Никой ли няма да помогне?  :noexpression:
Здравейте,

Досега изписвахме готовата продукция от земеделие по справедлива цена, т.к. същата се продаваше на активен пазар, но в момента имаме, която се продава, където не могат да се определят пазарни цени. Или с други думи, трябва да я изпишем по себестойност, но тя пък се изчислява след приключване на селскостопансаката година. Какво бихте ме посъветвали - да вземем ориентировъчна себестойност (база от 2019 за единица), която мога да покажа откъде е или друга, но как да я изчисля? Някой може ли да ми помогне?
Здравейте, имам следния въпрос:
Искаме да назначим на граждански договор за 1 /един/ месец, за извършване на определена дейност лице което е регистрирано на борсата и получава обезщетение за безработица, съответно като не надвиша ме МРЗ за страната?
Ако има място на работа, трудов договор, може да Ви се иска граждански договор, но законодателството друго пее.
Колеги,
При отчитане на проект по ОПИК  сметка Приходи от финансирания трябва ли да бъде приключена с гр.61? Възможно ли е това записване да стане по-късно?
Не е ли първо с гр.70?
От това което съм прочел от юрист споделям, че съдебната пракитка е до 3 сделки за лични вещи (необлагаеми по чл.13 от ЗДДФЛ), след това лицето се третира като търговец и си плаща необходимите налози.
Декларация по чл.13, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ:
(2) Заявление може да се подава от:
1. заявител по ал. 1;
2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.
Да се чете без 1. заявител по ал. 1;.
Лице, което е управител на ЕООД, подава ГФО като търговец и декл чл 13 ал 5 ???

Декларация по чл.15, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ:
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел;
2. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) прокуриста;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) друго лице в предвидените по закон случаи; или
(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

Декларация по чл.13, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ:
(2) Заявление може да се подава от:
1. заявител по ал. 1;
2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.

Относно първия случай - съгласно НСС 2 Стоково материални запаси -  доставната стойност на стоките включва и разходите по закупуване / в тово число и превози/.
Митничарите не се вълнуват от счетоводните стандарти, те действат съобразно други нормативни актове. Например, ако стоката е с включен транспорт и в страната на пристигане, а не само до границата ѝ, то същият не участва в калкулирането на митническите задължения, а се вади от стойността за обмитяване. Правя уточнение, понеже повечето колеги-счетоводители не го знаят това.
Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза
ГЛАВА 3
Стойност на стоките за митнически цели
Член 69
Обхват
Митническата стойност на стоките във връзка с прилагането на Общата митническа тарифа и нетарифните мерки, установени от разпоредби на Съюза, уреждащи специфични области, отнасящи се до търговията със стоки, се определя в съответствие с членове 70 и 74.
Член 70
Метод за определяне на митническата стойност въз основа на договорната стойност
1. Базата за митническата стойност на стоките е договорната стойност, тоест действително платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза, коригирана при необходимост.
2. Действително платената или подлежащата на плащане цена е общата сума, която купувачът е платил или трябва да плати на продавача или която купувачът е платил или трябва да плати на трета страна в полза на продавача за внасяните стоки, и включва всички суми, които са платени или трябва да бъдат платени като условие за продажбата на внасяните стоки.

Де факто сте платили 2000 долара, а те трябва при обмитяване да си ги приведат по курса за митнически цели, а не да взимат вече платената сума, изчислена в български левове.
По първия казус: 500 долара, нали е включен транспортът  в цената.
По втория казус: по курс за митнически цели се изчисляват дължимите сборове. Може и аз да греша.
Попълва ли се ЕГН на управителя?
Попълва се, нали има място оставено за него.

П.С. Забравих да спомена, че не се осигурявам на друго място и не получавам трудово възнаграждение.
А откъде взимате пари за осигуровките си? Говорили сте със счетоводителя си по този въпрос?  :blink:
Можете да сте съставител на финансови отчети, но с едно на ум. За мен не е от значение колко години стаж като счетоводител има лицето, а какво е научило през това време.

Искам само да Ви напомня, че независимо от размера на възнаграждението, при извършване на услуга към фирма в ЕС сте длъжни да се регистрирате по ДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ получаване на първото плащане.
Хм, а в хипотезата на чл.3, ал.3 от ЗДДС дали не може да попадне там? :question:
Здравейте,
ако дружество има двама или трима управители , които управляват заедно и по отделно, от всички ли се попълва декл. по чл.62а,ал.2 ,т.2 или и от един е достатъчно?
Здравейте,
от единия е достатъчно, но ако беше само "заедно", тогава от всички.
ООД с двама съдружници осъществява дейност до момента и двамата се самоосигуряват но единия заминава за чужбина и няма да участва в дейността на фирмата, може ли да се подаде ОКД 5 за спиране на осигуряването само на него --
Здравейте, би следвало да прекъснете осигуряването само на единия от съдружниците, както сте посочили с Окд 5, иначе декларира, че извършва дейност и подлежи на осигуряване, съответно подаване на Д1.
Малко извън темата, но 604 не ми се струва подходяща за осчетоводяване на личен труд на лице с облигационен договор без значение, че данъците по възнаграждението са приравнени към тези по трудово правоотношение. Все пак това не е договор по КТ , а договор с лице, което извършва услуга. Разбира се , ако дискусията е за номера на сметката ще срещнем разнопосочни мнения.
Хубав ден ! :smile1:
За начисляване на личния труд си ползвам с/ка Разходи за възнаграждения с ан. по облигационни правоотношения и с/ка 421 Персонал с ан. отчитане по облигационни правоотношения, разбира се, се ползва и с/ка Разходи за външни услуги, но общо взето е кой както прецени, че е добре.
Докъде стигнахте с видовете бракувания и беритбите на културите? Сортиране на продукцията срещнахте ли?
За търговската дейност:
стоки по качества;
материали и суровини.
За други приходи:
от предадените за био-тора
и приходи от издънки.
Сортиране няма. Има продукция, която не се заприхождава, не се ползват стокови разписки. Други приходи не се отчитат.
Вижте, ако беше готов за консумация продукта, и се установи, че не пригоден за продажба, тогава бих го отчел като брак. Затова ми бе питането - възможно ли е да бъде технологичен брак по описания по-горе начин или ще трябва да бъде само брак?
Субтропична култура, семкова. Неузряла не е годна за влагане в друго производство, например сладко.