Работодателят е длъжен да осигури този отпуск, съгласно чл.176 ал.2 от КТ, със или без съгласието на работника.
Скрит текст :

Писмена заповед за отпуска заменя отпадналите графици
Скрит текст :
Парични обезщетения при временна неработоспособност
Скрит текст :
Лариса Тодорова, МТСП: Промените в Кодекса на труда имат за цел да ограничат недекларираната заетост, да гарантират и защитят правата на работещите
 
Скрит текст :
Единствено се дава възможност ако работи с такива деца, съгласно чл.26 от НРВПО.
Скрит текст :
Като майка на дете с увреждане и с ТЕЛК нямам право на допълнителен платен отпуск.  :wink1:
Уточнявам го по този начин, защото има деца с увреждане без да са минали ТЕЛК.
И въпреки че децата с ТЕЛК с и над 90% са много малко, предстоят да бъдат публикувани промени в чл.9 ал.6 от КСО.
Зачитат като осигурителен стаж грижите за внуци с увреждания
Тъй като освобождаването от работа е крайна мярка, възможно е да помислите за вариантите за надомна работа съгласно разпоредбите на чл.312 от КТ.
Друг вариант е за намалено работно време. Ако детето е с трайно увреждане има право да посещава дневен център за деца с увреждания и през това време майката да идва на работа. След време може да се осигури личен асистент на детето или да посещава целодневно ДЦДУ и майката да има възможност да работи на 8 часа.
Ако детето има дълготрайно заболяване, защото те имат някакъв здравословен проблем, но не зная диагноза. Защитена ли е в такъв случай майката от освобождаване от работа. И ако е така на какво основание?
Не.
След като лекарят е преценил, че сте с усложнения и трябва да излезете в болничен сте длъжна да се съобразявате с режима.
Родителите, живеещи без брак, може да останат без детски надбавки
Цитат
От 2016 г. помощта ще се отпуска на две равни части, като втората ще се дава само ако майката запише следващ семестър.
Задбалансово отчитане на активи под прага на същественост
Цитат
Отписването на активите под прага на същественост директно на разход не противоречи на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти. Също така няма законово изискване за тяхното завеждане в задбалансови сметки, както няма и забрана.
Следователно активите под прага на същественост могат да се водят задбалансово или извън счетоводната система, например в таблици. Това означава, че ако предприятието има желание да ги заведете задбалансово, няма да има противоречия с нито един нормативен акт.

Становище № 04-19-570/ 16-11-2011 г.
Скрит текст :
Аз намерих единствено заявление за удължено работно време.
http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=61
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Цитат
Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
теди35, прочетете внимателно отговорът на НАП по въпроса в тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=10326.0
Скрит текст :
Аз също смятам, че е редно да се придържаме към Тълкувателното решение и да се актуализират запорите след него.
Ето и една друга дискусия по темата:
Максимално допустим процент на запор върху заплата

И още по темата:
ВКС отговори на 14 спорни въпроса за принудителното изпълнение
Цитат
Трета точка в тълкувателното решение е въпросът "Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата?". Отговорът в решението гласи: "Наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия не обхваща нито вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата, нито пропорционално определената несеквестируема част от това вземане". Т.е. какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници – минималната работна заплата.