Katya, и аз съм на това мнение, само че мисля, че като им издадем на лицата служебна бележка с "облагаем" доход, а в таблиците по тримесечия в декларацията, която попълват е "придобит" доста хора ще се объркат.

Зорко око и веднага сте забелязала... :) Табличките под приложенията от Декларацията по чл. 50 е за придобит доход по тримесечия, а в самата служебна бележка предприятията ще попълват облагаем доход по тримесечие.

Значи имаме недомислена работа и обратен ефект, ако идеята е била по-лесно попълване от самото лице и формално засичане на дохода между служебните бележки издадени от фирмите (без да се мотаят и гледат в СИС-овете) и декларацията на физическото лице. Защото, така или иначе само Служебната бележка се прилага към декларацията, без СИС-а.
Стигам до извода, че този НОВ образец на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 трябва да се издаде от платците на доходи по чл. 29 или 31 за доходите през 2013 година за всички лица, на които са изплатили доходи по граждански договори и доходи по договори за наем през 2013 година. Един вид идеята е да обобщим доходите на гореспоменатите в една служебна бележка на всяко лице, за да си попълят по-лесно личната данъчна декарация за 2013 година и по-специално тези две приложения:

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго
Знам, да. И аз по-горе съм копирала същия линк от Новините на НАП.

Досега Служебната бележка по чл. 45 (4) вървеше в комплект със СИС. Сега виждам във файла http://nap.bg/document?id=4425 от новината на НАП само служебна бележка без СИС за 2014.
Не, за линка на служебна бележка по чл. 45 (4) от имейла - проверих и това изобщо не е обновен документ. Това е линк към служебната бележка и СИС за 2013 година, защото в жълтото поле във файла пише "За 2013 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2200 лв".

Предлагам този мейл от НАП да го игнорираме. Не е верен. Да се ориентираме по новините от сайта на НАП и качените документи за 2014 (още ги няма обаче).
Намерих си имейл от НАП от 22.12.2013. Копирам го.

Ako ne chetete kirilica, otdolu sushtiat text e na latinica

Обновени документи
*   Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ http://nap.bg/document?id=3338
*   "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ" http://nap.bg/document?id=3311
*   Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ http://nap.bg/document?id=3339
*   Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ) http://nap.bg/document?id=2748

Новини
*   Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове http://nap.bg/news?id=1764
Тоест НАП са изпращали бланките по имайл, като прикачени файлове или са дали линк към сайта на НАП?

Защото аз мисля, че говорим за тази новина от страницата на НАП: http://nap.bg/news?id=1766

И по-специално за служебна бележка по чл. 45 (4) от новината: http://nap.bg/document?id=4425

Моля те, виж си хубаво имейла и кажи Служебната бележка дали съвпада с качена на сайта на НАП. Има ли СИС и за коя година е?
Привет, ще ги гледам ги и аз сега по-подробно.

А къде е сметката за изплатени суми? Отпада ли? Досега вървяха в комплект...

чл. 45 (4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
НАП са бързи тази година :)

Дано и с другите декларации са така...
Дано и с КО бързо да си напаснат нещата.
Дано и при равнението на Д1 и Д6 да нямаме проблеми.
Надявам се НАП да е добре подготвена за новите промени тази година, за да не стане, като миналата година, когато в началото на януари връщаха Декларация по чл. 55, защото не бяха чували за нея.

А нас ни чакат нови режими и документи + годишно приключване :)
Здравейте,

Да, ППЗДДС вече е обнародван в ДВ брой 110 от 21.12.2014: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=81407

Да, ще се наложи актуализация на счетоводния софтуер, но чак след 15-ти януари 2014. Приета е промяна в структурата на файловете за дневниците по ЗДДС и генерираните данни за СД и дневници по ЗДДС. Тези новости трябва да бъдат отразени във функционалността и валидационните правила на счетоводния софтуер.

От проведена среща между софтуерни компании и екипът на НАП на 20.12.2013 г. в зала 610 в 10 ч. в сградата на Централно управление на НАП – бул. „Дондуков“ 52 стана ясно, че:

1. След 01.02.2014 файловете за СД и дневниците по ЗДДС следва да бъдат генерирани и подадени в новата структура.
2. НАП ще пусне новия си софтуер за ДДС чак след 15-ти януари 2014
3. Подаване на ДДС-то за месец декември на 2013, което се подава до 14-ти януари 2014 ще бъде по стария формат и на стария софтуер (стария - в смисъл досегашния).
Прикачам материал, предоставен от Тошко Поптолев за публикуване при нас на тема "Обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно".

В ДВ брой 110 от 21.12.2014 е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=81407
Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове
21 Декември 2013

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отнесено плащането  за осигурителните вноски за ДОО, самоосигурявнащите се лицата, задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното ведомство.

Промяната е направена във връзка с изискването на осигурителното законодателство вноските за държавното обществено осигуряване да са внесени от самоосигуряващите се, за да могат да породят осигурителни права. По този повод и поради поредността на погасяване на публичните задължения, въведена от началото на 2013 г. би могло да се стигне до случаи, в които самоосигурявнащите се лицата със стари данъчни задължения извършват плащания, но сумите погасяват техните по-стари дългове, като текущите задължения за осигурителни вноски остават неплатени. След подаването на заявлението сумите ще могат да постъпят за погасяване на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за подаване на заявления за промяна на реда за плащане може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

http://portal.nap.bg/news?id=1764
В Държавен Вестник, Брой бр. 109 от 20.12.2013. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С § 16 се прави изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2014.

В чл. 201 се изменя се заглавието:
Деклариране на данъка. Удостоверение за удържан данък върху доходи на чуждестранни лица. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен

В чл. 201 се създават нови ал. 5 и 6, както следва:
(5) С декларацията по ал. 1 лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3 предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за целите на автоматичния обмен. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година.

(6) Редът по ал. 5 се прилага и от чуждестранни юридически лица, които реализират доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез място на стопанска дейност в Република България.

Предвидени са и съответните санкции във връзка с новите изисквания на чл. 201, ал. 5 и 6, като се създава нов чл. 262а.

Чл. 262а. (1) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни се налага имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

(2) За нарушения по ал. 1, извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер до 500 лв.
В Държавен Вестник, Брой бр. 109 от 20.12.2013. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С § 15 се прави изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014.

1. Създава се чл. 73а:

Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен

Чл. 73а. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

(2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 – 3.

(5) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(6) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 – 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията по ал. 1 – 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.“

Предвидени са и съответните санкции, като в чл. 82, ал. 1 след думите „по чл. 73“ се добавя „и 73а“.

Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
В Държавен Вестник, Брой бр. 109 от 20.12.2013. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С § 8 се прави изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014.

Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

Чл. 22б. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.

(2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

(3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.
Втори път Ви правя забележка - не разводнявайте темата и пишете по същество.

Обстановките ги разведрявайте и разводнявайте в Говорилня или в Свободна зона. В темите не е мястото. Лични обяснения за правилата тук не правя.

Правилата на форума са написани много ясно и конкретно, затова разяснения по тях не смятам, че са нужни. За последен път Ви призовам да ги прочетете внимателно и да ги спазвате, ако смятате да участвате във форума на КиК Инфо.
slavitb,

В този форум не се толерира разводняването и оспамването на темите. Ако Ви харесва такова поведение, знаете има друг форум, в който добре се справят с това.

В последствие евентуално ще изтрия коментара Ви, като Ви моля любезно да не продължавате в този дух.

Моля, уважавайте другите участници във форума, като при публикуване се съобразявате с Правилата на форума: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3


Предупреждавам, че ще трия всеки коментар, който разводнява темата и е в разрез с правилата на форума и добрия тон.
Прав(а) сте, че трябва така да бъдат направени нещата, че да "няма субективизъм и човешка намеса в решението за това кой трябва и кой не да бъде вписан в Регистъра".

И разбира се, че не е трудно да се направи Регистър, като софтуер. Също така и чл. 35 може да се прецизира съвсем ясно. И добри процедури могат да се направят, така че да е лесно за всички - съставителите на ГФО, НАП, ТР, бизнеса... Всичко това е въпрос на воля. Ако има - ще се направи, ако не - няма.

Обаче съвсем категорично съм против да се прави нов ЗСч, чрез който ще ме задължат да губя време и пари за изпити и курсове, които да ме подготвят, като ученичка за подобни измислени изпити. И най-важното - от това не вярвам счетоводната ми практика да стане по-добра и по-полезна за клиентите ... или за НАП дори.
Много съм против "еснафите" в 21в. в  България. Искам да работя, без да се налага да плащам за това на организации с частен интерес. Ако НАП или друг държавен орган иска да ме контролира - няма проблем, да заповяда.
Адмирации, че следите всяка стъпка на кандидат-сертифициращите организации, но мое мнение - такива не трябва да има. Ако трябва чл.35 да се прецизира, да се "затягат" критериите - ОК, но участници на счетоводния пазар да ми дават правото да работя като счетоводител - НЕ.


Добре, това е Вашето мнение.
Katya, след последния Ви пост аз едва ли не започнах да се чувствам виновен, че не следя фейсбук групите на счетоводителите и т.н. Всъщност фейсбук почти не ползвам, заради огромния времеви ресурс, който поглъща. Дискусията, в която пиша  съм я прочел и така формулирано мнението Ви не го видях. Както и да е, време за непродуктивни спорове нямам.


Виновен?! Чак за вина да говорим - мисля, че е прекалено... :)

Оставяме Фейсбук на страна тогава, щом Вие нямате време за него. Но Вие се включвате в тук в дискусията, в която аз и други колеги сме изказали мнения. Предполага се поне да прочетете и да се запознаете с мнението на участниците и кой каква позиция има. Защото моето време, също като Вашето е лимитирано, но Вие предполагате, че аз трябва да имам време да си копирам, мнието на всеки, който ме попита.  И да, мнението ми е съвсем ясно написано, но ако Вие имате проблем с разбирането или интерпретирането на текст на български език, то аз не мога да Ви помогна.

Зад този "регистър" прозират интереси на АССП, т.е. пак някой да вземе едни пари, пак такси за регистрация, ежегодни такси и др. подобни, мое мнение - не ангажирам никой.
Ако  НАП и ТР имат нужда от регистър на съставителите на ФО, то да си го изградят те. Както КФН има регистри със застр. агенти, застр. брокери, актюери и т.н.
Ако липсва контрол по прилагането на една норма,то  проблема не нито в нормата, нито в подлежащия на контрол, а в контролиращия орган.

Относно внушенията, които се опитвате да направите, ще Ви успокоя. Не само АССП иска Регистър.

Оказва се, че НЕЗАВИСИМО една от друга няколко организации и дори независими счетоводители са писали до институциите за Регистър на съставители по чл. 35. Ето Съюза на счетоводителите също са писали, АССП - също, групата от колеги от account-bg.info. Явно големи групи искаме Регистър. Просто трябва да се обединим около тази идея и да искаме нормативен Регистър към Агенция по вписвания ли да е или към МФ или към която и да е подходяща институция, която може да го администрира.

Ако и Вие имате предложения, то излезте с името си правете предложения пред съответните институции. Това е начинът. Нашите колеги го правят. :)