Здравей,

ако имаш предвид този откъс от наредбата - да съставят се актове и този текст не е променян и трябва да има количество ед. цени и др. в скоби пише кога е прието.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане;
9. дата и час на издаване;


PS:(не е копирана цялата информация по чл.26)
Майкъл Джексън
Здравей,

ако сте регистрирани по ДДС и не сте използвали, автомобила за освободени доставки, трябва да начислите ДДС.  Това е моето мнение.
Здравей,
ако лицето не е търговец, можете да направите граждански договор за изработка.
Ако извършва редовно тази дейност, по скоро е търговец и може да издава документи по чл. 7 от закона за счетоводството, може и да е "сметка" и реквизитите по този член.
За плащанията в брой,  ще трябва да има касов апарат. При облагането за ГД - от друга стопанска дейност.  Ако е търговец, тези доходи според мен се приравнява на ЕТ и 15%.
Лично аз не съм подавал такава декларация и се надявам, някой подавал да се включи.
Здравей,

не виждам пречка да се прихванат. Стига да имате доказателства, че сделките са релани и данъчните, няма какво да им гледат, как са се разплатили.
Здравей,

ако сте регистрирани по ДДС би трябвало. Вижте и Глава четвърта.
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ в ЗДДС за повече информация.
Какво ви кара да зададете подобен въпрос?

поздрави,

Здравейте,
 относно данъчните документи:

Данъчни документи

Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
(2) Данъчните документи могат да се издават ръчно или автоматизирано.
(3) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство.


PS Да не ви плаша, но е възможно да възложат ревизия.
Заявленията и уведомленията за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията
11 Април 2018
Всички заявления  и уведомления за ползване на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис ще могат да се подават във всеки офис на НАП, без значение кой е компетентният на дружеството или физическото лице. До сега тези документи се приемаха само в офиса по регистрация за юридическите лица или по постоянен адрес за физическите. Става въпрос както за заявленията, така и за уведомленията за ползване, прекратяване, отказ от ползване на електронните услуги с квалифициран електронен подпис, като в това число влизат и актовете за упълномощаване.

По този начин Агенцията ще улесни достъпа на гражданите и бизнеса до е-услугите, които предлага и ще намали административната тежест при обслужването на данъчните и осигурителни задължения.
Здравей,

Специфично е. Всяко счетоводство се организира според нуждите и вие преценявате сметките, как да се наименуват и какво да съдържат. Според мен важно е за вас и за другите, които ще използват тези сметки да са наясно, какво съдържат и от там да прецените, къде да ги осчетоводите.

поздрави,
Прилагам текст от сайта на Министерство на труда и социалната политика,
който гласи, че преди да имате разрешение от ИТ не може да отправите предизвестие.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя - по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.
Мое мнение, че до сега ако си е извършвал съвестно работата - трудно, ще докажете, че сега не става. Имайте предвид, ако са повече хора, ще трябва и тях да включите, ако сменяте изискванията. Ако на основание на това го прекратите, то на всеки, ще е ясно, че е умишлено. Чел съм подобно дело за работа в държавната аднимнистрация, което е спечелено от служителя.

Относно ползване на наркотици, допитайте се до лекар, възможно е да има все още доказателства, че ползва. Както и ако е зависим и идва на работа, все някой ден ще си позволи пак да приеме и пак да имате възможност за дисциплинарното прекратяване.
Тоест могат да получават до 10 заплати отгоре?
13 заплата се приема някак, но 20-та заплата за държавен служител ми идва в повече.
Предполагам и както в много други агенции. Гледат към края на годината бюджетите си и като видят, че имат неизхарчени пари, решават да си ги раздават.
Най-много едновременно онлайн: 2429 (05.11.2018, 11:22)


Някой да знае, какво може да накара хората да търсят информация или да смятат на калкулатори на 05.11.2018?
Да не е имало хакерска атака?
До колкото е възможно, добавете 6-месечен изпитателен срок в договора и го принтирайте и подпишете. Старите страници унищожете. Прекъсването в болничен увеличава срока на изпитване.
Здравейте,

от гледна точка на потенциалните инвеститори и дали за тях би имало значение, че фирмата притежава тежкотоварен автомобил, може да го заведете в която сметка искате и да го оповестявате във финансовите отчети. Това може да ви помогне за преценка в коя сметка да го осчетоводите.

Здравей,

ако сте имали граждански договор през годината, ще трябва да подадете годишна декларация по чл.50 и ще трябва да си вземете служебни бележки от всички места от които сте получавали възнаграждения, за да ги приложите към декларацията.
Здравейте,

има ли грешки в описанието?
през четвъртото тримесечие, не сте длъжни да удържате данък. И още нещо,  ако сте платили нетно 3000 данъка ще ви е по-висок от 270 лв.
Здравей,

лично мое мнение:
При дарение не може да очакваш нищо насреща.
Спонсорство на много места съм срещал и приемам за вярно, че си е чиста рекламна услуга. Още повече, че и в самите договори го пише.

Относно дарението, вижте и местни данъци и такси дали ще има и данък дарение.