НМЕ
Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Когато лицето, което ползва
отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.
(2) Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като
самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност.
Точно пък в същата наредба, в чл. 5 пише:
"Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) В срок до 3 работни дни от
промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения,
включително при промяна на платежната сметка за изплащането им, осигурените лица
представят нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея."

В крайна сметка:
Аз така практикувам, всичко е точно и спя спокойно, че нечий/я съпруг/а няма да дойде в офиса и да ме набие.  :wink1:
Хубава и спокойна вечер на всички!

п.п. Пъпешче, това "по-спокойно", не се отнасяше за тебе.
http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/4494-vypros5

Въпрос: Как следва да се представят данните за лична платежна сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване? Необходимо ли е да се представя в НОИ декларация, приложение № 1 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за лична платежна сметка и удостоверението от банката?

Отговор: На основание чл. 6, ал. 2 от НПОПДОО осигурителите съхраняват документите, представени от осигурените лица при тях. За всеки болничен лист осигурителите представят в НОИ само удостоверение, приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. В удостоверението се попълват всички необходими за конкретния случай данни, съгласно указанията за попълване на удостоверението, като се вземат предвид и данните от приложение № 1.

Към удостоверение, приложение № 9, което се представя в НОИ, не се прилага декларация, приложение № 1 към наредбата, както и удостоверението от банката, а се съхраняват при осигурителя.

За лицата, които вече имат декларирани лични сметки в НОИ за изплащане на парични обезщетения или помощи, не е необходимо те отново да се декларират в НОИ с вписването им в удостоверение, приложение № 9, освен в случаите, в които лицата желаят да променят сметките си.

п.п. Не се заяждам и не си вменявам задължения и отговорности.  :smile1:
Еха, по-спокойно!
Нямам правно основание, но по този начин съм сигурна, че въпросната сметка е ЛИЧНА на лицето с болничния, каквито са изискванията.
"Не е възможно да бъде изплатен болничният по чужда банкова сметка."
Възможно е
колежка има случай на изплащане на болничен на сметка на съпругата ?(жената)
съпрузите се развеждат а парите на мъжа са получени от съпругата му
мъжът дошъл да бие счетоводителката защото му превела болничния по сметката на нелюбимата жена
т.е. НОИ не пороверява титулярите на б. сметка и името в болничния лист
НОИ взема декларацията за б. сметка и работи по нея
кой е титуляра на сметката? - е може да е и нелюбим човек  :smile1:
Ивелина Енчева, само не разбрах, защо пуснахне тема, след като сама си отговаряте?  :smile1:
Хубав и спорен ден!
Не е възможно да бъде изплатен болничният по чужда банкова сметка.
НОИ сравнява титулярът по сметката и лицето, на което е издаден болничния.
Аз винаги съм искала служителят да ми представи при първи болничен официален документ, издаден от банката за номера на сметката.
Според законът, май е длъжно:
"Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места".
Старите майстори са работили от Гергьовден до Димитровден. Та значи е сезонна. Само дето сезона на морето е от Димитровден до Гергьовден :)

ПП Не смятам, че чл. 114 е най-подходящ за общ работник в строителството, нито че дейността е сезонна.
И аз се зачудих. Работя в строителна фирма и при нас не се води "сезонна работа".
Защо не ползвате договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 - до завършване на определената работа?
Строителството сезонна работа ли е?
Не забравяйте две неща
1. В ТД трябва да посочите разпределение на работното време в рамките на деня за всеки договор.
2. По договора за доп.труд. изменение в РВ, въвеждане на СИРВ или друго - само по взаимно съгласие, т.е. винаги с ДС.
:good:
Благодаря Ви!
Пуснах го вече на два договора по четири часа.
Ако до обяд работи с багера, а след обяд шофира- да, но ако не е така - няма да свърши работа.
Толкова ли не можете да напишете нова длъжностна характеристика?
Мислите ли, че като променя длъжностната характеристика, при една проверка на пътя от ДАИ или при едно ПТП няма да има проблем, че не е назначен като шофьор? Аз мисля, че ще има.

Мисля, че на 2 договора по 4 часа ще ми е най-чистият вариант.
Благодаря още веднъж!
Е разбира се, че със заповед.
Вие ТРЗ-то ли сте?
Да, колкото и да Ви учудва това!
Тепърва започвам да се занимавам с този вид работа, а конкретно този казус ми е напълно непознат.

п.п. Ако знаех, нямаше да питам, нали?  :smile1:

Благодаря за отделеното време на всички!
л. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини.
А, това става със заповед ли?
При ПТП /не дай си боже/ ще има проблем, ако длъжността не е шофьор.
Освен това, ако по длъжност не е шофьор, при проверка ДАИ ще искат пълномощно за шофиране на автомобила
Една вътрешна заповед за управление на товарните автомобили, дали би свършила работа?
Благодаря!
Ще го назнача като багерист /това искаме да му е основното задължение/ и в длъжностната ще запиша, че по нареждане на Управителя или Ръководителя на обекта, при необходимост и при липса на работа като багерист, лицето ще има право да управлява товарните автомобили на фирмата, ако притежава необходимите категории за това.
Как мислите, така става ли?
При една проверка на пътя от КАТ или ДАИ, дали ще имаме проблем?
Здравейте!
Вариант 1: Възможно ли е да назнача на по 4 часа едно и също лице, в една и съща фирма, на длъжност багерист и шофьор?
Вариант 2: Багерист на 8 часа и пак да кара камион.
Лицето има нужните категории за багерист и шофьор.
Целта е като няма работа за багера - да кара камион с тахошайба.