Здравей,

през декември има промени и не става дума "само" за кошница. Според мен - сайтовете са ел.магазини. olx бяха поставили информация на сайта си, относно н-18 преди време.

87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) "Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.
Заплашаване с полиция и по взаимно съгласие, не става ли?
Не съм се интересувал от причината да се посочват данни за свързани лица в декларацията. Ако целта е да се следят сделките между свързани лица по пазарни цени ли са, то данъчните едва ли ще се ровят толкова в такси, валутни разлики и т.н.,а ще си гледат самите сделки, фактури, договори. И за това, не мисля, че трябва да му се отделя толкова време.
Вижте юрист да каже, при тези извършени действия по събирането, не удължават ли давността. Ръководството да ви каже, ще се търси ли или да се отписва.
Обикновено приходите и разходите, оказват влияние в ГГД.   Отписването на аванс е разход.
Закриваш си вземането с 1000 долара и си начисляваш разход за банкови такси 150 долара. данъка ти е 10% на приходите минус разходите, като има доста особености.
Счетоводителя ви, какво казва?
Ами предполагам в този случай се прилага чл.33 от наредбата за работното време , почивките и отпуските.
Здравей,

къде пише, че са 26 дни?


Благодаря,
Не мисля, че е от значение включена ли е или не. Аз за подобни неща бих писал по-голяма сума и на база документи да си го докажа. И обратното.
Вижте раздел II, чл.36-чл.46 и по точно чл.40 от ЗАНН. Проверете и как стои въпроса с обжалване и сроковете му, ако не се връчи. Ако можете и сменете адреса за кореспонденция.
И да кажа, че не съм юрист - доколкото въпроса е юридически.
В НОИ не го ли правят безплатно?
Здравей,

мисля, че идеята е този член от ДОПК:

 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
от наредбата

чл.25(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
Предполагам отписваш вземания или задължения - не лихви.
На мен не ми е ясно, какво са дистрибутори.
Продават ли в търговски обект?
Възможно е да са задължени от фирмите да им дават, касови бележки и да ги предават на клиентите.
Може да зададете по подбробе въпрос, какви са им отношенията на лицата, или да чакате, някои запознат да ви отговори.
Ами хванете юристи, щом ще се стига до съд.
Как сте документирали тези системни нарушения. Следвахте ли и поредността, забелжка, предупреждение, уволнение и каквото друго там е написано.
Изисква се разрешение от ГИТ. Трябва и мнение от ТЕЛК комисия.
Описани са в ЗДДС:

Чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) (1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.
(2) Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.
Мисля си, Дт Клиенти/Кт Каса и ако някъде остане салдо на други приходи/разходи.

Изваждане на суми от касите можете, за каквото се сетите. Предполагам, често ги внасяте в банка или плащате на доставчици.
Здравей,

не разбирам, какво е общото между групите в касовия апарат и фактурата. Ако имате предвид, че касовия апарат може да издава фактури и те изглеждат по описания начин - за мен фирмата за касови апарати е права.

текст от наредбата :
Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
В НСИ, както и в разговорния език - данъци и такси се приемат плащания към държавни ограни обикновенно. Като данък МПС, такса битови отпадъци, данък недвижим имот и т.н. Теленор не ви таксуват, а ви продават услуга.