Мерси, инфо71  !:)

Само Ботев ! :)
В по-старата програма има м.13, но няма 2011г. :))))
..
Къде ли съм се ръгнал неправилно :)))

кажете, деее :)
Опитах да направя една годишна Д6 на СОЛ, но в новата програма на НАП няма месец 13.2011
какво да правя??
тенкс
Дай още малко инфо....не съм стигнал до там..
Там де, Бубче :)

свои/ентусиаст/ - ти изби рибата с тия 4% :)))))
за толкова години на трески  ще стане бариерата :))
Виж пак чл.55 - там става въпрос за големи СЪОРЪЖЕНИЯ, а не за бариери :)
Както си решиш..
Но, автоматиката се ремонтира...и пак работи съоръжението :)
15%
е, дано издържи 7г. ....ако не я отнесат още на първия ден :))))
Лелеее, какви са тия суми, какво е това чудо...
Данъчните къде са спали, та не са му засекли далаверите?!
..
Впрочем, публична тайна е, че гърците и италианците са превърнали в национален спорт укриването на данъци - но тоя пък - минава всички граници!
Така е то,... но услугите са извършени през 2011г. и прихода трябва да се отчете за нея.
Освен в ЗС, нещата се уредени и в СС.
Намерих, намерих...

Росен Иванов:
..

6. С измененията на чл. 107, ал. 3 от ЗДДС също се отстранява допуснат пропуск в закона изцяло в полза на данъчно задължените лица. Става въпрос за случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър. С новата редакция на разпоредбата изрично се уточнява, че в тези случаи лицето остава регистрирано за целите на ЗДДС, ако за извършваната от него независима икономическа дейност11 са налице изискванията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС или лицето е регистрирано доброволно и минималния срок за такава регистрация по чл. 108, ал. 2 от ЗДДС не е изтекъл към датата на заличаване на търговската регистрация. Ако посочените хипотези не са налице за данъчно задълженото лице възниква право да избере дали да се дерегистрира за целите на ЗДДС или да подаде в 14-дневен срок от вписването на заличаването на търговската регистрация в търговския регистър заявление да остане като доброволно регистрирано по ЗДДС. Естествено, ако подаде такова заявление, за него ще се приложи правилото на чл. 108, ал. 2 от ЗДДС, т.е. налице е минимален срок от две години, през който лицето ще продължи да бъде регистрирано.

Росен е директор на дирекция в НАП
Какво правим с такъв търговец?
Ще прекратяваме ли рег. по ЗЗДС или...
Чудя се - да му пусна ли една нулева СД по ДДС за м.12.2011  ?
Защото това действие е вече през 2012г., а той не съществува в правния мир ! :)
Сигурното и пълномощното ми за ел.подаване ми не е валидно вече :)))
Как е решен случая от гледна точка на ЗДДС?
Така е..

Обаче,
блазе й на жената!  :yahoo:
Под Заявлението-декларация майките се подписват за истиността на данните. Пак с същата декларация пише:
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

НК Чл. 313. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
"внася се по кода на вноската - виж т. 52.3 от указанието"

Ей туй указание не виждам никъде от 2 дни....
внасят се .......в смисъл точно по същия код? ...малко ми е странно ::)
Ееее, ми - има !
Две продажни и три покупни ф-ри....пей сърце! :)
Очаквахме го...

пп. дано всички го прочетат :)
иначе - ще има ресто на гишетата на НАП ..
Кво ви пука за закръглението?
В книжарниците продават специален коректор за....монитори!
 :wink1:

 :wave:
Ей тия промени чакам!

 Предложените промени са във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с европейското право (Директива 2006/112/ЕО) и практиката на Съда на Европейския съюз, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

Основните промени са свързани с открити процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (infringement), срещу България.

Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал.1, т. 2 и 3, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност.
Въпросната разпоредба е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
Предвижда се изменение в частта, която урежда данъчната основа между свързани лица.
Промяната се изразява в ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена, съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.


Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги се предлага промяна в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Предложената промяна предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер. С това всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води и до промяна на досега съществуващото понятие \\\"настаняване\\\" с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор. За постигане на съответствие с европейското законодателство, с проекта се предлага и изменение в разпоредбите, които определят обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. В тази връзка се предвижда въвеждане на ново понятие \\\"пътуващо лице\\\", с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.

Във връзка с Решение на Съда на Европейския Съюз по дело С-203/10, се предлага изменение, свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Съгласно сега действащата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър, платен при вноса на стоки, се отлага до момента на последваща доставка. С промяната правото на данъчен кредит може да се упражни по общия ред.

Със законопроекта се прецизират разпоредби на текстовете на ЗДДС. Въвеждат се и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката.

* Въвеждат се задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от или във връзка с тези устройства.
* Предлага се още дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител.

* Проектът предвижда и за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж.

* Въвежда се възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация.

* В предложения проект се въвежда също така задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2012 година.
Не - при предизвестие за уво!  :wink1:  :pleasantry: