По смисъла на § 1, ал. 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване “Детски заведения на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

В допълнение искам да споделя, че в населените места, в които родителите не заплащат такса за ясла, по решение на Общинския съвет имат право на обезщетение по чл.54 КСО.

Отпуск по чл.167а, ал.1 и детска ясла
Цитат
...приемането на детето в детска ясла не е основание за прекратяване ползването на отпуска по чл. 167а, ал.1 КТ.
Може да ползвате отпуск по чл.167 а , ал.1 от КТ и детето да посещава ясла.
Погледнете чл.26-30 от НМЕ.
Накратко може да работи преди раждането, ако докторът прецени, че няма риск за нея и бебето.
След раждането не виждам такава опция за Вашия случай.
Досега ОКД-5 се подаваше ако продължаваш да работиш след пенсиониране и искаш да внасяш и ОВ за ф."Пенсии".Сега отпадна това задължение за тази група лица.
Предвижда се да не се подава ОКД-5...
Колеги, ето и някои срокове:
Цитат
§ 21. Член 52з се изменя така:
„Чл. 52з. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
4. Параграф 75 се изменя така:
„§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.
...
(6) Лицата по ал. 1 – 5 привеждат дейността си с всички изисквания на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.“
Колега, предполагам, че и тази статия сте прочели на адв. Теодор Тотев. Акцентът е в тълкуване на момента какво е основанието за получаване на дивидент и тук много добре е обяснено.
За изплащането на дивиденти след новите промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой
Скрит текст :
След като имаме отговор на НАП 3_184/29.01.2020г. и УК-3 от 04.04.2011г. на МФ стъпваме на тях.
В сайта на НАП е публикувано Становище за прилагането на намалената ставка на ДДС от 9 %
https://www.nap.bg/news?id=4291
Скрит текст :
Болничен не може да се прекъсва от работодател.Нямате право да я допускате до работа по време на болничен.
Цитат
Чл. 28. НМЕ Болничен лист за временна неработоспособност след раждане се издава от датата, на която е станало раждането, като винаги се разрешават 42 дни отпуск независимо от това, дали детето е мъртвородено, починало или е дадено за осиновяване или в детско заведение на пълна държавна издръжка преди изтичането на 42-рия ден от раждането.
Може да погледнете и чл.6, ал.5 от НМЕ.
Скрит текст :
И с лека редакция.Поправих на чл.46, ал.1 и 2 от НРВПО. :blush:
Това е моят вариант на декларацията, съгласно изискванията на чл.46, ал.2 от НРВПО.
Как се прави ежедневен инструктаж на шофьори?
Цитат
Съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. «За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.”
Може да прочетете  Кратката инструкция за изготвяне и подаване на коригиращи декларации по система Интрастат от линка:
https://nap.bg/page?id=461
Може да погледнете тази НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
Цитат
Чл. 46.(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ и да продължи да ползува лично отпуска по чл. 164 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилага декларацията по ал. 2.
КСО. ДЪЛЖИМОСТ НА ОСИГУРОВКИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО
Скрит текст :
И според мен най-добре е да направите корекция на т.11.
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)
Скрит текст :
Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП
Цитат
Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда в трудовата книжка се вписват обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение, изплатени от работодателя на работника или служителя. Обезщетенията, които се дължат от работника/служителя на работодателя не се вписват в трудовата книжка.