bobo, 2.03 бе почивен ден. Съгласна съм с мнението Ви. :good:
http://www.kik-info.com/spravochnik/calendar/2015/
Лимитът не се осчетоводява, а само усвоената и погасената част от кредита. В договорът са записани лихвените проценти и начинът на изчисляване на лихвата. В екселска таблица лесно може да зададете усвояването/ погасяването на сумите по кредитната линия, датите, дните и процентите и да си проверявате лихвата и остатъка на кредита. 
Благодаря, niniv!
Ако трябва да бъда по-ясна, въпросът ми бе за обезщетението при уволнение по чл.222 ал.1 от КТ.
Попаднах на тази тема да поразсъждаваме:
http://www.odit.info/?s=6&i=293718&f=3

 
niniv, каня Ви на кафе да обсъдим следната таблица:
http://www.tita.bg/page/314
http://www.nap.bg/page?id=466
От Указанията за Д6 за 2015 г.
6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9
(с изключение на декларираните с код 5).
Забележка.
Код 6 се попълва и за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване;
.....
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.
Днес установих, че обезщетенията за безработица се подават в отделен код 6 на Декларация 6. А аз съм ги подала с една Д6 с код 5.
Съответно трябва да подам две декларации 6 за м.08.14 г.

1.С код корекция , вид плащане 5 , правилните намалени суми по ДОО и УПФ.В ЗО нямам разлика. Посочвам ли я или остава празно поле? 

2.С редовни данни, вид плащане 6, размерът по ДОО и УПФ. Сумата за данъка за обезщетението в тази декларация ли се подава или е сумарно с данъка за заплатите с вид плащане код 8?
Питането ми е по повод писмо 20/00/1 от 02.1.14 г. на НАП с примера на първата таблица на стр.7.

За сроковете съм наясно, че са минали. :blush:
Защо не помислите за търговски пълномощник?
Търговски пълномощник (в тесен смисъл) (чл. 26 – 29 ТЗ)
Поне има изявено желание за реформи.
Калфин: Децата с увреждания са приоритет на държавата
Цитат
 "Готов съм да направим заедно целева работна група, която да приоритизира политиките за решаване на проблемите на децата с увреждания и техните семейства. Държавата трябва да обърне специално внимание на тези деца и особено на децата с тежки увреждания", каза Калфин.

Искрено се надявам само да не остане на думи...

Има идеи за спиране на течовете:
Протест в подкрепа на хората с увреждания
Цитат
Родителите искат да се създаде регистър на хората с увреждания и да има единна институция, която да се занимава с техните проблеми. Те настояват да се направят рехабилитационни центрове с екипи от специалисти, а Агенцията за хора с увреждания да заработи ефективно, а не да бездейства.

Ако се направи регистър успоредно с нуждата от лечение и терапии, веднага ще лъснат "инвалидите".
Цитат
Във връзка с обвиненията, че има много хора, които цял живот не работят и получават социални помощи, а после и пенсии, Калфин уточни: "Тези, които нямат стаж, ако нямат степен на инвалидност, могат да се пенсионират чак на 70 години – и то с ниска пенсия".

Аз каня Калфин довечера пред Президентството. Крайно време е да помисли как ще се пенсионират родителите на деца с аутизъм като мен. :(

Президентството грейва в синьо в подкрепа на деца аутисти
Нови моменти при подаване на справката по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатените през 2013 г. доходи на физически лица
Цитат
Ако обобщим всичко казано до тук, то никога не подлежат на деклариране в справката по чл. 73 ЗДДФЛ, независимо от размера им, следните доходи, изплатени на физически лица през данъчната година:
всички останали необлагаеми доходи, които не са посочени в т. 4 на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, разгледана по-горе, и не са свързани с прехвърляне на права или имущество .5

5
стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина;
http://www.clubtrznormativi.bg/kodeks-na-truda/otpusk-po-chl157-al1-t2-ot-kt-1603.html
Цитат
Работникът подава заявление за ползване на отпуска по чл.157, ал.1, т.2 КТ, заедно с документа, удостоверяваш датата, на която е дал кръв. Работодателят е длъжен да издаде заповед или да откаже ползването с мотивирана заповед.

Намерих това в сайта им:
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
Цитат
42. Ред за уведомяване на осигурителите и самоосигуряващите се лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти
...
Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или помощите се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1.
(чл. 15 от НИИПОПДОО)

И какво е виновен работника ?

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
Цитат
чл. 15 (4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в ТП на НОИ липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или помощите се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и от другите регистри.
Тук има калкулатор за лихвата:
http://www.kik-info.com/calculators/nap_interest.php

http://www.kik-info.com/calculators/law_interest.php
Цитат
Законна лихва за задължения се определя както следва:
Основния лихвен процент (ОЛП) на БНБ плюс 10 пункта, а за периодите след 01.07.2012 e основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента.