Моля, някой сърцат колега да сподели опит  :smile1:
Явно експертите по осигуряване ги интересува след като са поискали зеленото картонче, анкетната карта, договори. В действителност лицето трябва да докаже дейност, която е основание за осигуряване.
Какво да доказва - че е копала доматите ли? Много ми интересно как ще стане това. А те могат ли да докажат обратно, че не е, примерно?
Здравейте,

Ще ви помоля за съвет, как си организирате преобразуванията по ЗКПО през годината, т.е. проследявате при голям документооборот с кое да увеличите, намалите или да не преобразувате? Съставяте си таблици или? При мен, при нищожен брой документи, си ги проверявам поединично и ги предавам данните за съставяне на отчетите към външно предприятие. Не знам как се прави в практиката, затова и ги пиша всички в мемориални ордери.
Ами освен да Ви благодоря и да дам "палец", засега друго не мога! Хубав ден!  :smile1:
Моля, някой да сподели опит.  :smile1:
Отворът е: трябвало е, минало свършено време.
Привет,

Ако имате персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, ще трябва да подадете декларация образец 7, а след това да заплатите дължимите осигуровки, чрез банков превод, онлайн, на ПОС или друг възможен метод.
А ако нямате ПИК, то вариантът е да посетите офис/клон на НАП и да ги попитате за декларацията, там ще получите информация.

Успех!
Здравейте,

Имам обратно проявление на данъчна временна разлика от 2019, сега в 2020, тъй като останалите задължениета към наемодателя са платени към текущия момент. Кога е редно да взема съответното счетоводно записване, например през февруари, когато е погасено, или към края на годината, след определяне на счетоводния финансов резултат?

П.С. Досега не съм го правил на практика, затова и задавам подобен въпрос.
Оказа се, че не съм сменил езика за въвеждане, а съм го оставил на английски, след като съм изписал е-пощата.  :blush:
Предприятието е ООД, съответно е юридическо лице, подаваме с е-подпис, автор е управителят, като няма промяна в предходни периоди.

В декларацията попълвам така:

По част първа:
-декл. се подава от платеца на дохода;
-данъчна година 2020;
-тримесечие - второ.

По част втора:
Повечето полета са вече готови, добавям само телефон и имейл;
в поле 6 и 7 нищо не чеквам;
в поле 8.1 би трябвало да пише имената на управителя и ЕГН-то в следващата клетка ???
точка 9 оставям празна;

По част трета: няма какво да се добави
 
По част четвърта:
-попълнам ред 1 и 2 и колона 3.

Установих, че в поле 8.1. на част втора мога да попълвам само числа, но не и букви.
Зависи от кого подавате д.55.
Досега ми е позволявало да го попълня, нали е за юридически лица.
Каква промяна ще се готви като в тия по-малко от 5 години могат да си ползват правото на пенсия или да им се изплатят при определена пенсия в размер по-малък от 20% от социалната пенсия за старост!
Засега не е възможно промяната от ДЗПО към фонд "Пенсии", ако на лицето му остават по-малко от 5 години до навършване на годините за пенсия.
Имаше шум по медиите, че се готви подобна промяна, но едва ли е вече факт, тъй като беше скоро.
Здравейте,

Само при мен ли не може да се попълни клетка 8.1 в част II за имената на представляващия в декл. по чл. 55 от ЗДДФЛ, дава ми, обаче възможност за ЕГН. Проблемът в моя телевизор ли е, или това е промяна от НАП?
Трябва да внимавате с гражданските договори, имаше особеност. Не съм сигурен, но ако има определено работно място, си е трудов договор, но ако работата може да се извършва дистанционно, отдалечено, си е граждански.
Може би ако парите бяха по разплащателна сметка, нямаше да правят проблем.
По принцип е практика на големите предприятия да раздават дивиденти за полугодието, друг е въпросът дали има НАП основание да изисква подобно нещо - не са ли се аргументирали в този протокол, аджеба от какъв зор?
Ако е под митнически режим "Транзит", то обмитяването се извършва в страната на получаване, а не в страната, входен пункт за Общността. Възможни са и други сценарии, имайте го предвид. :excl:
Според мен няма да е документално обоснован разход, затова няма как да се признае за данъчни цели в случая. Интересно би било, ако всеки си взимаше фискални бонове за това и онова, без фактура.
Други кредитори?
Все пак е услуга от трети лица, които най-вероятно са и самоосигуряващи се, затова ги отчитам през сметка Други дебитори. Някак си недобре изглежда да бъде осчетоводено през с/ка Доставчици, ако лицето е физическо.