Здравейте!

1. Проверете дали канадският сайт няма регистрация в ЕС.
2. Обмислете като какво  лице ще бъдете - на свободна практика (изисква се регистрация в БУЛСТАТ) и СОЛ в ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.
3. Зависи.
Имайте предвид, че това са само насоки. Бих Ви посъветвал да потърсите колега за  разяснения относно въпросите Ви.

Успех!
Привет,

Имаме подадена декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 през март месец. В същия период е платен корпоративния данък, но през април се подава коригираща на вече подадената, без да се правят промени в размера на дължимия данък. Обаче в системата на НАП отново излиза като задължение. Трябва ли да се свържем с приходната агенция за коригиране или те ще си го отразят след време? :blink:
Ако земеделската продукция е произведена през текущата година и реализирана в същата, без наличности към 31.12, то приложим ли е чл.36 от ЗКПО?
Ако да то би следволо да имам веднъж увеличение и веднъж намаление с еднакви стойности в календарната година. Така ли е или имам някъде пропуск?
Нищо не се пропуска, вписвате си я в дневника за извършените продажби за март месец.
Какъв е смисълът на питането тогава ?
Дали е законосъобразно? Тоест изисква ли се стаж като при съставителите на ГФО или не? Не намирам затова ми бе питането. Ако знаете, моля включете се.  :smile1:
Не виждам чисто технически това да е възможно. Как ще въведете в системата на НСИ един съставител за едно и друг за друго?
Подават се с КЕП. Частите на ГФО в поле съставител се пише лицето, което ги изготвя, а на останалите справки (за данъци и такси и т.н.) в кутията за съставител може да се запише името на управителя, ако той ги съставя, примерно. Имам потвръждение от НСИ, освен това така ги бяхме пратили още миналия месец.
А какво е "предприятието"?
Не е ЕТ, ООД е. ОПР и Баланс се съставят от външно счетоводно предприятие.
Здравейте,
собственикът на предприятието може ли да бъде съставител на спрваките към НСИ, с изключение на Баланас и ОПР?
Здравейте, пропуснала съм да подам декл1 с код 90 за м.01 и м.02 на самоос. се лице, което се осигурява в друго дружество, а в това получава само за личен труд. Мога ли да подам сега Д1( ДОД не дължи) без последствия:)
Получава ли възнаграждение? Ако не - не подава.
Ако искате всичко да Ви е точно, да е оформено с митническа декларация, да има ДДС и други данъци, мисля, че знаете къде можете да получите всичко това.
В повечето случаи, когато пакетът е малък и обявената стойност върху него е ниска, не се спира от митническите органи.
Вижте чл. 111 от Закона за задълженията и договорите. Там е посочен 3 годишен давностен срок. Но проверете обстойно преди да предприемете действие.
Подава се еднократно само за периода докато е самоосигуряващо се лице по ЗЗО. Ако има прекъсване на действието – трудов договор или друго, се подава нова.
Да си вземе удостоверение от НАП със зеления печат, че е прекъснал/прекратил дейността си, за да се регистирара в Бюрото по труда.
А защо не фактурира през ЕТ-то?
Да се чете само тази част от предходния коментар.
А защо не фактурира през ЕТ-то? И има ли право да сключва граждански договори изобщо?
Отчетният период по ЗСч е годината, а не отделните месеци.  Както сте я подкарали, защо не търсите съпоставимост на приходи и разходи по дни?
Може би и това се прави някъде, но няма да уточня къде и за какви цели.  :smile1:

Сметка 614 Административни разходи НЕ се отнася в себестойността на продукцията. Тя се приключва в края на отчетния период срещу сметките от гр.70 Приходи от продажби. За ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД!!!

Сметка 611, когато салдото и отразява Незавършено производство, НЕ се приключва в края на отчетния период – тя е БАЛАНСОВА СМЕТКА.
Никой не твърди обратното. :wink1:
Мисля, че не.
Благодаря на всички за отделеното време и споделена информация!
Ще възприемете един принципен подход и няма да правите изключение от него. Така наречените от Вас административни разходи ще ги отчитате през 614 и 123 / или по друг начин - както си го организирате / и така ще процедирате за този вид разходи през цялата отчетна година. Това е и същността на счетоводната политика - приети принципни положения, които следвате във времето .
Добре, приели сме, че разходините с/ки се приключват с приходните (гр.70), но към 31.12 имаме дебитни натрупвания 1000 лв. по с/ка Разходи за адм. и управление и кредитни натрупвания по с/ка Приходи от продажби 600 лв. Остатъкът от 400 лв., който не може да се покрие от прихода -  с коя сметка в такъв случай ще закрием салдото?
Може да ползвате сметка 614 - Разходи за организация и управление / или каквато е според индивидуалния Ви сметкоплан / . Дебитирате я с всички разходи по икономически елементи, които са с такъв характер и я приключвате със сметка 123. Не виждам да има смисъл от разходи за бъдещи периоди, освен, ако нямате конкретни такива. Примерно - застраховки , които обхващат период от две календарни години и други подобни.
Да, но не ли проблем един път да разходите с/ки да се приключват с приходни, а после за м. 10, 11,12 да се приключват в с/ка 123?