1. Има значение. Разделете сумата по месеци и ползвате калкулатор Гр. Договор, за да си изчислите по-точно сметките за всеки от двата месеца.
2. Възложителят ще сключи дотговор с всяко от лицата. Съпругата ви не може да приспада разходи в данъчната си декларация по описания от Вас начин. Тя ще ползва НРП 25% на нейния доход.
Здравейте,

След 01.09.2011 размерът на обезщетението за майчинство за първата година не може да бъде по-малък от МРЗ, тоест 270 лева. Но размерът на обезщетението за майчинство за втората година все още е 240 лева.

Това е така, защото размерът на обезщетението за майчинство за втората година се регламентира в Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (чл. 11). Въпреки, че размерът на това обезщетение негласно е обвързан с минималната работна заплата, то с промяната на МРЗ не беше актуализиран Закон за бюджета на ДОО. Той е все още 240 лева.
Да, така е.
Върху по-малкото от двете се изчислява: Осигурителния доход или средно дневното нетно възнаграждение се изчислява.
Здравейте,

Започвам отговорите подред на номерата:
1. Не е задължително
2. С договор за възлагане
3. Зависи каква форма сте избрали

a) Ако е с граждански договор и не е самоосигуряващо се лице, то нормативно признатите разходи са 25%. Възложителят удържа данъка, след придсадането на НРП, доосигурява я до 2000 лева и издава СИС в 2 екземпляра по този формат: http://www.kik-info.com/calculators/civil_contracts.php. Тя трябва да подаде годишна данъчна декрация и подава единия екземпляр от СИС приложено.

б) Ако е самоосигуряващо се лице с ЕИК, то тя се самоосигурява до 2000 лева. В този случай авансовия данък се внася от нея на тримесeчие. И съответно пак подава ГДД.

От нейна гледна точка мисля, че е по-изгодно да е вариант (а), защото в този случай една част от осигуровките ще се поемат от възложителя. Дайте реални цифри, ако искате да го проверим с калкулаторите и при двата варианта.

Трябва да се внимава за:
1. Ограничението при разплащането в брой до 15 000 лева (като не може да раздробите на части под 15 хил. в брой)
2. Дали няма да надвишите, задължителния оборот за регистрация по ЗДДС, който е 50 000 лева.
 ;D Е, къде изпрати жената да чете КТ + една камара други документи ...

Да си го кажем направо: По-скоро не може.
Чл. 272. (1) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
1. получени аванси;
2. надвзети суми вследствие на технически грешки;
3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;
4. (нова, ДВ, бр. 28 от 1996 г., в сила от 01.03.1996 г.) осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 28 от 1996 г.) запори, наложени по съответния ред;
6. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5, ДВ, бр. 28 от 1996 г.) удръжки в случая по чл. 210, ал. 4.
(2) Общият размер на месечните удръжки по предходната алинея не може да надвишава размера, установен с Гражданския процесуален кодекс.

Но има варианти, да регламентира изплащането или не изплащането на допълнители бонуси с непостоянен характер.
Здравейте,

Предстои актуализация на тази бланка и ще добавим такъв ред.
Здравейте,

Не става ясно дали месечният наем е 7000 лева или сумата за тримесечието е 7000 лева. Не става ясно и дали тази договорената сума е със или без ДДС, но принципът за изчисление е следният:

Наем: 7000 лева без ДДС
Нормативно признати разходи 10%:    700 лева

Данъчна основа по ЗДДФЛ: 6300 лева
Удържан Данък: 630 лева

Данъчна основа по ЗДДС: 7000 лева
Начислен ДДС: 1400 лева

Общо за плащане към наемодателя: (7000-630) + 1400 = 7770 лева

Ето и често задавани въпроси от страницата на НАП по темата: http://portal.nap.bg/ospage?id=269

Трябва да имате предвид следното:

1) Плащането трябва да е по банков път, тъй като сумата на наема по договора ще надмине 15 000 лева, което е ограничението за разплащане в брой.

2) Трябва да издадете на лицето сметка за изплатени суми. Може да ползвате бланката от тук http://www.kik-info.com/calculators/naem.php
Здравете,

Отчитането на стоките е уредено в Счетоводен Стандарт № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ.

Съгласно т. 9 и т. 10, изписването на стоките може да бъде по един от следните методи:
1. Конкретно определена стойност
2. Среднопретеглена цена
2. Първа входяща - първа изходяща
3. Последна входяща - първа изходяща

Стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно определената стойност (1), когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти.

Всички тези методи предполагат и количествено отчитане, а не само по стойност. Освен това в практиката при резивии изискват справка за стоков поток, която справка съдържа и количествата.

Съветът ми е да работите със складов софтуер и от него да следите, както движението на стоките, така и стойността за изписването. Съответно тези стойности трябва да влязат в счетоводството на фирмата, без да е необходимо отново количествено въвеждане. Така при една ревизия винаги ще можете да направите необходимата справка.


1450
Малко късно се включвам, но в К и К Инфо има модул и за тази проверка.

ПРОВЕРКА ЗА МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКА НА УСЛУГА, СЪГЛАСНО ЗДДС

http://www.kik-info.com/check/check_place.php

Ако поставите данните си Проверката, то тя ще ви даде отговора за мястото на изпълнение.
Здравейте,

Накратко: Сумата е облагаем доход за лицето и съответно се включва във ведомостта и се обрага с ДОД и осигуровки. Не е социален разход и не се облага с данък върху социалните по ЗКПО.
 
Ето една много добра и подробна статия на Людмила Мермерска (в последната част е описан и Вашия случай) http://otgovori.info/obleklo-danyci/

Над калкулатора пише:

В колони Брутна и Нетна заплата запишете минималната работна заплата, ако през даден месец сте била:

1. не осигурена за общо заболяване и майчинство
2. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
3. в отпуск за отглеждане на малко дете или
4. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
За всички периоди се указва брутна заплата, нетна заплата и осигурителен доход. Ако имате болнични в някой период, то действате съгласно указанията над калкулатора. Когато сте в болнични, сте осигурена на дохода от който е изчислен болничния. Относно "доосигуряването" по време на болничния мисля, че законен начин няма - Вие по време на болнични не би следвало да работите или?
Здравейте и благодаря за коментарите.

Ще прегледаме всички предложения при бъдещите разширения на сайта и опциите на калкулаторите.
Болнични не сме предвидили, тъй като счетохме, че в повечето случай тези суми се изчисляват от ТРЗ програмите.

1. Договорните отношения между наемателя и наемодателя за безвъзмезден наем ли са?
Ако е така, то мисля че има отклоненение от облагане при свързани лица ... Естествено и ДДС по пазарни цени за наема трябва. Съветът ми е да има договор и да тече по него наем с фактури и всичко останало, като при не свързани лица.

2. Тази инсталация и газовите уреди само наемателя ли ги плаща?
Ако е така заведи го като ДМА при наемателя, ако е над прага на същественост, в противен случай като разход по 601. При напускане на сградата преди изтичане на 3 години ще трябва да си начислите ползваното ДДС (виж ЗДДС има точно такава клауза). Относно платените суми може двете страни да договорят, че наемателя покрива разхода за инсталацията на газовите уреди срещу приспадане от наема, като при напускане ще си остане собственоста на наемодателя, защото е трайно прикрепена. Сътветно при напускане евентуално при отписването на ДМА-то ще има малко отписана балансова стойност, ако не е амортизирана изцяло.

Най-общо действайте, като не свързани лица и документално и реално.
Какви са услугите и къде е мястото на изпълнение, съгласно ЗДДС?

Виж това указание от сайта на МФ  http://www.minfin.bg/bg/documents/?cat=-1&vid=5&dq=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9  ... в тази част най-долу:

"6.   Изплащането на дивидент за сума, равна или надхвърляща 15 000 лв. също попада в ограниченията на ЗОПБ и следва да извършва чрез превод или внасяне по платежна сметка.
В случая приложение намира чл. 3, ал. 1, т. 1 от закона. В тази връзка, ако размерът на изплатения дивидент въз основа на решение на общото събрание на съдружниците е равен на или надхвърля 15 000 лв., то за същия възниква задължение да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка. В друг случай, когато на съдружник е изплатен дивидент три пъти в годината (на обща стойност 30 000 лв.), съгласно три различни протокол-решения на съдружниците и в случай, че сумата на всяко едно от плащанията (предвидена в съответното решение на общото събрание) е в размер 10 000 лв. (т.е под прага от 15 000 лв.), то всяко едно от плащанията на дивидент не би следвало да се разглежда като част от обща парична престация, тъй като всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците."


И се опитай да разбиеш протоколите и плащанията на 4 пъти ...
Здравейте,

Можем да разберем, ако знаем сумата на болничните, които бихте получили от НОИ за октомври и ноември. Засега нямаме такъв калкулатор за болнични.
Събират се осигурителните доходи и заплати и се поставят в полетата брутна, нетна заплата и осигурителен доход. 90% няма общо с втория трудов договор.