Безплатно видео на тема: "Самооблагане с ДДС за получени услуги"
Лектор: Калина Златанова - данъчен консултант
Продължителност: 53 минути

Във видеото ще научите:
✔ кои са трите условия, които трябва да са налице, за да възникне задължение за самооблагане с ДДС за получени услуги;
✔издаване на протокол за самооблагането и отразяването му в дневниците за продажби и покупки;
✔ кога нямаме задължение да се самообложим, но имаме задължение да издадем протокол. Примери за получени финансови и застрахователни услуги;
✔ кога трябва да издадем протокол с 0%. Примери за получени транспортни услуги и закупени самолетни билети;
✔ кога сме длъжни се самообложим за получени услуги, свързани с недвижими имоти - примери.
✔ задължение за регистрация чл.97а, ал.1 от ЗДДС във връзка с получени услуги.

Арбитражният съд (АС) при Българската стопанска камара (БСК) е независима правораздавателна институция, която разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност, включително и:
• спорове по интелектуална собственост;
• спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства.

АС при БСК посредничи при разрешаване на спорове, които са възникнали или могат да възникнат между страните.

Методите на извънсъдебното решаване на спорове са два вида – арбитраж и медиация

Основания за компетентността на Арбитражния съд

АС при БСК разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спорът да се разреши от АС при БСК, и ответната страна не възрази в срока, даден ѝ за отговор.

Примерна клауза за арбитраж
“Всички спорове, които възникнат във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и споровете за попълването на празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара.”

Съкратен вариант: "Споровете по настоящия договор ще бъдат решавани от АС при БСК."

Препоръчаната арбитражна клауза е приложима по вътрешни и международни търговски и граждански договори. Уместно е при външнотърговските договори страните да уговорят в арбитражната клауза и приложимото материално право.

Ако страните са пропуснали да включат арбитражна клауза в договора, а е на лице спор във връзка с неговото изпълнение, те могат да подпишат допълнително споразумение със следния примерен текст:
“Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора между страните, сключен на (дата), ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара."

Образци на договори можете да намерите тук.

МЕДИАЦИЯ

Медиацията има широко приложение като извънсъдебен метод за решаване на спорове между страните, като целта е с помощта на медиатор(и) страните да постигнат решаване на техния спор посредством сключването на споразумение. Споразумението има изпълнителна сила след потвърждаването му от всяка от страните по спора в рамките на охранително производство пред съответния районен съд. Приложим е Законът за медиацията, който транспонира редица Директиви на Европейския съюз.

Примерна клауза за медиация, включена в текста на договора
“Ако възникне спор при сключването или изпълнението на настоящия договор, страните се съгласяват да разрешат спора с помощта на медиатор (и) от АС при БСК съобразно неговия правилник, преди да се прибегне към арбитраж или съдeбно разрешаване на спора”.

Съкратен вариант: “В случай на спор по настоящия договор страните се съгласяват да го разрешат с помощта на медиатор(и) от АС при БСК".

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете:
• за вещни права или владение върху недвижим имот;
• за издръжка;
• трудови спорове;
• публичноправни спорове – валидност или нарушение на административни  актове;
• по които едната страна е потребител.

АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БСК
• 20+ години опит;
• Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален;
• Производството е едноинстанционно;
• Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд;
• Страните избират арбитрите и процедурата;
• Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина.

Повече за арбитражния съд при БСК можете да намерите тук.
След срещата на счетоводителите и бизнеса с парламентарните групи МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС.

Вчера представители на ИДЕС, АССП, ИПСБ, АИКБ, БСК и КиК инфо проведоха срещи в НС с представители на ПП ГЕРБ-СДС, ПП Възраждане и ПП-ДБ,  във връзка с изразените негативни становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност, който предвижда всички регистрирани по ЗДДС лица да декларират в дневниците си за продажби салдата по вземания от клиенти по облагаеми доставки всеки месец до 14-то число.

Аргументите на бизнеса и счетоводителите:

➤ Планира се нова допълнителна голяма административна тежест за бизнеса и счетоводителите за изготвяне и подаване на справочна информация, която няма отношение към изчислението на данъка по справката-декларация по ЗДДС, и която информация МФ и НАП ще ползва за статистически цели.

➤ Изпълнението на това задължение изисква завеждане на цялото счетоводство не до 30.06 на следващата година, както изисква счетоводното законодателства, а до 14 число на всеки месец или приблизително 10 работни дни след приключването на месеца, което неминуемо ще оскъпи цената на счетоводна услуга. Това е приблизително 12 пъти увеличаване на административната тежест, защото ще се прави всеки месец инвентаризация на вземанията, за да са коректни и окончателни данните, които подаваме.

➤ Има голям риск от подаване на некоректни данни, защото документите не стигат до счетоводствата в този срок. Счетоводителите като професионалисти се притесняват, че ще се налага да подават неточни и непроверени данни, заради кратките срокове, както и за последиците от това.

Представителите и на трите политически формации подкрепиха изложените аргументи, а днес в резултат на проведените разговори, министърът на финансите Росица Велкова не утвърди предложените изменения в чл. 113д от ППЗДДС и тези текстове няма да бъдат част от правилника.

Министерството на финансите информира, че ще създаде работна група, от която очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни.

Министър Росица Велкова взе това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност, се казва още в съобщението.  Документът не е утвърден и не е влязъл в сила. На този етап текстовете, предложени в чл. 113д от проекта, няма да бъдат част от правилника, който ще бъде утвърден от министъра на финансите.

Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката, допълват от Министерството на финансите.
В петък Министерството на финансите публикува проект на ЗИД на ДОПК, с който предлага да се облагат с нов данък всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък или алтернативен на корпоративния данък, както и на едноличните, търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност, ако имат по-високи с 20% печалби в сравнение с предходни години. Облага се разликата с данък в размер на 33%, наречен солидарна вноска за генерирани свръхпечалби. Облагането с новия данък ще е авансово и месечно, като ще започва от юли 2023 година и ще се налага до края на годината. В проекта се предвижда лицата да декларират дължимия нов данък до 15.07.2023 г. със специална декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. За недеклариране или невярно деклариране санкциите стигат до 30 000 лв.

МФ посочва, че това увеличение на данъчната тежест за бизнеса се налага с цел запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори.

Формулата за авансовото облагане е заложена в § 31д от проекта и тя включва средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20%. Тази сума се вади от данъчната печалба за 2022 година, полученото се облага с 33% данък, дели се на 12 месеца и се внася всеки месец до 15-то число от юли 2023 до края на годината. Изравняването и дооблагането е след като данните от същия референтен период (2018-2021) се сравнят с данъчната печалба за 2023 година, като се правят аналогични изчисления.

➤ Към Калкулатор: 33% данък свръхпечалба

Интересното е, че в сравнителния период (2018-2021) влизат както печалбите от преди 5 и 4 години, така и намалелите печалби по време на пандемията. Тоест правителството предполага, че е нормално един бизнес да нарасне средно само с 20%, не за година, а общо за всички тези 5-6 години, и то след като се възстановява от Ковид кризата. И всичко спечелено над тези 20% се нарича "свръхпечалба" и следва да се накаже с данък от цели 33%.

Нека разгледаме няколко примера с данни, като приложим формулите от законопроекта.

Пример 1: Вие сте малка семейна фирма от 2-ма души, работите като самоосигуряващи се лица в нея (тоест разчитате само на дохода от печалбите през година) и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   30 000 лв. (тоест по 1250.00 лв. на човек на месец бруто)
2019   40 000 лв. (тоест по 1666.67 лв. на човек на месец бруто)
2020   60 000 лв. (тоест по 2500.00 лв. на човек на месец бруто)
2021   70 000 лв. (тоест по 2916.67 лв. на човек на месец бруто)
2022   80 000 лв. (тоест по 3333.34 лв. на човек на месец бруто)

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 50 000 лв., получено по следния начин: (30000+40000+60000+70000)/4. Съгласно формулата § 31д от проекта през второто полугодие на година ще внасяте авансово ((80000-(50000+20%*50000))/12)*0.33 = 550 лева до 15-то число всеки месец

Важно: След края годината следва да направите преизчисление с данните за 2023-та и ако печалбата ви за 2023 г. е по-голяма от печалбата ви за 2022 г., то довнасяте данък.

Пример 2: Вие сте голяма компания, собственост на добър или лош олигарх и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   100 млн. лв.
2019   105 млн. лв.
2020   110 млн. лв.
2021   120 млн. лв.
2022   130 млн. лв.

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 108.75 млн. лв. Съгласно формулата обаче ще дължите 0.00 лв. така наречена солидарна вноска за генерирани свръхпечалби, защото ((130000000-(108750000+20%*108750000))/12)*0.33=-13750, тоест е по-малко от нула.

Пример 3: Вие сте стартъп фирма, която през първите години от съществуването си 2018-2021 има малки приходи (колкото да се покрият разходите), но през това време създавате иновативен продукт с голям потенциал с план да се разгърнете през 2022 и 2023 година. Тогава съгласно предложените правила понеже през референтния период 2018-2021 средната ви печалба е била минимална, и понеже през 2022 и 2023 най-накрая вашият стартъп дава плод, тогава по формулата излиза, че цялата ви печалба от 01.07.2023 до 31.12.2023 или за половин година ще бъде обложена с още почти 33%, в допълнение към корпоративния данък от 10%. Тоест обща данъчна тежест за вашият стартъп ще бъде 43%.

Пример 4: През 2018 и 2019 вие развивате малък бизнес, който след началото на пандемията намалява заради Ковид кризата. Резултатите ви през 2020 и 2021 са минимални печалби. Чак през 2022 и 2023 успявате да се съвземете и да реализирате прилични печалби. Тогава отново съгласно формулата печалбата ви за половината от 2023 година ще бъде обложена с близо 43% (10%+33%), защото средна стойност на данъчните печалби от референтния период е с ниска стойност по обективни причини.

По-долу публикуваме извадките от проекта на ДОПК, с който се правят гореспоменатите и други изменения в основните данъчни закони:

➤ В ЗДДС се предлага за ресторантьори и спортни съоръжения да се възстанови стандартната ставка, като ДДС-то се увеличи от 9% на 20% още от 1 юли тази година, вместо от началото на следващата година.

➤ В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага прагът за ограничението за разплащанията в брой да се намали от 10 000 лева на 5 000 лева. Предлага се още това ограничение да започне да важи и за трудовите възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Текстовете от законопроекта:

С § 32 в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 277д:
„Чл. 277д. (1) Задължено лице, което не подаде декларация по § 31г и/или § 31д от преходните и заключителни разпоредби или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 лв. до 3 000 лв.

(2) Задължено лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на солидарна вноска по § 31г от преходните и заключителни разпоредби или авансовите вноски по § 31д от преходните и заключителни разпоредби в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 30 000 лв.“

2. В преходни и заключителни разпоредби се създават параграфи 31а – 31з:
„§ 31а. (1) За генерираните свръхпечалби за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. се дължи солидарна вноска с изключение на свръхпечалбите, за които се дължи временна солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

(2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:
1. данъчно задължените лица по чл. 2, с изключение на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3-6, и
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31б. (1) Основата за определяне на солидарната вноска по § 31а e разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто.

(2) За целите на определяне на данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. преобразуванията на счетоводния финансов резултат по реда на този закон се извършват като общият размер на увеличенията, съответно намаленията на счетоводния финансов резултат за 2023 г. се умножи по 50 на сто.

(3) За целите на определяне на основата по ал. 1 задълженото лице може да избере вместо данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. да приложи 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г.

(4) Данъчната печалба по ал. 1 и 2 се определя по реда на този закон и е данъчната печалба преди прилагане на метод за избягване на двойно данъчно облагане.

(5) Средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. по ал. 1 се определя като сборът от данъчните печалби за тези години се раздели на броя на годините, през които те са реализирани.

(6) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, чл. 248 и чл. 254, e разликата между данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 и чл. 257 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на тези данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто. Средната стойност на данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъчните основи за тези години се раздели на броя на годините, в които данъчните основи са по-големи от нула.

(7) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1, се определя като разликата между размера на данъка по чл. 245 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличен с 20 на сто. Средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъците за тези години се раздели на броя на годините, през които е налице данък.

§ 31в. (1) Размерът на солидарната вноска по § 31а се определя, като основата за определяне на солидарната вноска се умножи по 33 на сто.

(2) Периодът за определяне на солидарната вноска по § 31а е периодът от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

§ 31г. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 декларират дължимата солидарна вноска с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите и внасят солидарната вноска.

(2) Дължимата солидарна вноска по този закон се внася в приход на държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация или където подлежат на регистрация задължените лица.

(3) Дължимата солидарна вноска се смята за внесена на датата, на която сумите са постъпили в държавния бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(4) Дължимата солидарна вноска за периода по § 31в, ал. 2 се декларира и внася от:
1. лицата по § 31а, ал. 2, т. 1 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д.
2. лицата по § 31а, ал. 2, т. 2 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д .

(5) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 1 се коригират по реда на този закон, съответно по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31д. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 правят месечни авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
(2) Месечните авансови вноски по ал. 1 се определят по следната формула:

               ДП2022−ССДП
АВ = ------------------------------ х 0,33
                     12
където: АВ е месечната авансова вноска;

ДП2022 е:
- данъчната печалба за 2022 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- данъчната основа за 2022 г. по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- данъкът за 2022 г. по чл. 245 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1 ;

ССДП е:
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1.

(3) Месечните авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2 се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Подаването на декларацията се извършва по електронен път.

(4) Месечните авансови вноски се внасят в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят.

(5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.

(6) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 3 могат да се коригират еднократно с подаване на нова декларация в срок до 31 юли 2023 г.

§ 31е. (1) За невнесената в срок солидарна вноска по § 31а, включително авансови вноски по § 31д се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) Солидарната вноска по § 31а не се признава като разход за данъчни цели по реда на този закон.
(3) Недължимо платена или събрана сума за солидарна вноска по § 31а се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Солидарната вноска по § 31а е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31ж. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност и да съхраняват информация, необходима за установяване на задълженията им за солидарна вноска от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(2) Счетоводната и търговската информация по ал. 1 се съхранява по реда на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31з. Декларациите по § 31г, ал. 1 и § 31д, ал. 3 се утвърждават от министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“ в срок до 30 юни 2023 г.

§ 33. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 99 от 2022 г., изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), в § 9 от преходните и заключителни разпоредби ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1 могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска с изключение на периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., за който дължат авансови вноски по реда на § 31д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

С § 34 в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ след думите „инвестиционни бонове“ се поставя запетая и се добавя „виртуални валути“;
2. В чл. 33, ал. 3 се изменя така:
„(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута, се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, се намалява с 10 на сто разходи.“;
3. В чл. 45, ал. 1 думите „за изплатения през годината доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменят с „за изплатения през годината доход по чл. 24“;
4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 изразът „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 16“ се заменя с „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 12 и 16“;
бб) в т. 4, б. „б“ изразът „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27“ се заменя с „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 27“.
вв) създава се т. 5:
„5. по чл. 38, ал. 9 в полза на местни физически лица.“
б) в ал. 6 изразът „доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменя с „доходи по чл. 24“;
в) в ал. 10 след думите „Националната агенция за приходите“ се поставя запетая и се добавя „както и доходите по чл. 13, ал. 1, т. 18, изплащани от училищата в полза на ученици и студенти.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 63:
„63. „Виртуални валути“ са тези по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 35. Параграф 34, т. 3 и 4 се прилага за доходи, изплатени след 31 декември 2022 г.

С § 36 в Закона за данък върху добавената стойност в преходните и заключителните разпоредби в §15д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“;
2. В ал. 2, в основния текст думите „1 юли 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“.

С § 39 в Закона за ограничаване на плащанията в брой се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, т. 6 се отменя;
2. В чл. 3 навсякъде думите "10 000 лв." се заменят с "5000 лв.".
Във връзка със запитвания от наши потребители, създадохме нови допълнения и подобрения в калкулатора за заплата по трудов договор. Вече можете да въвеждате платен и неплатен отпуск, периоди за болнични и отработени дни. Предвидихме и включването на обезщетенията по КТ, като при указване на съответния член на обезщетението от Кодекса на труда, калкулаторът сам преценява дали се начисляват СО, ЗО и ДДФЛ. Предвидено е и месечно ползване на облекченията за деца

Друга нова възможност е, че ако ви трябва да изпратите калкулации на чуждестранни служители или клиенти, то в калкулатора за заплата вече можете да извеждате резултатите на английски език или в евро.

Посочените допълнения и улеснения важат за потребителите с абонамент за пълен достъп. Безплатни остават възможности, които се ползваха със свободен достъп и до момента.

Предвидихме и още едно ново полe. В случай, че парламентът гласува друг размер на максимално осигурителния доход, то с калкулатора лесно ще можете да изчислите в аванс как това би повлияло на заплатата, като промените стойността на полето "Максимален осигурителен доход", която сума в момента е 3400 лв.

Какви възможности предоставя калкулаторът за заплата по трудов договор?

Можете да направите изчисленията от брутна към нетна заплата и обратно от нетна към брутна заплата, а можете и да заложите сумата да бъде общ разход за работодателя, тоест в нея да се включват брутното възнаграждение на работника плюс осигурителните вноски за сметка на работодателя. Можете за посочвате категорията труд, години стаж и процента на доплащане за стаж.

Отпуски: Можете да въвеждате дните платен и неплатен отпуск, като за неплатения отпуск укажете дали е по инициатива на работодателя или служителя, за да се изчисли коректно осигуряването при неплатен отпуск. В случай, че служителят не е отработил пълен месец, променете броя отработени дни и калкулаторът ще направи необходимите калкулации на заплатата и МОД пропорционално.

Болнични (временна неработоспособност): Въведете периодите и посочете дали болничният е първичен или продължение. Калкулаторът сам изчислява дните, обезщетенията от работодателя и необходимите осигуровки.

Обезщетения по КТ: Ако във фиша искате да включите обезщетения от КТ, укажете члена на съответното обезщетение от Кодекса на труда и калкулаторът сам ще прецени дали се начисляват СО, ЗО и ДДФЛ.

Минимално осигурителният доход в полето МОД се посочва в пълен размер, като калкулаторът сам преценява каква да бъде сумата пропорционално на отработените дни. Това важи за потребителите с абонамент за пълен достъп. А потребителите с безплатната версия следва сами за запишат сумата пропорционално, тъй като те не въвеждат отработените дни.

Бонуси и премии: Често в практиката работодателят изплаща бонус или премия към заплатата. Тези допълни възнаграждения могат да са изчислени в процент към работната заплата или като допълнителна сума. Предвидени са и двете възможности за изчисление в калкулатора.

Облекчение при ТЕЛК: В калкулатора са предвидени и изчисления при намалена работоспособност 50 или над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Облекчения за деца: Въведете брой на деца и калкулатора ще предвиди законовото облекчение за ДДФЛ.

Друг доход: Ако имате допълнителен осигурителен доход извън сумата по това възнаграждение, то в калкулатора има предвидено поле, в което да впишете тази допълнителна сума, за да се направят коректните изчисления във връзка с максимално осигурителния доход за съответния месец.

Чужденци: Можете да изключи задължителните осигурителни вноски (ЗОВ) от изчисленията, ако правите изчисления за граждани на държави, които не са членки на ЕС.

Учители: Можете да включите Учителски пенсионен фонд в калкулациите.

*Моля, имайте предвид, че когато изчисленията използват данни за заплати от предходни месеци, то за целите на изчислението, калкулаторът ще приема, че те са същите, които въвеждате в месеца на изчисление. Затова са възможни отклонения с ТРЗ софтуерите, които пазят данни и за предходни месеци и ги използват в изчисленията.
 
kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.
Приложението издава фактура на английски, като смените горе първото поле: Език на документа.


Обнародвани са: Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., ЗИД на ЗДДС, ЗИД на ЗДДФЛ и ЗИД на ЗКПО. В тази връзка сме актуализирали:
•  Раздел ТРЗ
•  Раздел Данъчни
•  Раздел Счетоводни
•  Раздел Справочник
•  Раздел Нормативна база, където абонираните потребители могат да сравняват новата със старата версия на законите.

По-долу обобщаваме основните ТРЗ показатели към 01.01.2023 г.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) в размер на 780 лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска. Виж Осигуровки и данъци 2023 (таблица).

Запазва се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер 710 лв.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители в размер на 710 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3400 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв. (без промяна). 

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. (без промяна)

Без промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.
 
Запазена е възможността за авансово ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и деца с увреждане по чл. 22г при действащите увеличени размери на облекченията. При доходите от трудово правоотношение авансовото ползване е месечно и е ограничено до размера на месечната данъчна основа. Запазва се и възможността за авансово ползване на данъчните облекчения и за лица с доходи от стопанска дейност, наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Промяна: От 1 януари 2023 г. времето в неплатенен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година, тъй като от 01.01.2023 г. не е налице нормативно основание за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО да се зачита времето на неплатения отпуск повече от 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения от 01.01.2023 г.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (без промяна), максимален размер – 85.71 лв. (без промяна)

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (без промяна)

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. (без промяна)

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.
Уважаеми потребители,

В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата година в приложенията и калкулаторите, като очакваме финалните решения за промени в данъчното и осигурителното законодателство.


Веднага след публикуването им ще финализираме актуализацията на съответните приложения, калкулатори и справочната информация за 2023 година.

За връзка с нас използвайте формата за контакти в сайта, форума, имейла ни или ни пишете във Фейсбук.

Светли празници!

kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Платформа за данъци и счетоводство
Абонамент за пълен достъп от тук.
Календарът с работните и почивните дни за следващата година е публикуван на сайта тук.

Годината ще има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа, а празничните дни са 14. Можете да изтеглите от тук календара на КиК Инфо за 2023 г. в PDF.

Официалните празници са:
Нова година - 1 януари (неделя), почива се на 2 януари (понеделник) 
Освобождението - 3 март (петък)
Великден - 16 април (почива се от 14 до 17 април вкл.)
Ден на труда - 1 май (понеделник)
Гергьовден - 6 май (събота), почива се на 8 май (понеделник)
Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май (сряда)
Ден на Съединението - 6 септември (сряда)
Ден на Независимостта - 22 септември (петък)
Коледа - 24, 25 и 26 декември (почива се от 23 до 27 декември вкл.)

Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Заяви абонамент за пълен достъп от тук.
Честит празник, колеги! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.

На 10 ноември през 1494 година Лука Пачиоли публикува труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите". Книгата представлява описание на практиките на венецианските търговци да водят сметките си. В нея Пачиоли формулира основните счетоводни принципи, използвани и до днес. За пръв път се споменават поредица от счетоводни термини, използвани и до днес, като "оборотна ведомост", "капитал", "активи", "кредит" и "дебит".

В съвременната и динамична бизнес среда счетоводните услуги се превърнаха в необходим и ценен помощник за всяка компания. Предприятията се обръщат към счетоводителите по редица въпроси, които надхвърлят отчитането по счетоводните сметки и съставянето на отчетите. Една компания има нужда от счетоводни съвети още преди самото си създаване. Ето защо отговорността и значимостта ни е голяма, а обединени счетоводителите сме по-силни!

С пожелания за здраве и много професионални успехи на всички колеги!
Екипът на КиК Инфо

Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО.

15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за текущата година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за промени на авансовите вноски. Срокът за внасяне е до 1 декември на текущата година за месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за третото тримесечие (за четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска).

Често в практиката прогнозираните и декларирани авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.

В тази връзка законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализа за сумата на авансовата вноска представяме едно от най-често използваните онлайн приложения в КиК Инфо по това време на годината: Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО.

Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да направите точни изчисления и съпоставка, за това какво да бъде увеличението/намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви към НАП при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:
  • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски;
  • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите, ние сме предвидили в Калкулатор: Промяна на авансови вноски за корпоративен данък прецизно изчисление на:
  • Сумата на превишението на авансовите вноски над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
  • Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Сумата която, ако годишната данъчна печалба не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Изчисленията при намаление с 25%, за още по-точни сметки.
Важно: Кои предприятия не внасят авансови вноски през годината

Не всички предприятия са задължени да внасят авансови вноски за корпоративен данък. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лева не внасят авансови вноски. Не внасят авансови вноски и новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година надхвърлят 3 000 000 лева. Всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.
Стандартно един абонамент може да се ползва през различни компютри, но не може да се влиза от няколко места едновременно с един и същи профил. Практически когато един профил се ползва от счетоводна кантора или счетоводен отдел, се налага един колега да излезе от профила, за да влезе друг. И това създава някои неудобства.

Затова чрез опцията за допълнителен достъп към абонамент, даваме възможност през един профил да работят повече хора едновременно. Цената за един допълнителен достъп е с 30% отстъпка от цената на избрания абонаментен план. Посочената отстъпка важи само при заявяване на допълнителен достъп към профил с абонамент. Посочената отстъпка не се прилага при заявки за абонамент през различни профили, като в тези случаи за всеки абонамент за пълен достъп се прилага единичната цена на абонамента в зависимост от избрания план.

Когато допълнителен достъп се заявява след датата на активиране на абонамента, то цената на допълнителния достъп се изчислява пропорционално на броя на дните от оставащия период на абонамента. Имате възможност сами да определяте броя на допълнителните достъпи.

За избор на абонамент натиснете тук.
Линк към преход от ЕГН към нов ЕИК от Регистър БУЛСТАТ

НАП изпраща уведомление на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ за преобразуване от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/.  Публикуваме пълния текст на писмото (курсивът е наш).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

С настоящото писмо Ви уведомяваме за предстоящото влизане в сила на промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ /обн. в ДВ. бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм. ДВ. бр. 19 от 5 март 2021г./, които трябва да имате предвид при контактите си с Национална агенция за приходите.

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в закона, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ. Съгласно тази разпоредба ЕИК по БУЛСТАТ се преобразува на:

1. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 от закона);

2. други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите информацията за връзката между стар и нов код на лицето, съгласно § 10 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ.

Промени в НАП, които могат да се отнасят до Вас:

1. По отношение на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

1.1. За промяната на вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.
 
1.2. От 04.01.2022 г. декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност ще се попълват и подават с новия 9-значен код по БУЛСТАТ.

1.3. Декларации обр. №1 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, отнасящи се за периоди до 01.01.2022 се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.5. Важно е да се отбележи, че в полето код на задълженото лице в декларация обр. №6, която се подава по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. от самоосигуряващите се лица се попълват и подават с ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП. т. е. самоосигуряващите се лица не попълват ЕИК по БУЛСТАТ в декларация обр. №6 с месец 13.

2. По отношение на наетите лица при самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и други физически лица – осигурители (работодатели), които са регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

2.1. За всички лица, с които имате сключени и действащи трудови договори съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда следва да се подаде уведомление. Уведомлението е приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 от наредбата. В т. 2 на уведомлението (Основание за промяната) се попълва код 8 (При промяна на ЕИК БУЛСТАТ/ЕИК по ТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят) в т. 5 (Дата на промяна на работодателя) се попълва 04.01.2022 г. Уведомлението се подава в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.2. След 4 януари 2022 г. уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор от работодатели, които са лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 или т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ се попълват и подават в НАП само с 9-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.3. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди преди 01.01.2022 г. се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на осигурителя (работодателя).

2.4. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди след 31.12.2021 г. се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

Новият ЕИК се вписва в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски в съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.

3. За актуализация на данните на членове на осигурителни каси с новия ЕИК не е необходимо предприемане на действия от Ваша страна. Данните ще се актуализират по служебен път от страна на НАП. От 04.01.2021 г. заявления за вписване, промяна или прекратяване на член на осигурителна каса ще се подават само по новия ЕИК по БУЛСТАТ.

4. Подаване на декларации и данни по Закона за данъците върху доходите на физическите лица подавани от самоосигуряващи се лица, регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и от лица регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., която следва да се подаде в срок до 31 януари на 2022 г., се подава по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

Справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените през 2021 г. доходи на физически лица, както и справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, които следва да се подават в срок до 28.02.2022 г. се подават по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

5. По отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, които са регистрирани по ЗДДС лица:

• За физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022 г. се променя служебно идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, като от същият от BG+ЕГН се преобразува на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.

Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г. се подават като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди, се подава като се използва новият идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

Справка декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справката декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС.

6. Ползване на е-услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) – достъпът на лицата регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от ЗРБУЛСТАТ до е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП, вкл. и като упълномощени лица се осъществява със съществуващия КЕП посочен в агенцията до изтичане на валидността на същия. След 4 януари 2022 г. заявленията за ползване на е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено/упълномощено лице. се попълват и подават от лицата с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

7. В случай че сте лице регистрирано по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ и имате регистрирано фискално устройство в НАП, е необходимо да предприемете действия за дерегистрация на същото, смяна на фискалната памет и повторна регистрация на устройството в НАП, по реда на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Действията, описани по горе, е необходимо се осъществят от лицето, с което имате сключен писмен договор за сервизно обслужване и ремонт на фискалното устройство.

Подробна информация за промяната можете да намерите на сайта на приходната агенция www.nap.bg. Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор за абонатите на стационарни телефони и според тарифния план за абонатите на мобилна телефония.

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Да се подготвим за годишното счетоводно приключване на една добра и сигурна платформа. Това за нас, счетоводителите, означава да предвидим всяка стъпка, всяка процедура и всеки срок.

» Безплатно приложение: ✔ Чек лист Приключване 2021 и Подготовка 2022

Маркирайте само тези процедури и срокове, които желаете да включите за конкретната фирма. Най-често срещаните са отбелязани по подразбиране. След това може да отпечатате чек листа за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите на тази фирма.kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно
Абонамент за пълен достъп от тук.
Темата е архивирана.

Новата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29660
Тема за Калкулатор: Майчинство
http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php

Калкулаторът има за цел да изчисли прогнозните размери на паричните обезщетения от ДОО по месеци, както и прогнозни периоди за болнични и отпуски при бременност, раждане и отглеждане на дете.

Важно: Моля, преди да публикувате въпрос, внимателно да прочетeте и изпълните указанията по-долу. Моля, имайте предвид, че това е тема само за въпроси свързани с майчинството, а всички други, които са извън темата, ще бъдат изтривани.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона "Болнични" запишете:

1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "ОЗ - общо заболяване"
или
2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "БР - бременност и раждане"
или
3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "ББ - база болничен". Ако имате свой ПИК, от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние, можете да видите своя доход, от който е определено обезщетението (информация от НОИ за получаване на ПИК тук).

4. Ако през целия месец сте била в болнични, в колоната "Осигурителен доход спрямо заплата", напишете 0, когато калкулаторът ви даде съобщение, че това поле е задължително. Пояснение: това е осигурителният доход спрямо заплатата, която сума само за целите на калкулатора в този случай ще е 0. След натискане на бутона "Изчисли" калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочила в другата колона.

II. Ако през даден месец сте била:
1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
2. студентка
3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

то в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" запишете минимална работна заплата (МРЗ) за страната за съответния месец. Вижте таблица с МРЗ тук.

6. Ако само за част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените по-горе случаи, то към сумите от двете колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата", трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от дните, в които не сте била осигурена. Например: През 3 работни дни от даден месец, Вие не сте била осигурена. Следователно в калкулатора към сумите в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" трябва да добавите сума, която се изчислява по следния начин = (МРЗ/21)*3.

III. Кога имате право на тези обезщетения?

Имате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако са изпълнени за Вас следните три условия:
1. ако сте осигурено лице за общо заболяване и майчинство
2. ако имате 12 месеца осигурителен стаж, като осигурена за този риск
3. ако към датата на раждането на детето сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.Старата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=528.1420
Здравейте, Morthe,

Напишете 0 в това поле. Това е осигурителният доход, спрямо заплатата, което за целите на изчислението във Вашият случай е 0. След натискане на Изчисли калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочили в другата колона.
Здравейте, Morthe,

Напишете 0 в това поле. Това е осигурителният доход, спрямо заплатата, което за целите на изчислението във Вашият случай е 0. След натискане на Изчисли калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочили в другата колона.
Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК

https://kik-info.com/trz/zapor-po-chl-446.php

С помощта на този калкулатор можете лесно да изчислите сумата, която следва да удържите в случаите на запор по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс. Формулите са съобразени с промените на закона, в сила след 01.11.2017 г. Предвидени са и случаите на удръжки и при запори за издръжки.