Разликата му 960 и 435 е 525 лева и това е заплатата, върху която ще се внесат допълнително осигуровки и данък.

Върху тази сума, осигуровките и данъка за сметка на служителя и работодателя са около 207~210 лева. Пиша около, защото ТЗПБ в размер от 0.4% до 1.1% и се определя от дейността на фирмата. Възможно е в зависимост от стажа цифрите малко да се променят.

Ето и статичната връзка с изчисленията: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=3acb199a37918f3af34b6c96b70f79fb1819986

На пръв поглед ... Дебит 624 на Кредит 504/1 с разликата.

Аз я получавам 193.90 лв, защото курсът е 1.95583, а не 1.9558
Дано е така...

Но например има данъчни писма за ДУК, че не е трудово правоотношение по ЗКПО, защото в КТ не било регламентирано, като трудово. А ДУК и по ЗДДФЛ и по КСО се третира/облага, като трудово. 

Затова по аналогично третиране доходите на СОЛ, не би трябвало да са трудови по ЗДДС, независимо, че в ЗДДФЛ има в случаи, когато са трудови.

Но наистина е любопитно как ще подходят този път със СОЛ и ДДС, така че чакаме отговора на твоето запитване към данъчните с нетърпение :)
Но имате и други доходи - съответно подавате ГДД.

Ето вижте главата Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация от ЗДДФЛ:

Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или

2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) необлагаеми доходи, и/или

3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3Алинея 2 се отнася за получени и предоставени заеми.

Здравейте,

Да, точно така сме направили алгоритъма за изчисление в Калкулатора за обезщетение при Майчинство, защото такова е нормативното изискване.

За целите на изчисленията на дневното обезщетение стойностите, които се получават в "Сума БТВ" и "Сума НТВ", няма как да са просто сборове по колоните "Брутна Заплата" и "Нетна Заплата" за 18-те месеца от таблицата.
При разпечатване или препращане в Еxcel се появавят различни суми от изчислените с калкулатора

Здравейте,

Калкулациите са верни, но наистина при този калкулатор имаше проблем със сумите при разпечатването и препращане в Ексел.

Коригирахме го. Благодаря за коментара.
Здравейте.

Имам въпрос относно изчисляване на нетна заплата с този калкулатор, когато обаче освен основно възнаграждение има и социални, в размер на 30 % от основното възнаграждение-правилно ли е следното?:

1.събирам основното възнаграждение + 30% върху него
2.събирам основното възнаграждение + 8 % върху него-това е от стаж, като в калкулатора посочвам 0 проценти за клас
3.събирам основното възнаграждение с горните две суми, за да въведа брутна заплата

Благодаря предварително
Х.Д.

Някои социални са необлагаеми. Какви са Вашите социални в пари, в натура?


Това са ми резултатите от калкулатора http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=0ef5280522ee7df892bfa2b2a413be511770489
От таблицата виждам, че ще получавам по 18,40 лв дневно обещетение, кото е изчислено като сумата от нетните ми заплати делена на 379 дни.
Не е ли така? Моля обяснете.


Да, точно както калкулаторът го смята е.

Във Вашият случай, тъй като 90% (СДБ или ОД) > СДН ( 21.02 > 18.40 ), то за дневно обезщетение се взима по-малкото, тоест СДН или 18.40 лв.
СДН - средно дневно нетно
СДБ - средно дневно брутно
ОД - осигурителен доход

Вижте два поста по-нагоре от Вашия е цитиран чл. 49 КСО, който дава общите постановки за определянето на майчинството.

Не е възможно да Ви показва 90% от нетното, защото няма такава заложена формула в калкулатора. Дайте конкретни данни или статична връзка, в която сте направили изчисленията.
Здравейте,

По първия Ви въпрос: "Така сега към съмненията ми когато въведа съответните суми в клетките за брутна заплата и съответно за болничен имам съмнения че не ги сумира правилно смисъл ако с калкулатор събера брутната сума се получава различна от тази която изчеслява калкулатора, същтото се получава и с другите суми  възможно ли е това, или проблема е само при мен:( "

Най-вероятно питате за стойностите, които се извеждат в:    Сума БТВ    Сума НТВ    Сума ОД

Имайте предвид, че това не са сборове по колоните Брутна Заплата, Нетна Заплата и Осигурителен Доход за 18-те месеца от таблицата. Тук е включена и базата на болничния за целите на изчисленията на дневното обезщетение, като има ограничение и до максималния осигурителен доход.

По втория Ви въпрос: "И другото което искам да попитам понеже четох че 45 дневния болничен които е преди датата на термина се изчислява 90% от средния осигурителен доход  18 месеца назад, имам чувството че за този период в изчисленията нещто май не взема вярната  средно дневна сума може и да греша не сам много сигурна, а взема средно дневно нетно възнаграждение така ли трубва да бъде."

Възможно е във Вашия случай дневното обезщетение да е среднодневното нетно възнаграждение.

Вижте КСО чл. 49: Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

Леко раждане!
 :smile1:

Здравейте,

Ако питате, за това как да изключите дата, час и web адреса, то това е настройка на Вашия браузер и прочетете тази тема.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,534.0.html
ами споделете идеята и ще Ви кажем дали е правилна ...
Иначе в ООДто няма какво да се осчетоводява - вие не променяте размера на капитала.
По ЗДДФЛ - има данък върху разликата от продажна цена и цената придобиване на дяловете.
Мястото на изпълнение на доставка е на територията на България. Съгласно чл.12, ал.1 доставката е облагаема с ДДС.

Следва да издадете протокол съгласно чл.117, ал.1, т.1. Ако тази рекламна услуга е за извършване на облагаеми доставки от вашата фирма, то имате право на ДК. И протоколът се включва в дневник Покупки и дневник Продажби.
Аз мисля че не се внася ДДС за соход от личен труд. Това вече се третира като трудово правоотношение независимо че не е по КТ.

важното е данъчните как го третират...


      Здравейте,

   Искам за допълня въпроса,ако собственика на ЕООД-то е пенсионер, не е на договор за управление,няма назначен управител и не    желае да са осигурява,  освен задълителните здравни осигуровки?
     
     Благодаря!

не се разбира много добре въпроса, но ...
ще се осигурява здравно, за доход до 2000 лева - предполгам за това е питането
Удържа се данък само на физ.лица. Щом издава фактура и даже има ДДС значи договора не е с физическо, а с юридическо лице. Тогава авансов данък не се удържа

Има и физически лица регистрирани по ЗДДС, разбира се...
Здравейте  !За да не пускам друга тема ще попитам тук ! Жена ми е осигурена на 360лв. ползвах калкулатора на Вашия сайт и се оказа че по време на майчинството ще и изплащат около 300лв месечно ! Има ли смисъл да я осигурявам в друга фирма на по всисока заплата ? И изобщо ще има ли някаква полза от това след като до раждането остават 8 месеца ? Мислех си за допълнителни осигуровки върху 600лв. Какво ще стане ако тези 8 месеца и внасям осигуровки върху тази заплата ? Благодаря !


Няма да може да работи цели 8 месеца, защото тя ще излезе месец и половина преди термина в болнични. Заложете датата на термина в Калкулатор Майчинство, за да видите кои месеци влизат в базата за изчисление на обезщетението и вижте колко месеца са, ако например я назначите сега. (около 6 са)

Ползвайте Калкулатора Заплата , за да изчислите каква е месечната сумата на осигуровките, ако бъде назначена при втори трудов договор.

След това може да видите при по-големия осигурителен доход за съответните месеци с Калкулатор Майчинство какво ще бъде евентуалното по-високо майчинство, като заложите новите данни и го сравните, като обща сума със стойността на общото майчинство, ако не я назначите.
Здравейте,

Когато сте била цял месец в болничен, попълвате само в графа Болнични - сумата, която сте получи от НОИ. В Бруто, Нето и Осигурителен доход не попълвате.

По принцип, когато прави изчислението на осигурителния доход, калкулаторът включва и базата за болничния, затова не бива да преписвате осигурителен доход в колона осигурителен доход независимо, че го виждате в сайта на НОИ, защото ще се натрупа двойно.

В последстие ще опишем частните случаи, за които има въпроси и не е ясно как се попълва калкулатора. Ако се наложи ще променим и графите за по-голяма яснота.