Извинявам се чл.327 е от страна на служителя. Вие очаквате ли служителя да ви прави проблеми и да ви съди? Иначе може да рискувате и без ГИТ. Аз лично бе бих, понеже никога не се знае, кои ще му даде съвет.
Вижте и чл.327, ал.1, т.10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) работодателят преустанови дейността си

че, 328, 1, 1 не знам дали е за ликвидация или какво точно е закирване на предприятие.
При закриване на предприятието, няма закрила при уволнение. чл.328, ал.1 т.1.
от върпоси и отговори на министерството:


1. по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ - при закриване на предприятието;

Причината за прекратяване на трудовия договор е „закриване на предприятието”, т.е. преустановяване на неговата цялостна производствена и служебна дейност. Закриването на предприятието се извършва по решение, по реда и от органа или лицето, което го е създало и чиято собственост е то.

При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата при уволнение по чл. 333 КТ не се прилага.
Изчакате по свястни мнения :)

но - кажете им да го направят на безсрочен договор и не би следвало да има проблем, освен за служителя, който ще се наеме.  Срочен договор подновяван всяка година си е безсрочен за мен от всякъде. Погледнете чл.68 от кодекса на труда.


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;

Най-популярният мол тази зима - Парацетамол.
Трябва да намерите подходяш подход на разговорите си с нея. По притеснително, може да стане, ако си търси правата по разни институции.

според закона, ако ще се обяснявате:

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

е де

чл.25
2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
Не е задължително да се използва СУПТО. Хубаво е да имате все пак, улеснява бизнеса.
Кажете на новия работодател, че нямате служебна бележка или нямате нищо за изравняване и така.
Спазвате ли процедурата по дисциплинарно? Да не ви изкара болничен за тия дни и така. Искахте ли писмени обяснения и в този род.
Мисля, че следващите дни си ги водите работни - след, като си ги изработва и уволнението не е задължително да е точно след втория или трети ден.
лично мнение
Здравей,
бих го правил по същия начин.
Аз бих го регистрирал. Плащанията и касовите апрати нямат общо с това.
много добре, щом няма продажби:

преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги от текста по-горе.
Хубав въпрос е това електронен магазин и реален магазин, какви търговски обекти са?

на въпроса за декларирането в нап прилагам от наредбата:

Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
Здравей,
при поискване служебните документи стават задължителни за издаване от работодателя. Относно другите работодатели, те също са длъжни да подават информация за доходите на служителите си, дори и да са прекратени. А не би следвало да се дублират - поне тук, не разбирам, къде ще ги дублирате.
Така да го кажем, ако няма компютър в магазина няма нужда от СУПТО.
Обърнете внимание да не се маркират стоките на един код.
Кое ви кара да мислите, че трябва да въведете СУПТО?
И малко ми е странно в хранителен магазин, продажбите ги маркирате само на касов апарат и не ползвате бар код скенер?
След осчетоводяване сумата ти е по-голяма или само на протокола. Ако е само на протокола не го мисли.
Преди време имаше акция на НАП относно тези наличности и те си искаха и ДДС.
Вие трябва да решите, как да подходите. Ако го направите без ДДС просто има риск в по-късен момент да ви го начислят.

и май по-скоро имате липси :)

А ако имате проблем с касата може и да си ги продадете направо.