ДВ, бр.38, от 2020 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото
събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява
само с декларацията по чл. 13, ал. 4.


Закон за търговския регистър
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Подава се ГФО според вида на предприятието, въпросната декларация чл.62а ал.2 т.2 , подава се и декларацията по чл.13 ал.4 или 5 в зависимост от обстоятелствата. Промените са в сила от март / не помня точно датата /.
Само дето информацията ти е стара, и подобна декл. по чл.62, ал.2, т.2 не се подава от края на април.
Във връзка с Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността - за подаване в Агенцията по вписванията:
Искам да питам: микропредпиятията подават съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.62а, ал.2, т.2 /т.е. отпада протокола от общото събрание/
Така ли е? Пропускам ли нещо?
Благодаря предварително!
Не се подава декларация по чл.62, ал.2, т.2. Достатъчно е да има такава по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър. Да не забравите и документа за платената държавна такса.
Според мен:
Д1 за април месец се подава сега
Д6 за месец май се подава юни
А защо не я дари?
ЕТ прехвърля пари от разплащателната сметка на фирмата по  личната сметка на ФЛ  и в същият ден с ордер вкарва същите пари в касата на ЕТ ,това проблем ли е
И това е идея, дано му помогне на човека  :good:
Здравейте!
Моля коментар по следния казус. Фирма без дейност от доста години продава недвижим имот от името на фирмата. Моля да ми кажете какво следва-да се подаде ли декл.окд 5 за започване на дейност и ако сумата е над 50000 да следва ли да се регистрира по ЗДДС.Благодаря!

Не, няма нужда в този случай за регистрация по ЗДДС, нищо че сделката е над 50 000 лв., тя е единична, а това не попада в полезрението на дейност, която е  редовна, извършвана по занятие.
Днес установих, че съм пропуснала да подам д.55 за първото тримесечие на едно ЗП. Чудя се какво да правя. Дайте идеи?
Не знам дали е добър съвета ми, но защо не добавите дължимия данък към следащото тримесечие?
 почнаха да ми слагат такси и нямам банкова карта.
Дори и да имахте банкова карта, ако нямате документ, с който да оправдаете тегленията от сметката си, е все тая. При проверка има голяма вероятност да се тълкува от проверяващите органи като скрито разпределение на печалба и ако няма данък върху средствата, ще се наложи да се предприемат и други мерки.
С тебе ли спорихме по този въпроси преди няколко теми? :)))
И аз имам такъв спомен.  :good:
Не, не спада. Доходите му като СОЛ -съдружник в търговско дружество се декларират в прил
Тези доходи не са му от дружеството, в което е съдружник, а от чуждестранни предприятия.

На ред 7 в прил.3 вписва всичките осиг.вноски, които е внесъл през годината ако е СОЛ -свободна професия, занаятчия, ЗП/.
СОЛ, като съдружник в търговско дружество спада ли към тях?
Здравейте,

Попълвам ГДД на СОЛ за 2019, който се осигурява върху 560 лв. През годината има доходи от извънтрудови правоотношения. В приложение 3 към същата декларация имам на ред 6 сумата от 31.59 лв., но се чудя в ред 7 за осигуровките какво да запиша -  не са му удържани от възложителя, той си и е внасял сам - дали трябва да са 175,28 лв. за целия месец или 0? Ако на реда имам 0, то данъчната основа е същата, която се получава след приспадане НПР, която отива в част IV, където се облага цялата сума без приспадане на осигуровки. Тоест 31,59 х данъчната ставка.
Как е правилно да го направя, нямам почти никакъв опит и затова ще се радвам някой да ми помогне.
Щом е било СОЛ през чост от годината, попълва таблиците само за тази част.
Осиг.доход по ТД също влиза в таблиците за месеците, за които попълвате.
Ако нещо е в повече или грешно, влезте в таблиците и коригирайне или изтрийте ненужното
Т1 и Т2 не се ли попълват в случай, че СОЛът е получил доходи? Поне така като чета указанията го разбирам или пропускам нещо?
Здравейте,

Нормално ли е при отваряне на ГДД да се зареждат данни в образец 2004? Лошото е, че не е вярна напълно, а се появява заедно за потвърждаване и да друга информация по трудови правоотношения. Не мога да я махна, ако не отбележа, че лицето е СОЛ, а то е било временно през годината, не е получавало доход за труда си в дружеството, има продадени дялове, подадена е окД 5 за прекъсване на дейност - да не би тук е грешката, понеже не е подадева за прекратяване на дейността си като СОЛ? Как би могло да се разреши това? Някой има ли подобна чуденка?
А някой може ли да ме ориентира откъде мога да видя примемрен договор за положен личен труд на СОЛ?
Общото събрание взема решение за полагане на личния труд - какво ще прави, ще има ли възнаграждение и т.н.
Имам изпратено нареждане чрез онлайн банкиране към Агенцията по вписванията. Проблем ли е, ако референциите не са върху документа, който ще прекача за Г2, при УниКредит те излизат долу под реда на извършеното плащане в системата им.
Привет,

Местно за България физическо лице, ако има доходи от продажба на акции на БФБ, следва ли да подаде декл. обр. 55? Според мен би трябвало само Д50, т.к. не попада в обхвата на чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ или има нещо което пропускам?   :smile1:
Моля, поне да ми кажете какви документи искат инспекторите от НОИ - попълнена осигурителна книжка и какво още? Искат ли платежни или някакви други документи? Декларации по чл. 92 за доказване на това, че фирмата е имала дейност? :blush: :blush: :blink:
Осигурителният стаж се заверява на самоосигуряващите лица до 2015 г., след това не е необходим, това го има и в сайта на НОИ. :wink1:
но в бързината пуснах с ПИК вече една Декл.7. Как мога да я залича?
А приета ли е? Ако да, това което се сещам е да пуснете отново осигуряването и след това пак да го прекратите.