав: Мадлена Леви-Примо (председател), Катя Крънчева (зам. председател), Костадин Карагяуров, Боряна Стоянова, Галя Гроздева, Николай Петков и Рая Петрова.

Преди Общото събрание Катя Крънчева запозна членовете на АССП с изпратения преди броени дни в сряда (13 май) нов проект на Закон за счетоводството. Законопроектът е на Министерство на финансите, а не на ИДЕС.

АССП участва в Работната група към МФ по транспониране на Директивата 2013/34/ЕС в националното законодателство, която е причина за създаването на изцяло нов Закон за счетоводството. Във връзка с това бяха обсъдени постигнатите резултати на АССП, както и някои проблемни членове от проектозакона, по които Асоциацията отново ще представи своето мотивирано становище пред Министерството на финансите.

Мадлена Леви представи подробна информация за състоялия се на 15-ти май Консултативен съвет на НАП и основните насоки, по които НАП смята да работи.

Изпълнителният директор на  НАП свика заседание на Консултативният съвет за единно прилагане на данъчното и осигурително законодателство на 15 май 2015 г. от 14.00 ч. в зала 610 в сградата на Централно управление, София, бул. „Дондуков“ № 52. Членовете на Съвета бяха запознати с някои резултати от дейността на приходната агенция. АССП е постоянен член на Консултативния съвет на НАП и представи своите мотивирани предложения по избраните от НАП теми:
1. Механизми за усъвършенстване на контролната дейност на НАП
2. Разширяване на кръга електронни услуги, предоставяни от НАП

Членство в АССП

На 16-ти май в конферентната зала на Лендмарк хотел в Пловдив АССП се срещна със счетоводни предприятия, проявили интерес към членство в Асоциацията. АССП ги запозна със своите облекчени условия за членство, а именно, че вече и най-малките счетоводни предприятия имат възможност да се присъединят към асоциацията.

Участниците в срещата обмениха насоки и виждания за развитието на счетоводната професия и счетоводните услуги в България.
Наръчниците, които приходната администрация е изготвила са предназначени за ползване от данъчните инспектори. Те са изготвени с цел да подпомогнат на служителите от НАП при прилагането на данъчно законодателство.

Наръчниците могат да бъдат използвани както за самостоятелна подготовка от органите по приходите, така и като база за разработване на учебни материали за провеждане на  първоначални и продължаващи обучения на служителите от Национална агенция за приходите.

Както е записано във въведението на всеки наръчник, те не могат да бъдат публикувани или размножавани без изрично съгласие на Национална агенция за приходите. След получено специално разрешение от НАП, ги публикуваме в КиК Инфо в секция Справочник, за по-лесно и удобно ползване с отделен линк към всеки фиш:

Наръчник по ЗДДС 2015
Наръчник по ЗКПО 2015
Наръчник по ЗДДФЛ 2015
Наръчник по ДОПК 2015

Наръчниците за 2015 година са актуализирани и съобразени с действащите през 2015 година данъчни закони. Промените за 2015 година са намерили отражение в съответните фишове на всеки един наръчник. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика.
Създаваме Национално бюро, снабдено със софтуер, който отделно ще засича данъчните декларации. Това заяви вицепремиерът Меглена Кунева пред Нова телевизия.

В края на април беше изготвен проектозакон, който цели да подобри борбата с корупцията. "В момента правим финансовата обосновка", обясни Кунева, като уточни, че преговорите с министерство на финансите вървят трудно, тъй като финансовата рамка е доста ограничена.

В законопроекта се предвижда създаването на Национално бюро по установяване на конфликт на интереси. "Предложението ни е това да е едноличен орган. Предлагаме ръководителят да се предлага от Министерски съвет, но номинацията да се потвърждава и и от президента", обясни Кунева.

По думите й едно от новите неща е, че проверка на имуществото вече ще се прави и по анонимни сигнали, които също ще се проверяват, ако отговарят на определени изисквания, за да не се превръщат в репресия срещу невинни хора, поясни Кунева, като те се въвеждат, тъй като голяма част от служителите и сега имат достоверна информация за корупционни практики, но се страхуват от уволнение и не подават сигнали.

Държавата разчита хората да подават сигнали, защото няма как нито един антикорупционен закон, нито една институция сама да свърши работа без съдействието на обществото, уточни Меглена Кунева.

Другото ново е снабдяването на Бюрото със софтуер, който, независимо от човешкия фактор, ще прави засичане на данъчните декларации. "Надявам се да сложим края на фиктивните декларации пред Сметната палата", добави още Кунева.

В края на миналата седмица стана ясно, че новото антикорупционно бюро ще започва проверки при 5000 лева разминаване между доходите и разходите на политиците и магистратите. При разминаване над 10 000 лв. ще започва разследване.

"Ако има сигнал, че някой кара кола, която е твърде скъпа, ще се прави специална проверка. Ако има 10 000 лева разлика от това, което получаваш, и начина, по който живееш, ще се извърши дълбочинна проверка, обясни Кунева. Тази проверка ще включва и близки, и роднини" обясни вицепремиерът.

Бюрото ще може да вика уличените на разпит и да иска от съда да свали банковата им тайна. При потвърждаване на разминаването ще бъдат подавани сигнали в комисията за конфискация на незаконно придобито имущество, а при обосновани съмнения, че натрупваните средства са от престъпление, ще бъде сигнализирана и прокуратурата. Пред комисията ще се декларират и всички нетрудови доходи над 2000 лв., както и единични плащания над 500 лв. В декларациите за конфликт на интереси ще се включват имоти и пари не само на съпрузи, но и на хора, с които живеят заедно без брак. Ще се обявяват акции и дялове в инвестиционни фондове.

Според вицепремиера трябва да се справим с проблема с корупцията, който все повече се задълбочава.

Идеята е да има публичност. "Eдно е да се установи конфликтът на интереси, а съвсем друго е това да е публично и да няма връщане назад", уточни  Кунева.

"Всеки месец това бюро ще се отчита, освен това то ще се отчита редовно и пред парламента. Освен това всяка година външна компания ще проверява как работи това звено", съобщи вицепремиерът.

Самите служители в Бюрото ще минават периодични тестове за почтеност. Отделно на това Бюрото ще бъде подлагано на външен одит от публично ангажирана компания през обществена поръчка.

Според вицепремиера Народното събрание трябва да приеме промените в закона преди лятната ваканция.
За да бъде изписвано горивото като разход в предприятието, фактурата за закупуването не е достатъчно основание, тъй като в момента на покупката не се правят записи по разходните, а по материалните сметки. Самото изписване на горивото, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също следва да бъде надлежно документално обосновано.

Като първични документи за това изписване служат пътните листа за извършените превози. Те следва да дават информация за фактическия разход на горивата, съгласно нормения разход на 100 км. пробег и пропътуваните километри. Реквизитите на Пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. В този връзка пътният лист трябва да съдържат не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута.

Цитат
Попълването на пътните листа понякога може да бъде досаден и трудоемък процес, особено за по-малките фирми, които не разполагат с автоматизирани системи.

Чрез Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и удобно да попълните месечния си маршрут, фактурите за гориво и нормата на автомобила, което ще позволи автоматично да бъде пресметнат самия разход, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.

Докато попълвате модулът ще пресмята и ще Ви подсказва колко километра трябва да впишете в пътния лист, така че да съответства на подаденото гориво. Ще изчислява каква е сумата на счетоводния разход и колко километри остават за изминаване с остатъка гориво. Приложението е подходящо за фирми, които не обичат да попълват пътни листове и желаят възможно най-лесно да решат този въпрос. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително зададени шаблони.

Приложението за издаване на пътни листа е част от платения абонамент в КиК Инфо.
Наличието на фактура за гориво без пътен лист не е основание за признаване на разхода. Липсата на пътен лист или пътна книжка е липса на документална обоснованост на изразходването на горивото и представлява нарушение на счетоводното и данъчно законодателство. Това дава основание при последващ данъчен контрол, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО и върху разхода да бъде платен данък, заедно с начислените лихви. В тази връзка са и писмата на НАП:
Изх. № 20-19-14 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане и признаване на разходи за гориво
Изх. № 2-1894 от 18.11.2010 г. ОТНОСНО: Осчетоводяване на разходи за гориво
Изх. № 3-2252 от 13.07.2012 г. ОТНОСНО : Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво
Министерството на финансите и Националната агенция за приходите пуснаха безплатно приложение за мобилни устройства с Android. Предстои и да бъде разработена апликация за устройства с операционна система IOS, като периодично ще бъдат добавяни нови услуги за клиентите на НАП.

За момента приложението предлага 4 възможности за потребителите си:
  • справка за здравно-осигурителен статус
  • проверка за ДДС регистрация на фирми
  • данъчен календар с важните дати в годината
  • възможност за намиране и навигация до офис на приходната агенция или на общинските служби за местни данъци и такси

Приложението можете да изтеглите от тук.
Продължават усилията на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите за разширяване на електронния достъп до услуги чрез ПИК, като тенденцията е той да стане универсален вход към електронните услуги в цялата администрация.

Потребителите на електронните услуги на НАП вече могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на НАП. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Задълженията в онлайн справката се визуализират към определена дата, като заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община - по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства. Новата услуга става възможна благодарение на установената електронна връзка между Министерството на финансите и общините, които изпращат данни за задълженията за местните налози.

До няколко седмици ПИК ще бъде внедрен като средство за идентификация при ползването на електронните услуги на Столична община. Предстои в близките месеци и нови общини да се присъединят към системата. Според IT-експертите няма съществени пречки ПИК да бъде използван за уникален код за безплатен достъп и до различни видове справки от е-услугите на Националния осигурителен институт и Националната здравно-осигурителна каса.

След като реализира от началото на годината нормативни промени в ЗМДТ по отношение намаляване на административната тежест при регистрация на МПС, следваща инициатива на МФ е автоматичният трансфер на данни от ТЕЛК към системите за местни данъци, което ще елиминира неудобството инвалидите да предекларират облекченията си при промяна в обстоятелствата. Също така се работи и в посока за реализиране на техническа възможност чрез ПИК за подаване по електронен път на някои видове декларации по ЗМДТ.

Министерство на финансите припомня, че само за няколко месеца над 300 000 субекта вече са активни ползватели на персоналните кодове на НАП. В приключилата на 30 април данъчна кампания са подадени 150 000 декларации за доходите по интернет от общо 500 000, което МФ и НАП отчитат като отлично постижение в първата година от въвеждането на ПИК. Очакванията са с пускането на все повече нови е-услуги този темп да се запази и до 3 години хартиеното деклариране да стане изключение.
Установяване на режим за обратно начисляване на ДДС за всички транзакции над определена стойност обсъди във Виена министърът на финансите Владислав Горанов. Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя - регистрирано по ЗДДС лице, а не от доставчика.

Финансовите министри на Австрия, Чехия, Унгария, Словакия и България обсъдиха инициативата на Чехия и Австрия за съвместно искане пред Европейската комисия на дерогация по член 395 от ДДС Директива 2006/112/ЕО, относно възможност за установяване на режим за обратно начисляване за всички транзакции над определена стойност.

Владислав Горанов участва в срещата на финансови министри от Централна и Източна Европа, по покана на австрийския финансов министър Йохан Георг Шелинг.

Шелинг смята, че настоящата система е „неефективна и трябва да бъде променена", предаде Ройтерс. Според него около 10 държави ще се включат в инициативата, подета от Прага и Виена преди 6 месеца. Чешкият финансов министър подчерта, че този тип измами струват на страните членки на ЕС около 50 милиарда евро на година.

Министър Горанов изрази позиция, че България подкрепя всички мерки за борба с ДДС измамите, и че страната ни е готова да подкрепи подобна инициатива пред Европейската комисия.

Припомняме изявлението на Съвета на Европейския съюз и Европейската Комисия по приемането на:
а) Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
б) Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами

Цитат
Във връзка със съгласието, постигнато от държавите членки по всеобхватния пакет за борба срещу измамите с ДДС, Съветът и Комисията заявяват, че:

1. Механизмът за бързо реагиране и разширяването на механизма за самоначисляване са временни и извънредни мерки за противодействие на сериозните рискове от измами с ДДС. Комисията и Съветът изразяват съгласие с необходимостта да се отдаде приоритет на изграждането на „стабилна, устойчива и недопускаща измами система на ДДС“, както е посочено в съобщението на Комисията относно бъдещето на ДДС, с оглед да се подпомогне предотвратяването на измамите с ДДС, вместо да се налага да се разчита на дерогационни механизми. Съветът отбелязва готовността на Комисията да представи предложения за постигането на тази цел.

2. Комисията и Съветът изразяват съгласие, че единствената цел на механизма за самоначисляване е да се подпомогнат държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС, които водят до загуби за техните бюджети, както и че той не представлява по никакъв начин стъпка към обща система на самоначисляване. Преди да приложат самоначисляването държавите членки следва да се уверят, че при конкретните обстоятелства прилагането на обичайните административни мерки би било недостатъчно за противодействие на измамите. Нещо повече, прилагането на самоначисляването следва да не оказва неблагоприятно въздействие върху обичайния обмен на информация по силата на Регламент (ЕС) № 904/2010; държавите членки, които са въвели самоначисляването в определен сектор, продължават да са задължени да отговарят на искания за информация във връзка с този сектор в рамките на предвидените в член 7 от същия регламент срокове. Съветът отбелязва ангажимента на Комисията да следи зорко за всяка злоупотреба с механизма за самоначисляване.
 
3. Съветът отбелязва готовността на Комисията да ускори във възможно най-голяма степен съществуващите процедури по член 395 от Директивата за ДДС с оглед на намаляването на сроковете за предоставяне на дерогации, с цел противодействие на риска от измами с ДДС.

4. Съветът и Комисията отчитат, че следва да бъде засилено сътрудничеството при обмена на добри административни практики между държавите членки за повишаване на ефективността на мерките срещу риска от измами с ДДС.