Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
75492005Лаборант
32123001Лаборант, анатомия
32123002Лаборант, бактериология
32123003Лаборант, клетки
32123004Лаборант, кръвни банки
32113002Лаборант, медицински радиографни съоръжения
81322002Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
32123005Лаборант, патология
32123006Лаборант, препаратор
32123007Лаборант, тъкан
32123008Лаборант, фармакология
32123009Лаборант, физиология
32123010Лаборант, хематология
32123011Лаборант, хистология
71321006Лакировач, метал
75361004Лакировач, обувни изделия
71321007Лакировач, превозни средства
71321008Лакировач, промишлени изделия
21627001Ландшафтен архитект
2162Ландшафтни архитекти
21146021Ледолог (гласиолог)
22117001Лекар
22617001Лекар по дентална медицина
22617010Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология
22617011Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика
22617002Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина
22697005Лекар по дентална медицина, контрольор
22617013Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия
22617007Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина
22617008Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия
22617006Лекар по дентална медицина, орална хирургия
22617003Лекар по дентална медицина, ортодонтия
22617005Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица
22617004Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина
22617009Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве
22617012Лекар по дентална медицина, специализант
22307002Лекар по дентална медицина, хомеопат
22127066Лекар, авиационна медицина
22127003Лекар, акушерство и гинекология
22127005Лекар, анатомия, хистология и цитология
22127069Лекар, ангиология
22127006Лекар, анестезиология и интензивно лечение
22127007Лекар, биохимия
22127008Лекар, вирусология
22127077Лекар, военна токсикология
22127078Лекар, военномедицинско планиране
22117004Лекар, вътрешни болести
22127084Лекар, вътрешни болести (специалист)
22127009Лекар, гастроентерология
22127011Лекар, гериатрична медицина
22127056Лекар, гръдна хирургия
22127080Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
22127037Лекар, детска гастроентерология
22127028Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната
22127030Лекар, детска кардиология
22127033Лекар, детска клинична хематология и онкология
22127031Лекар, детска неврология
22127032Лекар, детска нефрология и хемодиализа
22127034Лекар, детска пневмология и фтизиатрия
22127035Лекар, детска психиатрия
22127036Лекар, детска ревматология
22127057Лекар, детска хирургия
22637004Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност
22637003Лекар, експерт по експертиза на работоспособността
22127013Лекар, ендокринология и болести на обмяната
22127014Лекар, епидемиология на инфекциозните болести
22127016Лекар, инфекциозни болести
22127017Лекар, кардиология
22127059Лекар, кардиохирургия
22127004Лекар, клинична алергология
22127015Лекар, клинична имунология
22127018Лекар, клинична лаборатория
22127070Лекар, клинична токсикология
22127051Лекар, клинична фармакология и терапия
22127053Лекар, клинична хематология
22127012Лекар, кожни и венерически болести
22637001Лекар, комунална хигиена
22697006Лекар, контрольор
22127060Лекар, лицево-челюстна хирургия
22127067Лекар, лъчелечение
22127046Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
22127075Лекар, медицинска биология
22127010Лекар, медицинска генетика
22127023Лекар, медицинска онкология
22127026Лекар, медицинска паразитология
22697001Лекар, медицинско застраховане и консултации
22127019Лекар, микробиология
13427027Лекар, началник на медицински пункт
13427011Лекар, началник отделение/лаборатория
22127061Лекар, неврохирургия
22127021Лекар, неонатология
22127020Лекар, нервни болести
22127022Лекар, нефрология
22127042Лекар, нуклеарна медицина
22127041Лекар, образна диагностика
22127001Лекар, обща и клинична патология
22117003Лекар, обща медицина
22127071Лекар, обща хигиена
22127062Лекар, ортопедия и травматология
22127025Лекар, очни болести
22127027Лекар, патофизиология
22117005Лекар, педиатрия
22127083Лекар, педиатрия (специалист)
22127029Лекар, педиатър - алерголог
22127063Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия
22127040Лекар, пневмология и фтизиатрия
22127079Лекар, превантивна военна медицина
22127038Лекар, професионални болести
22127039Лекар, психиатрия
22127072Лекар, радиационна хигиена
22127043Лекар, радиобиология
22127044Лекар, ревматология
22637002Лекар, служба по трудова медицина
22127081Лекар, специализант
22117002Лекар, специализант по обща медицина
22127045Лекар, специалист по икономика на здравеопазването
22127047Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22637007Лекар, специалист по трудова медицина
22117006Лекар, спешна медицина
22127048Лекар, спортна медицина
22127050Лекар, съдебна медицина
22127049Лекар, съдебна психиатрия
22127064Лекар, съдова хирургия
22127002Лекар, токсикология
22127068Лекар, трансфузионна хематология
22127065Лекар, урология
22127024Лекар, ушно-носно-гърлени болести
22127082Лекар, фармакология
22127052Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
22127076Лекар, физиология
22127073Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст
22127055Лекар, хирургия
22307001Лекар, хомеопат
22127074Лекар, хранене и диететика
22127054Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК
24337002Лекар-медицински представител
221Лекари
2261Лекари по дентална медицина
2212Лекари специалисти
22406004Лекарски асистент
26436003Лексикограф
93290012Лепач
95100002Лепач на афиши
81312042Лепиловар
81312004Лепилоприготвител
21326014Лесничей
62101009Лесозащитник
21326001Лесоинженер
31537004Летец-борден инженер
31537014Летец-борден оператор
31537002Летец-борден радист
31537003Летец-втори пилот
31537005Летец-пилот
13245033Летец-пилот, директор на дирекция
31537006Летец-пилот, изпитател
31537007Летец-пилот, инспектор
31537008Летец-пилот, инструктор
31537015Летец-пилот, командир на звено
31537013Летец-пилот, командир на хеликоптер
31537009Летец-пилот, командир/капитан на самолет
31537011Летец-пилот, хеликоптер
31537010Летец-пилот, хидроплан
31537012Летец-щурман
72111001Леяр
73131001Леяр, бижутерия
81312056Леяр, детайли от олово за акумулатори
73211005Леяр, отливки-електротипер
73211006Леяр, отливки-стереотипер
721Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
24116014Ликвидатор
26436004Лингвист
26416005Литературен сътрудник
42132002Лихвар
53221002Личен асистент
34233006Личен треньор
54193006Лична охрана
54141001Ловен надзирател
62241001Ловец
62241002Ловец, диви животни
63400002Ловец, произвеждащ за собствено потребление
6224Ловци и трапери
22666001Логопед
23525006Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
83502004Лодкар
61121005Лозар
8311Локомотивни машинисти
831Локомотивни машинисти и сродни на тях
31524011Лоцман
53291005Луголечител
73122002Лютиер

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Срок за корекция на болничен

45
банковата сметката на лицето  по болничен лист е закрита НССИ ми каза да подам корекция в 7 работни дни отворих писмото им на 24...

ПКО и РКО към фактури

643
Благодаря на всички за полезните съвети! Хубави почивни дни! 

Налични активи и дневник покупки

215
Цитат на: Magrat в 02.07.2020, 16:39 "     Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и ...

Електронен магазин хотел продажби чрез Букинг и Наредба №Н-18/2006

235
Цитат на: EKKDES в Вчера в 13:44 " А въобще, следва ли да се считат плащанията през Букинг, като неприсъствени плащания с карта,...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове