Не е ясно, кой е получателя. За мен от къде идва плащането няма значение и ако са физически лица за мен отразяване в отчета за продажби е достатъчно.
14 раб дни /22 за август/ - 139.64 + 219,43 = 359,07 са моите сметки.
Вижте чл.119 от ЗДДС мисля, че е достатъчно.
В наредбата намирам следния текст:
Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Паричните обезщетения
се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите
се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични платежни сметки съгласно данните от
документите по чл. 14, ал. 1 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от
издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно
приложения № 9 – 11.


Да не съм я чел цялата и е възможно да има и друга информация.
Коригиране на фактурите и известията

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Как беше с аванса. Трябва да има плащане нали? и ако е платено, не би следвало да имате салдо по 401 :)
Иначе отписвайте го и него и не се занимавайте, щом такава ви е политиката.
Здравей,

Мисля, че няма право. Но, така го разбирам, че ще оспорва прекратяването за незаконно и е хубаво да си огледате документите.

поздрави,
Вижте НСС и МСС. Не знам по кои сте.
Здравей колега,

не знам какво е ОРЗД, но по повод на темата за личните данни, за мен не е толкова важно има или не дейност, а с какви лични данни работи и съхранява дружеството.
тук в справочник. не си много далче:

https://www.kik-info.com/spravochnik/tzpb-2019.php
В една статия пише, че заради теча на данни по-рано сега имат проблеми със всички системи. не знам мога ли да я публикувам тук, не че GDPR нещо, а авторските права :)

Цитат
"Непрекъснато има срив в работата на програмите – спират да работят и не може да се направи съответната справка или действие.Голямо чудо е в един ден да работят всички вътрешни програми на НАП, необходими за извършване на дадена ревизия. Няма и архив за лесно търсене на ЕГН, което допълнително бави обрича проучванията на претрупаните данъчни, алармират работещите в НАП.
Здравей,

Включват се фактурите след 9 септември, като имате право да включите и фактури преди 9 септември за налични стоки и активи.
41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

bobo аз бих го тълкувал така, но съм резервиран и за тълкуването от служители на НАП
Здравей,

за осигуряването зависи сумата, която ще плащате, както и осигурява ли се на друго място и с какъв доход.
относно, какво са авторски:
Скрит текст :
Здравей,

легален - уведомяваш нап.

нелегален - правиш корекции в следващ месец до постигане на желан резултат.
Аз не съм на ясно с този закон. Опитвам се да помогна с каквото мога. Това не върши ли работа:
чл.4 т.8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект, който отговаря едновременно на следните условия:
а) е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз;
б) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) е с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.
В закона за акцизите би следвало да я има тази информация.

вижте и тук https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/import-and-export/3e8b98e1-3ab8-4f01-916b-c61f71135338
Мисля, че е само при проверка, ако се установи. Предлагам, за всеки случай извадете един и търкайте датата докато се изтрие, обикновенно, на тази хартия, текста не се пази дълго. Имайте и предвид, че това ще се запази в КЛЕН на касовия апарат. Ако е със СУПТО е възможно и там да има някакви следи.
Можете да не я включвате в декларацията по ДДС през 09.2019, а когато искате през следващите 12 месеца. Все пак, счетоводно, трябва да я отразите, защото ще влиея на финансовия резултата и финансовите отчети за 2019 г.
мисля, че за тази тема пише bobo и по-скоро това мнение:

Е, то точно в това е проблемът (а и парадоксът), bobo!
Нормативната уредба не третира въпроса кой трябва или е трябвало да изплати обезщетението, а само при какви обстоятелства се изплаща.
Споделям малко опит, просто:
- назначаваме работник, не знаем, че е пенсионер. Освобождаваме го и той веднага си подава заявление за изплащане на обезщетението с копие от ПР. Няма запис в ТК за изплатено обезщетение. НОИ потвърждават, че е пенсионер, старата му фирма не съществува. Отказахме, осъди ни, изплатихме.
- идентично, но старата фирма съществуваше, писах писмо, отговориха, че не са изплатили, защото не е подал заявление при напускането. Пак платихме.
- идентично, забравили да запишат. Отговориха, обаче че са платили с копие от ведомостта. Не платихме.

Както много пъти съм казвала, не можем да се оплачем, че работата ни е скучна...  :wink1: