Нямала съм такъв случай, но в тази програма в "Данни за отсъствия", може да се избере от падащото меню "Самоотлъчване".
Смятам да изляза в обедна почивка!  :wink1:
Как ще бъде правилно след като изтече предизвесието   заповед на основание чл.326 и подаване на уведомление по чл.62 ал.4. Това че той е започнал работа2
Заради това го написах, просто поясних.
Днес сме 12.06, възможната дата от която може да се пусне заповедта, за да бъде освободен от 15.06
За това съм съгласна! Може и да е от 15.06. Уведомлението обаче, задължително най-рано на 15.06.
Аз бих си спазила разпоредбите, за да нямам проблеми после!
Все пак предизвестието изтича в неделя 14.06.15, ако смятам правилно, т.е. ще го освободят, считано от 15.06.15.
"Разбрахме че лицето е вече с регистриран тр. договор на друга работа. "

Явно вече не идва на работа, за какво предизвестие да чакат?
Според мен, това е проблем на другата фирма, а не на тях.
Не е ли раничко още да го освободят - не са минали 30 дни, за да изтече предизвестието?
А те подали ли са молби за напускане?
Срочните договори са изтекли от 01.06.2015 и сте "изтървали влака" за освобождаване по чл. 325, ал.1, т. 3 от КТ.
Скрит текст :

Писмо № 94РР-68 от 14.05.2010 г. на МТСП

Право на платен отпуск за обучение
Независимо от обстоятелството, че работник или служител, с когото е сключен трудов договор, няма трудов стаж, той ще има право на платен отпуск за обучение, със съгласието на работодателя, ако учи в средно или висше училище без откъсване от производството.

Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година.
От цитираната разпоредба е видно, че за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
- да учи в средно или висше училище без откъсване от производството;
- да има съгласието на работодателя за това (съгласно чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРПВО), като съгласието на работодателя по чл. 169 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай).

Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение.
Ако са изпълнени горните изисквания, независимо от обстоятелството, че лицето, с което е сключен трудовият договор, няма трудов стаж, то ще има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ. За този вид отпуск не се прилага изискването за придобит 8 месеца трудов стаж по чл. 155, ал. 2 КТ.

http://pravatami.bg/874/
В срока на предизвестието работникът има право да напуска работа един час по-рано, но е длъжен да се явява на работа. Неявяването на работа е дисциплинарно нарушение и няма пречка спрямо този работник в срока на предизвестието да бъде реализирана дисциплинарна отговорност, включително и да бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание „уволнение”.
Във вашият случай - никой на никого не дължи обезщетение.
Това "лицето не е работило в този период но работодателя държи да му плати обезщетение  една брутна  работна заплата" не го разбрах. За какво обезщетение иде реч?
  :good: И аз нищо не разбрах.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 99 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
Като гледам датите се чудя на въпроса.
:good: Компания искаш ли?
На основание чл. 187, т. 8 от КТ.

Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване
на работното време;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в състояние,
което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните
правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
6. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.);
7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и
разпространяване на поверителни за него сведения;

9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на
материали, суровини, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни
актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при
възникването на трудовото правоотношение.

Може да е на 8 час. По чл. 111 задължително, защото се явява втори трудов договор.
Трябва да представите в НОИ новата банкова сметка с декларация от лицето за нея /вече не било задължително, но аз нося и ми я вземат/. Имала съм случаи, при които чак след 1 година получих писмо от НОИ, че лицата не притежават банкова сметка. Искаха ни да представим нови, за да бъдат изплатени обезщетенията.
Защо задавате един и същи въпрос в две отделни теми?