Боже, не било от компетентността на ИТ.
Правилно- те са тотално некомпетентни.
Когато съставите незаконосъобразен график, това не е извънреден труд.
Извънреден е трудът , ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТИРАНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ,  който се полага със знанието и без противопоставянето на работодателя.

Няма как регламентирайки НЕЗАКОНОСЪООБРАЗНО РАБОТНО ВРЕМЕ,  да имате извънреден труд.

Заплащането му като извънреден е друг въпрос.

И това е важно да се коригира- не стига, че работодателят има наглостта да нарушава Кодекса на труда, ами ще плаща по-малко от друг работодател, които в изпълнение на нормите на Кодекса на труда, възлага извънреден труд.
Конкретен отговор. Може да се заложи законно НУЛА ЧАСА, сумата от месечните норми.
Приложимост на трудовото законодателство към трудовия договор с условие за обучение по време на работа

Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) За отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство.
Ако работникът или служителят по неуважителни причини не завърши обучението или след като го е завършил, не постъпи на осигурената му от работодателя работа, или я напусне преди определения срок, дължи на работодателя обезщетение съответно на неизпълнението в размер, уговорен от страните, но не повече от шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност.
Вторият договор го сключваш в зависимост от това какъв период си посочил в първия договор /чл.230/ .Там пишеш за какъв период лицето ще работи при съответния рабатодател. Това е задължително условие за сключването на договор по чл.230. След изтичането на 6-те месеца от БТ, примерно работодателя трябва да осигури работа на лицето за още 6 месеца. Сключваш срочен договор, защото така или иначе не знаеш дали на една от двете страни ще й допадне работата, отношението и т.н. Защо ти е безсрочен договор? После ако има някакви проблеми с лицето да се чудиш как да го махнеш. Да, може да го направиш със срок на изпитване - това също е вариант. Аз лично предпочитам срочен договор и ако след изтичането му и двете страни са доволни винаги може да се пусне заповед и да се превърне в безсрочен. Та, въпроса ми беше съвсем друг - има ли нужда от заповед или не? Това дали ще е срочен или не аз вече съм го решила за себе си.

Както вече писах, срочния договор не е концерт пожелание.
Срочността не се обосновава, от това за колко време се е съгласил работникът да работи и как това ангажира неговата имуществена договорна отговорност.
Не е концерт пожелание дали се сключва срочен договор по чл.68 или безсрочен по чл.67.
КТ го определил- не Вие или аз.
Пропуснах да отебележа да си спестите безмислените коментари , които водят само да спам!
Благодаря Ви още веднъж!

Много са си даже смислени и едно ТРЗ следва да знае какво е това - работно време и къде е регламентирано. Какво е това извънреден труд и къде е регламентиран.

Ама Вие си знаете, какво искате да знаете.
Няма как да стане безсрочен, защото първо прекратяваш този по чл. 230 и после пускаш нов договор за срока, който работодателя е определил в предходния договор. Това води до извода, че и вторият договор ще бъде срочен. Та, необходима ли е заповед или само с протокол от изпита ще стане? ...и какво се случва с чл. 224 при положение че лицето остава на работа на работа при работодателя, но се прекратява един и се сключва друг договор?

На какво основание втория трудов договор ще бъде срочен, че не разбрах.
В КТ като основание за срочност, няма уговорки с БТ, а има други елементи на фактическия състав на този договор и чл.68, ал.3, 4 и т.н.
Незаконно е да залагате труд, над сумата от месечните норми.
Ежедневно ще работя, това най-сетне да бъде сериозно санкционирано, както всяко незаконно искане на работодателя да се полага извънреден труд.
Освен възнаграждението, някой да забеляза, че липсват всички уговорки, свързани с престиране на работна сила, т.е. пак трябва да стигнем до чл.66 и са налице само облигационни уговорки.
Трудов договор с условие за обучение по време на работа (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.)

Чл. 230. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж.Чл. 230. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяване на обучението. Времетраенето на обучението не може да бъде повече от 6 месеца, освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение, в които времетраенето се определя съгласно училищния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Трудовият договор с условие за обучение за учениците в професионалните гимназии се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) С договора страните определят и срока, през който работникът или служителят се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Тъпото е, че не трябваше да ги пишат като отделни трудови договори, ако допълнителни условия към трудов договор, ама това вече опираме до законодателни техники. Както и да е.
Остава открит въпроса, може ли този договор да премине направо в безсрочен.
Ох, да този го смениха началото на 2015
Последно, ако е 230/1, а не 233Б, за какво прекратяване говорим и за какви обезщетения, след като това НЕ Е ТРУДОВ ДОГОВОР?
Спецификата на този договор не се изчерпва с това, че е срочен.
Спорно е дали може да се продължи договора или трябва да се сключи нов.
Трудов договор с условие за стажуване

Чл. 233б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж.
(3) С договора по ал. 1 освен условията по чл. 66, ал. 1 се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването.


Ако имате предвид този договор, защото 230 КТ- договорът не е трудов, то ще има заповед и обезщетение за неползвания отпуск. Вие ли сте ТРЗ-то?
За вид плащане 5, ще имате една колона и това ще е с дата в т.18 - 31.10 с всички осигуровки.
Това, съгласно Н-8, КСО.
Права сте. Пример 3 е аналогичен на Вашия случай, но е некоректен и несъответства на наредбата.
Колегите Ви казаха, как се попълва.

Няма никакво основание да се подава декларация образец 6 с дата в т.18-31.01, само защото е платен аванс, след като има окончателно плащане през м.02 в примера и през м.10, във Вашата ситуация.
Ако нямаше окончателно плащане, това е друга хипотеза.
Ако авансът е обичайният аванс (аванс за м. 09.2016 г. , платен на 15.09.2016 г. и заплата (остатъка) за 09.2016 г. платен на 05.10.2016 г.) то подвате Д1 и Д6 за септемврийските заплати все едно, че няма аванс.

Подкрепям.