Микропредприятията представляват над 90% от предприятията в България и затова обръщаме специално внимание на минималните изисквания към съдържанието и публикуването на техните отчети, когато те са съставени на база на Националните счетоводни стандарти.

По предложения на много наши потребители приоритетно за годишното счетоводно приключване на 2016 година създадохме в платформата КиК Инфо ново онлайн приложение ГФО на микропредприятие, което отговаря на изискванията, залегнали в Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети.

Цитат
Чрез приложението ГФО на микропредприятие можете да изготвите:
  • Съкратен баланс на микропредприятие;
  • Съкратен ОПР на микропредприятие.
Формите са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването.
Категорията на предприятието се определя по критериите на чл. 19 от Закона за счетоводството. Можете да ползвате следната проверка за определяне на категория предприятие по Закона за счетоводството.

Минимално съдържание на отчета на микропредприятие, прилагащо НСС
 
Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, съгласно чл. 29, ал. 4 от ЗСч. Тоест за тези предприятия отпадна задължението да съставят приложение с оповестяванията по всеки един от счетоводните стандарти. (Съгласно чл. 29, ал. 5 алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятие.)
Цитат
Това бе едно от най-защитаваните облекчения  от страна на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Асоциацията бе поканена и участва в Работната група към Министерството на финансите при транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в националното законодателство и създаването на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.

АССП представи множество свои становища и проведе редица срещи, за да убеди законодателя максимално да бъдат използвани всички предвидени в евродирективата възможности за облекчаване на отчетността на най-малките предприятия. Като несъмнен успех за АССП в услуга на всички счетоводители, счетоводни предприятия и микропредприятия бе отпадането от ГФО на въпросното задължително приложение с оповестяванията за микропредприятията.

Внимание! За първи път в българското счетоводно законодателство се дава възможност на предприятия, които не са еднолични търговци, да не съставят приложение. Това облекчение засяга най-голямата категория предприятия – тази на микропредприятията (с изключение на инвестиционните и финансовите холдингови дружества).
Съгласно т. 16.24. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 към СС 1.

Съгласно т. 20.4. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).


Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС 1. Нещо повече, съгласно т. 11.2. от СС 1 по-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.

Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове.

Кратки оповестявания под линията на баланса

Съгласно т. 24.3. от СС 1 микропредприятията могат да не оповестяват цялата информация, изисквана от стандарта, при условие че условните задължения по т. 24.2, буква "г" и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, буква "д", както и информация относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в бележка под линия към баланса на предприятието. В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал.


Всичко гореспоменато е предвидено в новото Приложение за съставяне на ГФО на микропредприятие.

Без доклад за дейността

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗСч микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс. Това не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Можете да използвате следната онлайн проверка за задължителен одит - актуализирано приложение в платформата КиК Инфо.

Може да се публикува само баланс
 
Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Предвид това, че § 3 от допълнителните разпоредби на закона, казва че микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия, то посоченото облекчение важи и за тях. Тоест микропредприятията, които не подлежат на одит, могат да публикуват само баланс.

Информация за разпределението на печалбата – незадължителна

По аргументът на противното от чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството за микропредприятията, които не са предприятия от обществен интерес, вече не е задължително да публикуват информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. Но все пак дори и за тези дружества остава публикуването на протокола с приемането на ГФО на предприятието на годишното ОС.

Срокът за публикуване на ГФО е 30 юни на следващата година, както следва:

1) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
2) за ЮЛНЦ със статут в обществена полза – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3) за останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.
Както съм написала малко по-горе в бъдеще вероятно ще включим и болнични в калкулатора.
Относно командироване на шофьори при международен транспорт: http://www.tita.bg/page/471
Това, което е написано в статията и ЗСч: "Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс."
Стъпете на писмото от МФ, прикачено в отговор 25, щом Ви устройва.
Само допълвам, че когато го въведоха това изискване в ЗСч за текста (окоро 2006 година беше) идеята беше да си променим дейността точно с този текст. Спомням си, че тогава  масово счетоводните фирми се пререгистрирахме в съда. Но щом МФ последно казва, че може и друго - значи може.  Затова от АССП питахме официално, за да е ясно.
Здравейте, тук обсъждаме ГФО по НСС, а не ГОД за НСИ. Правете разлика.

В ГОД-а за НСИ всички справки са по форма на НСИ, а не по форми от НСС. В ГОД-а микропредприятията мога да не попълват ОПП, ОСК, Справка за нетекущите ДА за 2016.

За ЕТ с оборот до 200 хил лв. формите за попълване са доста по-малко.
микро АД без дейност - без одит, съкратени ОПР и Баланс, може да не публикува ОПР и Доклад за дейността

Да, допълних и само една дребна корекция:
микро АД без дейност - може да не изготвя доклад за дейността, защото не подлежи на одит.

За решението:
Ако дружеството не разпределя печалба, няма смисъл да се пише нищо в потокола по тази въпрос. Освен това протоколите, които са само за разпределение на печалбата не подлежат задължително на пубилкуване в ТР, следователно някои акционери може да счетат, че е по-добре да се направи това решение (за дивидента) отделно от решението за приемането на ГФО. С оглед на това, че повечето хора не обичат да си публикуват доходите, освен ако не е задължително.
Най-общо за микро АД с дейност:

За одит:
Подлежи на одит.

За съставянето на ГФО:
Може да състави съкратен отчет без приложение.
Съставя и доклад за дейността, защото подлежи на одит.

За публикуването:
Съгласно чл. 38, ал. 3 ГФО и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си, но чл. 38, ал. 4 дава възможност на малките предприятия (в. т. число и микропредприятията) да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността, когато не подлежат на одит (тоест тези АД, които са без дейност).
 
Не е длъжно да публикува и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата.
теди35,
Да, отговаряте на изискванията, предлагам не сте осъждан(а).
Ще я прилагаме. Няма как. Виждам, че сте с абонамент. Планираме скоро да пуснем и допълнително споразумение към заповедта за командировка във връзка с наредбата.
Теди35, вижте изискването в чл. 18, т. 1: "да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;"
Уточнение: Посочените облекчения са за тези микро- и малки предприятия, които изготвят отчетите си на база националните счетоводни стандарти. Тези облекчения не важат за предприятията, които представят отчетите си на база на международните счетоводни стандарти. Можете еднократно (само през финансовата 2016 г.) да смените базата.

А формите от СС1 се отнасят, разбира се, за ГФО на база на НСС.
За декларирането на съставителя...
Разбирам, в редки случаи има и неудобства. В АССП преценихме, че като цяло предимствата за професията и счетоводния бизнес са повече, отколкото недостатъците.

Спазвайте ЗСч. Там ясно е казано, че физическото лице - съставител трябва да е в трудово или облигационно отношение с предприятието. Договорете се с клиента/работодателя правилно и във Ваша полза.
Да, така е. Потвърждението е в СС1 "Представяне на финансови отчети". За съкратените форми има единствено изискване да съдържат минимум необходима информация от несъкратените форми.


За баланса

16.24. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви.
16.25. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви, и по групи, обозначени с римски цифри, като вземанията по раздел В, група II от актива на баланса и задълженията по раздел В от пасива на баланса със срок на получаване или погасяване над една година се посочват отделно от тези, които имат срок на получаване или погасяване, по-кратък от една година.За ОПР

20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
20.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.Но да не забравяме, че:

11.4. Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.

Тоест без нулеви редове в ГФО.

Както и да не забравяме, че статистическите форми на Баланс и ОПР в ГОД не са ГФО по СС1.
Допълвам delphine за това, че малки и микро, които не подлежат на одит, могат да не изготвят доклади за дейността.

Чл. 42. (1) Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.
(2) Алинея 1 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микро- или малки предприятия.
Само пътните са задължителни за плащане от работодателя, когато се командироват в рамките на предоставяне на услуги.

*Не става ясно дали за командироване в рамките на предоставяните услуги питате...
Има много предложения за допълнение към този калкулатор. Вероятно един ден ще го допълним и с болничните, отпуските, трудоустрояване, обезщетения и тн., ако не създадем цял ТРЗ софтуер както е тръгнало.

Идеята на калкулатора е да дава обща представа, а частните случаи са за ТРЗ софтуера.
Разбрах какво питате. Има промяна и облекчение и в тази посока.
 
Чл. 38, ал. 5 от ЗСч:
[По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.


Тоест за микро и малки (които не са ПОИ) вече не е задължително да публикуват тази информация. Но все пак дори и за тях остава протокола за приемането на ГФО на предприятието на годишното ОС .
Шаблони на лица и фирми могат да се създават от това меню, което е достъпно от Профила Ви, като абониран: https://www.kik-info.com/danni-za-modulite/shabloni/

А шаблони с данни в приложенията се запомнят от самите приложения.
Zufi, има изисквания за представляващия счетоводното предприятия. Те са същите, каквито са изискванията за съставител ФЛ. В ЗСч е записано, в статията, която коментирате, също много ясно е написано. Има и санкции, прочетете преди да пишете.