Здравейте, календарът в сайта е съобразен с разпоредбите на Кодекса на труда. Заложени са правилата за определяне на праничните дни съгласно чл. 154, ал. 1 и 2 от КТ.

Относно 31.12.2018 г. - това е работен ден. Все пак отбелязвам, че съгласно чл. 154, ал. 3 Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност. В случай, че МС обяви други дати, извън посочените в ал. 1, за почивни дни, то календарът в сайта ще бъде актуализиран своевременно.
Както обещах, публикувам отговора на НОИ по нашето запитване за изчислението на запорите по чл. 446 от ГПК. Вижте тук:
https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Otnosno-Izchislenieto-na-zaporite-sled-promenite-na-chl.129962.php
Задали сме въпроса писмено в НОИ. И в другата тема писах, разговарях с НОИ по телефона преди да пуснем калкулатора. Попитах ги дали при изчисляването на удръжките на запорите от пенсиите вадят първо МРЗ преди отделянето на 1/3, 1/4 и тн. Отговорър беше НЕ. Попитах и с пример. Казаха - на пенсия 910 лв, (без деца) запорът е 303.33 лв. След като ни изпратят отговора си по имейл ще го публикувам.
:) Знаем за споровете около смятането и затова се обърнахме към НОИ (по телефона) как ще смятат пенсиите от 01.11.2017 г. Отговорът с пенсия 910 лв., без деца бe, че сумата на удръжката по запора е 303.33 лв. Затова заложихме тази логика на смятане в калкулатора.

За това, което даваха като аргумент колегите в другите теми, с тълкувателно решение на ВКС № 2 от 26.06.2015, то трябва да се каже, че там не е посочено, 1/3, 1/4 и тн.. да се смятат върху разликата между полученото възнагаждение и минималната. Говори се само, че минималната е гарантиран доход.
Безплатен калкулатор за изчисляване на данъчно-осигурителна тежест

Ако получавате доходи от услуги от България или чужбина, неизменно пред Вас изникват въпросите: „Какви данъци и осигуровки ще плащам? Дали да регистрирам фирма или да се облагам като физическо лице? А как да преценя кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна точка?“.

Колебаете се, стигате до определена информация, и в крайна сметка пред Вас застават следните два варианта: да регистрирате свое ЕООД или да се облагате като физическо лице.

И при двата варианта можете да изберете да е осигурявате като самоосигуряващо се лице, с възможно най-малкия процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, се довнасят осигуровки върху годишната данъчна основа, докато при ЕООД довнасяне няма.

Чрез нашия безплатен калкулатор лесно можете да изчислете данъчно-осигурителна тежест и при двата варианта за Вашите конкретни суми.

Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Сред положителни страни при вариант с ЕООД са по-малката данъчно-осигурителна тежест при по-ниските доходи, възможност за осигуряване върху минимално осигурителния доход, без довнасяне на осигуровки, по-добър имидж. Сред отрицателни страни при този вариант са по-скъпата поддръжка и повечето ангажименти.

Сред положителните страни при облагане като физическо лице е по-малката данъчно осигурителна тежест при по-високите доходи. Причината за това е горният праг, върху който се плащат осигурителни вноски или т.нар. максимален месечен размер на осигурителния доход, който за 2017 г. е 2600 лв. (очаквано и за 2018 г.). Сред отрицателните страни е необходимостта от регистрация по ЗДДС на самото физическо лице в някои случаи, както и последващото администриране.

Най-общо за данъците и при двата варианта

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент от 5%. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:
  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.

При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

Ако сте се отегчили от толкова много проценти и термини, то преминете директно към пресмятане на Вашите конкретни суми с безплатния Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.

И други малки предприятия "облажихме" с приложението за съкратения баланс, благодаря :)

Много се радвам. :) Гледайки статистиката на сайта, виждам, че отчетите на хиляди микро фирми са генерирани чрез приложенията.
Здравейте, щом нямате информация и стойностите са нула, то не оповестявате под линията на баланса. Оповестявят се в случай, че има. Вижте например т. 24.3 : "В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал."
Сега прочетох, че предприятието е микро. Тогава сте по т. 20.4 от СС1.

20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
А в ОПР защо ги няма буквите на някои статии? В т. 20.5 от СС 1 е дадено какво може да се съкрати в ОПР на малко предприятие. Вие сте орязали повече от позволеното.

20.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.
pupa05, след като не посочвате разделите няма как да останат четири.Източник: http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=870:cc1


Няма празни редове. Източникът е СС1 т.11.4 ;)
Здравейте,
Въпросите ми са:
1.Когато попълвам баланса на микропредприятие, което в  Актив има само стойност в раздел В Текущи /краткотрайни/ активи, при разпечатване раздела В се променя в раздел А. Правилно ли е?
2.За съставител, искам да попълня освен името на лицето и името на фирмата
 /счетоводна къща/
Благодаря!

1. Да, малко по-нагоре съм писала за прономерирането.
2. Да, няма пречка. Вижте и подсказката в приложението с цитирано законово основание.
Най-задаваният въпрос продължава да бъде този за т.нар. нулевите отчети.

Направихме безплатно приложение нулев ГФО, чрез което можете да ги създавате по-лесно и бързо.

Вижте тази статия преди това Какви годишни финансови отчети публикуват неработещите дружества.

Все пак проверете дали нямате салда от минали години, защото тогава балансът няма да е "нулев".
Здравейте, копирам отговора и тук. Изброяването в разделите, статиите и групите в съответните форми, според нас, трябва да започва от А, респективно от 1 и да върви последователно. Тоест да не започва от Б например или от 2. Затова преди да състави формата, модулът минава и прономерира колоните.
Попитайте клиента, може да не иска да се публикува точно неговото ОПР. За приложение за баланс за малко предприятие питат и други потребители, така че ще го направим постепенно, като първо ще публикуваме само баланс.

niki_n62, като виждам каква е мъка с нагласяването на редовете, започнахме ново приложение със съкратения баланс за това едничко малко предприятие от твоите, но ти вече ще си го изготвил(а), де... 

ОПР може и да не се публикува. Само казвам. :) 
Здравейте,   за ЕООД-та, микропредприятия, част от група предприятия , подлежаща на одит, какво трябва да се публикува - съкратен баланс и ОПР, доклад за дейността, доклад на одитор, а Приложение необходимо ли е или може без?

Може без приложение, ако ЕООД-то не е инвестиционно дружество и финансово холдингово дружество, категоризирано като микропредприятия.

Щом е микропредприятие, отчетът му може да се състои само от съкратени Баланс и ОПР
Чл. 29
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.
(5) Алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятие.


Това ЕООД също подлежи на одит
Чл. 37, ал. 3: Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Не може да не публикувате ОПР и доклад за дейността, защото подлежи на одит.
Чл. 38, ал. 4: Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.
Разбрах, предприятието е малко, а не микро. Ще помисля само за формата на съкратения баланс за малко предприятие, ще си добавите едно оповестяване и сте готов(а) за ТР. 
niki_n62, виждам, че имате абонамент, пробвайте с приложението от сайта, ако предприятията ви са микро. Мисля, че сме го направили много лесно за работа. Данните ги имате от ГОД на статистистиката. Особено ако няма изкупени собствени акции и условни задължения, невключени в баланса, за броени минути можете да генерирате ГФО на микропредприятие, каквато е целта. :)

Иначе в Ексел също е лесно, просто отнема време - маркирате клетките, десен бутон и изтривате нулевите. Но преди това Copy/Paste Special - Values, за да не си развалите формули, ако имате.
Е, това не беше слух, защото колегата бе публикувал отказа и го видяхме. Иначе ние винаги сме изготвяли отделен ГФО по стандартите, съответно без нулеви редове, защото това не е ново изискване.