Националният статистически институти започва провеждането на ново изследване "Структура на заплатите 2014", което е със задължителен характер на участие, съобщава КиК Инфо.

В изследването ще се наблюдава извадка от 18700 предприятия - фирми, организации, ведомства, поделения, клонове или филиали, които са с едно и повече наети лица по трудово или служебно правоотношение, и чиято икономическа дейност е в рамките на раздели от B до S на Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008). Това са всички дейности без селско, горско и рибно стопанство, дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, дейности на екстериториални организации и служби.

Предприятията, попаднали в извадката ще получат уведомително писмо от НСИ по електронна или обикновена поща. Отчетните периоди на наблюдението са 2014 година, както и месец октомври на 2014 година. Срокът за предоставяне на новата статистическа справка е до 15 юни 2015 година.

Информацията може да се попълва на хартиен носител или в електронен формат. За отчетната 2014 г. НСИ предоставя за първи път възможността данните да се предоставят онлайн чрез Информационна система "Структура на заплатите 2014". Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа справка, състояща се от две части. В Част А се попълва обобщена информация за предприятието като цяло или за отделни негови местни единици. В Част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение.

За България това е четвъртото от серията наблюдения, провеждащи се през четиригодишни интервали съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в държавите - членки на Европейския съюз, за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област.
Данъчните предприемат пакет от мерки, за да стимулират доброволното плащане на данъците, без да се стига до запориране на сметки и без да се пречи на нормалния ритъм на работа на фирмите, съобщава в. "Стандарт".

Чрез тези мерки се цели повишаване на приходите в държавния бюджет, като същевременно компаниите с временни финансови затруднения получават възможност да платят на части задълженията си към бюджета, без да се стига до фалита им.

Разсрочване на задълженията

НАП осъществява постоянен мониторинг на длъжници с просрочени задължения в размер над 100 хил. лв. (200 хил. лв. за Териториална дирекция на НАП София-град) за данъци и задължителни осигурителни вноски, които са категоризирани като събираеми и частично-събираеми. В тези случаи директорите на териториални дирекции на приходната агенция в цялата страна провеждат персонални срещи с лицата, невнесли своите публични задължения в особено големи размери. Целта на срещите е да се поемат изрични ангажименти за предоставяне на обезпечения или за извършване на цялостни или частични плащания на просрочените дългове.

Най-често се стига до издаване на разрешения за неотложни плащания. В тези случаи данъчните взимат определен процент от постъпващите суми по сметката на длъжника (най-често около 15%), а с останалите средства фирмата може да продължи дейността си. По този начин се дава възможност на фирмите с временни финансови затруднения да се издължат на бюджета, без да се стига до обявяването им във фалит. За целта се прави актуална оценка на икономическия статус на задълженото лице, и ако е необходимо, се налагат и обезпечителни мерки, за да се гарантира събирането на просрочените задължения. С фирмите може да се договори и отсрочване или разсрочване на задълженията, като при необходимост се пристъпва и към цялостни ревизии.

От НАП напомнят преди да блокират сметки

Един от използваните от НАП методи, за да се стимулира доброволното плащане на данъци и осигуровки, е телефонен контакт с длъжниците. От Информационния център на НАП се обаждат на лица с просрочени задължения и ги подсещат, че трябва да си платят.

Тези разговори се осъществяват както кампанийно за по-стари задължения, така и веднага след възникване на просрочието. Целта е длъжниците доброволно да внесат в бюджета задълженията си, преди да се стигне до изпращане на официална покана за плащане и блокиране на банкови сметки. Практиката показва, че близо 80% от гражданите веднага си плащат задълженията, след като им се обадят по телефона.

Прихващане на задължения към бюджета

Един от най-ефективните методи за събиране на публичните приходи е прихващане на задължения към бюджета от суми, които фирмите получават от общини, институции, министерства и държавни предприятия по договори за обществени поръчки, както и при изпълнение на проекти по оперативните програми на ЕС.

Преди да изплатят пари на частна фирма, ведомствата подават информация на НАП и данъчните проверяват дали тя има просрочени задължения. Ако фирмата дължи пари на бюджета, те биват прихващат от сумата, която трябва да получи от държавното ведомство. Тази практика работи от края на миналата година и дава много добри резултати.
Министерството на финансите очаква излишък в бюджета от над 1 млрд. лв. към април 2015 г., което е рекорд за последните седем години.На база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2015 г. очакваният излишък е в размер на около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП).


Цитат
Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. бе дефицит в размер на 864,5 млн. лв. (1,1% от БВП), което означава, че съпоставено с първите четири месеца на предходната година бюджетната позиция се подобрява с  1 870,5 млн. лв. или 2,3% от БВП.
По-високите приходи продължават да бъдат основния фактор за прогнозираното подобрение на бюджетното салдо. Освен ръста при данъчните приходи следва специално внимание да се отдели и на възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Само за месец април ЕК е възстановила на България 666,9 млн. лв. по Оперативните програми и фондовете на ЕС, които представляват основно възстановени от ЕК разходи, извършени в края на 2014 одина. Това се отразява и в превишение на приходите над разходите по сметките за европейски средства към април.

Следва обаче да обърнем внимание, че в голяма степен положителният ефект върху бюджетното салдо от тези постъпления от предходната година ще компенсира очакваното влошаване от разходите по сметките за европейски средства в края на 2015 г., които ефективно ще бъдат възстановени през 2016 г. и няма да постъпят по бюджета за настоящата година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите и помощите по КФП към април 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 11 310 млн. лв. (37,3% от годишния разчет). Към края на месец април в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 19,6% ( 1 856 млн. лв.) спрямо същия период на 2014 година.

Ръстът спрямо предходната година се дължи  на по-високите данъчни и неданъчни приходи в размер на 962 млн. лв. и на по-високите постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) в размер на 894 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.04.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 10 304 млн. лв., което е 31,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 10 318 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 376,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 април 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2015 година.
Ежегодно предприятията имат задължение да направят публични своите годишни финансови отчети, припомня КиК Инфо. Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството.

Важно е да се имат предвид следните правила:
 • Ако предприятието подлежи на задължителен финансов одит, следва да изготви и публикува и годишен доклад за дейността.
 • Ако предприятието подлежи на консолидация, следва да изготви и публикува своя консолидиран финансов отчет.
 • Ако предприятието подлежи на консолидация и на задължителен финансов одит, то следва да публикува годишния си консолидиран доклад за дейността.

Крайните срокове за подаване на документите за обявяване на отчетите в Търговския регистър за 2014 година са:
 • 31 май - за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит
 • 30 юни - за дружествата с ограничена отговорност
 • 31 юли - за всички други търговци по смисъла на Търговския закон

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подават документи за публикуване на годишните си финансови отчети за 2014 година в Централния регистър при Министерството на правосъдието в срок до 30 юни.

За останалите предприятия публикуването следва да се извърши чрез икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни.
Днес БСП внесе законопроект за отмяна на плоския данък и замяната му с прогресивен. 22-ма депутати от левицата са сред вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С предложениено се цели премахването на единната данъчна ставка (плоския данък) върху доходите на физическите лица и замяната му с прогресивно-подоходен данък. Според мотивите на вносителите сега прилаганата единна данъчна ставка е фактор за задълбочаване на социалното неравенство и не способства за постигане на обществен интегритет и развитие, и дори е предпоставка за маргинализиране на големи социални групи.

По предлаганата скала завишение на данъчната тежест ще има само за лица, които са с доходи, превишаващи 1550 лева месечно, пресмятат от БСП. Според изчисленията на вносителите, ефектът по предварителни данни, се очаква да бъде допълнителен приход в хазната от около 200 млн. лева годишно.

Предложението за скалите за облагане е следното:

Месечно авансово облагане за трудови договори
 • до размера на минималната месечна работна заплата  (МРЗ) -  необлагаеми
 • над МРЗ - до 1000 лв. - 10% за горницата над МРЗ
 • от 1000 лв. до 2000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 17% за горницата над 1000 лв.
 • от 2000 лв. до 5000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 22% за горницата над 2000 лв.
 • от 5000 до 10 000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 5000 лв.
 • над 10 000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 27% за горницата над 10 000 лв.
 • за доходи, придобити като морско лице   - 1%

Облагане на общата годишна данъчна основа   
 • до 3600 лв. - необлагаеми
 • от 3600 до 12 000 лв. - 10% за горницата над 3600 лв.
 • от 12 000 до 24 000 лв. - 840 лв. плюс 15% за горницата над 12 000 лв.
 • от 24 000 лв. до 60 000 лв. - 2640 лв. плюс 20% за горницата над 24 000 лв.
 • от 60 000 лв. до 120 000 лв. - 9840 лв. плюс 25% за горницата над 60 000 лв.
 • над 120 000 лв. - 24 840 лв. плюс 27% за горницата над 120 000 лв.

Предлага се измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

На въпрос на БГНЕС как ще отговорят на основния политически аргумент, че именно правителството с водещото участие на БСП е отменило прогресивния данък и е въвело пропорционална скала Янаки Стоилов отвърна, че повечето от вносителите на това предложение днес не са били част от тогавашното управление и не са въвеждали плосък данък.

Със законопроекта може да се запознаете от тук.
В ефира на телевизия Bulgaria On Air одиторът Пламен Донев коментира КТБ, законопроекта на ИДЕС за нов Закон за счетоводството и трябва ли малките предприятия да подлежат задължително на одит.

Според Пламен Донев датата на обявяване на несъстоятелността на КТБ 6 ноември е проблемна, заради ощетяване масата на несъстоятелността, но датата, която БНБ ще търси като коректна - 30 септември, не е точна тъй като според него тази дата всъщност е много по-рано във времето. Банката е в състояние на свръхзадлъжнялост още, когато е отпускала необезпечени кредити или имала е изкуствено надценявани активи отдавна, допълни Донев. Експерт-счетоводителят смята още, че не би трябвало нито една цесия да бъде призната.

Във втората част на интервюто Пламен Донев коментира предлагания от ИДЕС нов Закон за счетоводството така:

Цитат
Институтът на дипломираните експерт счетоводители подготви един проект на Закона за счетоводството. Пряката причина за този законопроект е влизането в сила на европейска директива, касаеща счетоводната отчетност. И темата, която предизвика най-големи полемики в обществото са критериите за извършване на независим финансов одит. Европейската директива ясно казва, че малките предприятия не следва да са обект на задължителен финансов одит, освен в специфични случаи, които да са пряко съобразени с нуждите на конкретното предприятие.

В това, което е подготвено като законопроект от ИДЕС, критериите за одит са многократно по-ниски от критериите за малко предприятие, и затова в обществеността има едно несъгласие, че всъщност Институтът или одиторите, се опитват да си защитят бизнеса. Всяка една група се опитва да си защитава професионалните интереси и това е нормално, но аз по-скоро ще поставя въпроса от гледна точка на това "Кое е справедливо?" и "Как трябва да бъде?".

Ако приемем, че ценовите равнища в България са на 50% от средно европейските, нека да прилагаме например един такъв показател за одит, който да е два пъти по-малък от общоевропейския. И съответно всички предприятия, които не покриват тези стойности да бъдат освободени от задължението за одит, което вече би представлявало наистина облекчение на тежестта на малките предприятия.

"Не смятам, че има някакъв генерален проблем в счетоводното законодателство в България. Счетоводната практика в България е на ниво, да го наречен ниско, но то е такова каквото е като цяло нивото на бизнеса в България", допълни още Пламен Донев.

Вижте цялото интервю във видеото.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните изменения и допълнения в Закона за адвокатурата.

В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата (ЗАдв) съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Цитат
Поради тази причина КЗК предлага на държавните органи, които участват в законодателния процес, да преразгледат подробно предложения законопроект и да го изменят в съответствие с посочените конкретни съображения на КЗК с цел да се гарантира действителна конкуренция при осъществяването на адвокатската дейност в страната.

Решението на КЗК е прието във връзка с получен в Комисията сигнал от страна на Българска стопанска камара (БСК). В сигнала се посочва, че предложеният проект на ЗИД на ЗАдв задълбочава порочната тенденция към свръхрегулиране и ограничаване на достъпа до определени свободни професии и дейности, в противоречие с правилата на конкуренцията и свободната стопанска дейност.

КЗК извърши свое проучване и покани редица институции и организации да внесат становища. Мотивирани становища внесоха Министерство на правосъдието (МП), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Висш адвокатски съвет (ВАдвС), Нотариална камара на Република България, (НКРБ), Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), Съюз на юристите в България (СЮБ), Национален съюз на юрисконсултите (НСЮ), Български център за нестопанско право (БЦНП), Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), Български хелзинкски комитет (БХК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Институт за пазарна икономика (ИПИ). В хода на производството становище бе представено и от страна на адвокатско дружество „Попов и партньори“.

От счетоводните организации свои становища внесоха Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

КЗК напълно споделя изразените в сигнала на Българската стопанска камара, както и в преобладаващата част от постъпилите становища, съображения за негативното отражение на проектозакона върху конкуренцията и потребителите.

В своето решение КЗК подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги.

За да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти.

КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга.

Принципното становище на Комисията е, че колкото по-широк е кръгът на доставчиците на дадена услуга, толкова по-големи са възможностите на клиентите и потребителите да изберат доставчик, който предлага услуги с най-добро качество на възможно най-ниска цена. Именно наличието на по-големи възможности на клиентите и потребителите за избор на доставчици е един от основните индикатори за наличие на ефективен процес на конкуренция на определен пазар.

В този контекст, КЗК намира за недопустимо разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от ЗАдв, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗАдв да въвежда ограничение относно качеството на доставчика на изброените в последната разпоредба услуги, тъй като по силата на други закони лица, упражняващи различна от адвокатската професия, могат да предоставят същите по обхват услуги.

По отношение на извършването на удостоверителни услуги от адвокатите, които са присъщи на нотариусите, Комисията е на мнение, че предоставянето на право на адвокат да извършва удостоверителни услуги ще доведе до създаване на правна несигурност. Поради това съществуващото в действащата нормативна уредба ограничение относно качеството на лицата, имащи право да извършват удостоверителни услуги, е оправдано от конкурентноправна гледна точка с оглед необходимостта от защита на обществения интерес.

Комисията счита, че не е обществено оправдано предоставянето на право на адвокатите на достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от МРРБ, както и до националния автоматизиран фонд на българските лични документи „Национален регистър на българските лични документи“.

В своето решение Комисията изразява становище и по минималните възнаграждения за извършване на адвокатски услуги. Предложеното изменение, в допълнение към съществуващите минимални цени за адвокатски услуги, определени в наредба на Висшия адвокатски съвет, се създава второ ниво на минимални цени.

Едно от основните средства, чрез които участниците на даден пазар се конкурират, са цените. Цените представляват един от най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар. Въвеждането на минимални цени води до непосредствено ограничаване на ценовата конкуренция на пазара. Нормално е всеки участник на пазара индивидуално, свободно и независимо да определя цените на услугите, които предлага. Моделът на конкуренцията се основава на естествените пазарни механизми, които определят възнаграждението за дейността на всеки един участник на съответния пазар въз основа на неговата квалификация, опит и качество на предлаганите от него услуги, както и степента на удовлетвореност на неговите клиенти и потребители.

Минималните цени оказват негативно влияние и върху участниците на пазара, които искат да навлязат на него, тай като им отнемат възможността да приложат стратегия за навлизане на пазара чрез предлагане на услугите си на по-ниски цени в сравнение с утвърдените участници. При условие че има утвърдени участници на пазара, които предлагат услугите си на минимални цени, по-вероятно
е потребителите на адвокатски услуги да изберат утвърден участник вместо новонавлизащ, който също предлага услугите си на определените минимални цени.

По този начин се поставя бариера за навлизането на нови доставчици на тези услуги на пазара, като се ограничава техният брой и съответно – конкуренцията на него. Следователно, минималните цени защитават съществуващите участници на пазара и най-вече тези от тях, които са неефективни и нямат стимул да подобряват качеството на услугите, които предлагат.

Липсата на необходимост от минимални цени и разбирането за антиконкурентния им характер се потвърждава и от нормативната уредба на страните членки на ЕС. В повечето от тях не са предвидени фиксирани или минимални цени за адвокатски услуги.

Комисията намира проблеми и в други текстове от законопроекта, които касаят адвокатската професия:
 • По предложението правоспособен юрист с адвокатски стаж под 2 години да може да се впише като младши адвокат, КЗК счита, че нормата би могла да доведе до необосновано затваряне на пазара за срок от две години за лица, които вече притежават значителен опит и правна квалификация да извършват адвокатска дейност самостоятелно и независимо. Според КЗК необоснована бариера за навлизане на пазара на квалифицирани лица представлява и § 5 от законопроекта, поставящ по-високи изисквания за лицата, които могат да се впишат без полагане на изпит.
 • По предложението за разширяване на забраната за рекламиране дейността на адвоката, КЗК е на мнение, че забраната за рекламиране като цяло необосновано затруднява процеса на ефективната конкуренция на пазара на адвокатски услуги в страната.
 • По предложението за забрана адвокат да бъде изпълнителен член на съвета на директорите на акционерно дружество, КЗК счита че нормата ограничава възможностите на предприятията сами да определят организационната си форма, като им се отнема правото независимо да избират кои лица да участват в управителните им органи.

С цялото решение на Комисията за защита на конкуренцията можете да се запознаете от тук.


Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Катя Крънчева от КиК Инфо коментира в ефира на телевизия Bulgaria On Air счетоводните услуги, предлаганите изменения в Закона за адвокатурата и очаквания нов Закон за счетоводството.

Счетоводната услуга е комплексна услуга. Тя в никакъв случай, не е само въвеждане на документи в специализиран софтуер по дебитите и кредитите на счетоводни сметки. Счетоводната услуга включва консултиране по данъчно-правни въпроси, представителство на клиента пред редица органи като НАП, НОИ и други, правене на справки от името на клиента в тях, комуникация с институции, както и писане на отговори по ревизии и данъчни проверки. Именно поради тази причина, предложените изменения в Закона за адвокатурата породиха толкова вълнения, и то не само сред счетоводителите.

По отношение на очаквания нов Закон за счетоводството, Катя Крънчева коментира, че вместо да търсят възможностите за облекчаването на малките предприятия, които са предвидени в ерводирективата, одиторите направиха предложение пред Министерство на финансите в свой законопроект за нов орган "Национален съвет по счетоводство", субсидиран от държавния бюджет. Както е записано в преамбюла, основният принцип на новата счетоводна евродирективата е "Мисли първо за малките", така че каквито и предложения да се правят, те трябва да бъдат съобразени преди всичко с малките предприятия.

Цялото интервю можете да видите тук:


Свързани статии:
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч
Да се въведе абсолютен 10-годишен давностен срок, след изтичането на който всички необезпечени задължения на гражданите да се погасяват, предвиждат промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), внесени в парламента от депутати от ГЕРБ.Цитат
Предложението е едно - създава се нов чл. 112 в ЗЗД, който гласи:

Чл. 112 (1) С изтичането на десет годишен давностен срок, се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
(2) Алинея 1 не се прилага за задълженията на физически лица, упражняващи търговска дейност като еднолични търговци.

В заключителната разпоредба е предвидено законът да влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

В нашето законодателство има добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци, но когато стане въпрос за физически лица, които не упражняват търговска дейност ситуацията е съвсем различна, се изтъква в мотивите. Липсва каквато и да е възможност едно физическо лице, когато не може да погаси своите изискуеми задължения да започне процедура по фалит. В повечето европейски държави има въведен регламент за потребителки фалити, но в България към настоящия момент няма нормативна база и нужните условия за въвеждане на процедури на потребителска несъстоятелност.

И към настоящия момент съществува разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, с която през 2005 година е въведен 10 годишен давностен срок за погасяване на всички публични вземания независимо дали се дължат от физически лица или търговци. С уеднаквяване на режима за 10 годишен давностен срок за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата, на чисто да градят своята семейна икономика. Според вносителите интересите на кредиторите са достатъчно защитени, защото 10 години е един дълъг срок, в който кредиторите реално могат да съберат вземанията си, като в по-голямата си част от случаите те могат да се снабдят на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури.

В последните години се наблюдават редица случай на изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над 10 години, а в някои случаи и по 15 и повече години. През цялото това време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски, които в повечето случаи многократно започват да превишават главницата. Изпълнителните производства могат да продължат до безкрайност, въпреки че длъжникът е загубил голяма част или цялото си имущество и е в обективна невъзможност да изплати своите дългове. Съгласно действащото законодателство при смърт на длъжника, изпълнителните действия продължават срещу неговите наследници.

Алтернативно решение за избягване на съществуването на фигурата „вечния длъжник“ е въвеждане на 10 годишна абсолютна погасителна давност по отношение за физическите лица.

В момента в ЗЗД е въведена обща пет годишна давност и се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок и три годишна давност за вземанията за възнаграждения за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Уредената с чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД давност се прекъсва с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитора. Съгласно чл. 117 от ЗЗД от прекъсването на давността почва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време и кредиторите безкрайно могат да преследват длъжниците – физически лица.

С въвеждане на десет годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от три и пет годишна давност.
Между 60 000 и 100 000 сезонни работници се очаква да бъдат наети по новия ред.

Първоначално еднодневните договорите ще бъдат прилагани в сезонната селскостопанска работа, като при успех ще бъдат използвани и в други сектори с кампанийна заетост, съобщи Министерство на труда и социалната политика на днешното официалното представяне на предложението от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Планът е еднодневните трудови договори да бъдат въведени от юни.

Министър Калфин:
Цитат
"Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж."

Очаква се с това предложение да се реши един от сериозните проблеми в селскостопанския сектор, свързан с легализирането на работата на сезонните работници. В сектор "Земеделие" работодателите се нуждаят от най-много работна ръка за кратко време - това е една от причините, за да се въведе идеята - по този начин ще се улеснят работници и работодатели.

Десислава Танева - министърът на земеделието и храните:
Цитат
"Искам да благодаря на министър Калфин за бързото решение, което намери на един проблем, който имахме години наред. Земеделските производители не искат да работят в сивия сектор и тези промени бяха наложителни. С предложенията даваме възможност да се работи легално, без да се ощетяват права на работниците."

Близо 100 хил. души се очаква да бъдат наети с новата форма, прогнозира министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Планираното постъпление в бюджета от това изменение е 30 млн. лв годишно.

Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването му, стана ясно още днес. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка, а осигуровките ще се плащат авансово от работодателите. Максималната заетост по тази схема ще е до 90 дни.

Еднодневните трудовите договори ще се купуват от Главната инспекция по труда с бележка, че земеделският стопанин вече е платил съответния осигурителни вноски в НАП. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка. В Кодекса за социално осигуряване се създава нова категория осигурени лица. Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора.

Работещите на новите трудови договори няма да бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават. Запазва се техния статут на безработни, както и правото на регистрация в Бюрото по труда . Те ще запазят и правото си на енергийно подпомагане. Хората на социално подпомагане, които ще работят по еднодневни трудови договори, ще бъдат освободени от задължението да полагат 14 дни общественополезен труд.

"След процедурата за нарушение, открита от ЕК срещу България за минимални цени на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари, в Парламента тази седмица беше внесена поправка в закона, отменяща определянето на цени (отмяна на чл. 12, ал. 1, т. 9)" коментира Зорница Славова от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според нея е тъжно, че правим смислени промени не защото вярваме, че са важни, а защото сме заплашени от ЕК.Цитат
"Следващите гилдии с премахнати регулирани цени трябва да са:
 - Архитекти (чл. 29 от ЗКАИИП)
 - Инженери (чл. 6 от ЗКАИИП)
 - Фармацевти (чл. 259 от ЗЛПХМ)
 - Адвокати (чл. 36 от ЗА)
 - Нотариуси (Тарифа към ЗННД и чл. 91 и 92 от ЗННД)
 - Частни съдебни изпълнители (Тарифа към ЗЧСИ)",  уточнява експертът.


Преди няколко месеца Европейската комисия поиска от България да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и свободното движение на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар).

Искането на ЕК е заради въведените със закон тарифи на ветеринарните лекари, с което се възпрепятства свободното движение на услуги. Минимални тарифи за услугите на ветеринарните лекари ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги за чуждестранните доставчици на услуги, според ЕК.

"Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите участници, навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги. Това в крайна сметка лишава клиентите от възможността да получават услуги на друга цена." се казва още в съобщението на Европейската комисия.
И митничарите да могат да разследват, издирват и конвоират лица, извършващи контрабанда или измами с ДДС и други данъчни престъпления. Това предвиждат промени в Закона за митниците, които бяха одобрени от правителството на днешното заседание.


Какви промени се предвиждат в законопроекта?


Разследващите митнически инспектори ще имат материална компетентност да извършват действия по разследване на престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс – в случаите на избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи и особено големи размери. С разпоредбата се цели по-голяма бързина и ефективност при разкриването на престъпления, свързани с избягването и неплащането на акциз и ДДС в големи размери при резултатно взаимодействие между контролния и разследващия орган, които са в едно и също ведомство.

На митническите органи се възлага да извършват оперативно-издирвателна дейност при осъществяване на правомощията си по предотвратяване, разкриване и пресичане на престъпления по чл. 234, 242, 242а, 251 и 255 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това правомощие ще доведе до по-голяма бързина и ефективност при разкриване на престъпленията.

За по-голяма оперативност при разследването на престъпленията, митническите органи ще могат да конвоират на територията на страната лицата, задържани по реда на чл. 16а от Закона, както и обвиняемите, по отношение на които е постановено задържане до 72 часа по реда на НПК.

Разширява се контролът, осъществяван от митническите органи на ГКПП и на територията на страната при предотвратяване и разкриване на нарушения на митническото и акцизното законодателство чрез допълнение на чл. 91а от Закона за автомобилните превози.

Предлаганото допълнение е във връзка с изпълнение на ангажиментите на Агенция „Митници“ по събирането на пътни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове и цели да създаде механизъм, насочен срещу избягването на задължителни плащания (такси) от страна на превозвачите чрез укриване на действително изминатото разстояние по републиканската пътна мрежа на страната.

Към момента таксите се начисляват за движение на МПС на територията на България с елемент на извънгабаритност и са на основание изминатото разстояние в километри по съответно зададен маршрут. За установяване на тези обстоятелства и коректността и верността на представяните данни е необходимо митническите органи да могат да извършват проверки за установяване на дневните периоди на управление, прекъсванията и периодите на ежедневна и седмична почивка на моторните превозни средства, осъществяващи товарни превози, което цели повишаване на ефективността на дейностите за предотвратяване и разкриване на нарушения на митническото и акцизното законодателство.

Прецизирана е разпоредбата на чл. 234, ал. 4 за отнемане в полза на държавата на стоките, които са предмет на митническо нарушение. Предложението е по-благоприятно за гражданите и бизнеса от изменението през м. февруари 2013 г., тъй като дава възможност и в случаите, когато е налице пълно избягване на заплащането или обезпечаването на публичните държавни вземания, да не се приложи отнемане на стоката. Предвидено е отнемане на стоката, освен ако стойността на избегнатите митни сборове и/или други публични държавни вземания не надхвърля 35% от митническата стойност на стоките. С това ще се постигне едновременно облекчаване на режима на отнемането и по-справедливото му прилагане при преценка на всеки отделен случай.

Предложена е промяна в чл. 211 от Закона за митниците, с която се цели прецизиране и определяне на началния момент, от който се начислява от митническите органи лихва за забава за администрираните от тях публични държавни вземания.

С цел повишаване ефективността и намаляване на сроковете по събиране на дължими публични държавни вземания се предлага отмяната на Раздел III от Глава 26 от 3aкона, в резултат на което издаденото решение на митническия орган, с което се определят длъжникът и размерът на публичното държавно вземане, ще служи като изпълнително основание за принудително събиране на установените вземания.

Предвижда се установяването на обмен на информация между МВР и Агенция „Митници“ чрез регламентиране на достъп до автоматизирани информационни системи.

Със законопроекта се завишават санкциите в случаите на повторяемост при извършване на нарушението. Очакванията от тази мярка са да има превантивен и възпиращ ефект върху лицата, които системно извършват контрабанда на стоки.

С цел оптимизиране на административния капацитет на митническата администрация се въвежда изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност на служители на Агенция „Митници“.
Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Документът ще бъде подписан при условие за последваща ратификация, съобщи днес правителствената пресслужба.

Действащата към момента българо-румънска спогодба е подписана през 1994 г. в условията на коренно различни икономически отношения между двете държави и без адекватна към онзи момент правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Одобреният днес проект предлага система за разпределение на данъчното облагане между двете държави, която ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Сключването й ще спомогне за реализирането на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата - местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.

Разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която преимуществено следва модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Масирани проверки на увеселителни и спортни съоръжения, на различни търговски обекти на територията на столичните паркове започна Териториална дирекция на НАП София. Проверките се осъществяват съвместно с Общинска полиция, съобщават от пресцентъра на НАП.

Инспекторите ще проверяват за издаване на касови бележки и билети, а така също и за спазване на осигурителното законодателство.

Анализ на риска за укриване на печалби от обектите намиращи се в зоните за отдих, е установил, че средногодишно бюджетът губи 26 334 хил. лева от недеклариране на приходи от продажба на допълнителни услуги и развлечения, които трябва да се отчитат чрез издаване на билет или касов бон.

За нарушения в зоните за отдих са получени и множество сигнали от граждани, което допълнително мотивира акцията на софийската дирекция на НАП.

През изминалия уикенд данъчните от София са проверили 47 обекта в  Борисовата градина, парк Заимов, Южен парк, Западен парк, парк Св. Троица, парк Св. св. Петър и Павел, градинката на Народния театър. Не са били подминати дори продавачите на балони, царевица, пуканки и хот дог. Установени са общо 26 нарушения. Отново най-честото нарушение е неиздаване на фискален бон или разлика между касовата наличност и данните от фискалните устройства. Засечени са и три обекта, без изобщо да имат касови апарати.

Санкциите, които законодателят е предвидил за посочените нарушения започват от 500 и могат да достигнат до 10 000 лева.

Проверките ще продължат през целия летен сезон. Сигнали за нарушения могат да се подават и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
Банковите сметки на над 8000 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица не платят дълга си или не представят обезпечение, съобщава Национална агенция за приходите. Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до края на март корпоративен данък от фирми, регистрирани в цялата страна.

Преди да започне принудително изпълнение обаче, от НАП осъществяват контакт с представител на фирмата по телефона. От колцентъра на ведомството разясняват на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.

Припомняме, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.

НАП предлага електронна справка за задължения на сайта си, като за целта е необходим електронен подпис или безплатният персонален идентификационен код (ПИК).
2 май е денят, до който работим за държавата през 2015 година. Изчисления на Института за пазарна икономика (ИПИ) показват, че на тази дата гражданите спират да работят за правителството и започват да печелят единствено за себе си.

Денят на данъчната свобода, известен по света като Tax Freedom Day, е първият ден от годината, в който страната чисто теоретично е заработила достатъчно доход, които да покрие бюджетните приходи за 2015 година. Това означава, че ако всичко изработено досега през годината беше изземвано от държавата на 100 %, 2 май щеше да е първият ден, в който гражданите нямаше да плащат данъци и щяха да печелят единствено за себе си.

Кога настъпва денят за свобода от правителството се изчислява като се съпоставят приходите в консолидирания бюджет на държавата (без помощите) спрямо БВП на страната. Използват се само официални данни или прогнози на правителството. Взимат се бюджетните приходи, а не разходите, тъй като именно те показват какво се иззема от гражданите и бизнеса.

Най-много време през 2015 г. ще бъде работено попълване на приходите за ДДС – 35 дни. За осигуровките ще се работи 30 дни (21 дни за социални и 9 дни за здравни вноски). За акцизи ще са необходими 19 дни. Подоходните данъци ще бъдат изработени за 12 дни, а корпоративни данъци – за 7. За плащането на държавните и общински такси ще се работи 8 дни.

"През 2014 г. бюджетът на държавата беше сериозно изпуснат, което означава, че всичко, което държавата иззема от гражданите, не достига, за да бъдат покрити държавните харчове. Ако продължим със символичната сметка, то от 2 до 13 май данъкоплатците ще бъдат наглед „освободени” от работа за държавата, но практически това ще бъдат дни, които рано или късно ще трябва да бъдат отработени в полза на бюджета. Тези 11 дни на своеобразна почивка характеризират бюджетния дефицит за 2015 г.", е записано в анализа на ИПИ.

От Института подчертават, че няма място за празнуване в деня на свобода от правителството. Причината е, че от 2013 г. насам картината се влошава - дните, в които се работи за държавата се увеличават, а в същото време нараства и броят на дните за отработване, които зависят от дефицита в бюджета.

Реално денят за свобода от правителството не е един и същ за всички данъкоплатци. "Данъчната тежест в България е различна за отделните хора. Голямата тежест пада върху работещите българи, които изрядно плащат своите данъци – те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, т. е. пълнят хазната с ДДС и акцизи. За тези българи, които могат да бъдат определени като „средна класа”, денят на свобода от правителството може да дойде дори през лятото. За българите, които не работят или просто работят „на сиво”, денят на свобода от правителството идва много по-рано", коментират от ИПИ.

Денят на свободата от данъци отговаря на следния въпрос: "Каква е цената, която плащат гражданите за държавата?" Този ден е своеобразен показател за ролята на държавата и степента на преразпределението в икономиката. Колкото по-късно в годината настъпва този ден, толкова по-голям е размерът на държавата и съответно - облагането на бизнеса и гражданите в страната.
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори, съобщава БНР:

Цитат
"Настояваме тези хора да излязат на светло. Но те отказват да подписват договори, защото губят  социални помощи. Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери  работник без трудов договор.

Сега глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не може да плати такава глоба. И как ще бъдат  отчитани еднодневните трудови договори?",
попита Милтенова

По нейните думи у нас производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хил., а тези, които наемат работна ръка, са около 100 хил. "Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на сезона, но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона", допълва експертът.

Планът е еднодневните договори да се използват още от следващия месец май за брането на черешите. Това обясниха експерти от социалното ведомство, които работят по промените. Ще са необходими промени в Кодекса на труда, които трябва да бъдат представени до края на тази седмица.

Васил Велев - председател на  Асоциацията на индустриалния капитал, също направи коментар пред БНР:

Цитат
"В завод "Миджур" работниците имаха трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на  работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не.

Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане на правния статус на сезонните работници."
Ако работник, нает без трудов договор, загине по време на работа, работодателят му трябва да влиза в затвора. Такова изменение на Наказателния кодекс подготвят експерти на социалното и правосъдното министерство, съобщи пред Би Ти Ви министърът на труда Ивайло Калфин.

Социалният министър коментира темата за срутения хотел „Вероника” в комплекса „Слънчев ден”, при който загинаха четирима работници, като настоя за тежки наказания в такъв случай.

Ивайло Калфин отново настоя, че са нужни реформи в ТЕЛК, които да гарантират, че парите отиват при най-нуждаещите се. Той призова за втора комисия, която след медицинската експертиза да преценява какво могат да работят хората с увреждания.

"Броят на пенсиите по инвалидност се увеличат, когато се увеличава безработицата", коментира Калфин, като допълни, че това ясно показва, че голяма част от хората ползват тези средства, не защото имат увреждания, а защото им са необходими допълнителни средства.

По думите му въвеждането на втора комисия няма да доведе до усложняване на процеса, защото такава е практиката в цяла Европа. Тя ще даде възможност на хората с увреждания да не се затварят у дома и да разчитат на държавна помощ, а да бъдат пълноценна част от обществото. А парите ще бъдат пренасочени към най-нуждаещите се.

Калфин каза, че детските надбавки за него не са дискриминация. "Това е подпомагане на родители, които имат ниски доходи. Това не е награда за дете. Социалната система би трябвало да подпомогне тези, които имат нужда, това е смисълът на детските надбавки", посочи той.

"Всички са съгласни, че ако не пипнем нищо, няма да може да увеличим пенсиите", коментира той дали ще има увеличение на пенсиите. Министърът настоя, че е реформата трябва да бъде въведена, за да има промени.

Калфин изрази надежда промените да бъдат подкрепени от опозицията, като подчерта, че тя ще намери 90% от своите предложения в реформата. "Няма да е честно за хората, ако не го признаят", посочи той и допълни, че е работил с консултативен съвет, с който са работили няколко правителства преди това. По думите му и предишният социален министър от ДПС Хасан Адемов, и БСП могат да видят свои предложения в реформата.

По повод критиките от страна на работодателски съюзи той коментира, че "няма как да се направят подобни промени и всички да бъдат щастливи" и призова даващите съвети да обявят и как лично са готови да участват в подобряването на системата.
Осъдиха данъчен инспектор за корупция.  Инспектор по приходите към НАП - София получи условна присъда за подкуп в размер на 3 000 лева, съобщи infomreja.bg.

Делото се гледа в окръжния съд в Благоевград. Данъчният инспектор Красимир Евтимов призна вина за това, че в качеството си на длъжностно лице е взел сумата за лично облагодетелстване. Срещу него е образувано дело по чл. 301 от Наказателния кодекс. Окръжният съдия Иво Харамлийски присъди една година лишаване от свобода и 1500 лева глоба, но тъй като подсъдимият се призна за виновен и се разкая за деянието си, съдът отложи изтърпяването на присъдата за срок от три години.

Евтимов е заловен с белязани банкноти през февруари 2012 година в Банско, където е бил командирован от София за извършване на проверки по време на активния туристически сезон.

41-годишният държавен служител установил нарушение в хотелски комплекс. Заявил на собственика, че в обекта му не се издават касови бележки при плащане чрез ПОС терминал, като му намекнал, че може да си затвори очите в замяна на възнаграждение от 3 000 лева.

Бизнесменът е дал на данъчния служител 500 евро, колкото е имал в себе си. След което двамата се уговорили останалата сума да бъде изплатена след няколко дни. Вместо това, собственикът на комплекса подал жалба в полицията. Криминалистите използвали белязани пари и по този начин веднага след като получил сумата, Красимир Евтимов е бил арестуван.
Сървърът на Главна инспекция по труда (ГИТ) се срина дни, преди да изтече крайният срок за подаване на декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Последният срок по закон е 30 април. Във връзка със създалата се ситуация, ГИТ удължи срока за данните за 2014 година до 31 май 2015 година. По електронен път декларациите и уведомленията ще могат да се изпращат и по време на празничните дни.

Годишните декларации и уведомления за състоянието на условията на труд в предприятията за предходната година се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от ЗБУТ. Повече информация тук.

Като причина за срива ГИТ посочва, че основното затруднение създава фактът, че много задължени да подават документите по традиция изчакват края на срока. За първото тримесечие са били подадени по електронен път около 30 000 декларации и заявления. В същото време само през първите две седмици на април подадените са около 40 000. Затова инспекцията апелира към потребителите, въпреки удължаването на срока, да продължат да подават декларациите и уведомленията.

Проблемът с претоварването на системата се появи тези дни, но от петък се задълбочи, обясниха от ГИТ. Според инспекцията в най-голямото натоварване има моменти, в които по-малките файлове минават. Проблемът е при големите работодатели и големите счетоводни предприятия, които наведнъж подават данни за много работници.

"ИА ГИТ отчита, че въведената нова информационна система, през която се подават декларациите и заявленията по електронен път, е създала известни неудобства на потребителите заради появили се в хода на активното й използване проблеми. Те бяха отстранявани своевременно, веднага след установяването им от потребителите." се казва още в съобщението.