Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Разбрах за ддс -то в периода или в един от следващите 12 месеца.
12 месечния период е от 02.2016-02.2017? Аз го смятам от02.2016-01.2017, значи предложение 1. е най-правилно, включвам го в ддс м.02,2017 осчетоводяването в м,02,2016 или в 12,2016, да го направя и съответно контировките:
 602
 4531
             501
и месец за експорт 02.2017 г.?
Сетих за и четвърти, хич да не се занимавам, но при една насрещна проверка, в крайна сметка бюджета не е ощетен.
Как да процедирам, с този казус, донесоха ни фактура за услуга от м,02,2016 на стойност 78,00 лв, платена в брой, била забравена и не знам, кое по-правилно, вече в ДДС няма, как да влезе, отчетите към НСИ са подадени, но там отражение няма да има, ГДД все още не е подадена, варианти:
1. В 2016г. 602/501-78,00 и да поправя приключвателните операции, но ме притеснява, това, че м,12,2016 не е влязла в ддс-то и мога ли цялата сума да си я призная на разход, а не само данъчната основа

2. В 2017 г. 122/401-78,00 и 401/501-78,00 452/122-7,8 , без да влиза в ддс декларацията и ще имам надвнесен данък, който ще коппенсирам с този за 2017.

3. Текущ разход в 2017 г., но данъчно не признат и  с него увеличавам СФР 602/501-78,00 и 123/602-78,00

Предварително благодаря.
Да попитам и аз неплатена сметка за телефон от преди 4 години на физическо лице плюс лихви за това задължение, може ли да се позове на давността и как, защото го заплашват със съдя изпълнител.
имаме 200 л, дизел, но нали е в тонове няма как да го покажа, и 2 т. бензин, бензина го показвам, но на дизела излиза предупредителен контрол.
Задължително ли е да бъде попълнен? :blush:
Здравейте, задължително и е попълване на справка за изразходвано гориво за 2016, тъй като ми свети един предупредителен контрол от нея, защото миналата година имаме потребление на дизел, а тази нямаме и отчета ми се приключва с този контрол. Да попълня справката за изразходвани суровини, в нея нали има и ред в който се показва и изразходвано гориво?
Благодаря, значи дори, да нямаш, по-добре да си отметна по ЗКПО, отколкото по ЗДДФЛ и така по този начин сме показли избора и евентуално, ако се появи този  разход, как да го облагаме.
Част ІХ - Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура, ако нямаш лично ползване трябва ли да я попълваш и изобщо, за какво служи?
Тоест Баланс, ОПР, ОПП, Справка за дълготрайните активи и т.н...
Само да попитам, за да не отварям нова тема, щом предприятието ни отговаря на условията за микро предприятие, изготвя съкратен баланс и опр към Търговския регистър, а към НСИ всичко ли се изготвя?
Здравейте при годишната инвентаризация към 31.12.2016 на стоки, които са внос от Турция,платени, ги инвентаризираме по стойността по която са заприходени по фактурата, тоест по курса на долара на БНБ по дата на фактура, а не по курса на долара на БНБ към 31.12.2016? 
фактурата е приходна, значи : 2016  499/703
                                                                703/123
                                                       2017  411/499               
                                                                  503/411 ,
грешно ли, ако ги включим в 2017 г., като приход и могат ли да докажат данъчни реално през декември или януари 2017 е  извършена услугата?                         
не, дейността е на лаборатория и не е регистрирана по ддс.
Здравейте, може би е коментирано и друг път, но не знам как да постъпя, фактура с дата 22.01.2017 г., в основанието е написано "извършване на хистологични изследвания по договор за месец Декември 2016 г.", трябва да я включа в 2016 и как или да си я осчетоводя 2017 г. Ако трябва да я включа в 2016 г., трябва да я включа и в очета към статистиката за последното тримесечие, нали и ми е странно фактура от 2017 да се осчетоводи през 2016.