Има една форумка от НОИ, ако тя се включи ще е интересно. Но явно не е на линия в момента :)
Честит и весел празник!
Много красива тема!
Таня  :flower: :)
Само през едното дружеството е трябвало. Не попитахте ли счетоводителя си преди това? Сега осигурителният Ви доход как ли ще изглежда в персоналния Ви регистър в НОИ ...

Защо не си направите една справка чрез ПИК код от НОИ, ето тук? https://socialsecurity.nssi.bg/First.aspx
Можете да издадете 2 бланки. Първата със стойността за единия месец. Останалата част със стойността за другия месец.

Имаше такова питане за направим възможност в тази бланка да си избират повече месеци. Само че как ще изглеждат сметките в калкулатора още не съм го мислила. Идеи?
А да Ви попитам, при търговия/ кафе/ ,което освен обичайните стоки, продава и сандвичи и мелби пак ли тряб
ва калкулация?  :(
Винаги когато има производство има калкулация на готова продукция. В този случай един складов софтуер със съответните настройки ще калкулира себестойността автоматично.
Пасат, ако имаш нещо по темата - давай.
Ако те дразни някоя тема или въпрос- подминаваш.
Разбирам, за Патентното ведомство аз не мога да помогна. Ползваме юристи за такъв тип консултации. Дано ако някой колега е проучвал такъв тип въпрос да се включи.
Нищо специфично няма. Имате ли регистрирана фирма вече? Чрез магазин  ли? Или Интернет сайт?
Вижте това дали ще послужи, като пример:

ЧРЕЗ

ТД на НАП
Гр. ......

ДО
РАЙОНЕН СЪД
гр. .....

Ж А Л Б А

От .......
ЕГН *******
Управител на
****** ЕООД
БУЛСТАТ ********
Против Наказателно постановление
№ **** от ******* г.
Началника на отдел „Обслужване”
при ТД на НАП - гр. ********
Уважаеми господин Председател,

Обжалвам в срок Наказателно постановление № ***** от****** г. на Началника на отдел „Обслужване” при ТД на НАП гр. ******* като съображенията ми за това са следните:
Отговорността на представляваното от мен дружество е ангажирана, за това че не е спазен законоустановения срок – 31.03.2008 г. за подаване на декларация по чл. 92, ал. 2 ЗКПО за 2007 год., която е следвало да депозирам в ТД на НАП - ****** за определяне на годишната облагаема печалба и изчисляване на дължимия от дружеството корпоративен данък. От 2000 година насам представляваното от мен дружество не извършва стопанска дейност дейност, за което своевременно бях уведомила данъчните власти.
На **.**.2008 г. ми беше съставен акт за нарушение за неспазването на срока по чл. 92, ал. 2 ЗКПО. Направих устни възражения, че дружеството не извършва дейност, което декларирах и с данъчната декларация за 2007 г. Видно от тази декларация финансовият резултат е нулев и дължимият корпоративен данък за 2007 г. е в размер 0,00 лв.
Действително това е формално нарушение, извършено е за първи път и освен това не води до засягане на финансовите интереси на Държавата. Именно това предвижда и нормата на чл. 261, ал. 1 ЗКПО – всяка от визираните три хипотези – не подаване на декларация, не подаване на декларация в срок или подаване на декларация с посочени неверни данни и обстоятелства трябва да води до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, т.е. това нарушение трябва да води до засягане на финансовите интереси на Държавата, да има вредоносен резултат.
При издаването на обжалваното наказателно постановление, административно наказващият орган не е обсъдил всестранно всички факти и обстоятелства в конкретния случай, като не е изследвал възможността за приложението на чл. 28, б. „а” ЗАНН. Изразът в закона „може” не обуславя действие при „оперативна самостоятелност”, а означава възлагане на компетентност. Отнася се за особена компетентност на наказващия орган за произнасяне по специален, предвиден в закона ред, а именно – при наличие на основанията по чл. 28 ЗАНН, да не наложи наказание и да отправи предупреждение, от което произтичат определени законови последици – Тълкувателно Решение № 1 от 12.12.2007 г. на ОСНК на ВКС. Неспазването от административнонаказващи ят орган на разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН води до съществено нарушение на производството по издаването на наказателното постановление.
С извършеното деяние не се засягат по никакъв начин финансовите интереси на Държавата. Нарушението, с оглед на липсата на вредни последици, не обуславя висока степен на обществена опасност. Извършено е за първи път.
Ето защо моля да отмените Наказателно постановление № **** от ****** г. на ТД на НАП гр. ****** като издадено в противоречие със закона и постановено при съществено нарушение на административно производствените правила.

Дата
С уважение *******


Ето и линкове към две съдебни решения,  с подобни случаи:
http://bourgasrc.court-bg.org/img/File/Acts/n%201300-2009.htm
http://www.bourgasrc.court-bg.org/img/File/Acts/n%201098-2009.htm

Съгласно разпоредбата на чл. 28 б. „а” от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще му бъде наложено административно наказание. Настоящият съдебен състав счита, че административнонаказващи ят орган е следвало да приложи чл. 28 б. „а” от ЗАНН, тъй като са налице всички законови предпоставки за това.
Ето защо съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени като издадено в противоречие със закона. В този смисъл са и разясненията, дадени с Тълкувателно решение №1/12.12.2007г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., НК на ВКС на Република България.
Примерът е за нерегистрирана по ДДС производствена фирма.

Контировки (пример):

Доставка на материали 302/401
Влагане на материали в производството 601/302
Извършване на други разходи, свързани с производството гр.60/401
Отнасяне на разходи за производство 611/гр.60
Формиране на готова продукция 303/611
Продажба на продукция 411/701
Изписване на продадената продукция по себестойност 701/303

Трябва да си определите база за разпределение на непреките производствени разходи. Вижте СС2.

Себестойност

8.1. Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция.

8.2. В себестойността на произведената продукция не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.

8.3. Себестойността на предоставените услуги се определя от разходите за труд и осигуровки на персонала, зает в предоставянето на услугата, и съответната част от общопроизводствени разходи.

8.4. В себестойността на предоставените услуги не се включват трудът и другите разходи, свързани с продажбите и с общия административен персонал, финансовите и извънредните разходи. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.

8.5. Предприятията определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите съобразно изискванията на този стандарт и спецификата на производствената дейност, и вида на произвежданата продукция. Тази организация е елемент на счетоводната им политика и се прилага системно най-малко през един отчетен период.

Ето и едно-две учебни помагала тук и тук.
Roza_, интересно ще е да прочета твоето мнение. Ето какво аз открих на първо четене:

Относно ЗДДС: Чл.82 (2) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Тоест ако Патентно ведомство в Америка е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, то се прилага чл. 82 (2), т. 3 и се издава протокол по чл. 117.

Относно еднократния данък: Може да се освободи без да се подава искане до НАП съгласно чл. 142 (1) ДОПК + СИДДО със САЩ, като тъй като основата е под 500 хил. лв., но е въпрос на набавяне на  документи, което понякога не е толкова лесно.

Ти какво откри?
На лични съобщения тези лични данни ...
Класика.
Направихте ли си бизнес план колко време ще е необходимо, за да избиете тези пари така да се каже? Какви приходи и какви разходи планирате да генерира Вашия бизнес за първите 12 месеца?

Освен това, ако случайно се поблазните да не чукате всичко на касовия апарат, то каса на червено и фиктивен заем от собственика са Ви гарантирани.

Ясно, но защо от максималния доход вадят осигуровките и данъците?
Тук пишеше и една дама от НОИ и ако се появи тутакси ще я попитаме как са го сметнали това обезщетение :)
Сега,  като  препрочитам  отговорите Ви , мисля, че намерих отговора на  въпроса си в цитата на premier7008 :
"КСО чл.41
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
Т.е. изчисляването  и на  брутно  и на нетно се  свежда до  2000 лева.
Правилно ли разсъждавам?

Да
Няма проблем за мен с указанието на НАП. Всичко му е точно.

Ясни са ми формулките Кети, обаче когато съм имала заем от ФЛ в 90% не стигаме до признаването им за данъчни цели в следващите 5 години, затова не ги слагам в сметката в такива случаи първоначално.

А иначе "за кой за кое е в случая" - аз с първия си пост съм написала принципно какъв съвет даваме в офиса при такива случаи.

Относно размера на капитала: Съветът ми е поне да покрива първоначалните разходи, както и разходите или активите, които се предвиждат, докато фирмата започне да има приходи.

Освен това зависи от размера на сумите (малки или големи са те за конкретния бизнесмен). Зависи също  за какво е нужен заема, от конкретната дейност на фирмата, ако се вземе заем, кога се планира достатъчна печалба, за да се върне заема, ще има ли нужда от последващи заеми и тн... все управленски решения.

Ако constantina даде повече данни ще смятаме и мислим по-детайлно.
Да де, но нетното не е 1367,80 лв. колкото са изчислили от НОИ, а е 3367.80:   

http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=af5a2edf7ddb893499897ef34b2e258e4870013

Нито са взели предвид 2000.00, както би следвало да е по чл. 41 от КСО.
Кети, само не съм съгласна за разхода. Лихвата ще се регулира по слабата капитализация по всяка вероятност и няма да е данъчен разход.

Мадам Божка, има и отговорност за управителя по ДОПК (чл. 19, ал. 1), освен по чл. 145 ТЗ.

“Управителите на фирмите или членовете на органите им за управление са отговорни за задълженията на дружеството, ако не са подали декларация за данъците или за задължителните осигурителни вноски.

Такова е указанието на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов от 30 юни, което бешепубликувано на Интернет страницата на агенцията и за което писахме в един от миналите броеве на NewBusiness.bg. Поводът да Ви занимаваме отново с тази тема е малко известният факт, че ако дружеството не притежава имущество или активи, които могат да послужат за погасяване на публичните му задължения, данъчните органи могат да изземат по съдебен път лично имущество на управителите на фирмите длъжници. Затова е изключително управителят на една фирма да е отлично запознат с правните последици от това да не се издължи на държавата или кредиторите си.

Както вече писахме, Росен Бъчваров, директор на пресцентъра на приходната администрация, обясни, че това не е нещо ново и този механизъм е в сила още от приемането на Данъчноосигурителния процесуален кодекс. Адвокати, които имат богата практика в сферата на търговското, фирменото и данъчното право, потвърдиха, че действително законите дават такова правно основание на НАП.”

Вярно, че става въпрос случаи с неподадени декларации, но все пак...
В качеството си на собственик на ЕООД - до размера на капитала.

В качеството си на управител, ето ви една интересна статия: http://www.newbusiness.bg/articles/view/665/upravitelite-otgovaryat-i-s-lichnoto-si-imushtestvo

Ако Ви интересува самото писмо на НАП упоменато в нея, ще го публикувам и него.