Здравейте, трябва да издам фактура за продажба на ел.енергия за Чехия. Във фактурата съгласно чл.114, ал. 4 от ЗДДС трябва да напиша обратно начисляване. Трябва ли да се посочва чл.53, ал.1 от Закона като основание?

Здравейте и на вас от ЧЕЗ.

ВОД (чл. 53) са облагаеми доставки с нулева ставка.

Вижте това от ЗДДС:
Чл. 114. (1) Фактурата задължително съдържа:

12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;

Тоест напишете чл. 53 (1).


А това е от Проекта за изменение на ППЗДДС, качен на сайта на МФ:
§ 7. В чл. 79:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:
....
7. за вътреобщностна доставка на стоки. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване”, както и съответната разпоредба от закона.“


Тоест след приемането му задължително трябва да има този текст с обратното начисляване и при ВОД. Но това не е съгласно чл. 114, ал. 4, както сте написала, а съгласно бъдещата промяна в ППЗДДС.Макар, че за какво неначисляване на ДДС при ВОД са написали в проекта на ППЗДДС, като ВОД са си нулева ставка... Дано оправят текста до приемането му, че ще има въпросителни.
Я вижте новинката от страницата на НАП

Наемодателите подават нова декларация в НАП
04 Февруари 2013

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година ще имат едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансови вноски в новата декларация, която се подава от началото на тази година – това е декларацията по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем, като за ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава. Както до сега, годишният данък ще се определи в годишната данъчна декларация, която наемодателите ще представят пред НАП до края на април 2014 г.

Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. В този случай декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се подава от платеца на дохода. Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица е, че през тази година те няма да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица всеки месец, а само веднъж годишно. Фирмите-наематели ще внасят данъка, удържан авансово на хазаите си физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. - ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

От НАП припомнят, че гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем,  дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

http://nap.bg/news?id=1688
Създаден на: 04.02.2013
А какво става с Износа тогава? Ние тук пишем чл. 28, ал. 1 или 2, но там най-верочнто данъка ще е изискуем от тях. В тази връзка не би ли следвало да го има в нашата фактура?

Във Вашия случай няма основание за вписването на този текст.
Точно така, затова писах в темата. 

Нека видим и в ДВ, какво ще излезе, като текст, но очевидно искат този текст вписан и при извършване на доставки по чл.21, ал.2, когато не възниква задължение за начисляване на данък, както ще е допълнено в точка 3, алинея 2 на чл.79.

В тази връзка - това за новоизданени фактури ли ще важи / защото имама издадени фактури за услуги по чл. 21, ал.2 месец януари - трябва ли да ги коригирам с този нов текст????

Ние няма да ги коригираме, защото към издаването им Правилникът не е бил приет още.
Предвидили сме Вие да си заложите МОД пропорционално.
Здравейте,

Копирайте линк със статична връзка с конкретните изчисления от калкулатора, но след като сте попълнили Вашите данни и натиснали бутон изчисли. Напишете какъв е въпроса, за да проверим.

Линк със станична връзка се намира под калкулациите, но след като сте натиснали вече бутона Изчисли.
Здравейте,
Планирали сме го. Най-вероятно след годишното приключване ще го направим, заедно с нови калкулатори и модули. Благодаря за предложението.
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=06d11f78b59d1d895ed47a232de5c08f6763682
Здр.
В примера по-горе съм въвела желаната заплата да е 10757лв.
Какво е изчислението, което се прави за да се получи основна заплата 11949,24лв.
Осигуровките след това е ясно.
Благодаря предварително на този който би ми помогнал.


Здравейте, в този случай ползвайте другия калкулатор Заплата Бруто - Нето:  http://www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php

В него се попълва основна заплата и се получава нетна сума, като резултат.
Зравейте,
При ВОД ставката е 0%. Данък не се дължи от получателя.
Не поставяйте този текст във фактурата си.

Допълнено:

А това е от Проекта за изменение на ППЗДДС, качен на сайта на МФ:
§ 7. В чл. 79:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:
....
7. за вътреобщностна доставка на стоки. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване”, както и съответната разпоредба от закона.“


Тоест след приемането му задължително трябва да има този текст с обратното начисляване и при ВОД.

Макар, че за какво неначисляване на ДДС при ВОД са написали в проекта на ППЗДДС, като ВОД са си нулева ставка... Дано оправят текста до приемането му.
Добро утро, попълнете калкулатора за майчинство, като следвате указанията над него и натиснете бутон Изчисли.
Точно така, затова писах в темата.  :)

Нека видим и в ДВ, какво ще излезе, като текст, но очевидно искат този текст вписан и при извършване на доставки по чл.21, ал.2, когато не възниква задължение за начисляване на данък, както ще е допълнено в точка 3, алинея 2 на чл.79.
ВАЖНО: В петък, в сайта на MФ е публикуван Проект за изменение и допълнене на ППЗДДС 2013

§ 7. В чл. 79:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:
1. доставка на стоки като посредник в тристранна операция с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 141 2006/112/ЕО”;
2. извършена доставка на стоки и/или услуги от нерегистрирано по закона лице или лице, регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от закона в рамките на независимата му икономическа дейност, с място на изпълнение на територията на страната. Във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9”;
3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване”, както и съответната разпоредба от закона или правилника;
....
....
Което значи, че с Правилника все пак изрично ще допълнят в точка 3 на чл.79, ал.2, че и за доставка на услуги по чл. 21, ал. 2, (за които не възниква задължение за начисляване на данък) ще се вписва текста „обратно начисляване”. Нека излезе в Държавен Вестник и ще променим и Проверка за място на изпълнение при доставка на услуга, съгласно това очаквано изменение в ППЗДДС.


От сайта на Министерство на финансите

•   Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


•   Мотиви към Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
общо взето лицата,който трябва сами да си внесат ДОД след изтичане на тримесечието трябва ли да подават Декларация по чл.55 ЗДДФЛ?

Според мен, в тези случаи трябва да се подава Декларация по чл. 55, заради принципа на единната сметка всичко да се начислява с декларация преди или в срока на плащане на данъка. Въпреки, че не става достатъчно ясно от чл. 55, ал.2 за определени случаи, смятам че се подава от получателя на дохода.

чл. 55 (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице,
декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.

Аз го разбирам така:
чл. 55 (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице,
(тук трябваше да има допълнителен текст аналогично на предходната алинея “задължено да удържа и внася данъка по реда на този закон,”)
декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.


Защото при така написания текст на закона за платен доход от предприятие по ГД на СОЛ, който не попада в т. 26, буква “и”, имаме следното:

(1) Предприятието не е задължено да удържа ДДФЛ, следователно не подава Д55. (Не е задължено заради чл. 43 ал.5 и ал. 6, защото СОЛ е декларирал с декларация, че е СОЛ.)

(2) Като прочетем ал. 2 в настоящия и вариант “Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода”, то излиза, че щом платецът на дохода E предприятие, значи лицето придобило дохода НЕ подава Д55, макар че то само си внася данъка. И тогава кой да подаде Д55 за тримесечното авансово облагане и внасяне на данъка от получателя дохода в този случай?А в случай на наем между две ФЛ, то е ясно, че получателят сам си подава декларацията, съгласно чл. 55, ал. 2.Заковавам темата, защото ми се струва важна тази новост от 2013.
Има много време до тогава обаче. До края на 2014 година трябвало да бъде готово и болничните да се подават по електронен път - това разбрах. С такива срокове работят, че направо ще се "скъсат" от бързане.
Здравейте,

Правилно е сметнал калкулаторът. До месец март.2013 включително ще се вземат предвид месеците при определянето на майчинството Ви. Месец април.2013 няма да влияе във Вашия случай, затова няма възможност да попълните данни за него в калкулатора. Спокойно можете да излезете в обикновен болничен през месец април, преди болничния за майчинство, който ще е от 29.04.2013. 

Леко раждане!
Какво откривам в новините на НОИ от вчера ...

НОИ беше домакин на работна среща за въвеждане на електронен болничен лист

„Въвеждането на електронен болничен лист – практически подходи и необходими стъпки за реализацията на проекта” беше темата на проведената на 24 януари 2013 г. работна среща, чиито инициатор и домакин е Националният осигурителен институт.

Срещата събра на една маса представители на всички отговорни институции, които участват в осъществяването на комплексната мярка №74 „Подаване на сведения по електронен път”, заложена в приетия от Министерски съвет План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012-2014 г. както и представители на законодателната власт.
...
Г-жа Даниела Асенова, директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” представи накратко реализираните подготвителни етапи за създаването на “Електронен регистър на болничните листове” и предстоящите практически стъпки. До момента реално са осъществени два подготвителни етапа. Първият е свързан с оптимизиране на бланката на болничния лист, което е в сила от 01.07.2011 г. Бланката е преструктурирана в удобен вид за електронно въвеждане и обработка на информацията като са добавени идентифициращи кодове на лекари и ЛКК, а също така са създадени условия за контрол въз основа на заложени номенклатури. Вторият етап включва отделянето на “работодателската” част на болничния лист и обособяването й в отделно Приложение към него, което от 01.04.2012 г. се подава на електронен носител.
...
Цялата статия тук: http://noi.bg/newsbg/1876-sreshtabolnichen


Ще бъде страхотно, ако и болничните се подават по електронен път, нали?  :ok:

Разбирам, че се предвижда работодателска част в електронния болничен, която да попълваме онлайн. Дано проектът бъде изпълнен от програмисти, които работят качествено, за да нямаме проблеми.

Да, но както написахте по тяхното законодателство.

Според мен българският ЗДДС се интересува от данъкът (който ще влезе в българския бюджет) и е изискуем от получателя по нашето законодателство, за да си го събере по съответната процедура. Затова е това изискване за вписване на текста във фактурата, в случаите, в които данъкът е изискуем от получателя.

Например такъв е случая с доставка на инвестиционно злато по чл. 161. При тази доставка понеже данъкът, който ще влезе в българския бюджет е изискуем от получателя, а не от доставчика, както е общия случай по чл. 82 (1), то процедурата е такава, че доставчикът издава фактура без ДДС, а получателят (регистриран по ЗДДС) начислява ДДС-то с протокол. И в този случай доставчикът вписва този текст във фактурата, за да е ясно, че българският данък следва да бъде начислен от отсрещната страна по закон.
В такъв случай този текст не е задлъжителен за Вас.
Ако ми отговорите на въпроса, който Ви зададох:
"Вие в кой от изброените случаи на чл. 82, ал.2, 3, 4 и 5 попадате, за да е необходимо да вписвате този текст във фактурата, която издавате?" то ще мога да отговоря на Вашия въпрос.
 :smile1:
Копирам си поста от темата с Проверка за място на изпълнение при доставка на услуга, където съм написала в кои случаи се пише "обратно начисляване".

Вие в кой от изброените случаи на чл. 82, ал.2, 3, 4 и 5 попадате, за да е необходимо да вписвате този текст във фактурата, която издавате?Във връзка с чл. 114 (4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва "обратно начисляване", както и основанието за това.

Ето случаите, когато данъкът е изискуем от получателя според ЗДДС:

Съгласно алинея (2) на чл. 82, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
2. доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице

Съгласно алинея (3) на чл. 82, данъкът е изискуем от придобиващия при тристранна операция, осъществена при условията на чл. 15.
Цитат
Чл. 15. Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.


Съгласно алинея (4) на чл. 82 Данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, в случаите по чл. 161.
Цитат
Чл. 161. (1) Начисляването на данъка се извършва от получателя - регистрирано по този закон лице, при:
1. доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече;
2. доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото по чл. 160, и във фактурата, издадена от доставчика, е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя.
(2) Данъкът се начислява с издаване на протокол.


Съгласно алинея (5) на чл. 82  Данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, в случаите на чл. 163а независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
Цитат
Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.
(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът за доставките по ал. 1 става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7.
Чл. 163б. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на:
1. протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 - когато доставчикът е данъчно задължено лице.
2. общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период - когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени; протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период.