ЗКПО
Чл. 61. (1) (Предишен текст на чл. 61- ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
Закупен телевизор за 799лв, обща стойност,месец преди регистрация по ДДС, заведен е като ДМА, но след като ще теглим данъчния кредит, Данъчната основа е 666-.67лв., мога ли да о заведа като пазход за материали първоначално?
Ще се наложи да сторнирате, за да го отчетете като разход сега, за прово на данъчен кредит вижте дали отговаряте на изисквания съгласно чл. 74 ЗДДС.
След като продължава осигуряването от предходен месец, защо трябва да попълвате нещо в кл.14 и 15?
Да, с нули съм си попълнил и двете полета, но сякаш двузначно ми прозвуча в хелп менюто какво е записано. Ако правилно съм разбрал кл.14 пишем, когато е за първи път осигуряването, а в кл. 15, когато го прекъсваме/прекратяваме?
Здравейте,

Попълвям Д1 с програмата на НАП за лице, което продължава да се осигурява и през април, в тази връзка в клетка 14 кое точно трябва да запиша - само нули, или в първото квадратче 1, което пък е първия работен ден за месеца. Клетка 15 не попълвам.
Кандидатите преди всичко се интересуват от заплатата, която ще получат, а след това от работата, която трябва да свършат.
Не е най-правилният съвет, който мога да дам, но добавете към следващото тримесечие, иначе ако я подадете сега има голяма вероятност да получите честитка, а доколкото си спомням тя е упомената в глава шест на ЗДДФЛ.
Подал съм ГДД, приета е, но не съм сигурен дали е вярно, наистина ли няма колега с подобен случай?  :blink:
Nickolay в закона всичко си е точно (сигурно не си го дочел до края):

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 24.04.2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Т.е. за подадените отчети преди 24.04.2020 г. приемането на ГФО се доказва само с  декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ. А след тази дата плюс декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1

Той параграфа си е в сила от 24.4.20 г., няма спор, но съвсем друга бира е какво е записано в него (а то е важното).  :wink1:
Лицата, на които е отпусната пенсия по този ред, нямат право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1, 2, 3 и 4 от КСО.
И какво означава това последното изречение? благодаря!
Няма да може да ползва пълния размер на пенсията, който ѝ се полага, ако се бе пенсионирала съгласно чл.68, ал.1-3 от КСО. И ще си получава намаления размер на пенсията докато е жива. Поне така го тълкувам. Може и да има друго мнение.
Успех!
Колега, въпросът вече придоби яснота и е добре да подчертаем, че след 24.4.2020 категорично се подава декларация по чл.62.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4.


Ключов момент е, че Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска е в сила от 01.01.2022 г., а ясно е записано в § 5. от Преходни и заключителни разпоредби, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4..
Тоест ГФО и ГОД подадени до 31.12.2021г. се подават само с декларацията от по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър. Не виждам правно основание, което да те задължава да я подадеш, освен ако Н-1 не е с по-висок ранг от Закона.
След разговор със служетел на Агенцията по вписванията, останах с впечатлението, че и те не са напълно сигурни дали трябва да се подеде декларация по чл.62, ал.2, т.2 от Н-1, но ме посъветваха, ако ГФО е подаден след 24.4.20 г. пропуска да се коригира, като да се добави с Ж1, понеже най-вероятно ще има указания.
Съгласно чл.68, ал. 1 и 2 от КСО лицето трябва да има навършени 61 г. и 6 м. и осигурителен стаж 35 г. и 10. Очевидно е, че майка Ви не изпълнява едно от условията. По-ранното пенсиониране е възможно за учителите, но там пенсията им се редуцира с 0.1% за всеки месец, който не им достига.
Ако желаете да сте сигурна, се обърнете към НОИ.
Ето тук има повече информация:
https://www.noi.bg/pensions/grantpensions/1854-posv13
Здравейте,

Към 31.12.ХХ нямам налична земеделска продукция, но имам отчени приходи от разликата между фактическата и справедливата стойност. В такъв случай как следва да се преобразува - един път в увеличение на счетоводния финансов резултат и един път в намаление, тъй като продукцията напълно е продадена, или без преобразувания? Ефектът е един и същ - 0, но дали това трябва да се отрази или не?

ЗКПО
Чл. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.
Е, какви да са тези цели, ако не осчетоводавяне на ведомостите ? И тези СС/МО със сигурност са с идентично съдържание с рекапитулацията/справката от ведомостта.
Нещо не разбирам за какво е СС, РПВ не е ли достатъчно основание примерно за записването Дт с/ка Разходи за заплати на Кт с/ка Задължения към персонала?
...но ако реша мога да си създам тип документ Ведомост за заплати и с този тип документ да осчетоводя заплатите и осигуровките.
Такъв и ползвам, отделно имам е рекапитулация, но явно в кантората си съставят СС/МО за тяхни цели.
Благодаря ви! Ще помисля още малко и ще преценя как да процедирам.  :smile1:
Нямам спомен в училище или в университета да са ни преподавали, че заплатите и осигуровките се начисляват със счетоводна справка, затова ми прави впечатление, иначе в моята практика не ползвам в случая този документ и реших да не би да пропускам нещо.
Някой с друго мнение, че ми стана любопитно с каква цел я пишат в случая счетоводната справка? :blink:
Тоест няма ведомост ли? А къде се виждат (поотделно) данните за работниците? В тази счетоводна справка ли?
Или за самото документиране Дт/Кт става въпрос?
Ведомост може и да има, но не видях да са предадени. При ЕТ има само едно лице на трудов договор. Да, в счетоводната справка е дадено дебит Разходи за заплати на Кредит Задължения към персонала ХХХ, така и за осигуровките със съответнитната аналитичност.
Здравейте,

Може би питането ми е като за лаик, но хващам документирането на ЕТ за операциите относно начислени работни заплати и осигуровки със счетоводна справка - това нормално ли е? Аз бих ползвал за целта ведомост за заплати, а след това като отнасям разхода по предназначение мемориален ордер. Може ли малко разяснение защо се прави това?  :smile1: