Ели, още го умуваме. Ако подадем, ще начислят в сметката задължение. А ако не е трябвало да подаваме, какво правим тогава?
Редактирам се :
Аз смятам, че трябва да се подава. Във формуляра на декл. чл.55 освен, че има тримесечия има и месеци. Реално подаваме декл. чл.55 за месец 12.2012.

За чекбокса месец от Декларацията за 12.2012 може да е за окончателните от например разпределен дивидент и удържан данък през 12.2012, а не за дължимите авансови от 12.2012.
Логиката ми е, че щом няма такова понятие, като дължимия авансов данък за 4-то тримесечие за след 2012, то този текст, който lorenca подсказа от декларацията: "Забележка: За дължимия авансов данък по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ декларация за четвъртото тримесечие не се подава." се отнася за дължимия авансовия данък за 2012, дължим след 01.01.2013. 


http://trox-bg.com/index.php/pdf-form-menu/112-deklaraciq-55zddfl-201zkpo
Фирма или физическо лице Ви изплаща дохода?
То е налично в декларацията, но със звездичка, за която е отбелязано:
*** Забележка: За дължимия авансов данък по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ декларация за четвъртото тримесечие не се подава.

Чудно. Значи, че не трябва да подаваме. Така излиза. Тази Забележка трябва да се отнася за авансовия данък от 2012, удържан по ГД и наеми за 2012, който е дължим след 01.01.2013, защото след това по новия ред такова понятие като авансов данък за 4-то тримесечие - няма. Значи в Забележката трябва да са имали предвид този авансов данък от 2012, за който се чудим...

А за данъка по дивидентите, който е окончателен, а не авансов (например от декември 2012 и дължим до 31.01.2013) се подава. За него  - в срок до 31.01.2012 декларация и плащане.
Лоренца има. Парагаф 60, а виж и в декларацията какво пише:

Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и за данъци, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г., както и за данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 г.
Тоест заради подчертаното по-горе "за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък", то срокът 31.Януари не съществува за вече удържаните данъците по ГД и наеми, изплатени през от Декември.2012. И остава срок за внасяне за тях по стария ред до 10-ти Януари. Както и подаването на Декларацията по чл. 55 за тях до 10-ти Януари.
Катя, по ГД мисля, че срока не е 31.01 а 25.01 както с останалите осигуровки  :hmmm:

Не. За ДДФЛ става въпроси, осигуровките ги остави.

По ТД са до 25-то число, а по ГД са в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Обаче пък за 4-то тримесечие не се удържат, но тъй или иначе през Декември.2012 вече сме ги удържали, защото е било по стария режим.

чл. 65

(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.
Подсещане за нещо старо:
 
В ДДС Деклацията за Декември 2012 г. трябва да направите корекция на ползван данъчен кредит по чл.73 ЗДДС и да отразите корекцията с  протокол по чл. 117, ал. 2 в дневник покупки в последният данъчен период на фирмата.

Делфинче, ок по-рано ... но ако имаш и данък дивидент за плащане към 31-ви януари, то още една декларация ли да им подадеш? :)
Да им дадем малко време на данъчните. Днес е едва 04.Януари.
Половината ни клиенти не са на работа до 07.Януари.

Друго се замислих сега, срокът за плащане на данъка по ГД и наемите не би ли следвало да е по новия ред тоест до 31.Януари, респективно и декларацията до тогава - не май не е така, за 4-то няма удръжки? Обсаждали ли сте го вече, че не го намирам ...
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

За данъците, удържани през Декември, които са дължими през 2013 сме по изречение първо. По второ изречение сме, ако данъците са дължими, но невнесени към 31.12.2012. За тях идеята е да ни накарат да ги декларираме до 31.07.2013, за да може системата да ги начисли и събере, като започне от най-старато възникнало задължение.


ЗДДФЛ
Срок за подаване на декларацията за дължими данъци

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Интересно, ако срокът за подаване на данъците е по стария ред до 10-ти Януари, то и Декларацията се подава в този срок. Защо не я приемат от НАП? А с данък дивидент какво правим, ако сме разпределили през Декември и не сме го внесли, като неговият срок е до 31.Януари.2013? Друга декларация с нов срок? Тези преходни положения създават малко проблеми.
Обръщам внимание на тази бланка на НОВАТА Декларацията по чл. 55 в PDF от TROX.

http://trox-bg.com/index.php/pdf-form-menu/112-deklaraciq-55zddfl-201zkpo

http://trox-bg.com/index.php/component/jdownloads/finish/10/49?Itemid=23

Много ми харесва. Поставих линк към нея и горе под линка към НАП.
Работни дни 2013

Кодове за данъци и осигуровки от 2013

Банкови сметки на НАП от 2013

Осигуровки и данъци за 2013 (таблица)

ТЗПБ 2013

МОД 2013 и ТЗПБ 2013
В МОД 2013 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда  едновременно и процент на ТЗПБ 2013.

НКПД 2011, актуализиран за 2013
В НКПД може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД.
НОВИ Декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО 2013

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., с приложения http://nap.bg/document?id=3846

Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО http://nap.bg/document?id=3846

Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски http://nap.bg/document?id=3864

НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци http://nap.bg/document?id=3868
Бланка на декларацията в PDF от TROX http://trox-bg.com/index.php/pdf-form-menu/112-deklaraciq-55zddfl-201zkpo

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012г. http://nap.bg/document?id=3866

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България http://nap.bg/document?id=3851

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина http://nap.bg/document?id=3852

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ) http://nap.bg/document?id=2108Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения http://nap.bg/document?id=3853

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ http://nap.bg/document?id=3855

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност http://nap.bg/document?id=3856

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго http://nap.bg/document?id=3857

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество http://nap.bg/document?id=3858

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници http://nap.bg/document?id=3859

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък http://nap.bg/document?id=3860

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина http://nap.bg/document?id=3861

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им) http://nap.bg/document?id=3865Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта http://nap.bg/document?id=3871

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние - НОВА за 2013 г. http://nap.bg/document?id=3845

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия http://nap.bg/document?id=3873

Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби http://nap.bg/document?id=3875

Декларация по чл. 224 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние - НОВА за 2013 г. http://nap.bg/document?id=3876

Декларация по чл. 231 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние - НОВА за 2013 г.: http://nap.bg/document?id=3877

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга - НОВА за 2013 г. http://nap.bg/document?id=3878

Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри http://nap.bg/document?id=624

Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри http://nap.bg/document?id=625
Декларации свързани с осигуряване за 2013

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.
Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.

Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.
Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.
Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" з а 2013 г.
Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013 г.

Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" за 2013 г.
Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" за 2013 г.

Декларация образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" за 2013 г

Декларация образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" за 2013Обновени версии на програмни продукти за "Трудови договори" и спецификации на входните файлове за обхващане на данни за Декларация Обр.1, Декларация Обр.6 и плащания от Осигурителни каси.

Програмен продукт „Трудови договори” за 2013 г: http://nap.bg/document?id=3600

Инструкция за инсталиране: http://nap.bg/document?id=3601

Ръководство на потребителя: http://nap.bg/document?id=3602Програмен продукт за обхващане на данни от декларация образец № 1 и № 6
http://nap.bg/page?id=229


Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2012 г. "Данни за осигуреното лице" : http://nap.bg/document?id=3904

Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец № 6 : http://nap.bg/document?id=3906

Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от осигурителните каси : http://nap.bg/document?id=3912


Чудно. Сега остава да я пуснем в действие тази бланка.
Нямаше ли да е свободен тази молба... или поне така твърдяха от НАП? Тази бланка е от четирите нови заявления, нали?