От 01.01.2013 срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя

2. За самоосигуряващите се –  до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден документа за временна неработоспособност или трудоустрояване, или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете.

Вижте тази тема Промени в КСО, в сила от 01.01.2013
Също така, утре 15.Януари е крайният срок за предаването на декемврийските болнични в НОИ.
Не, засега не сме създали калкулатор, който изчислява болничните от НОИ.
Това обаче, според ЗДДФЛ са трудови правоотношения, независимо от основанието за възникването им и за тях не се признават НПР 25%.

из ЗДДФЛ
26. "Трудови правоотношения" са:
...
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;
Това са тези предприятия, които попаднат в статистическа извадка. Обикновено от Статистиката пращат едни мили приканващи писма.

Ето това получихме на 07.01.2013:

Скрит текст :

А това е от днес:

Скрит текст :
За Център: подадено и платено в петък, днес не виси.
Има, но едва ли обслужвате такива лица:

Съгласно § 59 от ПЗР на ЗИДЗДДС внесеният през четвъртото тримесечие на 2012г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се декларира в действащите към 31 декември 2012 г. срокове и ред на раздел ІІ от глава единадесета на ЗДДФЛ. Това означава, че в тези случаи се ползва образецът на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, актуален към тази дата (образец 2030), който според редакцията на закона, действаща до 31.12.2012 г. се подава:

- от платците на доходи, внесли окончателен данък през четвъртото тримесечие на 2012 г. - в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка, т.е. до 31.01.2013 г.;

- от чуждестранните физически лица, които са внесли окончателен данък за придобити доходи през четвъртото тримесечие, в случаите, когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка – в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите, т.е. до 15.01.2013 г.;

http://nap.bg/news?id=1668
Днес, от колцентъра на НАП на наш въпрос, защото стоят необвързани осигуровки, с падеж 25.01., които сме платили вече, ни отговориха следното: Имайте търпение, обвързват ги колегите - бавно става, но ще ги обвържат.

Забелязва се, че днес ДДС-тата повечето вече са обвързани.
Честит имен ден, Таня!
С пожелания за много здраве и късмет. :)
Весел и незабравим празник!
 :give_rose: :give_rose: :give_rose:
Дай информация - кога е направен превода?
Мога само да предположа, че си още настройват системата.
И така, информация за Д6 от колегите ми в офиса:

Подадена Д6 за Декември.2012, подадена на 03.01.2013, потвърждението е от днес на 11.01.2013. В нея са декларирани за внасяне Осигуровките и ДДФЛ за декември. Висят и двете, като задължения в системата на НАП. Най-вероятно, защото НАП не са си обработили банките. И в графата “Срок за плащане” всичко е отразено правилно:
За осигуровките си пише 25.Януари
За ДДФЛ си пише 25.Февруари
--------------------------------------------------
Така, че по Вариант 2 е точно, както сме го предвидили в примерите в първия ми пост. Ако някой има желание да си плати ДДФЛ-то, с един месец по-късно от осигуровките, защото срокът го позволява, то ако не желае това ДДФЛ да му виси в системата цял месец, както ни посъветва Таня-ЛС, може да си подаде две отделни Д6 - една за осигуровките и в последствие втора за данъка. Ако все пак това задължение с ненастъпил срок на плащане в системата не го притеснява, може и с една Д6 едновременно за ДДФЛ и осигуровките за по-лесно, както го бяхме предвидили първоначално с Bubu17

В последствие, след като НАП си понастроят системата още малко, за подобен случай ще проверим с удостоверението по чл.87 ДОПК какво става, и какви усилия коства да го извадим чисто от тази година.

Приятен уикенд!
 :smile1:
Е ,сега какво сгреших ли,че платихме данъка за м.12.2012 на 08.01.2013 и на същата дата подадохме Декл.55?

Не, спокойно. Не си сгрешила. Прегледах публикацията на ТИТА. Малко по-нагоре е записано, че се подава и за окончателните данъци по чл. 38 до 31.01.2013. За авансовите данъци срокът беше до 10.01.2013.
- авансовият данък върху доходите от наем (без етажна собствeност с форма на управление общо събрание), изплатени през декември 2012 г. и подлежащи на внасяне по стария ред до 10. 01. 2013 г.
Това е от горното обяснение от Тита.Та не разбрах,защо с изключение на наема от Етажна собственост?Там какво става?
А аз бях толкова доволна,че подадох декларация чл.55 за ДОД за наем от Ет.Собственост и платихме данък.Е ,кое не е направена както трябва?

Дицве, този данък върху на доходите на етажната собственост, не е авансов, а е окончателен. Сигурно това са искали да кажат. Сега ще погледна в публикацията на ТИТА.
чл. 38 (12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.
Пипат нещо в системата. Ще я пуснат, спокойно.
Пиша си 10.01.2013 г. и я подавам ....

Потвърждавам така е. В одита дори някои бяха написали погрешно, че тази дата трябва да е 31.12.2012. Даже ми посочиха линк с неприятни подмятания за публикациите на нашите членове, точно за датата на т.18 от Д6.  Но както обикновено се оказа, че са сгрешили.
Да, защото в примера МОД 320 лева е по-малко от брутото 637.84, което в случая е изчислено от нето 500 лева. Когато се въведе сумата на МОД в полето, то калкулаторът сравнява.
Другият калкулатор е за базовите изчисленията от бруто към нето, като има опция да се въведе осигурителния доход. Имаме планове за включването на различни частни случаи в бъдеще, като генерално ще се промени концепцията.
Всичко е точно, на НЕТНА заплата 500 лева, брутото е 637.84. МОД не влияе, защото е по-нисък.
Ето я калкулацията: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=e1f29abe3b95df26a299cdf6650426bc6558345

Ако искате ОСНОВНАТА заплата да е 500лв, то не сте за този калкулатор, а ползвайте този: http://www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php
Защо да подавам Д55, за удържаните през м.12 данък в/у ГД и наем и внесени през м.01, след като пише че за 3то тримесечие НЕ СЕ ПОДАВА таза декларация???

Оказа се, че тази Забележка важи за 4-то тримесечие на 2013 и натам (а не 3-то) ...
Токущо говорих с кол центъра и ми казаха, че ако данъкът за декември си е внесен в декември-не се подава декл по чл 55. Същото важи и за ддфл, удържано и внесено по ГД. Тоест декл. по чл55 се подава за дължими данъци, а не за внесени :smile1:

Да, в колцентъра, като цяло бяха малко по-наясно още от самото начало.