По предложение на наши потребители предоставихме възможност за допълнителен достъп към съществуващ абонамент или възможност за повече от една потребителска сесия в рамките на един абонамент.

В какво се изразява това?

До момента един абонамент може да се ползва от различни компютри, но не може да се влиза от няколко места едновременно с един и същи профил. Практически когато един профил се ползва от счетоводна кантора или счетоводен отдел, се налага един колега да излезе от профила, за да влезе друг. И това създава някои неудобства.

С новата опция за допълнителни достъпи към абонамент даваме възможност през един профил едновременно да работят повече хора едновременно. Цената за един допълнителен достъп е с 30% отстъпка от цената на избрания абонаментен план. Посочената отстъпка важи само при заявяване на допълнителен достъп към профил с абонамент. Посочената остъпка не се прилага при заявки за абонамент през различни профили, като в този случай за всеки абонамент за пълен достъп се прилага единичната цена на абонамента в зависимост от избрания план.

Когато допълнителен достъп се заявява след датата на активиране на абонамента, то цената на допълнителния достъп се изчислява пропорционално на броя на дните от оставащия период на абонамента. Имате възможност сами да определяте броя на допълнителните достъпи.

Избери абонамент от тук.
Линк към преход от ЕГН към нов ЕИК от Регистър БУЛСТАТ

НАП изпраща уведомление на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ за преобразуване от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/.  Публикуваме пълния текст на писмото (курсивът е наш).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

С настоящото писмо Ви уведомяваме за предстоящото влизане в сила на промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ /обн. в ДВ. бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм. ДВ. бр. 19 от 5 март 2021г./, които трябва да имате предвид при контактите си с Национална агенция за приходите.

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в закона, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ. Съгласно тази разпоредба ЕИК по БУЛСТАТ се преобразува на:

1. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 от закона);

2. други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите информацията за връзката между стар и нов код на лицето, съгласно § 10 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ.

Промени в НАП, които могат да се отнасят до Вас:

1. По отношение на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

1.1. За промяната на вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.
 
1.2. От 04.01.2022 г. декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност ще се попълват и подават с новия 9-значен код по БУЛСТАТ.

1.3. Декларации обр. №1 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, отнасящи се за периоди до 01.01.2022 се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.5. Важно е да се отбележи, че в полето код на задълженото лице в декларация обр. №6, която се подава по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. от самоосигуряващите се лица се попълват и подават с ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП. т. е. самоосигуряващите се лица не попълват ЕИК по БУЛСТАТ в декларация обр. №6 с месец 13.

2. По отношение на наетите лица при самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и други физически лица – осигурители (работодатели), които са регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

2.1. За всички лица, с които имате сключени и действащи трудови договори съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда следва да се подаде уведомление. Уведомлението е приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 от наредбата. В т. 2 на уведомлението (Основание за промяната) се попълва код 8 (При промяна на ЕИК БУЛСТАТ/ЕИК по ТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят) в т. 5 (Дата на промяна на работодателя) се попълва 04.01.2022 г. Уведомлението се подава в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.2. След 4 януари 2022 г. уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор от работодатели, които са лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 или т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ се попълват и подават в НАП само с 9-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2.3. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди преди 01.01.2022 г. се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на осигурителя (работодателя).

2.4. След 4 януари 2022 г. декларации обр. №1 и обр. №6 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за наетите лица, отнасящи се за периоди след 31.12.2021 г. се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

Новият ЕИК се вписва в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски в съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.

3. За актуализация на данните на членове на осигурителни каси с новия ЕИК не е необходимо предприемане на действия от Ваша страна. Данните ще се актуализират по служебен път от страна на НАП. От 04.01.2021 г. заявления за вписване, промяна или прекратяване на член на осигурителна каса ще се подават само по новия ЕИК по БУЛСТАТ.

4. Подаване на декларации и данни по Закона за данъците върху доходите на физическите лица подавани от самоосигуряващи се лица, регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ и от лица регистрирани по т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., която следва да се подаде в срок до 31 януари на 2022 г., се подава по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

Справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените през 2021 г. доходи на физически лица, както и справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, които следва да се подават в срок до 28.02.2022 г. се подават по стария ЕИК по БУЛСТАТ.

5. По отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, които са регистрирани по ЗДДС лица:

• За физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022 г. се променя служебно идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, като от същият от BG+ЕГН се преобразува на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.

Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г. се подават като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справка декларация и VIES декларация за данък върху добавената стойност за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди, се подава като се използва новият идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

Справка декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
 
Справката декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчни периоди преди и включително за месец декември 2021 г., се подава като се използва стария идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;

СД по чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС, когато такава следва да бъде подадена от лицата по чл. 3, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ за данъчен период месец януари 2022 г. и следващите го данъчни периоди се подава като се използва новия идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС.

6. Ползване на е-услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) – достъпът на лицата регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от ЗРБУЛСТАТ до е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП, вкл. и като упълномощени лица се осъществява със съществуващия КЕП посочен в агенцията до изтичане на валидността на същия. След 4 януари 2022 г. заявленията за ползване на е-услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено/упълномощено лице. се попълват и подават от лицата с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.

7. В случай че сте лице регистрирано по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ и имате регистрирано фискално устройство в НАП, е необходимо да предприемете действия за дерегистрация на същото, смяна на фискалната памет и повторна регистрация на устройството в НАП, по реда на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Действията, описани по горе, е необходимо се осъществят от лицето, с което имате сключен писмен договор за сервизно обслужване и ремонт на фискалното устройство.

Подробна информация за промяната можете да намерите на сайта на приходната агенция www.nap.bg. Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор за абонатите на стационарни телефони и според тарифния план за абонатите на мобилна телефония.

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Да се подготвим за годишното счетоводно приключване на една добра и сигурна платформа. Това за нас, счетоводителите, означава да предвидим всяка стъпка, всяка процедура и всеки срок.

» Безплатно приложение: ✔ Чек лист Приключване 2021 и Подготовка 2022

Маркирайте само тези процедури и срокове, които желаете да включите за конкретната фирма. Най-често срещаните са отбелязани по подразбиране. След това може да отпечатате чек листа за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите на тази фирма.kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно
Абонамент за пълен достъп от тук.
Уважаеми потребители,

Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2022 година.

Препоръчваме да изберете годишен абонаментен план, чрез който най-изгодно ще имате пълен достъп до всички калкулатори и приложения в сайта.

Заплатете своя абонамент до 31.01.2022 г. на най-ниската ни цена от 9,89 лв. без ДДС на месец при годишен абонамент. След тази дата цената ще е 11,89 лв. без ДДС на месец при годишен абонамент.

През 2021 година създадохме множество подобрения и нови модули в платформата и се надяваме да са ви били полезни. За 2022 година също сме планували нови онлайн приложения, с които ще направим работата ви по-успешна и по-приятна.


Ние вярваме, че в днешните условия на непрекъснато променящото се законодателство и растящите законови изисквания, за счетоводителите е важно да имат възможността да работят по-лесно, по-бързо и по-сигурно. Затова нашите продукти и услуги са лесни за разбиране и ползване, и винаги съобразени с актуалната нормативна база.

Приятна и ползотворна работа със сайта!kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно 
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.


Темата е архивирана.

Новата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29660
Тема за Калкулатор: Майчинство
http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php

Калкулаторът има за цел да изчисли прогнозните размери на паричните обезщетения от ДОО по месеци, както и прогнозни периоди за болнични и отпуски при бременност, раждане и отглеждане на дете.

Важно: Моля, преди да публикувате въпрос, внимателно да прочетeте и изпълните указанията по-долу. Моля, имайте предвид, че това е тема само за въпроси свързани с майчинството, а всички други, които са извън темата, ще бъдат изтривани.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона "Болнични" запишете:

1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "ОЗ - общо заболяване"
или
2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "БР - бременност и раждане"
или
3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "ББ - база болничен". Ако имате свой ПИК, от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние, можете да видите своя доход, от който е определено обезщетението (информация от НОИ за получаване на ПИК тук).

4. Ако през целия месец сте била в болнични, в колоната "Осигурителен доход спрямо заплата", напишете 0, когато калкулаторът ви даде съобщение, че това поле е задължително. Пояснение: това е осигурителният доход спрямо заплатата, която сума само за целите на калкулатора в този случай ще е 0. След натискане на бутона "Изчисли" калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочила в другата колона.

II. Ако през даден месец сте била:
1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
2. студентка
3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

то в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" запишете минимална работна заплата (МРЗ) за страната за съответния месец. Вижте таблица с МРЗ тук.

6. Ако само за част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените по-горе случаи, то към сумите от двете колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата", трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от дните, в които не сте била осигурена. Например: През 3 работни дни от даден месец, Вие не сте била осигурена. Следователно в калкулатора към сумите в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" трябва да добавите сума, която се изчислява по следния начин = (МРЗ/21)*3.

III. Кога имате право на тези обезщетения?

Имате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако са изпълнени за Вас следните три условия:
1. ако сте осигурено лице за общо заболяване и майчинство
2. ако имате 12 месеца осигурителен стаж, като осигурена за този риск
3. ако към датата на раждането на детето сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.Старата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=528.1420
Здравейте, Morthe,

Напишете 0 в това поле. Това е осигурителният доход, спрямо заплатата, което за целите на изчислението във Вашият случай е 0. След натискане на Изчисли калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочили в другата колона.
Здравейте, Morthe,

Напишете 0 в това поле. Това е осигурителният доход, спрямо заплатата, което за целите на изчислението във Вашият случай е 0. След натискане на Изчисли калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочили в другата колона.
Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК

https://kik-info.com/trz/zapor-po-chl-446.php

С помощта на този калкулатор можете лесно да изчислите сумата, която следва да удържите в случаите на запор по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс. Формулите са съобразени с промените на закона, в сила след 01.11.2017 г. Предвидени са и случаите на удръжки и при запори за издръжки.

Темата е архивирана.

Нова тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29656
Новият календар за 2022 г. с работните и почивните дни е публикуван на сайта. Можете да изтеглите от тук календара на КиК Инфо за 2022 г. в PDF.

Годината ще има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа, а празничните дни са 14.

Официалните празници са:

Нова година - 1 януари (събота, почива се на 3 януари, понеделник) 
Освобождението - 3 март (четвъртък)
Великден - 24 април (почива се от 22 до 25 април вкл.)
Ден на труда - 1 май (неделя, почива се на 2 май, понеделник)
Гергьовден - 6 май (петък)
Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май (вторник)
Ден на Съединението - 6 септември (вторник)
Ден на Независимостта - 22 септември (четвъртък)
Коледа - 24, 25 и 26 декември (почива се от 24 до 28 декември вкл.)

Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно
Заяви абонамент за пълен достъп от тук.
Коалиционното споразумение вече е официално подписано. Лидерите на четирите преговарящи формации сложиха подписите си под документа. Президентът връчи мандат на "Продължаваме промяната", а Кирил Петков го върна изпълнен.

Спираме се на част от заявените намерения на управляващата коалиция и по специално в данъчно-счетоводната област. По-долу можете да намерите линк към пълния текст на споразумението.


Глоби и за счетоводители, ако работодател и работник укриват осигуровки

Цитат
Големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции попадат работодателите, счетоводителите и работещите.
Това е записано в т. 43 от Приложение № 13: Труд и социална политика (стр. 76). За целта са планирани промени в Закона за частните съдебни изпълнители, ГПК, ДОПК и ЗСДВ в частта за принудително изпълнение и КСО в частта санкции/административни наказания при невнасяне на дължими осигуровки.

Коалицията е договорила още:

➤ Увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с Бюджет 2023 г. и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции. За целта се планира изменение на ЗДДС на два етапа с Бюджет 2023 г. и Бюджет 2024 г.

➤ Въвеждане на софтуерна фискализация чрез промяна на Н-18 в срок до 03.2022 г.

➤ Промяна във формата на месечните ДДС декларации - подаване на информация за касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена. Пояснено е, че това ще стане след широко обсъждане с всички заинтересовани страни.

➤ Изплащането на дивидент да е само по банков път. До момента законът позволява плащания на дивиденти до 10 хил. лева да могат да се извършват и в брой.

➤ Банките да подават данни към НАП за всички еднократни тегления в брой над 10 хил. лв.

➤ Приемане на Закон за държавния бюджет за 2022 г. в срок до края на януари 2022 г., като е планувана и актуализация до юли 2022 г. Бюджетен дефицит за 2022 г. - между 3,5 - 4,5%

➤ Минималната работна заплата (МРЗ) за 2022 г. да стане не по-малко от 700 лв. За бюджет 2023 МРЗ да се синхронизира с европейската директива относно минималната работна заплата.

➤ Максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, след консултации със социалните партньори.

➤ Запазване на текущото семейно подоходно облагане през 2022 г. Да се осигурят необходимите финансови средства при съобразяване с препоръките на другите експертни комисии.

➤ Максималният размер на необлагаемата част на вноската в Трети стълб да стане 120 лева след съгласуване със социалните партньори;

➤ Премахване на данък върху лихви по депозити и застрахователни плащания;

➤ Премахване на данък уикенд;

Мерки 60/40 и 80/20 - анализ и запазване до края на 2022 г.

Планирани промени в Кодекса на труда:
- въвеждане на „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне на размера на минималната работна заплата за страната;
- увеличаване на заплащането на нощния труд;
- въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;
- транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;
- прецизиране на уредбата на работата от разстояние.
Поставен срок - второ шестмесечие 2022 г.

Планирани промени в Кодекса за социално осигуряване:
- обвързване на максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;
- размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст – да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;
- обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната.
Поставен срок - второ шестмесечие на 2022 г.

Всички приложения на коалиционното споразумение:
Приложения 1 до 18
Приложениe 19
Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО.

15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за 2021 година. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски за 2021 година, се ползва след подаването на декларация за промени на авансовите вноски. А срокът за внасянето е до 1 декември на текущата година за месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за третото тримесечие (за четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска).

Често в практиката прогнозираните и декларирани авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.

В тази връзка законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализа за сумата на авансовата вноска, представяме едно от най-често използваните онлайн приложения в КиК Инфо по това време на годината:
Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО.

Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да направите точни изчисления и съпоставка, за това какво да бъде увеличението/намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви към НАП при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:
  • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски;
  • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите, ние сме предвидили в Калкулатор: Промяна на авансови вноски прецизно изчисление на:
  • Сумата на превишението на авансовите вноски над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
  • Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Сумата която, ако годишната данъчна печалба не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Изчисленията при намаление с 25%, за още по-точни сметки.
Важно: Кои предприятия не внасят авансови вноски през годината

Не всички предприятия са задължени да внасят авансови вноски за корпоративен данък. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лева не внасят авансови вноски. Не внасят авансови вноски и новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от годината преди предходната година надхвърлят 3 000 000 лева. Всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.
Здравейте,

Потребител сам не може да изтрие тема, защото ще изтрие цялата тема, заедно с коментарите на други потребители, които са се потрудили да му отговорят. Затова, съгласно изразеното желание по имейл от Вас, изтрихме ръчно темата Ви, но вече нямате възможност да публикувате в нашия форум, за да не се налага да трием отново след Вас.

Сама разбирате, че да трием теми, които сте пуснала, получили сте си отговор или решение на проблем, не е удачно за форум.
На 2 юни 2021 г. НАП проведе среща с онлайн бизнеса и работодателските организации, на която бяха обсъдени новостите, свързани с дистанционните продажби на стоки в ЕС.

В срещата се включиха и представители на Агенция „Митници“, а експерти на НАП разгледаха въпроси като какви са новите правила, които засягат дистанционните продажби на стоки, какво представлява обслужването на едно гише (One Stop Shop/OSS) и кои продажби обхваща, кога електронният интерфейс носи отговорност за плащането на ДДС върху дистанционни продажби на стоки от продавачи, как може електронен интерфейс да се регистрира по OSS и др.

Запис от срещата можете да гледате от видеото, а презентация, можете да изтеглите от тук.

Очаквайте съвсем скоро в КиК Инфо актуализация на пакет от приложения, улесняващи определянето на облагането с ДДС при е-търговията и мястото на изпълнение при продажба на услуги, за които се прилага режим в Съюза.