1/ Да, възможно е по избор да е СОЛ в ЕТ или ЕООД
2/ Да
3/ Да и виж Калкулатор ДУК http://www.kik-info.com/calculators/duk.php
4/ Да, а може и в отделна ведомост
5/ Да
И за него тогава ОКд5 с осигуряване през ООД-то щом ще извършва трудова дейност в дружеството. Предполагам не е осигурен другаде на максимума или няма например друга фирма, през която се осигурява, като СОЛ?
Подава Окд5 и в новото ООД, като се посочва, че лицето се осигурява през ЕТ-то.

Едноличен търговец, в качеството си и на собственик на ООД, упражняващ дейност на две места, се осигурява в едното по избор, в случай че желае да се осигурява по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Кети, не става въпрос за трудова дейност, а за икономическата дейност на едно предприятие.

Не МамаБожка, не е такава логиката на осигурителното законодателство. Точно за трудова дейност става въпрос, а не за "икономическата дейност на едно предприятие", когато говорим за осигуряване. Щом се касае за осигуряване става въпрос за труд на конкретно лице. И обратно щом има труд - има осигуряване, освен предвидените от закона случаи. Как така ще става въпрос за "икономическата дейност"? - Та, това все пак не е осигуряване на предприятието, а на лицето. Тоест гледа се лицето дали се труди или не.

Освен това почти на всеки семинар по Осигуряване лекторите дават примера със СОЛ, който подписва разходна фактура или отваря разплащателна сметка, че е започнал тудова дейност, което означава самоосигуряване.

Остави синонимите в Укипедия и утопията на дядо Маркс, както го наричаш. Нека си погледнам в българския КСО. Съвсем ясно е написано, че става въпрос точно за "трудова дейност", а не "икономическа дейност".

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Чл. 10. (1) Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.


По второто ти чудене за склада: Ако СОЛ, след като закупи материали се окаже, че лично той/тя няма да извършва повече трудова дейност в предприятието, то също си има ред, по който това се декларира в НАП и осигуряването се прекратява.

На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, самоосигуряващите се лица трябва да декларират започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани с декларация, по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП.
Виж тук Бланки при Резивия: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,2273.0.html
Това ли са справките, които са ви предоставили за попълване или е нещо друго?
Справки при ревизия
Ние имаме ежедневно ревизии по различнни поводи и за различни фирми.
За първоначалните справка при ревизия ли имате предвид? Мисля, че това е стандартна процедура на данъчните. С тях се декларират активи, банкови сметки и имуществото на фирмата. След малко ще опитам да ги намеря и кача тук, за да видим дали са те.
Кети, зачетох се в спора ...

Иначе съм абсолютно съгласна с теб, че отговорът на въпроса на Trivonova е: Да, има доказателства за започването на дейността през 2011 и трябва да има самоосигуряване от извършилите я.
Да, виж самата декларация и ще се ориентираш.

Първо попълваш ред 20, където е отстъпката. После в ред 21 имаш данъка след изваждането на остъпката и после в редовете 26.1 или 26.2 от него вадиш авансовите вноски и надвнесените суми от минали години.

Този въпрос винаги е вълнувал счетоводителите, особено когато клиент се появи с току що регистрирана фирма. И винаги въпросът трябва да се изследва индивидуално.

Давам пример: Регистрирам фирма (например ЕООД) и започвам да си правя собствено проучване за дейността. Нямам фактури нито за приход, нито за разход. Нямам открита и разплащателна сметка дори. Капиталът все още стои в набирателната например.

Но аз целодневно, направо денонощно мисля за фирмата, чертая си схеми и финансови планове, ровя в Интернет и събирам информация. Е, трудя ли се аз, тоест извършвам ли трудова дейност? – Да, и то доста усилено, бих казала. Значи следва ли да подам декларация за започване на дейност? – Да, трябва според мен. А може ли някой да докаже моите самостоятелни дейности, ако съм пропуснала да декларирам това – мисля, че по-скоро не.

Затова подхождам към този въпроси всеки път индивидуално.

Принципно споделям мнението, че получаването или издаването на фактури не са единствения индикатор за това дали собственика полага труд, тоест дали е започнал дейност.

Всяко действие на собственика/управителя, свързано с фирмата му е труд, а когато това се прави за първи път считам, че дейността започва тогава. И след като надлежно и обосновано информирам клиента за това си разбиране, съм щастлива да чуя на свой ред неговото информирано управленско решение, относно този важен въпрос, касаещ започването на дейност и респективно започването на самоосигуряването на СОЛ.
Не открих санкции в Закона за собствеността, ако не се впише договора за наем, но пък открих това  тук

След като се сключва договор за наем за срок, по-голям от 1 година, Законът за собствеността в своя бл. 112, б. “е” изисква този договор да бъде вписан в имотния регистър при компетентната Служба по вписванията. Ако е извършено такова вписване, при прехвърляне на собствеността на имота договорът за наем остава в сила спрямо новия собственик за целия си срок на действие и за всичките си клаузи (чл. 237, ал. 1 от ЗЗД). За нуждите на това вписване договорът трябва да е нотариално заверен, дължи се и държавна такса в размер на 0,01% от материалния интерес – наемната цена за срока на действие на договора.
Коя е нормата пораждаща задължението за регистрация на договора за наем в НАП?

Договорът се вписва в Имотен регистър, ако е със срок по- голям от една година на основание чл. 112 от Закона за собствеността.
10х, Миме! Често, като те чета и научавам нещо ново :)
А кой го вписва в Имотния регистър - неамателя или наемодателя ? И с какъв документ?
Например договор за извършване на услуги с личен труд.
Здравейте,

Мисля, че тези дни, ако се съберат в т. 1 или т. 2 за целите на пресмятането няма да е проблем. Можем да направим още едно поле специално за тези дни. Ще проверя точно как стои въпроса допълнително.
А чл.6 ал.2 от Закона за ТР ?

Какво за чл. 6 (2) ЗТР?

(2) Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Вие нали при публикуването на отчета сте спазили изискванията на Закона за счетоводството, които съм написала по-горе?

След тази дата сте взели следващо решение за разпределяне на дивидент. След като в Търговския закон, където са упоменати обстоятелствата, които задължително подлежат на вписване в ТР не е казано изрично, че това обстоятелство подлежи на вписване задължитено, то не попада в чл. 6 (2) ЗТР.
Все по-елекронно, все по-лесно :)
В ТР се публикува заедно с годишния финансов отчет и:
 - информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
 - решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година

Други решения за разпределения на печалби не са задължителни за публикуване в ТР.
Точно така, наемането на трудов договор върви заедно с осигуровки и данъци. И naTiv Design много добре се е ориентирал щом е написал, че ще получи чисто около 600 лева.

Ето я сметката: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=b9fa7a93547e912226704c95de0c8ca54003782 .

Служителят ще получи чисто след облагане: 627.12 лева
Работодателят ще плати общо, заедно с всички осигуровки: 942.40 лева

naTiv Design, ти наясно ли си, че трудовия договор е свързан също така с работно време и място, както и фактът че работодателят е този, който ще ти определи какво ще работиш през работното време?

В кой град си?  Свържи се с мен на лични съобщения - имам нещо предвид.
Привет, много добре сте се ориентирала в попълването в калкулатора.

Причините да се получи по-голямо майчинство при излизане в болничен са следните:

1. При Вас се взима под внимание средното дневно нетно при изчисление на обезщетението, защото то е по-малко от 90% от средното дневно брутно или осигурителния доход.
2. Когато излезете в болничен през периода сумата на осигурителния доход, от който е изчислен болничния (това е болничния разделен на 80%) се прибавя към средно дневното нетно за месеца.  И точно тази сума става по-голяма от средното дневно нетно, което би се получило, ако не сте в болничен.

Ако разгледате темата ще видите, че по-горе съм отговаряла на други подобни въпроси и при други бъдещи майки изчисленията са такива, че при излизане в болничен, ще им е по-голямо майчинството.

Леко раждане! Девите сме страхотна зодия и много послушни деца :)