Колеги, аз ли нещо недовиждам или ...?
Забраняват искането на ЕГН и снимането на лични карти

Единствено в чл.25г от Законопроекта се споменава, че:
Цитат
Чл. 25г. (1) Публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ се предоставя, само ако закон изисква
това. В тези случаи законът определя реда и условията за достъп с цел недопускане
неговата общодостъпност.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат
подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният
граждански номер да е единственият идентификатор за предоставяне на съответната
услуга.

Поне днес има внесен Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни за обсъждане до 14.05.:
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3467
Погледнете чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО.
Като гледам книгата Защита на личните данни се очаква на пазара през м.юни.
Цитат
Идеята на автора и на издателите е книгата да обхване не само съотносимите към темата актове на Европейския съюз, но и произтичащите от тях промени в българското законодателство. Забавата в подготовката и приемането на тези промени отлага издаването на книгата за месец юни.


Деклариране на предоставен от физическо лице заем и удържания върху лихвите по заема данък
Цитат
От 01.01.2016 г. бе въведено авансово облагане по отношение на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Според чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ паричните доходи по чл. 35 биват авансово облани с данък, в случай че платецът на дохода представлява предприятие или самоосигуряващо се лице (СОЛ). Размерът на данъка бива изчислен, като облагаемият доход по чл. 35 (брутната сума на дохода лихви, който е изплатен)  се умножи по данъчна ставка 10%. Този данък се определя и удържа от платеца на дохода при неговото изплащане.

Според чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ данъкът, който предприятието, явяващо се платец на дохода, има задължението да удържи по чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ, се внася до края на месеца, който следва 3-месечието на придобиване на самия доход. Данъкът се внася в държавния бюджет по сметката на териториалната дирекция на НАП по мястото, където е регистриран платецът на дохода.
Много често 80% от БТВ > НТВ. Ето защо аз на една таблица вадя и НТВ за последните 18 месеца и разделям на работните дни. 
Цитат
Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
Именно! Ще минат няколко месеца, докато лицето получи решението за пенсия. Отделно за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се смята датата на заверяване на сметката на НАП с платената сума за недостигащият стаж.
Според мен е малко рано за предизвестието от това, което сте написали.
Обезщетение чл. 222 ал. 3 от Кодекса на Труда
Цитат
В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
Цитат
Подписването на допълнително споразумение с титуляра, за преназначаването му на друга длъжност обосновава настъпването на условието, от което зависи прекратяването на срочния трудов договор по заместване.
Завръщането на титуляра на работа настъпва не само при възобновяване изпълнението на трудовите му задължения, но и при окончателно преустановяване на изпълнението им – напр. поради напускане, преминаване на друга работа в същото или друго предприятие и т.н. Правата на заместващия за определена длъжност са в рамките на действието на трудовия договор между работодателя и замествания. Те не надхвърлят правата на титуляра по трудовото правоотношение, а тъкмо обратно – зависят от него. Щом трудовият договор на замествания е изменен с преминаването му на друга работа, този на заместника се прекратява поради настъпване на предвиденото условие. Прекратяването на трудовия договор между първоначалните страни по правоотношението не може да се извърши без завръщане на титуляра на работа. Това изискване обаче не трябва да се разбира във формалния му смисъл. Затова са лишени от правна необходимост честите практически случаи, при които работодателят изисква от заместваните работници или служители да се завърнат на работа поне един ден, преди да бъдат прекратени трудовите им договори, с оглед изпълнение изискването на чл. 325, ал.1, т. 5 от КТ по отношение на заместниците им.
РЕШЕНИЕ № 1547 ОТ 28.09.2006 Г. ПО ГР. Д. № 3239/2003 Г., III Г. О. НА ВКС


Източник: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС ЗАВРЪЩАНЕ НА ЗАМЕСТВАНИЯ НА РАБОТА ЧЛ. 325, АЛ. 1, Т. 5 ОТ КТ
Помощ при раждане
Цитат
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.


Работно време
Цитат
Непълно работно време
Съгласно ал. 1 на чл. 138 от КТ, страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.


Писмо Изх. № 94-НН-66 от 14.05.2009 г. на МТСП
Цитат
При подневно изчисляване на работното време, дневната продължителност на непълното работно време не може да бъде по-малко от:
- 4 часа - при работно време с нормална продължителност 8 часа;
- 3,5 часа - при работно време с намалена продължителност 7;
- 3 часа - при работно време с намалена продължителност 6 часа.

При сумирано изчисляване на работното време не е необходимо продължителността на всеки работен ден да бъде не по-малка от половината от законоустановената.
В този линк е обяснено всичко.Би трябвало да имате възможност да подадете Д1 без ЗО.
Здравно и социално осигуряване на чужденец
Цитат
За чуждите граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи.
при лица на трудов договор /вид осигурен 01,02,03/ , в допълнителните параметри се слага отметка без ЗО.
Мен повече ме притеснява чл. 74 (3) от КСО.
Цитат
(Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.
Кой ще наеме човек с ментални увреждания?
Изпраните пари в световен мащаб могат да достигнат до над 1,5 трилиона щатски долара
Скрит текст :
Нов ЗМИП и нова Наредба за подаване на документи по ЗАДС
Цитат
В 5-месечен срок от влизането в сила на ЗМИП следва да се изготви правилник за прилагане на закона  (§10 от ПЗР).
В новия закон е отчетена е необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик като ключов фактор при разкриването на престъпления с оглед на възможността самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена структура. (Виж дефиницията на действителен собственик в § 2 от ЗМИП).
В § 9 ПЗР на ЗМИП е предвидено:
(1) В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на данните по чл. 63, ал. 4 в съответния регистър по чл. 63.