Здравейте,
Имам нужда от вашата помощ. Прочетох вномателно чл.44 на ЗДДФЛ но не ми стана ясно в случая когато и наемателя и наемодателя са физически лица как се процедира? Внася ли се авансов данък и кой го внася , еднократно или всеки месец или е по стария ред ?

по стария ред ..
Възможно е да направите тези изчисления, като съберете данните и за двете основания и ги заложите в графите, без да маркирате отметка "Самоосигуряващо лице съм".

Общо взето трябва само към Брутна Заплата, Нетна Заплата и Осигурителен доход, които имате по ДУК да прибавите Осигурителния Доход, като самоосигуряващо се лице. Калкулаторът сам ще ви ограничи Осигурителен доход да е до 2000 лева.
Ето линк към декларацията от страницата на НАП.

http://portal.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=2759

Към всяко приложение от нея има и Указания за попълване.

А как е осчетоводен лизинга при сключването на договора?
Как са осчетоводени последващите лизингови вноски?
Лизингът оперативен ли е или финансов?
Отделно има ли плащане от страна на новия собственик към лизингополучателя?

Според мен трябва добре да се прочетат договорите преди да се мисли за осчетоводяване.
Готин въпрос.

Ако това е доход от трудово или приравнено правоотношение, то НЕ се начислява.
Ако обаче не се третира като такова, то ДА начислява се.

Съгласно ЗДДФЛ, това се третира, като трудово правоотношение, но тъй като в ЗДДС няма определение за "трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово" по-скоро би следвало да се реферира към нормативния акт, уреждащ труводите правоотношения Кодекса на Труда, според който това не е трудово правоотношетие.

Следователно ДА, начислява се ДДС.
janavodi, ще се радвам да прочета и твоето мнение.
ДОД не се ли дължи само върху получени (изплатени, начислени) суми? И не трябва ли от получените суми да се приспадат внесените осигуровки?

ДОД се дължи върху изплатени суми. Осигурителните вноски се приспадат преди начисляването на ДОД, ако изплащате тези 420 лв. като брутно възнаграждение.
Здравейте, пробвайте в раздела "Консултации към бизнесмени и граждани".
Здравейте,
Калкулатора е процес на разширение и днес към обяд тази функция ще е достъпна.
Ще има възможност и да се залагат коригиращи суми (например от болнични)
Калкулатор: Майчинство

Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.

Важно: Прочетeте указанията над калкулатора или по-долу преди да попитате. Тук коментираме само въпроси свързани с майчинството. Постове извън темата ще бъдат изтривани или премествани.

УКАЗАНИЯ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона Болнични запишете:

1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "80% - общо заболяване"
или
2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "90% - бременност и раждане"
или
3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "100% - база болничен". Този доход може да видите от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние тук: https://socialsecurity.nssi.bg/First.aspx, ако имате ПИК и въведете своето ЕГН. Указания на НОИ за получаване на ПИК: http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/980-faqbenefits14 и тук http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/42-pik

II. Ако през даден месец сте била:

1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
2. студентка
3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

то в колони Брутна и Нетна заплата запишете минимална работна заплата (МРЗ) за страната за съответния месец. Вижте Таблица с МРЗ тук http://www.kik-info.com/useful_info/mrz.php

III. Ако само част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените случая по-горе, то към двете суми Брутна Заплата и Нетна Заплата, трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от тази част на месеца.

Пример: Имате 3 работни дни през даден месец, през които не сте осигурена, следователно трябва да добавите към сумите Брутна Заплата и Нетна Заплата по (270/21)*3дни = 38.57 лева.

IV. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж, като осигурени за този риск. Към датата на раждане трябва да сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.

http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php
да, това са доставки, за които не се начислява данък и не са доставки с нулева ставка ...
Искам да попитам ще публкивате ли примерна Заповед за ползване на служителите по служебно правоотношение по Закона за държавния служител

Към момента не плануваме публикуването на такава заповед.
С други думи, ако през последните 12 месеца фирмата направи 50,000 лв от американски клиенти и 5,000 от български, нужно ли е да се регистрира по ДДС?

В този случай няма задължение за регистрация по чл. 96 (1), но виж дали не трябва да се регистрира по чл. 97а, ако примерно има определени покупки в счетоводните документи...

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

(5) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
удържането на данъка е само, когато се плаща на физическо лице...
Възможно ли е  графикът за отпуската да бъде общ за цялата фирма, т.е. цялата фирма да бъде в платен отпуск например през април 10 дни и през август 10 дни?

Възможно е. Мисля, че КТ го позволява.
По отношение на организацията на графика, в КТ няма конкретна форма и ние сме дали нашето виждане.

Моля, уважавайте форума и по конкретни казуси пишете в съответните раздели, ако желаете да коментирате с колегите.
Тук коментираме само бланките.
Не ми е ясно защо броя на дните с право на платен отпуск за годината трябва да са равни на отбелязаните в графика.Нали може до 10 дни да останат за следващата година.Защо няма графа остатък за ползване на плат.отпуск през 2012г

Не трябва задължително да са равни. Може дните отбелязани в календара да са ПОВЕЧЕ от дните с право на отпуск посочени в графата, но не може да са ПО-МАЛКО.

Това е така, защото при самото утвържване на графика трябва да се даде възможност на служителя да ползва всички дни, на които има право на отпуск. Може да има и допълнителни дни, които могат да се отразят в графика.

Относно отлагането:
По-важни производствени причини през годината, Работодателят може да отложи до 10 дни. Това става при подаване на молбата за отпуск от служителя. Ние считаме, че първоначално в графика трябва да влязат всички дни, а отлагането да се направи от Работодателя при подаването на молбата за отпуск.

Очакваме и новите промени в КТ, които се очакват в края на Януари и ако се наложи ще актуализираме графика.