Благодаря, delphine!
Терзанията ми не спират, защото проучванията се правят по поляни и гори, а какъв недвижим имот може да е това.. пък неначисляването на ДДС е сериозна и опасна работа.:)
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС възлага извършване на геоложки проучвания в Р. Северна Македония - на друга българска фирма, също регната по ЗДДС.
Дилемата ми е - с ДДС ли да е фактурата от изпълнителя или да приложа  чл. 21, ал. 4, т. 1 от закона, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги ...свързани с недвижимия имот;
От друга страна - Македония не е в ЕС, та прилага ли се Регламента и този член с недвижимите имоти..
Това, което ще построи строителя на собственика.
Точно по условията на чл.130 трябва да издадете фактура за аванс за СМР, съгл. Нот.акт.
Сумата на аванса е това, което строителят получава - остойностено по пазарни цени.
Данъчната оценка не е меродавна в случая, извадете си оценка от лицензиран оценител.
По ДОПК-то, а и по принцип - данъчните могат да поискат всичко, или почти всичко.
Така, че - подгответе си исканите документи.
В нета има доста..
Например в ЗБУТ-а:
https://zbut.bg
Аз ги слагам в други..
/15%/.
Миналата година ми върнаха документите заради липса на документи, че членовете на общото събрание са уведомени за дата и час на събранието, както  и че няма протокол от общото събрание за приемане на ГФО.
Всички документи, които представих, бяха посочените по-долу в статията, а и ЮНЛЦ е в регистъра  на АВ.
--------------
"На основание чл. 22, ал. 5 във връзка с чл. 21, т. 4, 5 и 6 от ЗТРРЮЛНЦ указвам на заявителя да
представи решение на настоятелството/общото събрание за приемане на
ГФО  и доклада за дейността на фондацията, както и доказателства за редовното свикване и
провеждане на събранието  по предвидения в устава на фондацията ред."
А има и такива - без неразпределена печалба - всяка година  на дивидент.
И пак са с голяма каса, да не кажа огромна.
 Г2 - не.
Пълномощното - да.

п.п. И ако искате пълномощното да ви служи дълги години - не е необходимо да изреждате "прилежащите" документи, догодина може да ги сменят с други.
Все пак, намерете подходяща дума  вместо прилежащи, както и премахнете това "ИЗРИЧНО" - пълномощно си е напълно достатъчно.
 :smile1:
Благодаря, delphine!
Той така или иначе няма да работи никъде.. затова се чудя.
От 05,03,2021г. работник е с решение на ТЕЛК 100% т.н.р., без чужда помощ за 1 година, съотв. "Работата на лицето е неподходяща за здравословното му състояние" . Тъй като е бояджия във фирма за строителни услуги - управителят не може да му предложи нищо друго.
Догодина по това време придобива трудов стаж и възраст за пенсиониране.
Питането ми е - можем ли да прекратим  трудовия му договор или да е в неплатен отпуск до тогава?  И въобще има ли смисъл, след като няма да има осигурителен стаж и доход през това време?
"Намерен на улицата" дълготраен материален актив. Правите му оценка и го завеждате с днешна дата.
И го продавате на "намерения" купувач.:)
В счетоводните тефтери - приход/разход, съответно формирате резултат от сделката.
pupselina,
така е, както казва ХХХХХ.
Ако това ще те успокои - преди години, санкцията за неначисленото ДДС беше в двоен размер.
Изпратете на имейла на вашия НАП  td_plovdiv@ro16.nra.bg.
Файлът на справката,  както и Удостоверение за наследници и Пълномощно от поемащото лице,  подписани с електронния подпис.

Ако не става от програмата - поправи си файла.
Добро утро, моля някой да сподели ако има фирма която е в същото положение като нас.

Очаква се наново да се подадат формулярите, но ще са с друг формат.

Vika,
няма удълаване на програмата за нови фирми, поне за сега.