Поправка: :blush:
В актуалният текст на НМЕ:
Цитат
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 3 КСО;
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137150573
колибри, аз точно затова насочих вниманието си в това изречение, защото според чл. 6, ал. 4 от НМЕ трябва да се издаде болничен лист:
Болнични на СОЛ
ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ
Цитат
Според действащата към момента нормативна уредба данъчната основа на доставките с МПС се определя по общите правила на закона и не зависи от застрахователната стойност на същото.
Аз също искам да благодаря на СК РАЛИЦА за становището и най-вече за последното изречение от него:
Цитат
В конкретния случай, самоосигуряващото се лице, което се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и не се осигурява за риска „общо заболяване и майчинство“ се счита за неосигурено лице по смисъла на чл. 12, т. 1 от НМЕ и не следва да му се издава болничен лист.
След като нямате възможност за достъп до банков служител по SWIFT-овете да Ви разясни дали изобщо могат да Ви издадат някакъв документ за разликата, спокойно на база копие на платежното на клиента и получената сума по Вашата сметка може да осчетоводите разликата като банкова такса, както е писал bobo и повече няма да занимавам никой.
maxi, трябва да се свържете с банковия служител, който отговаря за SWIFT-овете във Вашата обслужваща банка.
Да, ако е издаден б. лист се подава с Приложение 9 без право на обезщетение, защото не се е осигурявал за ф. ОЗМ. :good:
visotor, звучи като да се е осигурява за ф.ОЗМ. Ако не-плаща пълни ОВ.
visotor, а чл.2 (2), т.1 от КСО?
Именно, че не се е осигурявал за фонд ОЗМ и ако му се издаде б.л. ще е неправомерно издаден.

https://www.nssi.bg/forusers/faq/390-qesiseodd/4527-votg1
Много ви е шубе - от институциите.
За какво ще го търсят НОИ?
visotor, чл. 54 НМЕ.  :wink1:
Скрит текст :
ЗДДС. ПРАВО НА ДК ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ
Цитат
ЗДДС. Въпрос. Имам ли право на данъчен кредит за гориво по фактура на името на дружество при командировка на служител за използваното гориво, ако пътуването е осъществено с личен автомобил на служителя?

Предвид така посочените разпоредби на ЗДДС, за гориво при командировка на служител при пътуване с личен автомобил няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, тъй като текстът на чл. 70, ал. 3 от ЗДДС предвижда изключение на хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона, но не и за тази на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.

Ако въпросът се сведе до това, кога ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за гориво за автомобил, то ще е при ползването на:
- нает автомобил (лек автомобил, със сертификат N 1 или с над 5 места),
- собствен автомобил със сертификат N 1 или с над 5 места,
когато същите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
Тази статия дава отговор и на двата Ви въпроса:
Стаж за пенсия на лизинг
Цитат
 Закупуването може да стане по всяко време, но няма опция за разсрочено плащане - парите се дават наведнъж и веднага.
Предимството на висшистите и полувисшистите е, че като си „откупят“ стаж по-рано, могат да спечелят от последващо поскъпване на тази възможност.
Ето тук има отговор за Вашият въпрос:
https://old.mlsp.government.bg/index.php?section=FA2&fcat=16&page=5
Цитат
2020-02-12 22:13:10 - Таня Георгиева
Здравейте, съпругът ми работи 6 години при различни работодатели в Испания, като международен шофьор на камион. Желае да се пенсионира в България като втора категория на труд. Има 6 години в Испания като шофьор на камион и 12 години в България като шофьор на камион над 12 т. Не му достигат 3 години за втора категория. От НОИ предложиха да се вземе предвид стажа му в Испания и да се добави към българския. Обаче във всички Certificado de Empresa пише само conductor de camion internacional, а от НОИ искат да има посочено че камиона който е карал е бил над 12 тона. Повечето испански фирми вече не съществуват. А тези от които искахме да потвърдят писмено че е карал камион над 12т. не разбират какво искаме. В Испания било по друг начин. Как може да се докаже това и към кого да се обърнем. Благодаря предварително!

2020-03-30 10:30:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Испания), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на тези регламенти предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено, ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Специални разпоредба относно зачитането на осигурителен стаж са предвидени в чл. 51 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно нея, когато законодателството на държава членка поставя отпускането на определени обезщетения в зависимост от осигурителен период, придобит само от специфична дейност като заето или като самостоятелно заето лице или от дейност, обхваната от специална схема за наети лица или самостоятелно заети лица, компетентната институция на тази държава членка зачита периодите, завършени съгласно законодателството на други държави членки, само ако е по съответстваща схема или, ако това не е налице – по същата професия или, ако е необходимо – по същата дейност като заето или като самостоятелно заето лице.
В случай, че работата на съпруга ви като международен шофьор в Испания не е по схема, която съответства на първа и втора категория труд в България, е необходимо да се установи дали съответната работа в Испания отговаря на изискванията у нас за работа при тежки и вредни условия на труд. От информацията, с която разполагаме, разбираме, че испанските институции не събират и следователно не разполагат с такава информация, тъй като не е в техните правомощия. Ето защо е нужно да я изискате от работодателите, при които Вашият съпруг е работил. В случай, че не можете да се сдобиете с необходимите документи, доказващи, че Вашият съпруг е упражнявал дейност в Испания, която може да бъде квалифицирана като „същата“ или „подобна“ на тази в България, и следователно не отговаря на условията за получаване на обезщетения по специална схема, испанският му стаж все пак може да бъде зачетен за трета категория труд по българското законодателство. НА
От картотеката на В.Търново ми отговориха, че не е задължително да имам ел. подпис.
Мога да подам на място документи за явяване пред ТЕЛК. И в статията го пише.
За достъп до ел. система е ясно, че се иска ел. подпис:
https://ibd.mh.government.bg/
Имайте в предвид, че от 15.10.2020 г. вече документите от личният лекар до картотеката за явяване пред ТЕЛК се подават само електронно.
Е-ТЕЛК с електронен подпис
Достъпът до електронните услуги ще е само с електронен подпис.
Не съставяте протокол върху транспортната услуга. Погледнете чл.30, ал.1, т.2 ЗДДС.
В митническата декларация се посочва всичко.
Ето какво намерих в сайта на МТСП:
Цитат
  2021/03/04 08:54:59-ИРЕНА АБРАШЕВА-
ВЪПРОСА МИ Е ОТНОСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. ШОФЬОР С ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ НАД 12,5ТОНА ИЗЛИЗА КОМАНДИРОВКА ДО РУМЪНИЯ ЗА 2 ДНИ. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ ЗА ТЕЗИ ДВА ДНИ С ЕКАТТЕ 00000, И КАТО СЕ ПРИБЕРЕ В БЪЛГАРИЯ , СЛЕД ДВА ДНИ ДА СЕ ПОДАВА НАНОВО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ С ЕКАТТЕ НА ГРАДА В КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНА ФИРМАТА? АКО ШОФЬОРА НЕ СПАЗИ ТОЧНО ВРЕМЕТО НА КОМАНДИРОВКАТА, ЧЕСТО ТЯ СЕ УДЪЛЖАВА ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ИЛИ НА ФИРМАТА ОТ КОЯТА ТРЯБВА ДА ТОВАРИ , КАК СЕ ПРОЦЕДИРА В СЛУЧАЯ? И КАТО СЕ ПРИБЕРЕ В БЪЛГАРИЯ , АКО СЕ ПОДАВА ДС С ЕКАТЕ НА ГРАДА , СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА, АКО ТРЯБВА ДА ТОВАРИ В ДРУГ ГРАД В БЪЛГАРИЯ , КАКВО СЕ ПРАВИ ТОГАВА? С КАКВА ЗАПЛАТА СЕ НАЗНАЧАВА В ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КАТО В ОСНОВИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЛИ? АКО СМЕ ПОДАЛИ ДС И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ, НО КОМАНДИРИВКАТА НЕ СЕ Е СЪСТОЯЛА, ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ТОВА ДС СЕ ЗАЛИЧАВА ЛИ?

Отговор:
Уважаема г-жо Абрашева,
Командироването на транспортни работници, които осъществяват международни превози, се осъществява съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), освен ако не попада в режима на командироването по чл. 121а от КТ. Разпоредбите на чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането) се прилагат спрямо транспортните работници в следните случаи:
1.            При извършване на каботажни превози;
2.            При командироване в рамките на същата група предприятия;
3.            При изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка.

От изложената фактическа обстановка не може да се направи заключението, че командироването се осъществява във връзка с една от посочените по-горе хипотези. Поради това считаме, че към командироването следва да се прилагат изискванията на чл. 121, ал. 1 от КТ и НСКСЧ. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1, буква „г“ от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомление съгласно приложение 1 не се изпраща в случаите на командироване в страната или командироване в чужбина по реда на НСКСЧ.НС

Източник: https://messages.mlsp.government.bg/messages/faq.php?c=1&i=2082#ActiveCat1
Ние попитахме НАП-В.Търново за международните шофьори, които пътуват до Франция и те ни отговориха, че не трябва да се подават уведомления с код 18.
За всеки курс подготвяме заповед за командировка заедно с Удостоверение А1.
Правилно.В дневник продажби- кол.9 и 19, в СД-кл.14.
СС № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
Цитат
4.3. За сделки, които ще бъдат приключени през последващ отчетен период, курсовата разлика, отчетена през всеки от междинните периоди до периода на приключването, се определя от промяната на валутните курсове през този период.
Понякога се получават и писма от УПФ за натрупаната партида за последната година.Имайте и тях в предвид. :wink1: