На ел. поща след подаването би трябвало да сте получили писмо с вход. номер, датата и часа на подаване, както и код за достъп за информация за статуса на преписката.
неплатен отпуск по чл,160 от КТ
Според мен има право на 9 дни.
Колеги моля да ми помогнете какви документи трябва да пусна на лицето след изтичане на договора за изпитване то преминава на безсрочен договор.
Може би аз не разбрах точно въпросът Ви.
"Назначена е по чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1" - Това е срочен договор със срок на изпитване. Как сте го подали в НАП?
Само да не те подведа! http://bnr.bg/post/100558760/elektromontyori-ot-energo-pro-protestiraha-sreshtu-pensionnata-reforma

http://www.noi.bg/images/bg/legislation/ordinances/NKTR.pdf
Раздел II
Втора категория труд
31. работници от аварийно-ремонтните групи, обслужващи електропреносни
линии и мрежи;
Непълнолетните,  навършили 16 години вече ще могат да работят до 22.00 часа. Това вече е обнародвано в ДВ - брой 54/17.07.2015 г.
Лихвите са към дата на плащане/превода. В НАП ще Ви дадат справка на задълженията /главница+лихва/, когато подадете Д7. Ако същият ден платите в банката, в която трябва, то всичко ще е точно.
Отивате в НАП и си подавате Д7. За начало на осигуряването трябва да посочите денят, от който вече не сте здравно осигурен/а. Там могат да Ви извадят веднага справка какво и колко дължите като сума, както и коя дата да впишете като начало на осигуряването. Щом ще платите всичко, то друго нищо не подавате. Сумата с едно платежно главница +лихва и това е.
Ако договорът е със срок 3 месеца, защо Ви е чл.328/1/3? Срокът на предизвестието ще е до края на срока на ТД. Освен ако не искате да прекратите ТД веднага срещу обезщетение за неспазено предизвестие.
Ако прекратите договора по 328/1/3 ще дължите обезщетение по 222/1, независимо че датава на прекратяване е съвпаднала с датата на срока по 68/1/1
Ако прекратите договора с изтичането на срока,ще си спестите обезщетенията. А ако питате за борсата - двата варианта са равностойни.
:good:
Аз също не видях никакъв смисъл във всичко това. Да не говорим, че даже и да искат веднага да освободят лицето и да платят обезщетение за неспазен срок на предизвестие, то то ще бъде 3 месеца.
Какъв е смисълът от предизвестие, при положение, че остават 3 месеца и ще го прекратите с изтичане на срока на договора? Обезщетението ще го дължите само, ако 1 месец след освобождаване лицето дойде при Вас и си подаде декларация, че не е започнало работа.
Може! Процедурата е същата, както и при постоянен договор. Срокът обаче на предизвестието е 3 месеца.
Недопустимост на извънредния труд (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 147. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава полагане на извънреден
труд от:
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
По КТ:
Особени грижи за непълнолетните
Чл. 305. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нова, бр. 25 от 2001 г.) Работодателят е длъжен да
уведомява непълнолетните работници и служители и техните родители или попечители за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 25 от 2001 г., доп., бр. 48 от 2006 г.) Работното
време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица.
В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп., бр. 108 от 2008 г.) Работниците и служителите,
ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
Чл. 140, ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
ал. (4) Нощният труд е забранен за:
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
Предполагам, че става въпрос за срочен трудов договор по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ. Ако е така, то договорът се прекратява с изтичане на срока, независимо, че лицето е в болничен. Заповедта може да изпратите по пощата с обратна разписка.
Ако ги преназнача по чл.68,ал.1 т.4
Защо по този член?
чл. 68, ал.1, т.4. (отм., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
Аз бих прекратила договорите и отново ги бих назначила, но този път по чл.68, ал.1, т.2 от КТ /до завършване на определената работа/. При мен общи работници са назначени по този член, като в договорите им записвам, че са назначени до завършване СМР на обект ............. Имала съм проверки от ИТ в различни градове и съм нямала никакви проблеми с това.
За МРЗ задължението Ви е да я промените от 01.07.2015 г.

п.п. С ДС за промяна на срока, пак ще трябва да посочи нов срок, който реално в случая Вие не знаете какъв ще е.
Ами, май ще имат да вземат.
Знаеш ли колко работника имах напуснали преди време? Като си получат "честитката" и ние нашата, и молбата е веднага написана.
Нали според новото тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 26 юни 2015 г. вече не трябвало да се удържа, когато сумата е до размера на  МРЗ за страната.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,15235.0.html
В конкретният случай, може сумата да е под МРЗ и да не се удържа нищо.
Това, което аз мисля, че разбрах, е че става въпрос за т.н. Договори за провеждане на практически обучения. Те, доколкото знам, се сключват  с училището и фирмата или институцията, която ще обучава учениците.
И все пак си мисля, че ако основната му дейност е да кара трактора, длъжността трябва да е Тракторист.
Аз също съм на това мнение и бих го назначила като Тракторист с код 83412003.
А на каква длъжност ги "отвежда в клас 6 "Квалифицирани работници в селското стопанство""?
 В НКПД открих Тракторист само  с код 83412003 , което моментално го праща в клас 8 "Машинни оператори и монтажници". Не казвам, че няма някаква длъжност и в клас 6. Просто не намерих такава.

 :good:
http://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/obiasnitelni-belejki-po-klas-6.php