Когато лицето работи при повече от един осигурител, или е осигурено по повече от едно основание за осигуряване, то трябва да попълни и да представи по едно заявление-декларация, приложение № 3 на всеки от осигурителите или за всяко от основанията.
(чл. 4, т. 2, чл.9 и чл. 11, ал.2 от НПОПДОО)
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
Погледнете дали попадате в този случай:
Цитат
Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.
Друг вариант е представляващия и съставителят като физическо лице да съвпадат и няма да има активна отметка за вид правоотношение.
Вариантът на Lena12 ми допада повече. :wink1:
Poli52, ето къде може да намерите отговор:

1.Може ли да се прекрати или прехвърли преди детето да е навършило 6 месеца? И ако не може преди шестия месец след него може ли на бабата да се прехвърли?

Отговор:Чл.163 КТ (10) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 02.01.2009 г., предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).

2.Ако го прекратя след шестия месец ще получавам ли някакво обезщетение до 1-вата година и на каква стойност?

Отговор:Чл.163 КТ(15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или 11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Чл. 50а. КСО(Нов - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:
1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

Когато отпускът приключи.
Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
7. Обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда (при незаконно уволнение)
Скрит текст :
Според това Указание  на стр.2 раздел II не би трябвало да се попълва информация за сделката.
www.nap.bg/document?id=4500
Аз бих огледала кога е приключен месечният отчет за м.10.Възможно да е бил приключен и по-късно да е дошъл клиент и да е приключен втори път касовия апарат за 31.10.
А този отчет показва ли се в м.11? По всяка вероятност касовият апарат е приключен през м.11 и оборотът е отишъл там.
За да няма подобни разлики, изисквам месечни отчети от касовия апарат и ги следя до 14-то число, преди да пуснем ДДС-то.  :wink1:
Често се случва да получаваме фактури по-късно.Когато касаят разходи за м.г. процедираме така:

Пример 2016:
611/602- 100 лв.
602/499 -100 лв.

2017:
499, 4531/401- 120 лв.
Аз бих изготвила три протокола , за да избегна сума равна на 10 000 лв.

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
Източник: http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135718725
За справка: чл.54б, ал.4 КСО.  :wink1:
Според статията
Минимална работна заплата включва ли допълнителното възнаграждение за стаж ?
Цитат
Според Инспекцията по труда основната заплата по трудов договор, а не брутната заплата следва да се съобразява с минималната работна заплата за страната.  В същия дух са и отговорите на МТСП в раздел Въпроси и отговори:

Искаме или не- някъде там трябва да търсим.  :wink1:
НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Цитат
Чл. 10. (1) Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.
Чл. 11. Минималната месечна работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, се гарантира при добросъвестно изпълнение на задълженията и не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на работодателя. Тя е основа за определяне на минималните размери на социалните и осигурителните плащания.
Чл. 12. Установената минимална заплата за страната може да се завишава при договарянето в отраслите, предприятията и организациите. Минималната работна заплата, определена чрез договаряне, не може да бъде по-ниска от тази, определена от Министерския съвет.

Източник: http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/-551784959
Не може ли да направите приключване на деня минути преди 00:00 часа, посочен на КА?Касовият апарат е настроен да приключва календарния ден, а не смените.
Зависи дали попада в случаите на чл.54б, ал.4 от КСО.