Закрила при уволнение

Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;
5а. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.
(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

http://www.law-firm-bg.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1/
Не успявам вече да проследя всички новости в счетоводството... Та от кога при продажба се получава фактура?!? :blink:

Моля колегите, които задават въпроси, да ги задават коректно, защото после в комбинация с отговорите по схемата на "развален телефон" се получават много странни (меко казано) дискусии.
:good: Това важи и за отговарящите: Може, но ако до пет дни от получаване на сумата по банков път не сте получили ф-ра за стоката зада я фактурирате".

Може с допълнително споразумение да им промените /удължите/ срокът на договора. Това трябва да стане преди 15.12.2015. Подава се уведомление.
Благодаря на Пъпешче и на Светла Керчева.

В представената в Калкулаторите СИС не е предвидена подобна възможност.

Има ли утвърден образец на декларацията, която подава получателят на дохода?
Има възможност - не слагайте отметка, че сумата е изплатена през 4-тото тримесечие.
Не съм чувала за образец.
http://www.nap.bg/page?id=434
В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Авансовият данък за доходите от наем се определя от предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода и се удържа при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
Не знам за Вас, но това ТР май само ни размъти мозъците!
Аз лично, така се оплетох, че не разбрах сега какво и как ще се превежда на ЧСИ-тата.
Незнам затова питам.

Извинявам се, въпросът не е лично към Вас!
Това е молба по взаимно съгласие, в която е писано от кога иска да бъде освободен работникът!

Работодотателят е съгласен да го освободи от исканата дата.
Какво значение има на коя дата е подадена молбата?
Както по-горе написах - задавала съм си този въпрос. Реших да го задам и да си "сверя часовника".  :smile1: :smile1: :smile1:
Да работодателят знае и е съгласен, а молбата е е входирана на 21.08.2015 г. , прилагам я за да я видите
Не бяхте уточнили, че е подадена през август.  :smile1:

п.п. Едномесечното тече от 22.08.15. по мои сметки 30 дневният период изтича на 20.09.15, т.е., от 21.09.15 вече не трябва да е на работа.
Задавала съм си следният въпрос: Когато в предизвестието е указана дата и както в случая предизвестието е повече от 30 дни, какво правим? Това проблем ли е според Вас?
1. Молба на работника с едномесечно предизвестие, в която пише считано от 22.09./последен работен/ или 23.09./първи неработен ден/;
Как ще подаде молба с едномесечно предизвестие, считано от 23.09.15 и ще бъде освободено от 23.09.15?
Ако работодателят се заяде, то може да претендира за обезщетение за не спазено предизвестие от страна на работника.

п.п. Работодателят знае ли, че работникът иска да напуска?
В "Данни за заплатата" сложете отметка на "Лице без здравно осигуряване" и програмата няма да Ви начисли ЗО.
Току що се върнах от въпросното ЧСИ.
Връчих му уведомлението, за което имах 3 дневен срок за отговор /то на 112 не се отзовават така бързо - За жалост!/.
В него бях помолила да ми бъде отговорено писмено, дали трябва да се придържам към ТР №2/2013 от 26.06.2015 г. на ВКС, според което абсолютната несеквестируема част е МРЗ за страна.Отговорът беше "ДА", но УСТНО.
Т.е. всичко над 380 лв. /чиста сума за получаване/ - подлежи на запор и удръжките се правят при спазване на правилата по чл.446 от ГПК.

От ЧСИто обещаха да ми изпратят тяхно предписание как те четат закона. Аз съм им посочил брутната заплата, клас и дори им пратих примерен фиш. Ако получа такова нещо ще ви приложа примера.
:good:
Сега излиза, че каквото и да им преведеш - няма да оспорват. "Колкото повече, толкова повече", както е казал Мечо Пух.  :smile1:
Здравейте!
Днес получих писмо от ЧСИ за запор върху труд. възнаграждение на един наш служител.
След приспадане на данъци и осигуровки, служителят трябва да получи заплата примерно 450лв. Няма деца, които да издържа. В конкретният случай, удръжката според чл.446 от ГПК трябва да е 1/4.
Според ТР №2/26.06.2015 на ВКС  аз трябва да му удържа 1/4 от горницата над 380 лв, т.е. 1/4 от 70лв. или 17.50 лв.
Правилно ли разсъждавам?
Като държите да няма прекъсване и ако не е проблем, то сключете договора с първи работен ден 31.08.15
Всъщност от коя дата ще е прекратен договорът?
Даже не 31.08 ами 29.08 за да няма прекъсване. Иначе пак ще има 2 дена.
:good:
Няма как да не се получи прекъсване щом 28.08. е последен работен ден, а 01.09 е първи на новата работа. Дата на сключване на договорът и датата на започване на работа са две различни неща. За да няма прекъсване, то може 31.08 да е първият му работен ден на новото място.