Кредитополучателят дава паричките на собственика на ЕООД-то, той ги внася в предприятието си, оформя се като заем или вноска, а след това от имено на юридическото лице ги внася по сметката на доставчика.
Инвентаризацията е един от вариантите.
Според мен този способ е приложим в случай, че за закупения актив има наличен документ. Аз бих  го отчел само като приход от продажба или друг такъв, без да изписвам нищо. Това не е много удачен вариант, ще се обложи върху 100% от продажбата, но... Може да се опита да си намери фактура от някого друг. Ако е платено и от касата на предприятието, ще трябва да помисли за  необоснован разход, ако прилага ЗКПО.
Ха, ако спрете да плащате дължимото ДДС, могат да се присетят да Ви дерегистрират.
Нали е без ОЗМ :)
По презумпция съм приел, че щом взима болничен, е осигурен за ОЗМ, иначе за какво му е? Така вече съм съгласен.
СОЛ е с ковид, може ли давземе болнични, като е на нистк процент ДОО, без болнични и майчинство, за да внесе по-малко осигуровки, възстановяването е дълго, нищо няма даполучи, но за престоя в болницата и карантината, ще внесе само 4,8% здравни, може ли да вземе и представи болничн в НОИ/
Може да вземе болничен, но кел файда, няма да получи нищо, понеже не се осигурява за ОЗМ. А за да внесе по-малко осигуровки, то осигуряването трябва да е било прекратено по време на болничния, ако все пак е нямал възможност да работи, в противен случай, си дължи осигуровките като поп и това е дереджето.
Това не може да стане. С болнични или без си плаща пълната сума осигуровки.
Това мисля, че не вярно! След като е осигурен за ОЗМ, то има право на болничен, а осигуровките се поемат още от първия ден от НОИ.
Никак не ги осчетоводявате, колкото е изразходил, толкова и разход признавате, това че е решил да си напълни резервоара малко повече си е за негова сметка.
Минимален осигурителен доход - 650 лв. и без право на болнични:

ДОД - 46,93

Това откъде го измислихте?
Ако осигуровките се плащат през сметката на ЮЛ, то от доходът, който получава за положения труд, се приспадат осигуровките и се облагат с 10 на сто, в противен случай не.
Осигурителният стаж се закупува наведнъж, а не на части.
Ако не можете онлайн да подадете прекъсването/прекратяването на осигуряването, то ще трябва да го направите на място в НАП, а понеже срокът му е изтекъл, то те са си в правото да наложат административна глоба.
Друг въпрос е, че при повече от пет прекъсвания може (или можеше) да се подаде втора Д1.
Точно това - не знаех, че може да се подава втора Д1 при толкова много прекъсвания, а не ми се е налагало да го правя! Благодаря ти!
Стандартно!
Стандартно? Когато има пет клетки за полетата "възобновяване" и "прекъсване"?
Само да не е прекъсването 10 пъти в месеца за по два дни, че това Д1 как ще се попълни...
А НАП как не са го третирали като скрито разпределение...
ДДС няма, няма и как да има, след като не сте ползвали ДК.
Здравейте! При извършена проверка от НАП относно касова наличност е установена липса на пари в незначителен размер под 100.00 лв. Сумата следва да се осчетоводи ката текущ разход, който не се признава за данъчни цели, т.е. посочва се в увеличение при данъчно преобразуване. А ДДС???
Па нямате ли си МОЛ, касиер да му търсите отговорност, да го начетете или да заведете дело, ако не иска да ги плаща?
Аз също не го харесвам, но пък е нормално, поне за мен, понеже и друг път съм работил със сайтове, които си сменят облика, но по-късно се свиква с тях.
За митото имате: Доставки/Разчети с митници. Нали все пак формирате цена на придобиване на актива?
Издава се касов бон не защото парите постъпват в касата при плащане с банкова карта, а затощо наредбата го изисква.
Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС:
Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.