Мда, тъпо, но факт.
Привет, отново. Говорихме пак с НАП. Те не приемат, че с неплатено основно трудово възнграждение по ДУК не се увеличава финансовия резултат, въпреки промените от 01.01.2014 във въпросните членове. Затова оставаме на старото третиране. Тъпо, че на семинар одиторска фирма, говори друго.

Тоест това горе на ТИТА от 2009, което алфа е публикувала е актуално и сега.
Вероятно сте с ТРЗ Микроинвест Про, защото мисля, че няма няма да актуализират вече ТРЗ микроинвест .

Местя темата в новия раздел Счетоводен и ТРЗ софтуер.
Това поне беше мнението на одитори, чиито семинар колегите ми посетиха тази година. Но днес пък от НАП методология неофициално казаха, че се преобразува ФР и с неплатените ДУК.

Най-добре да направим запитване.
Допълнителният бонус по ДУК не е определен, като задължителен с нормативен акт, затова с него трябва да се увеличи финансовия резултат.
Това от ТИТА е старо (от 2009).

Има промяната в чл. 42, ал. 2 от ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г. В т.1 е премахнат текста "определено с нормативен акт", като остава само текста "основно трудово възнаграждение".  И според едни от oдиторите, чиито курс посетиха колеги, това означава, че въпросното увеличение на финансовия резултат не се отнася за разходите, представляващи основно трудово възнаграждение по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31.12 и са по ДУК, тъй като по ЗДДФЛ (доп. разпоредби, т. 26, буква "з") ДУК е трудово правоотношение. Но ако има например начислен и неплатен допълнителен бонус по ДУК, които не е определен като задължителен с нормативен акт (тоест не е чл. 42, ал. 2, т. 2) то този бонус участва в увеличението на финансовия резултат.

ЗКПО

Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;
2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;
3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт;
Не, облекченията за децата ще са декларациите за 2015, тоест догодина.
УП3 е документ за осигурителен стаж, а УП2 е документ за осигурителен доход. Според промяната, такива документи се издават от работодателя по искане от осигуреното лице. Преди работодателят беше задължен да ги издаде в 30 дневен срок от прекратяването, независимо дали лицето ги е поискало. Разбира се, работодателят може да ги издаде и по своя инициатива.

Нов текст от 2015г
КСО чл. 5 (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.

Предишният текст:
КСО чл. 5 (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения-в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
2. по искане на осигуряваното лице или негов представител-в 14-дневен срок от искането.
Здравейте, моля да изпратите бланката, която излиза по този начин, за да проверим. Изпратете на office@kik-info.com. Преместихме сайта на нов сървър, заради увеличения трафик и е възможно временно да има проблеми.
Тема за въпроси за данъчния финансов резултат и приключване 2014
Здравейте, календарът вече може да се печата през PDF.
Календарът вече може да се печата през PDF.
Във връзка със зареждането за собствените нужди и промените в чл. 118 от ЗДДС, в сила от 01.01.2015, днес през деня на сайта на МФ са публикували ПРОЕКТ на НИД на Наредба № Н-18 и МОТИВИ съм него.

С измененията се регламентира начина, по който ще се извършва регистрирането и отчитането при зареждане за собствени нужди с течни горива. Разгледайте ги и вижте кой случай сте. Има срок - до 31 януари 2015 г., в който НАП извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица, които зареждат течни горива за собствени нужди по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. В случаите на констатирано несъответствие се дава едномесечен срок за привеждане на дейността по зареждане на течни горива за собствени нужди в съответствие с изискванията на наредбата. Тези дни се очаква и НАП да публикува указание.
Мда, както предположих. Успех.
Според мен ще се окаже, че по-добрият вариант в този случай е физическо лице (самоосигуряващ се) както е избрал вече. Зависи, разбира се, от конкретните цифри.

Затова сме направили подходящ калкулатор. Калкулатор: Кое е по-изгодно: ЕООД или самонает? За ЕТ като сложиш всички плюсовете и минуси, според мен няма шанс, затова не сме го предвиждали в калкулатора.

Подсещам тогава за тримесечното плащане на авансов данък и за подаването на Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. ;)
Мда, класика. Няма ли да Ви е по-лесно да платите на някой счетоводител дребна сума и да не се занимавате с тези неща?
Да, ако не сте бюджетна организация или общинско предприятие. Но все пак погледнете дали не сте от изключенията на ал. 11.

Данни по ал. 10 не се подават от:
1. доставчика и получателя за доставки на течни горива под режим отложено плащане на акциз;
2. доставчика за доставки и за доставени количества течни горива, за които са подадени данни пред Агенция "Митници", че горивата са освободени за потребление по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
3. доставчика за доставки, които е отчел чрез електронната си система с фискална памет;
4. получателя за доставки, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет и получателят е краен потребител;
5. получателя за доставки, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет.