Благодаря, под МРЗ след приспадане на НПР, нали?
Ако, удържаме грешка ли ще е?
За един месец, в калкулатора за граждански какво да отметна, не осигурен на друго основание?
Това са сумите преди да се приспаднат 25 % НПР.
Здравейте, лице коерто не е пенсионер има два граждански договора единия е за 150 лв., другия за 355 лв., без НПР , дължат се осигуровки и по двата договора, нали?
ЕООД без дейност от четири години, чийсто собственик е в чужбина и няма упълномощено лице, какво се случва, като не може да подаде ГФО, ако някой има подобен казус, моля  да сподели мнение.
Благодаря ви! :smile1:
Здравейте, отново се обръщам за помощ, назначаваме служител, който ми носи старият образец на трудова книжка има място в нея, мога ли да продължа в нея или да му издам нова продължение от синия вариант.
При положение, че се оформи само със заповед може да не се регистрира в нап?
Здравейте служител, който излиза в отпуск за две седмици, ще бъде заместван от друг, втория ще извършва и своята и другата работа, ще му бъде заплатено, как най-редно е да се оформи заместването със заповед или с ДС, което да се регистрира в нап с код 15?
На всички действащи трудови договори в справката на НАП, в колона дата на последно допълнително споразумение става 01.04.2017, така е редно нали?
В това уведомление, трябва ли да се посочва и срок на договора за срочните договори или той ще си остане автоматично, или да подам едно и да пробвам?
Благодаря, много!
Искрено благодаря!
Може ли да погледнете тази двустранна форма на ОПР на микропредприятие,според вас  структорирана ли е добре?
Тъй, като опр-то на икропредприятие трябва да съдържа най-малко тази информация:
20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
какво правя със статиите по които нямам данни (примерно нямам Други приходи и други разходи), изтривам ги или си стоят в опр-то без данни (празни)?
Може ли баланса да бъде в двустранна форма по т.16.24 от СС1, а ОПР в едностранна по т.20.4 от СС1
Благодаря предварително за съдействието.
С прекъсване от няколко дни и с писмено желание на служителя :blush:
Срочен трудов договор, примерно е за 1 година и срока му е до 20.01.2018г., така е регистриран в нап сега как да го подам :smile1:
Здравейте, искам да попитам, в уведомлението,
1. при срочен трудов договор, освен "дата на сключване" 01.04.2017, слагаме ли си и срока на договора?
2. при безсрочни трудови договори, които в системата на НАП седят, като 02, сега с код 01 да ги подам и дата на сключване 01.04.2017г.?
Тъй, като опр-то на икропредприятие трябва да съдържа най-малко тази информация:
20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
какво правя със статиите по които нямам данни (примерно нямам Други приходи и други разходи), изтривам ги или си стоят в опр-то без данни (празни)?
Благодаря предварително за съдействието.