Както пише в статиите:

Изключение от новото правило за издаване на касови бележки при продажба на билети се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, както и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.

по скоро си мисля, че ще попаднете в изключението, само разберете на какво основание и в кои нормативен акт са ги описали.
за софия е НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Ако не издавате касов бон, все пак трябва да си следите продажбите и да ги отичитате по някакъв начин.
Имам въпрос:

Може ли всички служители да взимат фактури на името на фимрата - от хранителни магазини, от ресторанти, от строителни магазини (нужни за домакинството - храни, телефони, телевизори, дрехи и т.н.)? Фирмата ще ползва ДДС за фактурите и ще ги дарява на служителите респективно?
За мен е по-правилно да е възнаграждение.

Още от въпроса Ви си лични, че се опитвате да заобиколите или нарушите законите.
Щом сте го решили си правете, каквото сметнете за добре.
Според мен нямате право на данъчен кредит по тези фактури
Вариант е и като допълнително възнаграждение.
Ако днес ми донесат декларация, мога ли да я приема за ведомост м.януари?

Лицето може да си подаде годишна декалрация до
30 април и да му ги възстановят от НАП.
Има раздел в ЗЗД - IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И не виждам нещо лошо да се оправят разчети. Друг е въпроса, на данъчните дали ще им е ясно, че се закриват разчети или се правят някакви измами.
Здравей,

в електроните услуги има "Инструкции" виж при тях няма ли нещо полезно. Предлагам и да се обадиш на дадените телефони и от там да ти помогнат.

Интересно - как сменяш настроенията, но мисля, че им обърка реда.
Здравей,

какво ти е притеснението? Че ще искат да ги плащате пак ли?
ако бяхте платили по банка нямаше да имате фискален бон, така, че ползвайте си разписката от ЕКонт. Едва ли наредба н-18 ви бърка вас. Проблема е за получателя на парите.

поздрави,
Какво им се вързваш на тия програмисти?
Здравей,

и за мен е объркващо, че ти не отговаряш, а задаваш въпрос.

по принцип аз разбирам - СУПТО ползваш на места на които имаш задължение да издаваш, касов бон.

може би това се има предвид, но не е много страшно.
чл. 52к.
(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от
или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни
системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с
пълни права за четене и експорт на данни.

Здравей,

мога да ти кажа, аз какво правя.
За продажбите през грабо в месеца издавам фактура към физ.лица и по сметка клиенти по аванси. С банковите преводи покривам тази фактура. Отделно с издадените от грабо фактури за комисионни си прихващам вземането от клиенти физ. лица и салдата се закриват.
При предоставяне на ваучера признавам приход. За предоставения ваучер в обекта се издава касова бележка с описание при начин на плащане ваучер и се предава на клиента.
Касовия отчет се намалява с тази сума, понеже, вече е издаден документ фактура.
Непредоставени ваучери в края на годината ги отнасям на приход.
Не твърдя, че е най-правилния начин, така, че може да изчакаш и други мнения.


поздрави,
Здравей,

ако не е достъпно за всички служители, предполагам, като трудово възнаграждение на служителите, получили. Заплата в натура.

мое мнение.
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Независимо от
документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова
бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:
.....
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се
предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
Сега ми стана ясно. Аз разглеждах въпроса, като част от КСО, без да задълбочавам. Дано мине без акт, успех. Иначе на мен ми се иска да разбера, колко е законно - шефовете да ги карат да пишат актове.
Здравей,

аз не разбирам, след, като е ясно написано, че са 2 год. защо ти не го вземаш в предвид.
Както и да е. Твоя случай много ми прилича на т.н. "технически грешки" и бих се възползвал от следното:
Скрит текст :

колкото и да е направен пропуск-едва ли се ощетява бюджета, та чак до глоба да се стига.
Дано това ти помогне, аз го мисля, че е данъчно или от кодекса на труда за това 2 год.
от ЗАНН

л. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Не се образува административнонаказател но производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказател но производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.
Здравей,
върти ми се в главата, че давността е 2 години, търсих в ДОПК и ЗАНН, но не открих. това е за момента.
Като предположения - да е започнал по-късно работа или да има вид отпуск без стаж.
За I, II, III тримесечие се подава и плаща от платеца на дохода (юридическото лице)
за IV тримесечие се подава от лицето придобило дохода или след писмена декларация, че желае юридическото лице да му удържи и плати данъка.