Цитат
 Ако годишната данъчна декларация бъде подадена до 31 януари на следващата година по електронен път, лицата ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

http://www.cross.bg/deklaratziya-danuchna-zapechatvane-1561372.html#.WhbBNDRpFdg
След като нямате трудов договор няма как да получавате отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по КТ.
Попитайте АСП дали няма възможност да ползвате социално майчинство за дете до 1 година.
Другият вариант е да си потърсите работа на трудов договор.
Може да погледнете т.4 от линка.
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1043
Скрит текст :
Декларация по чл.49, ал.4, т.8 от ЗДДФЛ от всички по трудов договор, които искат да ползват данъчните облекчения изредени в ал.3 от с.чл. 
Цитат
В случай че вече е представено в НОИ удостоверение, приложение № 9 към НПОПДОО, без да е попълнена банковата сметка на лицето и такава не е представяна до сега в НОИ (независимо по кой ред), е необходимо да се подаде ново удостоверение, приложение № 9 за същото лице със същите основни параметри (ЕИК, ЕГН, номер на болничен лист и период, както и пореден номер на удостоверението) с код “Представяне” и попълнени т. 12 “Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация, приложение № 1 към НПОПДОО” и т. 13 “Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:“ на раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата”, съгласно указанията за попълване на удостоверението. Другата възможност е да се представи отново приложение № 9 с код “Корекция”, с попълнени отново всички данни от раздел I “Удостоверявам следните обстоятелства”, така както са попълнени в представеното преди това удостоверение с код “Представяне”, като в съответната точка се впише новата банкова сметка.

Източник: http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/4494-vypros5
Скрит текст :
Източник: http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/4495-vypros6

Актуалните формуляри може да разгледате тук.
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
Аз чета друго.
Скрит текст :
Колеги, има ли някакви по-особени изисквания за ползване на облекчения за деца ако работник през годината е прехвърлен от една секция в друга?
И за да съм по-ясна визирам НКЖИ.
Насочвам вниманието Ви и към съдебната практика.
http://www.telk.info/2015/03/325-9.html
Evelina64, може би няма да има нови формуляри, защото съгласно чл. 22в , ал.4 и ал.8 и чл.22г , ал. 4 и ал. 7 ЗДДФЛ писмената декларация от другия родител се декларира по образец. Докато според чл. 49, ал. 4 т. 8 от с.з. няма изискване декларирането, че лицето няма публични задължения или че ще подава ГДД да е по образец.   
Лично аз смятам до 30.11. да изчакам да няма изненади и ще приложа справка от НАП на съпруга ми, защото облекчението по чл.22г не е толкова малко спрямо нетното му трудово възнаграждение.
А тази декларация не би ли трябвало да е вкарана в самия образец на декларациите, така както е вкарана декларацията от другия родител, че няма да ползва облекчението?
Мисля да изчакам в сайта на НАП да се появят нови формуляри.
Дневни пари при командировка
Скрит текст :
В Указание на НОИ Изх. No 1029-40-1563/ 17.02.2016 г. е посочено:
Цитат
Според ал. 5 от същата разпоредба, осигурителят изплаща на осигуреното лице за
първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не  по-малко  от  70  на  сто  от  среднодневното  уговорено  възнаграждение.Във  връзка  с прилагането на тази разпоредба Министерство на труда и социалната политика изразява становището,  че  нейната  редакция  “не променя характера  и  предназначението  на извършеното плащане -то продължава да има характер на парично обезщетение за времето на  отпуск  поради  временна  неработоспособност”.
Видно и от разпоредбата на чл.162, ал.3 от КТ. В този ред на мисли излиза, че е важен месеца, в който е настъпила временната неработоспособност и той се визира и в понятието "не  по-малко  от  70  на  сто  от  среднодневното  уговорено  възнаграждение."
ЗАРКОВА, ВЕРЖИНИЯ – "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ, ЗА КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДЪЛЖАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ § 220, Т. 1 ОТ ПЗР НА КСО И ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1 "ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ"
Вержиния Заркова
Публикувано в правно-информационна система Сиела
Към 25.10.2010 г.
Скрит текст :
Източник: http://www.odit.info/?s=6&i=298173&f=3
И Микроинвеста го изчислява с база първия месец.
Скрит текст :
http://forum.microinvest.net/viewtopic.php?t=11770
kris22, погледнете поста на One  в 11:58 от предната страница на темата.
Погледнете отговора на втори въпрос.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 07-00-261 от 03.11.2015 г.
Относно: Третиране по ЗДДС на доставка на услуги – превоз на стоки

Скрит текст :

И от сайта на НАП:
РАЗЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ОБЩНОСТТА