Не сме променяли начина на печатане. Как го разпечатахте миналата година?
Честит рожден ден!
Здраве, любов и много хубав празник!
 
 :flower:
По първия въпрос: Да, трябва да се регистрирате. Ето още информация, относно свободната професия:

В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ. Регистрацията трябва да се извърши в срок от 7 дни след започване на самата дейност.
А за да извършвам тази работа длъжна ли съм да се регистрирам като свободна професия?

Трябва. Чуждата фирма едва ли, като възложител ще Ви осигури в България. А доходът Ви определено е доход от трудова дейност и затова върху него се внасят осигуровки тук.

За ДДС разбирам - да, ще се регистрирам, но плащам ли аз ДДС върху сумите, които ще получавам - защото, както казахте по-горе - "За доставките Ви не се начислява ДДС върху тях" - т.е. само имам регистрация по ДДС, но това не ми се отразява на дохода, така ли да го разбирам?

Да, макар и не точно зададен въпрос . Това "но плащам ли аз ДДС върху сумите, които ще получавам" -  Принципно, ако вие начислявате ДДС, то клиента Ви го плаща на Вас. Но както и горе вече беше обяснено доставката на услуга с място на изпълнение ЕС не се облага с ДДС тук в България.
Честит Рожден Ден и от мен!
Здраве и късмет :)
zlat61
Няма такова нещо.
За счетоводно дружество:
Прилагаш актуално състояние (може принт от сайта на ТР, заверено "вярно с оригинал")
Прилагаш решение ОС или ЕС за приемане на Правилата.
Прилагаш придружително писмо, като лице попадащо в обхвата - чл. 3, (2) т. 31 ЗМИП
+ Прилагаш самите Правила

Тези неща се изпращат на адреса на ДАНС.
Що е то идентифициране на клиенти според ЗМИП?

Чл. 6. (1) Идентифицирането на клиентите и проверката на тяхната идентификация се извършват:

1. за юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;

2. за физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец - и чрез представяне на документите по т. 1.

(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) От документите по ал. 1, т. 1 и 2 се снема копие, освен ако данните, съдържащи се в тях, се отразяват точно в други документи, съставяни от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, и се съхраняват при условията на чл. 8.

(4) В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
Да, Приложение № 5 - отпада в този случай :)
Гледей така на нещата ... Важна гилдия ще сме щом ще ни обучават специално и СПЕШНО. ;D
Най-готиното, че е обученията ще са след крайния срок за подаване (11.12) :) тоест на 15.12 и 16.12 ...
И с фирма и без фирма регистрация по ЗЗДС щом ще оказвате услуга на фирма от ЕС, ако не по желание, то по чл. 97а ЗДДС е задължителна.  За доставките Ви не се начислява ДДС върху тях.

Ако работите, като фирма. Предимството е че може да спестите осигуровки. Но пък трябва да се води счетоводство.

Ако работите, като физическо лице, то нямате задължение да водите счетоводство, а само данъчна декларация на края на година се подава.

Данъкът, като дружество е 10% и данъкът, като физическо лице е 10%. В първият случай обаче приспадате разходи по документи, а във вторият случай приспадате 25% нормативно признати разходи.

Осигуровки: Ако сте фирма, може да се осигурявате като самоосигуряващя върху 420 лева. Вижте този калкулатор и изчислете осигуровките: Калкулатор самоосигуряващо се лице

Ако сте, като физическо лице се осигурявате върху целия доход, но максимум върху 2000 лева на месец.

Дайте по-конкретни цифри за приходите и разходите Ви и да смятаме.
ДАНС обучава счетоводители да търсят мръсни пари

ДАНС спешно ще организира обучения за счетоводители. Това стана ясно след среща на депутати с ръководството на агенцията.

Обученията се налагат заради приети през лятото промени в два закона - за мерките срещу изпирането на пари и за мерките срещу финансиране на тероризма. С тях счетоводителите се натовариха с нови функции - да следят за мръсни капитали и при съмнения да сигнализират в ДАНС.

До 11 декември тази година всяка счетоводна къща, както и самостоятелно действащи лица трябва да приемат вътрешни правила и да ги изпратят за одобрение в ДАНС.

Оказа се, че много счетоводители са недоволни от новите задължения. Интернет форуми се напълниха с въпроси относно прилагането на закона. Неяснотите продължават, въпреки че на интернет сайта на ДАНС са качени ясни и подробни критерии, по които счетоводителите ще душат за съмнителни сделки, операции и клиенти.

За да разяснят темата, от ДАНС ще проведат курсове на 15 и 16 декември т. г. Те ще са в шест града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен.

С промените в закона счетоводителите и частните съдебни изпълнители се присъединиха към 30-те гилдии, които следят за съмнителни капитали, в това число нотариуси, брокери на имоти, банки, застрахователи, обменни бюра. В ДАНС докладват и институции като БНБ, Агенцията за приватизация, Националната агенция за приходите и агенция “Митници”, Централният депозитар.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1125987

 ;D
Трябва да сте член на АССП. Това е от сайта на АССП.

"Присъединяване към Единните вътрешни правила приети от УС на АССП
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от ЗМИП към Единните вътрешни правила, приети от Управителния съвет на АССП, могат да се присъединяват единствено членовете на Асоциацията (чрез декларация Приложение 5 към Правилата). Всички други фирми, които желаят да се присъединят към Правилата, следва да се кандидатират преди това за членове на Асоциацията - редовни или асоциирани.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация."
Ето ги и правилата на АССП, към които ние се присъдинихме.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1562
Прикачам правилата, към които се присъединихме ние.

ЕДИННИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО
ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.З, АЛ. 2, Т.31 ОТ ЗМИП

Одобрени със Заповед Nо З - 2751/ 24.11.2011 г
от Председателя на ДАНС със Заповед Nо З - 2751/ 24.11.2011 г

Засега, няма как. Но пък можете да се информирате за Правилата ни  :icon_idea:
Благодаря ви, много сте мили!
 :thankyou:
От това, което написа, ако съм го разбрала правилно: "Сега фирмата си е върнала някаква сума, но не самите физически лица. Застрахователя е превел в сметката сумата, без облагане." ми прилича на осчетоводяване на приход, така че тази сума, така или иначе ще влезе в данъчната основа за облагане с данък. Например: Дебит Банка / Кредит Приход
Не е така, МамаБожка. Имат си отдел, който се занимава с нас и си следват някаква политика.

Според мен, след като им написахме мотивите си от АССП, че не могат така да ни отказват правилата, ако не съвпадат с техните "примени" ще одобрят и други правила.

Както вече написах, правилата на АССП (в чието писане участвах) са одобрени от ДАНС и чакаме официалната заповед на Директора на ДАНС. Тях сме ги преработили така, че да не рапортуваме легални операции ненужно. Ще ви дам повече инфо, като излезе заповедта официално.