За подписите -  независимо, че подаваме ГДД по електронен път, при нас (в кантората) остава един оригинален собственоръчно пописан екземпляр за всеки клиент. Освен за ГДД това го прилагаме за ГФО, за Протокол за инвентаризация, Декларация за прогнозна печалба, Декларация дали ще си иска надвнесени данъци (ако има), и всякакви управленски решения, които касаят счетоводството и данъците. Практиката показва, че когато клиентите подписват нещо са по-осторожни в данните към нас и получаваме информация, за да си свършим работата, както трябва.

Освен в Приложение № 4, свързаните лица по смисъла на СС24 (дори и да няма сделки с тях) се оповестяват в ГФО. Оповестяват се и самите сделки със свързани лица, като вид и дали има отклонения от пазарните цени.

В тази връзка от приключване 2013, мисля да им пуснем по един въпросник да ги попитаме (със съответните определения от ДОПК и СС 24):

1. Кои са свързаните лица с Вашата компания?
2. Имате ли сделки със свързани лица през годината?
3. Имате ли доставчици и клиенти, които са регистрирани в офшорна зона?
4. Имате ли чужди доставчици и клиенти, които се контролират от офшорка?
5. Имате ли български доставчици и клиенти, които се контролират от офшорка?
6. Имате ли доставчици и клиенти, които са регистрирани в държави, които няма да предоставят информация на българската данъчна администрация?
7. Имате ли суми, представляващи скрито разпределение на печалбата и ако ДА, то какъв е общият им размер?
8. Имате ли отклонения от пазарните цени при сделки със свързани лица и офшорки?

Чак след като имаме тази информация изпратена от клиента, то въобще ще стане възможно изготвянето на Приложение № 4.

Сега разбирам защо НАП се бави с Указанието за това Приложение № 4. Предоставянето на информация за доходите за ДУК и личен труд са най-малкият проблем на данъчно задължениете лица.
А декларират ли се в тази справка лихвите по заем (неплатени, само начислени) отпуснат от ЮЛ (ЕООД) на ЮЛ (ООД) като собственик и управител и на двете е едно и също лице? (другия съдружник в ООД-то е съпругата на това лице)

Мисля, че ДА - в код 6.
И друго, представям си, когато запитаме клиентите: "Извинете, какъв е общият размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата Ви?" (защото ние откъде да знаем в крайна сметка), то какъв смут в техните души ще настане.

И за да няма един не чул, друг не видял или "ти защо не ми каза", то при нас за всеки ще се попълва това Приложение № 4 дори и да e нулево, аз искам да имаме подпис върху него.
Става все по-интересно с това Приложение № 4 ...

Цитат
"Свързани лица" по смисъла на ДОПК и ЗКПО са:
...
н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:

аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и

бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.

За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб".

---- в превод ---

aa) Ако са сключили сделка, свързани лица са нашата фирма и чужда фирма, регистрирана там където данъкът е под 4% (офшорка).
бб) Ако са сключили сделка, свързани лица са нашата фирма и чужда фирма, регистрирана в държава, с която имаме СИДДО и която държава не дава информация.

както и:
Ако са сключили сделка, свързани лица са и нашата фирма и друга БГ фирма, която се контролира от офшорка.
Ако са сключили сделка, свързани лица са и нашата фирма и чужда фирма, която се контролира от офшорка.

Освен, че са свързани лица по ДОПК, то сделките с офшорки са и сделки с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим по ЗКПО.


Излиза, че трябва:
1. да знаем дали всички наши чужди доставчици и клиенти са регистрирани в офшорна зона
2. да разследваме всички наши чужди доставчици и клиенти дали се контролират от офшорка
3. да разследваме всички наши български доставчици и клиенти дали се контролират от офшорка
4. да гадаем ще дават ли информация или няма да дават държавите, в които са регистрирани всички наши чужди доставчици и клиенти (отнася се за държавите с, които имаме СИДДО).
Днес направихме важни допълнения в Правилата на форума. Моля, спазвайте ги, за да ни вървят гладко дискусиите.
Не мисля така, но нека видим въпросната Заповед, която ще излезе от директора на НАП. За мен, ключовият момент е следния:

По данъчно-осигурителните сметки на данъчно задължените лица има остатъци от необвързани, надвнесените суми, погрешно внесени, авансово или недължимо внесени от преди влизането в сила на Единната сметка, които са неприспаднати или невъзстановени на данъчно задължените лица. Няма да е справедливо, ако за тези суми не е предвидена същата възможност, каква евентуално се предвижда за необвързаните суми, постъпили след въвеждането на Единната сметка.

Това “се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК, да заявят кое задължение да се погаси” трябва да се отнася за всички необвързани суми по данъчно-оситурителните сметки на данъчно задължените лица, без значение дали те са постъпили преди или след въвеждането на Единната сметка. Като данъчно задължените лица трябва да имат възможност да избират по какви текущи и бъдещи видове задължения да бъдат пренасочвани тези техни суми.
 
Освен това, тази информация (за старите суми, които стоят недължимо внесени и неприспаднати) трябва да бъде предоставена не само на гишета в офисите на НАП, но и да бъде видима за данъчно задължените лица в онлайн справките на електронни услуги, предоставяни от НАП.
Обръщам внимание на следните разпоредби за преходния момент и чакаме да видим визираната в тях Заповед на директора на НАП.

От страницата на НАП евентуално става ясно, че заповедта ще се отнася за (цитирам): "За сумите, които са постъпили по единната сметка, но все още не са обвързани със задължения по декларации, се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК,  да заявят кое задължение да се погаси. "

Цитат
§ 5. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.

(2) В случаите на постъпили суми, за които не е приложена ал. 1, в срок до три месеца от влизане в сила на този закон длъжникът може да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага ал. 1.

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

§ 6. Законът влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник“.
Ето тук я обсъждаме темата, засегнат е и този въпрос: http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=9599
Планували сме го и ще го направим във възможно най-ранния ни срок. Благодаря за включването Ви.
Очертава се интересна тенденция да ме питате дали са верни най-различни статии. :) В другата тема за осчетоводяването по касовата отчетност една колежка ме пита за мнение по някаква статия в хартиено списание даже, а дори нямам достъп до него.За цитата по-горе:

Не виждам такава промяна относно "правото на ползване на данъчен кредит за леки автомобили при придобиването им чрез финансов лизинг, ако не е на лице правно договорена опция за прехвърляне".

Първо: Няма изменения в чл. 70, където са визирани ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, в частност за леките автомобили също няма промяна. Важат си старите правила, а именно:

Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;

Като "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Изключенията в чл. 70 (2) също не са променяни.

Второ: Промяната в чл. 6, ал. 2, т. 3 за лизинга, когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността, всъщност е за друго. Ето за това:

Съгласно изменението в чл. 6, ал. 2, т. 3 за доставка на стока вече се смята фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, дори и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката. Прилага се, когато сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето. Тази промяна се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2014 г.

До 31.12.2013 за споменатия случай (когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката) фактура се издаваше и ДДС се начисляваше при всяка договорена за плащане лизингова вноска (например всеки месец). А след 01.01.2014 година фактурирането е общо за цялата стойност по лизинговия договор в началото при самото предаване на лизингованата вещ.
Момент. Къде съм написала, че ги издаваме предварително тези СИС? Ние ги издаваме след като бъде платено възнаграждението, а не преди това. Просто издаваме повече сметки в този месец, в който платят, поотделно за всеки месец от периода. От гледна точка на осигурителния доход и пресмятането на осигуровките е ОК. От гледна точка на данъка по ЗДДЛ и декларация по чл.55 ЗДДФЛ е ОК.

Ще се радвам да споделите, какво са Ви отговорили от НАП, когато получите отговора им.
Точно така. Поне аз така мисля и правя.
И аз така мисля да направим, Кейт.
Обаче ще изчакаме указание до края на февруари преди подаването на ГДД, че да не се налага после да подаваме коригираща.

Да не се окаже, че нещо пак не сме разбрали НАП, както със служебната бележка тази година...
Някакво указание за това Приложение 4 се чака от НАП  разбрах ...

А до тогава за по-нетърпеливите: Възнаграждения по ДУК и личен труд на СОЛ, не ги включваме в Приложение 4, нали?
Давам само пример за сравнение. Ако сте работили три месеца по ГД и ви изплатят цялото възнаграждение в един месец на веднъж, как ще удостоверите че този ОД е за 3, а не за 1 месец. Според колежката трябва да се запише ОД в месеца на изплащане на възнаграждението. И тъй като редът в СИС и сл.бел. за периода за който се отнася плащането е отпаднал в новата бланка, питам: как ще се удостовери че сумата съответно ОД е за 3 месеца а не за един и в последствие да се декларира и в Д1???

Не зная дали сте ме разбрали правилно. Не става ясно дали мен визирате в написано. Повтарям, евентуално, за да бъда полезна: Ние за всеки отделен месец си издаваме отделна СИС независимо, че плащането и/или договорът обхващат по-голям период. И по този начин ОД на ред 2 (който цитирах по-горе) е коректен, като сумата написана там е реално за конкретния месец, написан на ред 2, а не само за месеца на плащането. Това е от мен. :)
може ли да приемем, че фирма А сключва договор с фирма Б, за извършване на някакви услуги и за тези услуги фирма А наема лице на граждански договор, които да ги извърши. Услугите са конкретни, няма работно място в този смисъл, изпълняват се тук и там по няколко града на страната в продължение на година. Заетостта на лицето е да речем 3-4 дни в месеца.
Как ви се струва?

Струва ми се нормална и редовна бизнес практика и стопанска операция. Единствено внимавайте документално как изпипвате нещата. Тоест вашите ГД да нямат белезите на ТД - в смисъл работно място, работно време и т.н. и да е ясно уговорено, че се плаща за конкретно свършена работа.
Нищо, просто обърнете внимание, защото вие, които сте по-активни, знаещи и умни давате тон и облик във форума. Вие задавате начина на писане и всички вас гледат и копират.

Не ми се иска да е нужно толкова много модериране във форума от типа оправяне на заглавия, ГОЛЕМИ БУКВИ, latinitsa... Хайде сливането на темите и местенето им го разбирам, но по фунаменталните неща, като начин на изписване ми става безсмислено да се занимавам, а както казах форум, като одита - тук няма да го бъде.

Интелигентни хора сме, ще се разберем да не се затрудняваме едни други излишно, за да имаме време да мислим за важните неща.
Привет, много ми е неприятно на интелигентни потребители да повтарям правилата на форума, но ще го правя щом има нужда.

Цитат
3. Заглавия на темите

Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата. Недопустими са заглавия от рода на: "Помогнете ми", "Спешно", "Имам проблем", "ПОМОООЩ!!!!!!", "Моля ви кажете", "Някой знае ли" и т.н.


Вие форум, като одита ли искате? Аз не, и затова създадохме този форум. Иначе аз щях да си стана там. Нямам интерес да администрирам форум, като одита с всичката характеропатия и не спазване на правила.
vanche_02,
Коя част от написанато над прозореца за писане не разбрахте?

Преди да публикувате, моля, имайте предвид, че в този форум не пишем на латиница и не ПИШЕМ САМО С ГЛАВНИ БУКВИ. Това важи и за заглавията на темите. Уважавайте членовете, като спазвате това. За справка --> Правила на форума.
Заповядайте в новата тема в раздел "Избрани статии" http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9599