Предстои скоро да пуснем в КиК Инфо и приложение и за протоколи по чл. 117 от ЗДДС. Те са с друга номерация.

Допълнено: Приложението е на линия: https://kik-info.com/danatsi/protocol-117.php
Вчера на свое заседание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Комисията предлага да се създаде в закона § 71, както следва:
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“

Относно действителните собственици на капитала това означава например, че:

Не подлежат на вписване действителните собственици при следната хипотеза: Ако едно юридическо лице (първо ЮЛ) е собственост на едно или няколко други български юридически лица и ако физическите лица, които се явяват крайните действителни собственици на капитала на първото ЮЛ, са вписани в Търговския регистър по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.

Подлежат на вписване действителните собственици при следната хипотеза: Ако едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица.

Относно задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, като например счетоводните кантори:

Удължава се срокът за привеждане на вътрешни правила по ЗМИП, който е указан да бъде в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване.

Отпада изпращането в ДАНС на вътрешните правила, което в настоящата версия на закона следва да се извърши от лицата до 12 май 2019 г.

След гласуване днес посочените промени бяха приети и на второ четене в пленарна зала. Докладът от заседанието на Комисията можете да откриете в сайта на НС тук.
Здравейте, както обещахме вчера, ед.цена вече е до 6 символа след десетичната запетая.
За момента това е положението - не трябва да има база данни за вече продаденото като вид, количество и цени. Това е изяснено с НАП.

В последствие ще видим още какво може, защото ние също имаме идеи и предложения за автоматизация, но не искаме да се движим по ръба на закона предвид комплицираното състояние на Н-18 и тълкуванията за СУПТО.
Да тъкмо сега и аз стигнах до този извод. Май ще е по добре с 4 знака. Благодаря за труда!

Не се колебайте да пишете за всичко, което Ви притеснява в това или други приложения в сайта. Ако има вариант и основание за корекция, винаги реагираме в кратък срок.
Здравейте!
Има ли опция да се задава конкретен номер на фактура?
Здравейте, да, има. В полето номер на фактура можете да напишете конкретен номер фактура. Полето Ви подсказва последния издаден номер и слага автоматично следващия за улеснение, но можете да напише отгоре друг.
Здравейте,има ли възможност в единична цена да се пише цифра с 4 знака след десетичната запетая.

Здравейте, да може, планираме утре да допълним до 6 знака след десетичната запетая за единичната цена.
А да попитам как стои въпросът с анулирани фактури? Нещо не се ориентирах в менюто. При други софтуери се отмята "анулиране", а тук трябва да си следим и внимаваме или?

Това приложението за фактуриране не е СУПТО и поради тази причина не пази списък с издадените фактури, тоест отмятането на анулираните фактури остава при Вас.
Здравейте skilteq,

При цена 24,86 лв. с ДДС за 2 броя, цената без ДДС за 1 брой е 20,7166666 лв., което закръглено е 20,72 лв. и от тази закръглена ед. цена като започнат сметките, идва разликата във фактурата:

20,72лв.*2бр.*1.2=49,728 лв., което закръглено е обща сума по ф-ра 49,73 лв.

Тоест разликата идва от закръглението на единичната цена. Утре ще развържем закръглението на единичната цена и ще направим тестове. Виждам, че и по-горе има такова предложение за единична цена с повече от 2 знака след десетичната запетая.
Ако имате задължение да издавате касови бонове през фирмата, то тогава сте лице по чл. 3 и съответно за вас важи чл. 52м от наредбата, тоест трябва да подадете Приложение 33.
Проблемът с двете страници е отстранен. Благодаря за изпратените файлове.

Тествахме и отметката "Цените, които въвеждам са с ДДС" и пресмятанията при количество, различно от 1 бр. Не открихме никакъв проблем.

Ето примерни изходни данни:
стока1 количество 3 броя и ед. цена с ДДС 3,60 = сума без ДДС 9 лв
стока2 количество 2 броя и ед. цена с ДДС 2,40 = сума без ДДС 4 лв

И фактурата излиза съвсем коректно.
Прикачам я по-долу за справка.

Затова моля, ако някой забележи проблем, да изпраща на office@kik-info.com проблемна фактура с примерни данни и описание, за да ни покаже нагледно проблема.
Здравейте, благодаря за съобщението Ви. Пранираме апдейт скоро на това приложение, с който ще решим техническите проблеми, които сме забелязали до момента.

Моля, ако е удобно да ни изпращате проблемните файлове, за да видим какво точно имате предвид на office@kik-info.com, защото ние не ги пазим при нас.
Здравейте, благодаря Ви много за коментара. Ще го проверим. Ако е удобно, за да видим нагледно, може ли да изпратите имейл на office@kik-info.com с една примерна фактура с проблем?
Tова становище e спрямо КиК Инфо, прави ли този отговор общовалиден? Не трябва ли да има официално указание от НАП до всички електронни магазини за това нужно ли е или не да се регистрират в НАП онлайн магазини, които не издават касови бележки, тъй като получават плащания само по банков път или с ППП. Или всички отделно ще трябва да пишат и да искат становище?

Споделихме това писмо до нас от НАП, за да сме полезни. Това е тълкуването на НАП, което дават при отговор на този важен въпрос за електронните магазини. Разбира се, Вие също можете да им отправите запитване по този въпрос. Други вече го направиха и получиха същия отговор. :)
Здравейте, коригирахме го. Благодаря за отбелязването.
Колеги, ще помоля да не качвате тук анонимно проекти на планове, за които нямате разрешение от авторите им. Заповядайте във Фейсбук групата ни ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ , там сме публикували коректно линкове към страници с предоставени планове безплатни. Всеки, който не се съобрази с това ще бъде блокиран от форума и сайта.
Може ли да добавите опция за Протокол също. Благодаря

Какъв протокол?
Здравейте, няма противоречие в отговора на НАП. Написали са, че щом лицето не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например приема само банкови парични преводи и пощенски парични преводи), то не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г. Четете отговора на НАП в контекста на въпросите, които сме задали.
Здравейте, имаме и потвърждението от НАП. Отговорът от Националната агенция за приходите е следния:

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Следва да се отбележи, че по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП ще поддържа и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.“

Вижте тук:

https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Elektronnite-magazini-koito-nyamat-zadalzhenie-da-izdavat-kasov.143994.php

Вече е достъпен запис на семинара.