Отговорът на НОИ: :wink1:
Прекъсва ли се неплатения отпуск след представянето на болничния лист на работодателя? След като изтече болничния лист, продължава ли неплатения отпуск?
Цитат
Условията и редът за разрешаване, ползване и прекратяване на неплатения отпуск за отглеждане на малко дете са регламентирани в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Този въпрос не е от компетентност на Националния осигурителен институт. По него може да се обърнете към Министерството на труда и социалната политика.
Ти не може да му издаваш нова ТК, след като не започва работа за първи път. В КТ е обяснен реда за издаване на нова трудова книжка от ИТ.
За да признаеш трудовия стаж и професионален опит би трябвало да изискваш УП 2 и УП3. Не бих се доверила на справка от регистъра на НОИ, разпечатана от личния компютър на работника.
В такива случаи искам от работника да попълни декларация, че не ми е представил ТК. Не е задължително, до да съм спокойна, че после няма да ме обвини, че аз съм я загубила.
Ако и при напускане не донесе ТК, издаваш приложение 2 /ако не бъркам/ съгласно Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж
Не бъркаш! Смятам, че ако се издаде Удостоверение, съгласно Приложение 2, работникът ще разбере, че друг начин няма.  :good:
Връчване на заповед за уволнение при неявяване на работа
Цитат
Проблемите възникват, когато лицето откаже да подпише връчената му заповед, или писмото с обратната разписка, или пък когато не може да бъде намерено на посочения адрес. За такива случаи няма релевантна правна уредба, поради което може да се ползва общата практика на съда. Защото ако лицето оспори законосъобразността на уволнението, възникналият трудов спор може да бъде решен само в съда.
Полина Зотева Ви отговори: по поръчки! Няма норматив!
Това е не ресторант с заложен рецептурник за определени порции.
Като материали. Все пак е автосервиз, а не магазин за авточасти, нали?
Проблемът може да е софтуерен. На мен лекар ми се оплака, че няма право да издаде болничен по друг начин.
Аз съм попълнила приходи/ разходи без ДДС.
Нямам салда, обаче както е написано Вземания/ Задължения излиза, че салдата трябва да са с ДДС.
В ЗКПО ясно е написано, въпреки че за мен по-лесно е да го начислявам текущо всеки месец:
Чл. 215. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.

Отм. вариант с изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.
Чл. 215. (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 са начислените през календарния месец разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.

delphine, погледни бланката за З А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код:
http://www.nap.bg/page?id=397
Може някоя отметка да не е отбелязана при подаването.
В отм. чл.22б, ал.2 ЗДДФЛ е посочено, че в доходите не се включва допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година. :wink1:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/02/17/2474536_advokati_zashtitiha_predlojenieto_si_da_imat_poveche/
Адвокатите казват, че между първо и второ четене на законопроекта в парламента могат да се извършат корекции по текстовете, които да изгладят противоречията в него. Готовност да изслушат аргументи на всички, които се почувстват засегнати, изразяват и от ръководството на Висшия адвокатски съвет.