Имам подобен въпрос  за 29. 04. и за 02.05.2016г.

През 2016 година Великден се пада на 1 май, съответно почивните ще са 29 април – 02 май (петък – понеделник), тоест 4 дни.
Защо 1 ноември е отбелязан на календара за почивен ден. Доколкото знам само учениците почиват тогава. И дните за ноември са 22 работни.

Така е, да, за 1 ноември ‐ Ден на народните будители ‐ неприсъствен за всички учебни заведения. (чл. 154, ал.1 от КТ). Това е единствения от посочените официални празници, който няма общо приложение спрямо всички работници и служители, а само към работниците и служителите, заети в „учебни заведения”. Ще го маркираме в календара само като празник, без да влиза в сметката за почивните дни.
Здравейте! Всичко направено от Вас е наистина чудесно!
А адски полезно ще е, ако измислите и нещо за изчисляване на запори.

Какво конкретно би било полезно?
аз пак по тази тема - стана ми любопитно кой е пробутал въпросното изменение спрямо проекта и зачетох Доклада на бюджетната комисия -
На заседанието от ИДЕС приведоха аргументи защо АД трябва да е задължително с одит. Румен Гечев каза, че в другите европейски държави всички АД-та били на одит. Менда Стоянова каза, че ако депутатите от комисията са съгласни, то да напишат предложението за АД-тата, и така го гласуваха.

Търговския закон ще го изменят, но АД-тата ги включват в чл. 37, ал. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 37 и предлага следната редакция:
Чл. 37. (1) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
(2) Независимо от ал. 1, годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5782
До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък. Същевременно това е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за 2015 година, за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъответствия на вноските.

Често в практиката прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за промени на авансовите вноски.

Нещо повече, практически предприятията имат възможност първоначално да декларират авансови вноски 0.00 лв. за годината и чак до 15-ти декември да направят своята годишна прогноза, като внесат само една авансова вноска. Предимствата при този подход са безспорни:
  • По-точно прогнозиране, защото данъчната печалба до месец ноември е изчислима и известна величина;
  • Реално ще трябва да се прогнозира само печалбата за месец декември;
  • През годината фирмата няма да отделя финансови средства за внасяне на авансови вноски.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализът за това каква да бъде прецизираната авансова вноска, ние Ви предлагаме едно от често използваните онлайн приложения в КиК Инфо:
Калкулатор за промяна на авансови вноски по ЗКПО.

Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да направите точни изчисления и съпоставка, за това какво да бъде увеличението/намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:
  • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски;
  • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски.

За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите, ние сме предвидили в приложението прецизно изчисление на:
  • Сумата на превишението на авансовите вноски над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
  • Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Сумата която, ако годишната данъчна печалба не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Изчисленията при намаление с 20%, за още по-точни сметки.

Кои предприятия не внасят авансови вноски през годината?

Не всички предприятия са задължени да правят авансови вноски. Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък. Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

Катя Крънчева І K&K Accounting І www.kik.bg І
От 1 януари с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда изискване за обмен на информация между българската данъчна администрация и данъчните администрации на държавите от ЕС.

Промените се въвеждат във връзка с изискванията на европейска директива за автоматичен обмен на данни между данъчните администрации на държавите-членки, както и с подписаното между България и САЩ Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

От 2016 г. НАП ще получава и/или изпраща данни за наличните суми по банковите сметки на българите. Това се отнася освен за държавите от ЕС и САЩ, така и за всяка друга държава, с която България или Европейският съюз имат действащо споразумение, което предвижда, че ще се предоставя информация. Тези трети държави ще бъдат публикувани от България и Европейският съюз в списък.

Приходната  агенция ще получава от съответните държави информация, като адрес, телефон, дата и място на раждане, както и наличност по сметката към края на съответната календарна година за всеки титуляр, който е български гражданин. Ако сметката е била закрита през годината, НАП ще получи данни за размера на сумата, която е била изтеглена. Данъчните ще получават и данни за изплатените дивиденти и лихви на българи в страните от ЕС.
Благодаря за хубавите думи за АССП, доста работа свършихме.

Микропредприятията ще трябва да публикуват Баланса задължително, ОПР ще могат да не публикуват.

И още едно облекчение - за малките и микрото няма да се изисква решение на органа на управление за разпределение на печалбата при публикуване. Това бе предложение на ИДЕС, ние от АССП го подкрепихме.
Това реши днес Бюджетна комисия към парламента на свое заседание, което предхожда второто четене на новия Закон за счетоводството в Народното събрание.

На независим финансов одит задължително ще подлежат предприятия, които към 31 декември надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв., нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв. и средна численост на персонала за отчетния период  – 50 души.

Предприятията от обществен интерес също ще подлежат задължително на одит, както и предприятия, за които това изискване е установено със закон. Предвижда се задължителен одит на всички акционерни дружества с изключение на тези, които не са извършвали дейност през отчетния период.

 Съставители на финансови отчети

Статутът и условията за съставителите на финансови отчети бяха обсъждана тема през изминалите две години. Новият Закон за счетоводството не предвижда въвеждане на лицензиране на счетоводителите с изпити, както и не предвижда създаване на Национален съвет по счетоводство, който беше предложен от ИДЕС в хода на създаването на новия Закон за счетоводството.

По отношение на съставителите на финансовите отчети ще се запазят изискванията от сега действащия Закон за счетоводството. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, която участва в Работната група към Министерство на финансите по транспонирането на новата счетоводна директива в националното законодателство, се застъпи за това предложение.

Отчетите на предприятията следва да се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или от счетоводни предприятия.

Цитат
Предвидена е глоба в размер от 500 до 3000 лева за лице, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона или без да е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Дава се възможност годишните финансови отчети да могат да се съставят от самите собственици на едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство или от съдружници/собственици на микропредприятия, които не са осъществявали дейност през годината.

Счетоводни предприятия

Въвежда се санкция в размер от 2000 до 5000 лева за счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона. Предвидените изисквания към счетоводните предприятия са същите като в сега действащия закон, но текстовете са прецизирани и съответно санкциите завишени.

Две са изкисванията към счетоводните предприятия, които трябва да са изпълнени, за да отговарят на Закона за счетоводството:

1) Управляващите и представляващите счетоводните предприятия следва да отговарят на критериите за образование и стаж за съставител на финансов отчет, както и да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
2) Другото важно изискване е в предмета на дейност на счетоводното предприятие трябва задължително да е включено "организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети".
 
Цитат
На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на тези изискванията се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева се посочва в административнонаказател ните разпореди от законопроекта.
Полезни облекчения за финансовите отчети на малкия бизнес

Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.

Въвеждането на това облекчение бе едно от основните и най-защитавани предложения на страна на АССП при транспонирането на директивата. Асоциацията написа няколко становища до Министерство на финансите и Министерство на икономиката и проведе срещи, с призив да се използват максимално облекченията, предвидени в Директивата, като искането бе именно това облекчение да се въведе за всички микропредприятия. Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

Категории предприятия

С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия и три групи предприятия, изцяло в съответствие с изискванията на директивата, еднакви за целия Европейски съюз.

Очаквайте в КиК Инфо нови калкулатори за определяне на категориите предприятия, съгласно новия Закон за счетоводството.

 По-големи санкции и глоби

Предвидени са по-високи размери на глоби и имуществени санкции в сравнение с тези в сега действащия Закон за счетоводството. Чувствително е завишена санкцията за непубликуване на финансов отчет, която ще е обвързана с оборота на предприятието.

Цитат
Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска операция, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието, или отчитане на фиктивна или привидна сделка, включително подкупването на длъжностни лица, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв.

Предстои на второ четене и гласуването на Закона за счетоводството в Парламента.
"Бюджетната комисия към парламента отхвърли предложението за допълнение в ДОПК, според което НАП да може да привиква данъкоплатците на разпити. В законопроекта се предвиждаше органът по приходите да може да изисква пояснения на място от лицата, чрез призовки по реда на Административнопроцесуал ния кодекс. Предложението за разширяване на правомощията на данъчните при ревизии предизвика остри критики и от трите големи работодателски организации, и от счетоводителите."
http://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Byudzhetna-komisiya-ne-prie-NAP-da-mozhe-da.96704.php
Утре следобед бюджетна комисия ще разглежда предложените изменения в ДОПК на второ четене.
Коригирано. Благодаря за включването.
Тъй като ползвам стандартни бланки на заповедите и видях, че в тях е посочено "на основание чл..... от КТ"
http://officehit.bg/store/image/data/materiali/formulqri/product_2472.jpg


Това не са стандартни бланки, защото няма законово определени такива. Това са бланки на определено издателство.
Моите предложения бяха във връзка и с това, че бланката е едновременно и молба и заповед :)

Сега ми изникна и друг несъществен въпрос - тази бланка кой я попълва? Ако е работникът, то частта със заповедта е за улеснение на ЛС ли?

Да, служителя попълва бланката, вкл. с часта със заповедта и я предава. При нас е така. Аз само се подписвам заповедта и маркирам, че разрeшавам, за да не пишем заповед за отпуск на всеки.

Няма законова бланка. Стараем се да предложим максимално прости процедури и решения. Малко по-късно днес или утре ще направим някои корекции.
Семантиката е важна. Когато човек искат да му уважат желанието да напускане без да си отработи предизвестието по договор е по-удачно да напише молба. Така или иначе пуска и предизвестие за напускане с нея.  :) Но може и предложение, разбира се.

Ще допълним основанието чл. 325, ал. 1, т. 1.

Благодаря ви за включванията.
Искането за отпуск е с разрешителен режим, и затова сме го кръстили "молба". Няма как да е "заявление", защото работникът в общия случай не може да си заяви дати за отпуск и да излезе без разрешение от работодателя. Заявяваш нещо, което не изисква разрешение напр. Заявление за банкова сметка. Думата "молба" е по-учтивата форма на "искане" (каквато дума се ползва в Наредбата), и е по-удачна от "заявление". Може да е "заявление за искане за ползване на отпуск", но не ми звучи добре. В крайна сметка "молба за отпуск" се е наложило в практиката, подходящо е и не виждам смисъл да се променя. За другите данни ще го обсъдим, защото например служителят не е длъжен да знае по кой член му е отпуската, нито колко отпуск има или са му останали, но ще помислим...  Ще включим името на служителя в заповедта, изпуснали сме го.

Благодаря за включванията и предложенията, дори и с някои да не съм съгласна.
bobo, при името на управителя, г-н/г-жа и длъжност, ще допълним длъжност и да се попълват отделно и ще намерим удачно решение, ако не е попълнето името да стои само длъжността с правилното членуване в самата молба.

ХХХХХ, ще това допълним изречението с първия предложен от Вас вариант.

Благодаря ви за включванията. :)
Бях на това заседание на Бюджета комисия в НС и лично представих позицията на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия пред депутатите. Идеята не се споделя от повечето депутати в комисията, но предложението влезе в Парламента. Предстои второ гласуване. Имам уверения, че това няма да се приеме, но да видим ...

Тези текстове са залегнали в законопроекта на ДОПК по предложение на НАП. Росен Иванов от НАП, който е директор на дирекция "Данъчно-осигурителна методология" каза, че понеже обяснителните записки по ревизиите сме ги писали ние счетоводителите, а не лично собствениците, та затова иска да ги вика на разпити.
Текстовете на законопроекта още не са публикувани. Предполагам, че идеята е да се декларират само тези служебни автомобили и имоти (над 5000 лв.), които се ползват и за лични цели, но ако те хванат, че някой автомобил или имот, който не си декларирал го полваш и за лични цели, то се приема, че го полваваш само за лични цели и ще загубиш целия данъчен кредит, защото ще трябва да го начислиш.
Таня, хайде малко по-спокойно, моля. Форумът няма нужда от истерични постове и подобни включвания. Заключвам темата и се надявам да не се налага отново да ти правя такава зебележка.